Mobiler och surfplattor försämrar barns och ungdomars sömn. Starkt och entydigt samband i forskningen

Användning av surfplattor och smartmobiler försämrar barns och ungdomars sömn och orsakar trötthet. Forskningen hittills visar entydigt att tekniken orsakar sömnproblem enligt forskare från Kings College som analyserat data omfattande 125 000 barn. Forskarna skriver att ”det skadliga sambandet mellan användning av smartmobiler och surfplattor och sömnproblem bland barn och ungdomar är ett stort folkhälsoproblem” och rekommenderar breda informationssatsningar till läkarkåren, lärare och skolhälsovård. Strålskyddsstiftelsen anser att den ökande användningen av trådlös teknik och exponering för elektromagnetisk strålning är den drivande faktorn bakom de ökande sömnproblemen bland barn och ungdomar.

En av forskarna bakom den nya studien, huvudförfattaren Ben Carter från King´s College i London, säger att deras undersökning ger ytterligare bevis för digitala mediers skadliga påverkan på sömnens längd och kvalitet. Han varnar för att sömnbristen i förlängningen kan få andra hälsokonsekvenser:

”Sömn är en ofta underskattad men viktig del av barnens utveckling. Återkommande sömnbrist leder i förlängningen till en rad olika hälsoproblem.”

Ökad användning i skolor leder till ökade sömnproblem

Ben Carter spår att den ökande användningen i skolor och förskolor kommer att leda till att sömnproblemen bland barn och ungdomar förvärras ytterligare:

”Med den ökande användningen av bärbara digitala enheter och den ökande användningen i skolor som ersättning för böcker kommer sömnproblemen bland barnen sannolikt att öka”

Undersökningen i korthet

  • Undersökningen sonderade all hittillsvarande forskning på området. Man lade ihop 11 tidigare vetenskapliga undersökningar publicerade mellan 2011 och 2015 som studerat samband mellan barns användning av surfplattor och smartmobiler och påverkan på sömn. Sammanlagt omfattades 125 000 barn och ungdomar i åldern 6-19 år.
  • Resultatet visade att det fanns ett starkt och entydigt samband mellan användning av surfplatta eller smartmobil före sänggåendet och otillräcklig sömnlängd, sömnkvalitet och ökad sömnighet under dagen.
  • Resultatet visade också starkt samband mellan de barn och ungdomar som hade tillgång till surfplatta eller smartmobil i sovrummet och otillräcklig sömn, försämrad sömnkvalitet och ökad sömnighet under dagen. Detta även när enheterna inte aktivt användes.

Forskarna: ”Ett stort folkhälsoproblem”

Forskarna skriver att det skadliga sambandet mellan användning av smartmobiler och surfplattor och sömnproblem bland barn och ungdomar är ”ett stort folkhälsoproblem”.

De rekommenderar, mot bakgrund av den ökande användningen av tekniken också i skolan, att lärare, föräldrar, läkarkåren samt föräldrar och barn informeras och utbildas om den skadliga påverkan som användningen har på sömnen. De förordar breda informationssatsningar om mobilers och surfplattors skadliga påverkan och att läkare och skolhälsovård utbildas så att de kan identifiera och bättre hjälpa de barn som redan har sömnproblem på grund av tekniken.

Strålskyddsstiftelsens kommentar

Studien utgör ett tungt bevis för att mobiler och surfplattor försämrar sömnen bland barn och ungdomar. Eftersom surfplattor och smartmobiler oundvikligen vid användning exponerar användaren för elektromagnetisk strålning bekräftar den även tidigare bevis för att elektromagnetisk strålning försämrar sömnen och orsakar trötthet. Även om strålningen från tekniken inte beaktats i den här metaanalysen så kvarstår faktum att användning av surfplattor eller smartmobiler ofrånkomligen innebär att barnen exponeras för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning (elektriska och magnetiska fält samt radiofrekvent strålning). Så länge smartmobilen eller surfplattan inte är helt avstängd eller i flygplansläge, avger den radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning.

Strålningen från enheterna kan därför förklara att enbart närvaron av tekniken i sovrummet också försämrade sömnen och ökade tröttheten under dagen.

Sömnproblem bland barn ökar kraftigt

Vidare utgör studien ytterligare belägg för att den ökande användningen av smartmobiler och surfplattor är en viktig faktor bakom de ökande sömnproblemen bland barn och ungdomar. Till följd av sömnproblem kan bland annat psykisk ohälsa och andra följdsjukdomar uppstå. Strålskyddsstiftelsen redovisade nyligen en rapport om den ökande psykiska ohälsan och ökande användningen av medel mot sömnproblem bland barn och unga vilket sammanfallit med den ökande exponeringen för elektromagnetisk strålning från trådlös teknik.

Antalet barn och ungdomar som får sömnmedlet melatonin utskrivet har ökat tio gånger under det senaste tio åren i Sverige: från 2 217 år 2006 till 23 005 år 2015 vilket illustrerar att sömnproblemen ökat mycket kraftigt bland barn och ungdomar. Nedanstående diagram är hämtat från Socialstyrelsens läkemedelsstatistik.

sömnmedel_0-19_2015

Omfattande forskning visar att strålning försämrar sömnen

Sedan över 50 år har elektromagnetisk strålning och radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning visats orsaka försämrad sömn, sömnsvårigheter och trötthet under dagen. Redan 1965 redovisades sambandet, liksom många andra negativa effekter på hälsan, i en forskningsrapport utgiven inom Ford Motor Company. Samband mellan mikrovågsstrålning och sömnproblem, trötthet under dagen och symtom på psykisk ohälsa var erkända inom den sovjetiska medicinen redan för över 40 år sedan.

Omfattande forskning, både exempelvis laboratorieundersökningar och undersökningar av närboende till mobilmaster, har vidare bekräftat att förhöjd exponering av mikrovågsstrålning orsakar sömnproblem. Bland dessa återfinns en undersökning från Karolinska Institutet från 2008 som i media rapporterades visa att försökspersoner som exponerades för strålning före sänggåendet liknande den som avges från mobiler stressar hjärnan och försämrar sömnen.

Mer om en del av den forskningen har vi sammanställt här.

Ompröva beslut om satsningar på trådlös teknik i skolan och förskolan

Strålskyddsstiftelsen uppmanar ansvariga för folkhälsa, skola/förskola och regeringen att omgående revidera beslut gällande ökade satsningar på surfplattor och trådlös teknik i skolan och förskolan samt att genomföra informationssatsningar om sambandet mellan sömnproblem och användning av surfplattor och smartmobiler samt exponering för elektromagnetisk strålning.

Mot bakgrund av de kraftigt ökade sömnproblemen bland barn och unga och den ökande bevisningen om samband mellan tekniken och sömnproblem, är det inte längre försvarbart att inte brett informera allmänheten, läkarkåren, skolhälsovården, föräldrar och lärare. Det är också i enlighet med 224 vetenskapsmäns uppmaning till FN och WHO och Europarådets rekommendationer i resolution 1815 från 2011.

Den franska myndigheten ANSES konstaterade vidare sommaren 2016 att trådlös teknik utför en risk för barns kognitiva förmåga och psykiska hälsa.

Nyheten som pdf

Relaterade pressmeddelanden:

Dramatisk ökning av psykisk ohälsa. Länk

Fransk myndighet varnar för hälsorisker för barn med trådlös teknik. Länk

Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer. Länk

Ökande incidens av sköldkörtelcancer och muncancer Länk

Mobilanvändning ökar risken för cancer i huvud- halsområdet. Länk

Mobilstrålning orsakar hjärntumör – sambandet klart. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend