Grön och grå starr samt blindhet ökar bland unga

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar antalet patienter i åldern 0-49 år som vårdats i den specialiserade öppenvården för grön starr, grå starr eller synnedsättning inklusive blindhet. Antalet patienter under 50 år med grön starr har fördubblats de senaste sju åren. Ökningen har sammanfallit med den ökande användningen av skärmar och trådlös teknik. Forskning har visat att det blå ljuset från skärmar såväl som mikrovågsstrålning från mobiler och skärmar skadar ögonen.

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram statistik från Socialstyrelsen över antalet patienter i åldern 0-49 år som vårdats för grön starr (glaukom), grå starr (katarakt) eller synnedsättning/blindhet i den specialiserade öppenvården mellan år 2001 (då registret startade) och år 2017.

Trots att förekomsten av grön starr ska vara ovanlig i åldern under 50 år ökar antalet patienter vilket även gäller grå starr samt patienter med blindhet, även med hänsyn tagen till befolkningsökningen (per 100 000 invånare). Anmärkningsvärt är att även diagnosen ”grå starr vid högre ålder” ökar bland de yngre under 50 år enligt siffrorna från Socialstyrelsen.

  • 5420 patienter med grön starr under 50 år behandlades år 2017 i öppenvården vilket är en ökning med 98% sedan 2010 och 250% sedan 2001 då registret startade.
  • 1474 patienter under 50 år med ”grå starr vid högre ålder” 2017 behandlades år 2017 i öppenvården,  en ökning med 34% sedan 2010 och 150% sedan 2001.
  • 2145 patienter under 50 år  med diagnosen ”andra former av grå starr” behandlades år 2017  i öppenvården, en ökning med 31% sedan 2010 och 100% sedan 2001.
  • 1345 patienter under 50 år behandlades år 2017 för synnedsättning eller blindhet, en ökning med 85% sedan 2010 och 169% sedan 2001.

I diagrammet nedan hämtat från Socialstyrelsens statistikdatabas, öppenvårdsregistret, ses utvecklingen av inrapporterat antal patienter i åldern 0-49 år med grön starr, grå starr vid högre ålder och andra former av grå starr samt synnedsättning inkl blindhet mellan åren 2001 och 2017:

denna sida redovisas antalet patienter med hänsyn till befolkningsökningen, dvs per 100 000 invånare.

Hög datoranvändning kopplat till ökad risk för grön starr

År 2004 redovisade japanska forskare resultaten av en undersökning av anställda som arbetade vid stora japanska företag som indikerade att intensiv datoranvändning var kopplat till ökad risk för grön starr. Länk till Pub Med.

Blått ljus och påverkan på ögat

Det blå ljuset som avges från skärmar, både smartmobiler och datorer, har en skadlig påverkan på ögat enligt forskning och ökar risken för sk ”åldersrelaterad makuladegeneration” dvs för tidigt åldrande av ögat. Makuladegeneration leder till nedsatt synskärpa, och drabbar i regel äldre människor. Symptomen kan komma snabbt, men den vanligaste formen av makuladegeneration har ett långsamt förlopp, med en gradvis försämring av synskärpan.

Forskarna från Toledo University, USA fann att det blå ljuset från skärmar triggar reaktioner i ögat som leder till att fotoreceptorceller i ögats näthinna dör.

Grå starr

Mikrovågsstrålning från mobiler och datorer som kopplas upp trådlöst har också en skadlig påverkan på ögat. Enligt den amerikanska forskaren Robert O. Becker är det visat sedan 1940-talet att djur som exponerades vid nivåer lägre än de som orsakar uppvärmning (sk icke-termiska) fick grå starr 42 dagar senare. Gällande regelverk i Sverige för mikrovågsstrålning baseras fortfarande på uppfattningen att det inte kan uppstå sk icke-termiska effekter och skyddar därför endast mot omedelbara, akuta effekter av sk termiska effekter då strålningen är så intensiv att den orsakar uppvärmning, vilket alltså ger omedelbara skador. Vidare visades redan under 1970-talet i flera studier att kronisk exponering för mikrovågsstrålning orsakade grå starr och fortsatt under 1980-talet visades att mikrovågsstrålning orsakar att linsen åldras tidigare. (Nilsson, M: Mobiltelefonins hälsorisker, 2010)

År 2005 visade israeliska forskare att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner skadar ögats lins. Forskarna skriver i den vetenskapliga artikeln att skada pga mikrovågsstrålning från mobiler sågs i varje parameter som studerades. De såg både att den optiska skärpan försämrades och att det uppstod små bubblor på linsen. Vissa skador var irreversibla och återställdes inte efter att exponeringen upphörde. De drar slutsatsen att mobilstrålning kan orsaka grå starr:

” In summary, our study shows the damaging effects of high frequency microwave radiation on the intact lens and demonstrates that the optical damage can be recovered. However, the data suggest that more exposures to microwave can cause cumulative damage and can cause cataract.”

Forskare från Schweiz har även observerat att kalvar som fötts i närheten av mobilmaster har onormalt hög förekomst av grå starr och att nivån av oxidativ stress i ögonlinserna var relaterad till strålningsnivån från mobilmasterna.

Forskning

Nedan kan du läsa om ytterligare några av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan skador/negativa effekter på ögat av elektromagnetisk strålning  från datorer och trådlös teknik:

Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014

Wifi-expering 1 timma om dagen i 30 dagar orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tillskott av antixodanter (melatonin) kan ha skyddande effekt. Tök et al. 2014

WiFi och DECT-frekvens skadar ögats hornhinna. Akar et al. 2012

Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. Shuang et al. 2013 (full study)

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. Jelodar et al. 2013

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. Zhang et al. 2013

Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ge skador på fostrets ögonlins. Arner et al. 2013

Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. Behrens et al. 2010

Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning. Zaareen et al.: 2009

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend