Maligna hjärntumörer ökar kraftigt i Frankrike

Enligt ny statistik från den franska hälsomyndigheten Santé Publique, har antalet fall av den värsta formen av  hjärntumörer, glioblastom, ökat kraftigt sedan början av 1990-talet.  År 2018 visades att glioblastom även ökar mycket i England och statistik visar också en kraftig ökning i Danmark sedan 2005.

Den nya siffrorna från Frankrike visar att påståendet att mobilen inte medför hälsorisker eftersom antalet fall av hjärntumörer inte ökar, vilket bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar, är felaktigt.

Den nya statistiken från Santé Publique publicerades sommaren 2019. Statistiken baseras på antalet inrapporterade fall som fastställts histologiskt och som inrapporterats till cancerregistret till och med 2015, samt beräkningar av utvecklingen till och med 2018.

Antalet patienter som varje år fått en klarlagd diagnos glioblastom ökar enligt den nya statistiken med över 4 gånger  mellan 1990 och 2018. Sett till befolkningsutvecklingen, dvs antalet fall per 100 000 invånare, sk ålderstandardiserat, ökar antal sjukdomen 3,7 gånger bland män och 2,3 gånger bland kvinnor mellan 1990 och 2018.

Nedan visas diagram från den franska myndighetsrapporten över antalet nya fall per år och därefter antalet fall per 100 000 invånare (taux d’incidence = incidensen, Homme = män och Femme= kvinnor).

Nedanstående diagram visar ökningen av antalet nya fall av glioblastom mellan 1990 och 2018 bland män och kvinnor per 100 000 invånare åldersstandardiserat.

Antalet fall av glioblastom per 100 000 invånare ökar i alla åldersgrupper vilket nedanstående tabell visar. Bland män 40 år har inrapporterade glioblastom eller gliom grad 3-4 ökat med 2,5 ggr mellan 1990 och 2018. Den största ökningen har skett bland män och kvinnor i åldern 60-80 år.

Upprepade undersökningar har visat att mobilanvändning ökar risken för gliom eller glioblastom. År 2011 klassade därför WHO:s cancerforskningsinstitut IARC strålning från mobiltelefoni (mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning) som ”möjligen cancerframkallande” vilket är den mellersta kategorin i IARC:s klassificeringssystem som består av grupp 4, 3, 2B, 2A och grupp 1. Allt fler forskare menar att beläggen för att mobilstrålning orsakar cancer har stärkts sedan 2011 och vill därför att strålningen omklassificeras till Grupp 1, ”cancerogen för människa”, samma kategori som andra fullt bevisade cancerogena ämnen som asbest, tobak och dioxin mm.

Den franska myndigheten noterar att det finns växande belägg för att elektromagnetiska fält kan orsaka cancer och hänvisar till en vetenskaplig artikel från Professor Anthony Miller och medarbetare. De konstaterar i sin tur att mobilstrålning bör betraktas som grupp 1 cancerogen för människa mot bakgrund av de senaste årens stärkta vetenskapliga belägg:

”When considered with recent animal experimental evidence, the recent epidemiological studies strengthen and support the conclusion that RFR should be categorized as carcinogenic to humans (IARC Group 1).”

Strålskyddsstiftelsen har publicerat ett faktablad  över forskningen på området mobilanvändning och risk för hjärntumör som visar att beläggen stärkts under den senaste tioårsperioden. Det är främst hjärntumörer gliom grad 1-4 som studerats i epidemiologiska undersökningar av mobilanvändare. Forskarna har genomgående observerat förhöjd risk för de som använt mobilen 20-30 minuter eller mer i snitt varje dag under längre tid. Gliom grad 3-4 är de mest elakartade formerna medan gliom grad 1 anses vara benign.

Kraftig ökning av glioblastom även i England

Strålskyddsstiftelsen rapporterade även våren 2018 om en vetenskaplig rapport som visade att antalet fall av glioblastom även ökar mycket i England. Allra störst ökning rapporterades för tumörer i det område som är mest exponerat vid mobilanvändning varför ökningen kan misstänkas ha samband med mobilstrålning.

Antalet personer som varje år drabbades av glioblastom i England ökade från 983 år 1995 till 2531 år 2015.

Den allra största ökningen sågs för glioblastom belägna i de områden som är allra mest exponerat vid mobilanvändning: frontalloben och temporalloben (se diagram)

Danmark

Enligt en rapport från Advokatfirman Bonnor i Danmark, redovisade den danska hälsoministern i april 2019 statistik från cancerregistret som visade en tydlig ökning av inrapporterade fall av glioblastom i Danmark sedan 2005:

 

Hjärntumörer ökar i Sverige

Antalet patienter som fått en hjärntumör ökar kraftigt i det svenska patientregistret som Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat.

Nedan diagram visar antalet patienter som varje år vårdats för hjärntumörer i den svenska specialiserade öppenvården enligt Socialstyrelsens statistik. Allra flest patienter har fått diagnos malign hjärntumör, C71. Även benign tumör i hjärnhinnorna och tumör av osäker natur ökar (diagnos D32 och D43)

Däremot ses inte någon motsvarande stor ökning över antalet fall av inrapporterade maligna hjärntumörer i cancerregistret.

Det finns de som menar att det svenska registret över antalet fall av hjärntumörer är underrapporterat.

År 2011 intervjuade Mona Nilsson(Strålskyddsstiftelsen) Åsa Klint som arbetade på Socialstyrelsens cancerregister. Åsa Klint hade några år tidigare granskat cancerregistrets tillförlitlighet och redovisat att underrapporteringen var betydande för hjärntumörer eftersom tumörerna måste skickas till patologisk undersökning innan de kan rapporteras in till cancerregistret. Men många sänds aldrig till patologisk undersökning:

– Väldigt många hjärntumörer kommer aldrig till patologisk undersökning. Vi har inte lyckats arbeta upp en bra rutin för att åtgärda problemet, sade Åsa Klint då.

Detta är något som bekräftas av cancerläkaren Lennart Hardell som forskat på samband mellan mobilanvändning och hjärntumörer och som anser att sambandet är klarlagt. Han har i vetenskapliga rapporter pekat på att cancerregistrets statistik är underrapporterat gällande hjärntumörer.

Den maligna (elakartade) hjärntumörformen, gliom (astrocytom), grad 3 eller 4, ökar för alla åldrar i absoluta tal enligt Socialstyrelsens cancerregistret, vilket Strålskyddsstiftelsen tidigare redovisat. Ökningen är däremot mindre, men dock synlig med hänsyn tagen till befolkningsökning och åldersstruktur sk åldersstandardiserad statistik.

Antalet nya fall av gliom grad 3-4 började öka för cirka 10 år sedan och fler män än kvinnor drabbas. Antalet fall låg relativt stabilt runt 200 fall per år för män och 150 fall per år för kvinnor mellan 1970 och början på 2000-talet, därefter har antalet fall ökat.

I åldern 60-79 år, ses en tydligare ökning. I denna grupp finns många som började använda mobilen för drygt 25 år sedan, dvs tidigt 1990-tal.  Antalet fall hade dessförinnan legat stabilt fram till år 2003, då ett trendbrott inträffar. Ökningen är störst bland män.

Sammanfattning

Hela beviskedjan för att mobilstrålning orsakar cancer är uppfyllt:

1. Cellforskning och djurförsök visar cancerogena mekanismer i form av skador på DNA och oxidativ stress.

2. Djurförsök visar upprepat att mobilstrålning orsakar cancer, bland annat den största studien någonsin från NTP och dessutom en ytterligare stor djurstudie från Ramazzininstitutet som båda visat under senare år att mobilstrålning orsakar hjärntumör.

3. Epidemiologiska studier har upprepat visat att människor som använder mobiler har ökad risk för hjärntumör och de som exponeras för förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning har ökad risk för cancer.

4. Hälso- och cancerstatistik visar att antalet fall av glioblastom ökar liksom sköldkörtelcancer. Sköldkörteln är också högt exponerad vid mobilanvändning.

Därtill har många människor vittnat om att de fått hjärntumör just vid det område på huvudet där de använt mobilen och italienska domstolar har i flera ärenden även fastställt ett samband.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend