Kraftig ökning av cancer i huvud- och hals visar ny cancerstatistik

 

Antalet fall av cancer i huvud- och halsområdet ökar kraftigt i Sverige enligt Socialstyrelsens nya cancerstatistik. Cancer i sköldkörtel och i munnen hör till de cancerformer som ökar mest. Men även hypofystumörer ökar mycket. Bland män i åldern 60-79 år ökar även den elakartade formen av hjärntumör, gliom grad 3-4, tydligt. Ökningen av dessa cancerformer kan befaras vara en konsekvens av strålning från mobiltelefoner som exponerar huvud- och halsområdet mest vid användning mot huvudet. Ökningen har sammanfallit tidsmässigt med den kraftigt ökande användningen.

Sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer har ökat dramatiskt under senare år. Diagrammet nedan från Socialstyrelsen visar att antalet fall börjar öka dramatiskt cirka år 2008-2009 särskilt bland kvinnor. År 2008 lanserades de första sk ”smartmobilerna” som exponerar halsområdet betydligt mer för strålning jämfört med äldre modeller pga antenner även i nedre delen av telefonen. Ökningen har varit allra störst bland kvinnor, från strax över 200 fall per år fram till 2008 till över 500 fall per år de senaste två åren, dvs över 150%

Cancer i munnen

Cancer i munnen, mellansvalget och tungcancer ökar också och förekomsten är större bland män än bland kvinnor. Ökningen har tilltagit markant sedan cirka tio år tillbaka. De båda diagrammen nedan visar trenden i antalet faktiska fall per år samt åldersstandardiserat per 100 000 invånare, dvs med hänsyn taget till antalet invånare och åldersstruktur.  Den åldersstandardiserade statistiken visar tydligt ett trendbrott ungefär samtidigt som för sköldkörtelcancer, dvs år 2008-2009. Antalet fall bland män har fördubblats jämfört med år 2000 och ökat med över 50% bland kvinnor.

 

 

Hypofyscancer

Hypofysen är en endokrin körtel som är belägen under hjärnan, bakom ögonen. Den är därmed också belägen i det område som är exponerat vid mobilanvändning. Hypofysen kan beskrivas som kroppens överordnade centrum för hormonproduktion.

Hypofyscancer ökar också mycket. Antalet fall var dubbelt så många  år 2016 jämfört med år 2000.

Antalet nya fall per år 1970-2016:

 

Åldersstandardiserad incidens per 100 000 invånare 1970-2016 hypofyscancer.

 

Malign hjärntumör (gliom)

Den maligna (elakartade) hjärntumörformen, gliom (astrocytom), grad 3 eller 4, ökar också för alla åldrar i absoluta tal. Ökningen är däremot mindre, men dock synlig med hänsyn tagen till befolkningsökning och åldersstruktur sk åldersstandardiserad statistik. Det är främst hjärntumörer gliom grad 1-4 som studerats i epidemiologiska undersökningar av mobilanvändare. Forskarna har genomgående observerat förhöjd risk för de som använt mobilen 20-30 minuter eller mer om dagen under längre tid. Gliom grad 3-4 är de mest elakartade formerna medan gliom grad 1 anses vara godartad.

Antalet nya fall av gliom grad 3-4 började öka för cirka 10 år sedan och fler män än kvinnor drabbas. Antalet fall låg  relativt stabilt runt 200 fall per år för män och 150 fall per år för kvinnor mellan 1970 och början på 2000-talet, därefter har antalet fall ökat till över 300 bland män år 2015/2016 och drygt 200 för kvinnor år 2016.

 

Den åldersstandardiserade incidensen visar en mindre ökning som är tydlig för män de senaste åren:

 

Tydlig ökning elakartad hjärntumör bland män 50-79

I den åldersgrupp där de förmodat längsta mobilanvändarna finns, åldersgruppen 60-79 år, ses en tydligare ökning. I denna grupp finns många som började använda mobilen för drygt 25 år sedan, dvs tidigt 1990-tal. Störst är ökningen bland män. Antalet fall bland män i åldern  60-79 år. Antalet fall hade dessförinnan legat stabilt fram till år 2003, då ett trendbrott inträffar. Ökningen är mindre bland kvinnor.

 

Den åldersstandardiserade incidensen per 100 000 invånare ser ut som nedan för åldersgruppen 60-79 år. Ökningen är tydlig bland män 60-79 år.

 

Omedelbara åtgärder behövs

Sammanfattningsvis visar den senaste cancerstatistiken att cancer i huvud- och halsområdet ökar kraftigt och oroväckande samt har sammanfallit tidsmässigt med den ökande användningen av mobiltelefoner. Forskningen har visat att mobilstrålning kan orsaka och främja tumörer, skada cellers DNA, orsaka oxidativ stress, samt öka förekomsten av hjärntumörer, gliom, bland mobiltelefonanvändare.

Ledande cancerexperter, såväl från Sverige som internationellt, anser mot bakgrund av de ökande vetenskapliga beläggen att mobilstrålning bör betraktas som cancerogen för människa, i högsta cancerklassen enligt IARC, grupp 1. I samma grupp finns tobak, asbest, dioxin.

Strålsäkerhetsmyndigheten hävdade i maj 2016 att misstanken om hälsorisker pga mobilstrålning skulle minskat under senare år. Som huvudargument anförs att cancerstatistiken inte visar att antalet fall av hjärntumörer skulle öka. Den nya cancerstatistiken visar tydligt att argumentet inte bara är omoraliskt och oetiskt utan även allvarligt felaktigt. 236 vetenskapsmän har konstaterat att beläggen för hälsorisker är växande och att åtgärder behöver vidtas för att informera allmänheten om riskerna och stärka skyddet. EMF Scientists appeal

Strålskyddsstiftelsen uppmanar ansvariga beslutsfattare att

  1. Omgående informera allmänheten om de allvarliga långsiktiga hälsoriskerna med mobilanvändning och ge råd för hur de kan minskas i samråd med experter som är oberoende från telekom/IT-industrin. Kaliforniens folkhälsomyndighet gav i december 2017 ut en broschyr med rekommendationer om hur exponering för strålning kan minskas.
  2. Rikta information särskilt till lärare samt föräldrar, eftersom barn är särskilt känsliga och absorberar mer strålning, något som den franska myndigheten ANSES pekade på år 2016.
  3. Införa förbud för mobiler i skolor och förskolor, precis som regeringen i Frankrike nyligen beslutat om
  4. Styra så att trådbunden teknik används i skolor, på sjukhus och i äldrevården mm.

Bevisen: Mobilstrålning orsakar cancer

Faktablad (pdf)

2017: Ökad risk för hjärntumör. Undersökning från Kanada visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning. För de som använt mobilen över sammanlagt 558 timmar var risken fördubblad. Mormoli et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

2016: Cancer i djurförsök. Största djurstudien någonsin om mobilstrålningens cancereffekter visar förhöjd förekomst av hjärntumör bland exponerade djur. Resultaten bekräftar därmed de resultat som visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. NTP 2016.

2015: Cancermekanism. Analys visar att 93 av 100 undersökningar visar att mobilstrålning/radiofrekvent strålning orsakar oxidativ stress i celler. De är enligt forskarna ”övertygande bevisat”. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar. Yakymenko et al. 2015

2015: Cancer i djurförsök. 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid nivåer långt under gällande gränsvärden/referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP. Bekräftar tidigare forskning. Lerchl et al. 2015

2014: Cancermekanism. Skador på cellers DNA efter exponering för radiofrekvent strålning har rapporterats i 74 av totalt 114 studier (65%). BioInitative Working Group

2014: Ökad risk för hjärntumör. Fyra gånger ökad risk för hjärntumör för de som använt mobilen i 30 minuter om dagen under längre tid. Ju mer mobilen använts ju högre var risken som började öka redan efter sammanlagt cirka 900 timmar. Coureau et al. 2014.

2013: Ökad risk för hjärntumör. Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus visar upprepat att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Örebroforskargruppen är den hittills enda som undersökt långtidsanvändning mer än 25 år. Resultaten visar att ju mer och ju längre tid som mobilen använts, ju mer ökar risken.  Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Hardell et al. 2013.

2010, 2011: Ökad risk hjärntumör. Internationell WHO-studie (Interphone) visar ökad risk för gliom. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på intervjuer med hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i sammanlagt 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år, ökade risken med 40%-380%. Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet (temporal lobe) och vid den sida som mobilen använts. Undersökningen har ändå underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för liknande strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att den gruppen innehåller många tidiga storanvändare. Interphone 2010; Cardis et al. 2011

2012: Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som fortsätter använda mobilen. Undersökning från Örebro Universitetssjukhus visar även att de som fått hjärntumör har försämrade överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon efter diagnosen. Hardell et al. 2012

2011: Ökad risk för hjärntumör, barn och ungdomar. Ökad risk (+115%) för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Undersökningen underskattar genomgående risken då endast de tre första årens användning av trådlös telefon har undersökts och denna exponering inte adderats till mobiltelefonanvändningen. Aydin et al. 2011

2011: Risk för hörselnervstumör. Internationell WHO-studie Interphone från 13 länder visar 180% ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Interphone 2011

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Risken är mer än fördubblad redan för den som använt en mobiltelefon i totalt mer än 512 timmar. Det motsvarar en användning av i genomsnitt knappt 10 minuter om dagen varje dag under tio år. För de som började använda mobilen eller den trådlösa telefonen för mer än 20 år sedan ökar risken för tumör på örats hörselnerv med över 300%. Hardell et al. 2013

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Ökad risk (+ 46%) för de som använt mobilen mest i denna undersökning som innebär användning i mer än 680 timmar, samt 67% ökad risk för de som använt trådlös telefon i mer än 900 timmar. Pettersson et al. 2014

2011: Risk för hörselnervstumör. Användning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Sato et al. 2011

2011: Risk för cancer på öronspottkörteln. Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använt mobilen mest. Duan et al. 2011

Mer läsning:

Antalet hjärntumörpatienter ökar mycket i Sverige, länk

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer. Länk

Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer i största djurstudien. Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend