5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa

Post- och telestyrelsen, PTS, planerar storskaliga experiment med 5G, utan att någon utredning av konsekvenserna för folkhälsan och miljön genomförts. Man har heller inte frågat efter medborgarnas godkännande att delta i experimentet. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning  vars konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av de visade risker som den redan befintliga strålningen medför, måste de storskaliga testerna stoppas.

Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt, utan att människor gett sitt medgivande och  utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker.

Detta är helt oacceptabelt. Det konstaterar Strålskyddsstiftelsen i en skrivelse till ansvariga ministrar i regeringen och till PTS. Peter Erikssons svar (Infrastrukturminister, Mp).

Se även Broschyr om 5G

Sprid information om 5G. Beställ broschyren om 5G.

Faktablad om 5G

 

Vad är 5G?

5G innebär en mycket kraftig utbyggnad av sändare och utsänd effekt dvs mycket kraftig ökning av den bakgrundsstrålning vi alla utsätts för oavsett om vi vill eller inte. I telekomindustrins språk kallas det för ”markant förbättrad hastighet på surf och täckning”. PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon. 5G innebär en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare, i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar . Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

Vad vet vi om 5G:s effekter för hälsan och miljön?

5G är ett enormt risktagande med folkhälsan:

Det saknas helt en miljö- och hälsokonsekvensutredning där de potentiella hälso- och miljökonsekvenserna av den planerade ökningen av mikrovågsbestrålning som 5G tillsammans med redan i dag befintliga system (3G, 4G, GSM, WiFi, TV/radiomaster, radar m.m.) innebär för människors hälsa och för miljön utretts på ett objektivt och opartiskt sätt.

Det saknas helt en opartisk och objektiv utredning om hälso- och effekterna av enbart 5G och dess använda frekvenser. 5G innebär sannolikt en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen av alla människor i Sverige i alla åldrar. Forskare varnar redan för allvarliga effekter för ögon och hud eftersom dessa organ drabbas särskilt av extremt höga mikrovågor (extremt höga frekvenser upp till 100 GHz). 95 GHz används i “Active Denial Systems”, för att skingra folkmassor och demonstranter. Den utsända strålningen leder till outhärdlig smärta i huden.

”Medborgarna kommer att delta i ett gigantiskt experiment med millimetervågor som de inte har gett sitt medgivande till”, säger den amerikanska experten och professorn Devra Davis som konstaterar att svettkörtlar i huden  reagerar på strålningen som antenner som kan ta emot strålning.

Experter inom EMF Scientists appeal som under 2015/2016 undertecknat en gemensam appell för bättre skydd och bred information till människor om hälsoriskerna med elektromagnetisk strålning, har sänt en skrivelse till den amerikanska myndigheten FCC, i vilken de uttrycker samma farhågor som Strålskyddsstiftelsen gällande 5G och begär att hälso- och miljörisker utreds. Länk.

5G strider mot miljölagstiftningen

Enligt svensk miljölagstiftning gäller att om det finns skäl att anta ”olägenheter”, vilket det finns i mycket stor omfattning (se referenslista) ska försiktighet gälla. Om det finns risk för att verksamheten kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet, vilket det finns, (se referenslista) får verksamheten inte beviljas/bedrivas. Miljöbalkens 2:a kapitel § 10:

”Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Bevisningen är stark att strålning från trådlös teknik medför avsevärda hälsorisker redan före det kraftiga tillskottet av det planerade 5G-experimentet. Misstankarna är därför också mycket starka för att ett ytterligare kraftigt tillskott av mikrovågsstrålning kommer att skada väldigt många människor och orsaka många människors utslagning och förtida död.

Strålningens redan kända skadliga miljö- och hälsoeffekter

Mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning är sedan 2011 klassad som ”2B” möjligen cancerframkallande för människa av IARC vid WHO. Sedan dess har beläggen för förhöjd cancerrisk stärkts och ledande forskare på området anser att klassningen kan skärpas till högsta klassen ”cancerogen för människa” grupp 1. I samma grupp finns asbest, tobak och dioxin. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av cancerframkallande högfrekvent strålning.

Redan befintlig strålningsexponering innebär betydande risker för folkhälsan och för enskilda individer. Majoriteten av forskningen visar att boende nära mobilmaster och radio/TV-master löper ökad risk för cancer och psykisk ohälsa (mikrovågssyndromet). Bevisningen är stark för att strålningen orsakar psykisk ohälsa, cancer och sannolikt också ökar förekomsten av degenerativa sjukdomar (Alzheimers). Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt parallellt med den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik under senare år.

Antalet personer som får cancer varje år i Sverige har ökat med närmare 50% sedan år 2000, också parallellt med ökad strålning. Sedan år 2008 har antalet fall av sköldkörtelcancer ökat dramatiskt vilket sammanfallit med den ökande användningen av ”smartmobiler”.

År 2015/2016 manade 223 forskare och experter FN, WHO och dess medlemsländer att stärka skyddet mot kända hälsorisker med mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning. Dessa vetenskapsmän, varav flera är svenska, uppmanar i EMFScientists appeal  till minskad exponering eftersom:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

Internationella konventioner förbjuder experiment med människor utan samtycke

Att göra storskaliga 5G-tester i miljöer där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning vars totala konsekvenser är outredda/undermåligt utredda är oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I olika konventioner fastslås bland annat att:

  1. Inga försök/experiment på människor får startas utan godkännande av etisk nämnd.
  2. Inga försök/experiment på människor får startas utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare

Barn, äldre, sjuka och särskilt känsliga

Barn, äldre, sjuka och de som redan i dag lider av svåra symtom av strålningen (electromagnetic hypersensitivity, EHS eller elöverkänslighet) är särskilt utsatta för mikrovågsstrålningen och de planerade 5G-experimentens konsekvenser. Barn har snabbare cellomvandlingshastighet och är erkänt känsligare för cancerogena faktorer. Även deras nervsystem är särskilt känsligt eftersom det ständigt utvecklas. Äldre har sämre immunförsvar och motståndskraft mot strålningens skadeverkningar.

Det planerade storskaliga 5G-experimentet måste stoppas

Sverige är land med folkstyre i regeringsformen. Att utan politisk debatt och med undanhållande av objektiv och saklig information om kända och potentiella hälsorisker, genomföra storskaliga experiment är inte bara odemokratiskt, utan ett brott mot statsskicket om att all makt utgår från folket, om medbestämmande, om tillgång till saklig och objektiv information.

Om miljöbalkens 2:a kapitel och opartiskhet och objektivitet enligt regeringsformens 1:a kapitel § 9 beaktas, bedömer Strålskyddsstiftelsen att man kommer att tvingas fastställa att en utbyggnad av 5G inte kan genomföras. Detta på grund av de förhöjda hälsofarorna.

Mot bakgrund av tillgänglig bevisning om hälsofaror måste allmänhetens exponering för mikrovågsstrålning i stället minska i likhet med vad en växande grupp forskare begär. Strålskyddsstiftelsen anser att vi i Sverige, i enlighet med miljöbalken, ska använda oss av bästa möjliga teknik, som inte skadar människors hälsa och miljön, samt också verka för att den utvecklas.

Läs mer:

Strålskyddsstiftelsens skrivelse till berörda ministrar. Länk

Hjärntumördrabbade och 10-årig pojke protesterar mot 5G-utbyggnad i Kalifornien. Länk

Environmental Health Trust, länk

EMF Scientists appeal brev till FCC. Länk

Webbsida om 5G (engelsk text) Whatis5G.info. Länk

The internet of things poses human health risks. Scientists question the safety of untested 5G technology. Länk

Effekter av millimetervågor, extremt höga mikrovågor, forskning 1986. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend