Domstolsbeslut USA: FCC måste förklara hur gällande riktlinjer skyddar mot skadliga hälso- och miljöeffekter

Den amerikanska myndigheten FCC åläggs av domstolen att vetenskapligt förklara på vilket sätt gällande riktlinjer för tillåten strålning från 5G och annan trådlös teknik skulle skydda mot skadlig hälso- och miljöpåverkan. FCC:s beslut att riktlinjerna är fortsatt tillräckliga är ”nyckfullt, godtyckligt och inte baserat på vetenskap”. Svenska Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer baseras på samma principer som FCC:s och bortser från omfattande vetenskaplig bevisning om att de är otillräckliga som skydd mot skadlig hälso- och miljöpåverkan. De skyddar endast mot skadliga effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter.

Fredagen den 13 augusti meddelade appellationsdomstolen i District of Columbia, USA sitt beslut i ett mål som gäller de gränsvärden eller riktlinjer som gäller för strålning från bland annat basstationer, WiFi-routrar, smarta elmätare och mobiltelefoner. Ärendet startades för ungefär sex månader sedan av de båda organisationerna Childrens Health Defense (CHD) under ledning av advokat Robert F. Kennedy Jr, samt Environmental Health Trust (EHT) under ledning av Dr Devra Davis.

De båda organisationerna är djupt kritiska till FCC:s påstående att gränsvärdena eller riktlinjerna skulle skydda mot skadliga hälso- och miljöeffekter av strålning från 5G och tidigare generationer av mobiltelefonsystem. De startade ett ärende i domstolen efter att FCC i december 2020 meddelat att deras riktlinjer som fastställdes 1996 fortfarande skulle vara tillräckliga som skydd mot skadlig påverkan från strålning från 5G och annan modern trådlös teknik. Som grund till sin kritik har de båda organisationerna lämnat in cirka 11 000 sidor med resultat från forskning som visar att skadlig påverkan sker vid nivåer under FCC:s värden från 1996. Dessutom har vetenskapsmän, läkare och drabbade människor lämnat in vittnesmål om skadlig påverkan från strålningen vid nivåer som är under gällande riktlinjer från FCC.

Inte motiverat vetenskapligt

Domstolen konstaterar att FCC har underlåtit att förklara på vilket sätt deras värden från 1996 skyddar mot skadliga effekter av strålningen (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning). Detta gör att FCC:s beslut att riktlinjerna är fortsatt tillräckliga är ”nyckfullt, godtyckligt och inte baserat på vetenskap” enligt domstolen, vilket i sin tur strider mot den amerikanska förvaltningslagstiftningen (Administrative Procedures Act).

Enligt domstolen var inte heller den analys från en annan myndighet, den amerikanska Federal Drug Administration, FDA, som FCC baserade sitt beslut på, evidensbaserat. Det var bristfälligt och motsvarade inte heller de krav som ställs på myndigheter. Domstolen avvisade även FCC:s försök att framställa det som samtycke när andra myndigheter inte uttalat sig.

Gällande de tusen kommentarer som inlämnats till domstolen och omfattande bevisning för skadlig påverkan från vetenskapsmän, läkarorganisationer, kommuner och enskilda individer som utvecklat sjukdom efter exponering för strålningen liksom de 11 000 sidorna med vetenskapliga resultat som visar skadliga effekter, konstaterar domstolen att även här har FCC brustit i att vetenskapligt bemöta kritiken. Detta bidrog ytterligare till bilden av att FCC:s beslut om bibehållna riktlinjer är godtyckligt.

Vidare noterade domstolen att FCC helt misslyckats med att medge och svara på de belägg som påvisats gällande skadliga effekter på miljön och hänvisade i detta sammanhang bland annat till en skrivelse från USA:s inrikesdepartement som uttryckte oro över att strålningen kan påverka flyttfåglar och som konstaterade att FCC:s riktlinjer var föråldrade.

Domstolen återförvisade beslutet till FCC som således uppmanas att bättre förklara och styrka vetenskapligt på vilket sätt som deras riktlinjer skulle skydda tillräckligt mot skadliga effekter av exponering för radiofrekvent strålning:

“The case be remanded to the commission to provide a reasoned explanation for its determination that its guidelines adequately protect against harmful effects of exposure to radiofrequency radiation…”

”En industri baserad på bedrägeri”

Advokat Scott McCollough som representerade CHD och EHT, och som tidigare arbetat med telekombolag, säger i en kommentar att domstolsbeslutet är historiskt. FCC måste nu besvara den omfattande mängden vetenskapliga och medicinska belägg som visar att gällande riktlinjer inte skyddar människors hälsa och miljön mot skadliga effekter. Han säger vidare att han har känt till i många år att FCC är en av industrin kapad myndighet i likhet med flera andra myndigheter. McCollough är av uppfattningen att domstolens beslut underminerar argumenten för bland annat smarta elmätare.

Advokat Dafna Tachover, CHD, säger att CHD anser att strålning från trådlös teknik är en starkt bidragande faktor til den epidemi av ohälsa som ses i samhället nu, både bland barn och vuxna. Omfattande vetenskapliga belägg visar tveklöst att strålning under gällande riktlinjer är skadlig.

Advokat Robert F. Kennedy Jr, brorson till president John F. Kennedy, som också förde CHD:s talan i domstolen, säger att telekombolagen har underminerat demokratin genom att korrumpera tjänstemän och forskningen.

”De har byggt en industri baserad på bedrägeri. De har lyckats förvandla två myndigheter, FCC och FDA, till kapade myndighetsförebilder. Dessa myndigheter har inte något intresse av att skydda allmänheten. De har blivit industrins marionetter”.

Han tillägger att 10 000 studier visar att det de gör är fruktansvärt farligt, att strålningen skadar hjärnan, vår hälsa och djurlivet.

”Extremt stark bevisning” för risk för cancer.

Dr David Carpenter, forskare med lång erfarenhet som forskare inom ämnet och med tidigare erfarenhet från USA:s försvarsdepartement, var expertvittne för CHD och EHT. Han konstaterar att bevisen för att strålningen orsakar cancer är ”extremt stark”:

”Det är oomtvistligt att överdriven exponering orsakar cancer”.

Vidare säger Dr Carpenter att man på 1970-talet konstaterade att ambassadpersonal i Moskva drabbades av symptom som kallades ”mikrovågssyndromet” vilket motsvarar de symptom som i dag kallas ”elöverkänslighet”. Under senare år har vi fått det så kallade ”Havannasyndromet” vilket motsvarar mikrovågssyndromet och elöverkänslighet.

Carpenter säger att FCC måste ge ut riktlinjer som medger att vi kan använda den moderna tekniken utan att människor blir sjuka, det gäller särskilt barn och i skolan.

Flera läkare vittnade också i domstolen. En av dem, Dr Paul Dart, berättade att han ser fler och fler patienter särskilt de senaste tio åren, som är sjuka på grund av exponering för strålningen. Han menar att det som ses är ”epidemi”.

En annan kvinnlig läkare vittnade om barn som inte kunde gå men som efter kraftig reducering av exponering för strålningen återfick rörelseförmågan. Bland autistiska barn, barn med ADHD eller inlärningsproblem har hon observerat tydliga  förbättringar efter reducering av exponeringen för strålning från trådlös teknik.

Fakta riktlinjer strålning

  • FCC:s riktlinjer fastställdes 1996. De skyddar endast mot omedelbara skadliga effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad inom 30 minuter, så kallat termiska effekter.
  • Dessa riktlinjer saknar därmed skydd mot andra effekter än akuta termiska. Det innebär att de saknar skydd mot effekter vid de nivåer som inte ger upphov till omedelbar uppvärmning och inte mot längre tids exponering (än 30 minuter). De saknar skydd mot cancerrisk, mot skadliga effekter på hjärnan som visats uppstå vid icke-termiska nivåer och många andra skadliga effekter, exempelvis oxidativ stress, DNA-skador och mikrovågssyndromet (sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning, depression, tinnitus, hjärtbesvär, yrsel, andnöd med mera).
  • I Sverige gäller att riktlinjerna från Strålsäkerhetsmyndigheten också endast skyddar mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter. Riktlinjerna i Sverige liksom i många andra europeiska länder är baserade på rekommendationer från den hårt kritiserade organisationen ICNIRP med säte i Tyskland. En rapport från två EU-parlamentsledamöter konstaterade år 2020 att ICNIRP har bindningar till telekombolagen.
  • 252 vetenskapsmän från drygt 40 länder, verksamma inom forskningsområdet begär att ICNIRP:s referensvärden omprövas eftersom allt fler belägg visar flera skadliga effekter, bland annat cancer och  DNA-skador vid nivåer under gällande riktlinjer (EMF Scientist appeal).
  • Europarådets parlamentariska församling rekommenderade att riktlinjerna sänks till 100 mikroW/m2 år 2011. ICNIRP:s värde är 100 000 gånger högre, dvs 10 000 000 mikroW/m2 som ett medelvärde över 30 minuter, vilket innebär att strålningen kortvarigt tillåts vara betydligt högre. (Resolution 1815)
  • Skadlig påverkan vid exponering för strålning från basstationer har påvisats från och med cirka 100 mikroW/m2 (faktablad).
  • Det saknas helt forskning, det vill säga vetenskapligt underlag, som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponera människor långvarigt för strålning från basstationer och WiFi vid referensvärdets nivåer eller ens 1000 gånger lägre nivåer. (Den chockerande sanningen).

Källor: Childrens Health Defense

Presskonferens CHD

Envrionmental Health Trust

Domstolens beslutLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend