Överklagan av felaktig myndighetsrapport om strålningsrisker

Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund har nyligen överklagat Folkhälsomyndighetens beslut att inte rätta det felaktiga kapitlet om hälsorisker med elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning i Miljöhälsorapporten 2017. Ett överklagande lämnades till Förvaltningsrätten i Stockholm den 31 maj 2019.

Författarna finansieras av telekombolag

Miljöhälsorapporten 2017 som gavs ut av Folkhälsomyndigheten innehåller ett kapitel om hälsorisker med elektromagnetiska fält författat av de båda professorerna från Karolinska Institutet (KI) Anders Ahlbom och Maria Feychting. Kapitlet är allvarligt felaktigt och missvisande gällande vad forskningen visat om skadliga hälsoeffekter med såväl lågfrekventa magnetfält som högfrekvent mikrovågsstrålning från trådlös teknik. De båda författarna har intressekonflikter i form av bland annat forskningsanslag från den berörda industrin (Ericsson, Telia mfl) samt genom medlemskap i ICNIRP, den organisation som rekommenderar värden för tillåten strålning som industrin har att förhålla sig till.

De båda föreningarna begär att Folkhälsomyndigheten vidtar åtgärder så att de allvarliga felen rättas i överklagan som sändes till Förvaltningsrätten.

Vad som hänt i ärendet

Detta har redan hänt i ärendet:

 1. Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund har pga de allvarliga felen i Miljöhälsorapportens kap. 10, den 8 oktober 2018 formellt i skrivelse till Folkhälsomyndigheten begärt att felen i kapitel 10 i Miljöhälsorapporten rättas och på det sättet enligt 19 § inlett ett ärende hos Folkhälsomyndigheten. Detta mot bakgrund av att Strålskyddsstiftelsen i en granskningsrapport redan år 2017 konstaterade att rapporten var gravt felaktig och att de båda författarna hade intressekonflikter som sannolikt påverkat deras vinklade framställning. Dessutom har sex svenska forskare verksamma på området också till Folkhälsomyndigheten framfört kritik om att rapporten är gravt missvisande.
 2. Folkhälsomyndigheten har därpå den 26 november 2018 begärt in yttrande över kritiken mot rapporten från IMM, Karolinska Institutet, där de båda författarna till kap. 10, Anders Ahlbom och Maria Feychting, är verksamma. IMM sände i sin tur ett yttrande till Folkhälsomyndigheten i november 2018.
 3. Strålskyddsstiftelsen, Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund yttrade sig i sin tur över författarnas yttrande den 6 januari 2019 till Folkhälsomyndigheten.
 4. IMM har därpå igen yttrat sig över kritiken den 6 februari 2019
 5. Folkhälsomyndigheten lämnade slutligen den 29 april 2019 följande besked mot bakgrund av ovanstående:

”- Karolinska institutets redovisning av forskningsläget är trovärdig och korrekt. Myndigheten saknar därför anledning att vidta åtgärder avseende det beskrivna forskningsläget i kap. 10 Miljöhälsorapporten 2017.

– Det föreligger inga intressekonflikter hos de medverkande författarna och därmed har det inte påverkat deras ställningstaganden och i övrigt arbetet med redovisning av forskningsläget i kap. 10 Miljöhälsorapporten 2017.”

 1. Den 7 maj 2019 begärde klagandena ett överklagningsbart beslut av Folkhälsomyndighetens ställningstagande.
 2. Den 10 maj svarar Folkhälsomyndigheten med att neka överklagansbart beslut med motiveringen att deras ”ställningstagande inte får verkningar av ett sådant kvalificerat slag att vi borde bereda ett överklagbart beslut.”
 3. Folkhälsomyndigheten har inte lämnat någon som helst besvärshänvisning

Felen i Miljöhälsorapporten får allvarliga konsekvenser

Folkhälsomyndigheten anger på sin webbplats att ”Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting, men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Rapporten kan användas som ett underlag i planeringen av den kommunala tillsynen enligt miljöbalken, men också vid beslut om åtgärder och prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå en jämlik hälsa, samt i arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen, det övergripande folkhälsomålet och de globala hållbarhetsmålen.”

Det finns idag krav på digitalisering av i stort sett hela samhället, från förskolan, skolan, vården och på offentliga aktörer.

Felaktig information/vägledning, där riskerna med trådlös teknik inte redovisas på ett korrekt, saklig och objektivt sätt, i enlighet med de krav som förvaltningslagen ställer på alla myndigheter, ger ett felaktigt beslutsunderlag.

Att Miljöhälsorapporten innehåller allvarliga fel är synnerligen allvarligt eftersom rapporten ligger till grund för många beslut på alla nivåer i samhället. Det drabbar såväl enskilda människor som hela samhället med allvarliga konsekvenser. Det leder också till att nödvändiga åtgärder för att skydda människor mot hälsorisker till följd av mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning inte kommer till stånd.

Från kommunal nivå till regeringsnivå, inom skolan, förskolan, sjukvården, äldrevården mm hänvisar beslutsfattare till rapportens felaktiga slutsatser. Exempel på de konsekvenser som rapporten får är:

 • Felaktiga beslut fattas på alla nivåer pga felaktigt beslutsunderlag från Folkhälsomyndigheten, inklusive beslut i domstol;
 • Rapporten leder till en felaktig tillämpning av miljöbalken och strålskyddslagen i olika instanser då den ger ett felaktigt beslutsunderlag;
 • Stort lidande, inklusive dödsfall, pga allvarlig sjukdom som kan förebyggas med korrekt information och stora ekonomiska förluster för de enskilda som drabbas; Exempelvis har antalet fall av cancer i huvud/halsområdet ökat mycket under de senaste åren, vilket sammanfallit tidsmässigt med den ökande användningen av mobiltelefoner.
 • Stora kostnader för samhället i form av kostnader för sjukvård och sjukskrivningar och förtida död som kan förebyggas med korrekt information om riskerna. Den psykiska ohälsan som ökat samtidigt med den ökande exponeringen för mikrovågsstrålningen, kostar samhället 200 miljarder varje år enligt beräkningar;
 • Människor, inklusive barn, blir feldiagnostiserade inom vården och fel åtgärder vidtas för vård och rehabilitering, på många nivåer i samhället, från vården till skola och arbetsplatser;
 • Stora kostnader på grund av investeringar i en icke hållbar teknik;
 • Stora företagsekonomiska kostnader för sjukskrivningar och ohälsa samt försämrad produktivitet bland personalen som kan förebyggas med korrekt information;
 • De många människor, inklusive barn, som utvecklat särskild känslighet och får svåra symtom vid exponering för elektromagnetiska fält förvägras skydd och hjälp med hänvisning till de felaktiga påståendena i rapporten.

Klagandena anser att det är viktigt att våra myndigheters arbete är sakligt och opartiskt i enlighet med förvaltningslagen och att vägledningen är korrekt.

Domstolen har att ställa det kravet på Folkhälsomyndigheten och på myndighetens Miljöhälsorapport 2017.

Dokument i ärendet

Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport kapitel 10. Länk

Strålskyddsstiftelsens granskning av kap. 10. Länk

Sex svenska forskares kritik mot rapportens kap. 10. Länk

Överklagan till Förvaltningsrätten. Länk

Bilagor till överklagan: Bilaga 1; Bilaga 2; Bilaga 3; Bilaga 4; Bilaga 5; Bilaga 6; Bilaga 7; Bilaga 8; Bilaga 9; Bilaga 10.

IMM:s yttrande november 2018. Länk. Bilaga 1; Bilaga 2; Bilaga 3.

Strålskyddsstiftelsens, Vågbrytarens och Elöverkänsligas Riksförbunds bemötande av IMM:s yttrande, januari 2019. Länk. Bilaga 1; Bilaga 2; Bilaga 3

IMM:s yttrande februari 2019. Länk; Bilaga 1

Folkhälsomyndighetens beslut 29 april 2019. Länk

Begäran överklagansbart beslut samt Folkhälsomyndighetens vägran om detta. Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend