Malignt melanom och sköldkörtelcancer ökar kraftigt

Malignt melanom och sköldkörtelcancer hör till de cancerformer som verkar öka mest i Sverige under det senaste decenniet, enligt Socialstyrelsens senaste cancerstatistik. Dessutom ökar bröstcancer bland unga kvinnor i åldern 20-49 år. Trenden har sammanfallit med en kraftig ökning av människors exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Strålskyddsstiftelsen har granskat Socialstyrelsens senaste cancerstatistik och vissa cancerformer ökar mycket under det senaste decenniet. Till de som ökar mest hör malignt melanom och sköldkörtelcancer. Bröstcancer ökar de senaste tio åren bland unga kvinnor,

Forskning har visat att mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning från telekommunikationssystem som 3G, 4G, 5G, WiFi, kan orsaka cancer, bland annat genom att orsaka oxidativ stress, DNA-skador och försämrad förmåga att reparera DNA-skador.

Malignt melanom

Huden hör till de organ som blir mest exponerat för strålning från denna teknik, varför det inte är särskilt förvånande om en kraftig ökning av människors exponering för denna strålning kan leda till ökad förekomst av hudcancer.

Diagrammet nedan visar antalet fall av malignt melanom i Sverige fram till och med 2022, per 100 000 invånare, åldersstandardiserat. Det verkar ske ett trendbrott cirka 2005/2006 då antalet fall av malignt melanom började öka mer än tidigare. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

Den kraftiga ökningen och trendbrottet kan inte på sakliga grunder hänföras till ökat solande som förklaring. Det saknas helt statistik och undersökningar som visar att människor i Sverige skulle ökat sin exponering för sol som skulle kunna förklara denna ökning.

Under denna period ökade däremot allmänhetens exponering för mikrovågsstrålning både genom ökad användning av mobiltelefoner men även genom en kraftig utbyggnad av mobilmaster och basstationer för 3G, sedan 4G och sedan 2020 för 5G. Många hushåll, skolor, arbetsplatser och universitet började även använda trådlösa nätverk, WiFi, som också avger mikrovågsstrålning som kan orsaka cancer. Radiofrekvent strålning inklusive mikrovågsstrålning klassades år 2011 som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B av IARC, men beläggen har sedan dess stärkts för att strålningen ökar risken för cancer. Den ökande strålningen är således en sannolik bidragande faktor.

Sköldkörtelcancer

Sedan åren 2008-2010 ökar sköldkörtelcancer kraftigt i Sverige, särskilt bland kvinnor. Detta från att tidigare ha legat relativt stabilt under många år gällande antalet fall. Diagrammet nedan är hämtat från Socialstyrelsens statistikdatabas och visar antalet fall per 100 000 invånare åldersstandardiserat. Socialstyrelsen ber oss uppmärksamma att det finns en eftersläpning i inrapporteringen för det sista redovisningsåret 2022 för sköldkörtelcancer. Det innebär att antalet fall år 2022 sannolikt är högre i verkligheten än det som visas i diagrammet. De meddelar även att det skett en större inrapportering av antalet tumörer per individ sedan 2012.

 

Det ses alltså ett tydligt och starkt trendbrott under åren 2008-2010 vilket sammanföll med introduktionen av så kallade smartmobiler som numera används i stort sett av varje svensk medborgare. Dessa smarta mobiler har, till skillnad från äldre modeller, antenn i nedre delen av mobilen. Äldre modeller hade antennen i övre delen. Detta innebär att den högsta strålningen förflyttats från örat till halsen där sköldkörteln finns. Sköldkörtel är ett strålningskänsligt organ. Hittills har en enda studie gjorts om samband mobilanvändning och sköldkörtelcancer och just denna enda studie visar en förhöjd risk för sköldkörtelcancer. Risken var signifikant förhöjd med över 100% för flera gentyper och risken var större ju mer mobilen hade använts.

Bröstcancer bland unga kvinnor ökar

Bröstcancer ökar bland unga kvinnor i åldern 20-49 år och ett trendbrott i form av en snabbare ökning ses även här under det senaste dryga decenniet.

Hittills har endast en undersökning studerat samband mellan användning av smartmobiler och bröstcancer. Smartmobiler har antenn i nedre delen av mobilen och när dessa mobiler används hålls de ofta i brösthöjd under långa stunder med antennen strax intill bröstet, liksom på denna bild nedan.

Forskare från Medical University of Taipei, Taiwan, publicerade den 2 januari 2021 den första studien hittills som undersökt samband mellan insjuknande i bröstcancer och användning av så kallade smartmobiler. Studien är en fall-kontrollstudie som inkluderade 211 kvinnor som fått bröstcancer under 2017-2018 samt 894 friska kontroller och vars användning av sk smartmobiler jämförts.

Resultatet visade att de kvinnor som använt mobilen mycket (i studien definierade som ”mobilberoende”) hade 1,43 gånger ökad risk för bröstcancer jämfört med kvinnor som bedömdes inte vara mobilberoende. De som vanligen förvarade mobilen nära bröstet eller midjan hade mellan 5,03 respektive 4,06 gånger ökad risk.  Forskarna fann ett signifikant samband mellan avståndet till brösten vid mobilanvändning och risk för bröstcancer. Likaså var risken förhöjd 5,27 gånger för de kvinnor som använde mobilen mer än 4,5 minuter innan sänggående.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend