5G startas i Sundsvall på Mittuniversitetet utan information om riskerna

I dag den 28 maj 2019 startar Telia och Mittuniversitetet Norrlands första 5G-nät i Sundsvall. På bilden ses 5G-basstationen som placerats på taket till Mittuniversitetets byggnad. 5G-projektet startas samtidigt som kritiken gällande hälso- och miljöriskerna med 5G:s intensiva mikrovågsstrålning växer både nationellt och internationellt. 235 vetenskapsmän och läkare har fram till idag undertecknat 5G Appeal som vill stoppa 5G.

Foto: Mittuniversitetet

Enligt ett pressmeddelande från Mittuniversitetet ska parterna i projektet samverka för att utforska industriella tillämpningar av 5G, AI och Internet of Things – IoT. Vid starten den 28 maj ska en timmerbil fjärrstyras med hjälp av 5G-teknologi. I pressmeddelandet nämns ingenting om hälso- och miljökonsekvenserna som är helt outforskade: det saknas ju helt forskning som visar att 5G:s starka strålning inte skadar människors hälsa och miljön allvarligt samtidigt som forskningen klarlagt allvarlig hälsopåverkan från redan befintliga system (2G, 3G, 4G, WiFi mm) i form av ökad risk för cancer, reproduktionsstörningar, skador på hjärnan och det centrala nervsystemets funktion, DNA-skador, oxidativ stress, psykisk ohälsa mm.

I stället fokuserar pressmeddelandet ensidigt på tekniska möjligheter med 5G: ”5G-nätet ger förutsättningar för att undersöka behov och möjligheter kring trådlös kommunikation i industrin och kan utveckla forskningen kring fjärrstyrda och autonoma fordon i industrin och i skogsbruket.”

Ingen information om riskerna

De människor som framledes kommer att exponeras för den intensiva högfrekventa mikrovågsstrålningen i området runt 5G-basstationen i Sundsvall har inte fått någon information av de ansvariga för verksamheten om de risker de utsätts för och den bristande säkerheten i form av total avsaknad av forskning som visar att 5G inte medför allvarliga hälso- och miljöfaror. Det finns heller inga uppgifter om hur stark strålning som 5G-basstationen utsätter människor för och i synnerhet inte i sk ”worst case” dvs de platser som blir allra mest exponerade.

Detta trots att 5G:s strålning befaras kunna bli så intensiv att forskare rapporterar att den kan ge upphov till omedelbara vävnadsskador i främst yttre organ som hud och ögon.

Gränsvärden i länder med bättre skydd överskrids inom 115 meter

Ericsson har i en presentation som finns tillgänglig på internet och som Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat om, beskrivit att en 5G-basstation på taket på en fastighet som i Sundsvall kan komma att överskrida gällande gränsvärden i länder som Schweiz, Italien, Belgien och Ryssland inom 115 meter. Det blir därför omöjligt eller mycket svårt att bygga ut 5G i dessa länder om inte gränsvärdet höjs. Därför lobbar nu de stora telekombolagen för att dessa länder ska försämra skyddet och höja sina gränsvärden. Bryssel har redan höjt över 5 gånger men har tillfälligt stoppat 5G pga osäkerheter om hur 5G-strålningen ska kontrollmätas.

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar inte

Strålsäkerhetsmyndigheten som är den myndighet som har tillsynsansvar svarade i mars på Strålskyddsstiftelsens frågor om 1) var 5G-tester bedrivs? samt 2) hur Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar strålningen och eventuella hälso- och miljökonsekvenser av de pågående 5G-testerna? följande :

1. Det är PTS som ger tillstånd och därför kan svara på var testerna bedrivs

2. ”Det är tekniska tester som inte syftar till att undersöka hälsorisker. Verksamhetsutövaren ska följa miljöbalken och strålskyddslagen för att inte orsaka skadlig verkan på människors hälsa och miljön.”

Strålskyddslagen kräver kunskap om riskerna

Enligt strålskyddslagen SFS nr: 2018:396 ska verksamhetsutövare se till att alla som kan komma att exponeras för icke-joniserande strålning (5G sänder ut icke-joniserande strålning) har kunskap om riskerna förenade med verksamheten:

1 §   Den som bedriver en verksamhet eller sysselsätter någon med att utföra arbete där det används en teknisk anordning som kan alstra icke-joniserande strålning ska i den utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för icke-joniserande strålning har
a) god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som verksamheten bedrivs under,
b) kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c) den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera tillfredsställande.

Miljöbalken kräver kunskap om riskerna och åtgärder ”om det finns skäl att anta olägenheter”

Miljöbalkens 2:a kapitel:

2 §  Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

3 §  Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksam- heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Läs mer om 5G på vår temasida om 5G

Internationella sidor om 5G:

5G Appeal

Physicians for safe technology

Environmental Health Trust

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend