Hjärntumörer ökar i Danmark – mer än fördubbling sedan 1990

Antalet människor som drabbas av hjärntumör i Danmark har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste 10 åren. Bland unga i åldern 0-39 år är det den tumörform som ökar allra mest. – Det är oetiskt att invänta att ännu fler ska drabbas av hjärntumörer innan industri, regering och myndigheter varnar för de allvarliga hälsoriskerna med mobilanvändning. Det är mycket bråttom att informera brett om riskerna, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Enligt den senaste statistiken från det danska cancerregistret som Strålskyddsstiftelsen tagit fram ökar antalet människor som drabbas av tumör i hjärnan, hjärn- eller ryggmärgshinnorna, eller i centrala nervsystemet (inkl. kranialnerver) kraftigt i Danmark under senare tid: från 827 år 1990 till 1807 år 2015. Det är mer än en fördubbling. Ökningen har tilltagit under de senaste tio åren. Under samma period har användningen av mobiltelefoner ökat mycket.

Tumörer i hjärnan och centrala nervsystemet hör till de tumörsjukdomar som ökat mest under de senaste tio åren bland unga under 40 år i Danmark.hjärntumor_centrnervsyst_alla_1990-2015_dk

Diagrammet ovan visar utvecklingen av antalet patienter (alla åldrar) som varje år rapporteras ha fått tumör i hjärnan, hjärnhinnorna (inklusive meningiom) eller i centrala nervsystemet (inklusive kranialnerver vilket inkluderar hörselnervstumör).[1]  Statistiken omfattar både maligna och benigna tumörer. Nästan 1000 fler patienter registrerades år 2015 jämfört med år 1990. Trendkurvan visar också att ett tydligt trendbrott sker år 2003/2004 varefter ökningstakten tilltar.

hjarntumor_hinna_cnervsyst_dk_alla_100+-2015

 

Av diagrammet ovan framgår att såväl antalet nya patienter med hjärntumör, tumör i hjärn- eller ryggmärgshinnorna (inkl. meningiom) eller i centralnervsystemet (inkl. hörselnervstumör) ökar under framförallt de senaste 10 åren. År 2015 fick 1010 personer hjärntumör, att jämföra med 714 personer år 2005, en ökning med 41% på enbart 10 år. Jämfört med år 2003 har antalet nya patienter med tumör i hjärn- eller ryggmärgshinnorna mer än fördubblats, från 233 år 2003 till 513 år 2015.

Ökar bland unga

malmel_hjarnanersyst_0-39_dk_2000-2015

Tumörer i hjärna, hjärn-/ryggmärgshinnorna eller i centralnervsystemet ökar även bland unga under 40 år och är i dag nästan lika vanligt som malignt melanom. Det är dessutom den cancer/tumörform som ökat mest under de senaste tio åren i åldersgruppen. År 2006 fick 186 unga i åldern 0-39 år tumör i hjärna, centralnervsystem eller i hjärn-/ryggmärgshinnorna, men år 2015 hade antalet ökat till 271[2] och fortsätter att öka till skillnad från malignt melanom.hjarntumor_0-39_dk_123

 

Tittar man på enbart tumörer i hjärnan (exkl. hjärnhinna och kranialnerver/centralnervsystem) för de under 40 år ser utvecklingen ut som i ovanstående diagram över de senaste 25 åren sedan 1990. Från att ha legat relativt stabilt har antalet hjärntumörfall (kod 123) i åldersgruppen ökat under de senaste 4 åren. 212 personer i åldersgruppen fick hjärntumör år 2015 att jämföra med 166 år 2011.

Sköldkörtelcancer ökar också i åldersgruppen, men antalet inrapporterade nya patienter per år är betydligt färre: 40 patienter år 2006 till 67 patienter år 2015.

Strålsäkerhetsmyndigheten: ”ingen ökning”

Det här innebär att Strålsäkerhetsmyndighetens och vissa experters främsta argument för att mobilanvändning är ofarligt är felaktigt, nämligen det att antalet fall av tumörer i hjärnan inte skulle ökat under senare tid.

I maj 2016 gick  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ut med påståendet att beläggen för hälsorisker med mobilstrålning skulle minskat utifrån en ny rapport från det egna vetenskapliga rådet, (som kritiserats för jäv). Det främsta argumentet var liksom tidigare under senare år, att antalet fall av hjärntumörer inte ökat. I SSM-rapporten står det:

”Sammantaget finns det inga eller få indikationer på någon risk för upp till ungefär 15 års användning av mobiltelefon. Empiriska data saknas för längre användningstider, dock visar cancerstatistik från Sverige och andra länder inte någon ökad incidens som skulle kunna hänföras till den kraftiga ökning av mobilanvändning som kom i början av 2000-talet.

Så här sade Jimmy Estenberg från SSM också i en intervju i februari 2015:

”– Det finns studier som antyder ökad risk för hjärntumör av typen gliom och cancer i hörselnerven i samband med mobilanvändning. Men det finns inget stöd för riskökning i cancerstatistiken. Tvärtom har incidenstrenden för de här typerna av cancer varit i princip oförändrad sedan 1970-talet, långt innan vi fick en utbredd användning av mobiltelefoner.

Danska cancerstatistiken visar tydligt att argumenten från SSM är felaktigt och falskt. Det kan inte vara okänt för varken SSM eller deras experter att den danska cancerstatistiken visar en tydlig ökning av tumörer i hjärnan sedan flera år tillbaka. Man undanhåller fakta som visar en annan bild.

Underrapportering i Sverige

Antalet fall av hjärntumörer som inrapporterats till svenska cancerregistret hos Socialstyrelsen har förvisso inte ökat särskilt mycket under senare år. I samtal som Strålskyddsstiftelsen haft med tjänstemän på Socialstyrelsen som arbetar med cancerregistret, har det framkommit att det är känt att cancerregistret över hjärntumörer är underrapporterat på grund av att fall som inte genomgått biopsi inte rapporteras in till registret. Förhållandet visas också av Socialstyrelsens egen utredning publicerad år 2009 samt av cancerläkaren Lennart Hardell och statistikern Michael Carlbergs vetenskapliga rapport från 2015, som även pekar på att antalet fall av hjärntumörer ökar i andra register, exempelvis dödsorsaksregistret.

Fakta om forskningen om risk för hjärntumörer av mobiltelefonanvändning

Forskningen visar genomgående att mobiltelefonanvändare som använder mobilen mer än 30 minuter om dagen löper förhöjd risk för tumör i hjärnan och på hörselnerven men även risk för tumör i hjärnhinnan (meningiom). Förhöjda risker har visats i alla undersökningar som studerat användning över 30 minuter om dagen. Omvänt finns det i dag ingen undersökning som studerat användning i över 30 minuter – 1 timma om dagen eller mer under längre tid som inte visat förhöjd risk. De undersökningar som redovisar inga risker har inte studerat hur mycket mobilen använts eller enbart mycket liten användning (jämfört med vanlig användning i dag). Risken ökar generellt sett ju mer tid som mobilen använts.

År 2011 cancerklassade WHO:s cancerforskningsinstitut IARC mikrovågsstrålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” mot bakgrund av att flera undersökningar visat förhöjd risk för hjärntumör bland mobilanvändare. Beläggen för att strålningen främjar och orsakar cancer har ytterligare stärkts sedan dess, vilket blir tydligt om man studerar vad som under senare år framkommit i forskningen:

  • År 2010 publicerades en internationell 13-ländersundersökning koordinerad av IARC (WHO:s cancerforskningsinstitut), Interphone. Den visade liksom den svenska forskargruppen kring cancerläkaren Lennart Hardells undersökningar förhöjd risk för hjärntumör för de som använt mobilen mest. Interphone visade att de som använt mobilen mer än sammanlagt 1640 timmar under 1-4 år löpte förhöjd risk för meningiom (tumör i hjärnhinnan) (+ 4,8) samt gliom (malign hjärntumör) + 3,77. 1640 timmar fördelat på 4 år innebär en användning av drygt 1 timma eller mer om dagen.[3] I dag använder 75% av svenska 16-åriga flickor smartmobilen mer än 3 timmar varje dag enligt medierådet.
  • År 2011 visade Interphone att mobilanvändning ökar risken för hörselnervstumör 2-3 gånger om mobilen använts minst 30 minuter om dagen under längre tid (10 år).[4]
  • År 2011 klassade IARC strålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B, till stor del på grund av Hardells resultat – och Interphone-resultaten.
  • År 2013 publicerar Lennart Hardells forskargrupp nya undersökningar som bekräftar att mobilanvändning och användning av trådlös telefon ökar risken för malign hjärntumör och hörselnervstumör. Risken är högre för användare av mobiler som sänder 3G. Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar ökar risken mellan 2,5 och 7,7 gånger, men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. Användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör mer än GSM-telefoner. Risken för meningiom är förhöjd vid användning sammanlagt över 2376 timmar, motsvarande 45 minuter om dagen i tio år.[5], [6]
  • År 2014 publicerades en fransk undersökning (Coureau et al.) av risk för hjärntumör av mobilanvändning som också visade förhöjd risk för hjärntumör och meningiom. Resultaten visar att användning av mobilen i 30 minuter om dagen eller mer (15 timmar i månaden) ökar risken för hjärntumör 4,21 ggr medan risken för meningiom är fördubblad.[7]
  • År 2014 visar svensk forskning från Karolinska Institutet 46% – 67% ökad risk för hörselnervstumör bland de som använt  mobilen eller den trådlösa telefonen mest (mer än 690-900 timmar sammanlagt).
  • År2011 visar japansk forskning att mobilanvändning 20 minuter om dagen ökar risken för hörselnervstumör 3 ggr.
  • År 2014 visade en sydkoreansk forskning samband mellan tumörstorlek (hörselnervstumör) och användning av mobiltelefon.
  • År 2016 offentliggörs resultat från ansedda statliga National Toxicology Program, USA. NTP-undersökningen på råttor, som kostat över 200 miljoner svenska kronor, som visar att de exponerade djuren fick ökad förekomst av hjärntumör och en tumör i hjärtat som utgår från samma sorts celler som hörselnervstumör utgår från.  Detta är den största och mest påkostade undersökning som någonsin gjorts.

För fler undersökningar se Strålskyddsstiftelsens faktablad.

De sk kohortstudier som gjorts från Danmark och Storbritannien har så stora brister i genomförandet att de inte ger någon information om risk för hjärntumör av mobilanvändning. (se sidan 5-6)

-Det är oetiskt att invänta att ännu fler ska drabbas av hjärntumörer innan industri, regering och myndigheter varnar för de allvarliga hälsoriskerna med mobilanvändning. Det är mycket bråttom att informera brett om riskerna, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen. Tre av fyra tonårstjejer använder mobilen mer än 3 timmar om dagen i dag vilket all forskning visar innebär förhöjd risk för cancer.

[1] Inkluderar diagnoskoder 122 hjerne- og rygmarvshinder, 123 hjerne samt 124 rygmarv, kranienerver og centralnervesystem. Källa: http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/CAR/CAR01/Sider/Tabel.aspx

[2] Inkluderar diagnoskoder 122 hjerne- og rygmarvshinder, 123 hjerne samt 124 rygmarv, kranienerver og centralnervesystem. Källa: http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/CAR/CAR01/Sider/Tabel.aspx

[3] The Interphone study group, 2010: Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study, tabell 3

[4] The Interphone study group, 2011, , Acoustic neuroma risk in relation to mobile telephone use: Results of the INTERPHONE international case–control study, tabell 4-5

[5] Hardell et Carlberg. 2013: Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997, 2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones; Int J Oncol. 2013

[6] Hardell et al., 2013 Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use

[7] Coureau et al. 2014: Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study, tabell 3Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend