Omfattande forskning visar att strålning är en hälsorisk och elöverkänslighet är verkligt.

shutterstock_209301175mandatorhvuudvark

Det pågår för närvarande ett oetiskt mediadrev som häcklar de som får svåra symtom då de exponeras för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning, exempelvis från kraftledningar, smarta elmätare, mobilmaster, trådlösa datanätverk eller datorer. Det påstås att forskningen inte kunnat visa några samband mellan hälsoeffekter och exponering för strålning. Det är fel. Punkt slut.

Det är obegripligt hur en sådan lögn kan spridas och tas på allvar i ledande media i ett modernt informationssamhälle. Det är enkelt att motbevisa.

Hundratals undersökningar visar effekter på centrala nervsystemet

Hundratals om inte tusentals vetenskapliga undersökningar publicerade i vetenskapliga tidskrifter har visat skadliga effekter av exponering för elektromagnetisk strålning exempelvis strålning från trådlös teknik. Påverkan ses både på cellnivå, i djurförsök, i studier av växter och av människor. Bioinitiativrapporten 2012 redovisade 1800 undersökningar publicerade enbart mellan 2007 och 2012. Majoriteten av studier på celler, exempelvis, visar skadlig påverkan:

Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.

Mellan 65% och 90% av tillgängliga publicerade forskningsresultat, visar dessa skadliga effekter.

Enligt en ytterligare färsk sammanställning visar 76 av totalt 80 undersökningar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna, dvs en överproduktion av fria radikaler.

Det innebär att 92,5% av all forskning visar denna form av skadliga effekt på cellnivå.”

År 2000 konstaterade Dr Gerard Hyland, fysiker, att människor är olika känsliga och alla inte reagerar på samma sätt på strålningen precis som människor reagerar olika på andra miljöfaktorer. Han pekade redan då på att forskningen visade skadliga hälsoeffekter av strålningen.

Stor grupp experter varnar för hälsorisker. Ingenjörer och läkare också drabbade

  • En ständigt växande grupp forskare, experter och läkare pekar på de ökande beläggen för allvarliga hälsorisker och manar till erkännande av riskerna och att allmänhetens exponering måste minskas och gränsvärdena skärpas.
  • Människor vittnar oberoende och samstämmigt och liknande ohälsosymtom, de vanligaste sömnsvårigheter, minnesförlust, huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem, hög puls, hjärtarrytmier, vibrerande känsla i kroppen, tinnitus och hudutslag. Drabbade kommer från alla yrkeskategorier inklusive civilingenjörer från teknik– och elindustrin, IT-konsulter, läkare samt sjuksköterskor, journalister. Även WHO:s tidigare generaldirektör och Norges fd statminister Gro Harlem Brundtland tillhör de som offentligt berättat om sina svåra symtom.

Låg nivå på debatten

Strålskyddsstiftelsen beklagar den låga och omoraliska nivån på den pågående mobbningsdebatten i media, som har sitt ursprung i industrins behov av att förneka hälsorisker med strålning. En expert finansierad av mobilindustrin  får oemotsagt kränka de drabbade genom att prata om tro på tomtar – trots att experten ifråga, Dr Lena Hillert, själv observerat stresseffekter och ökad huvudvärk i en provokationsstudie. Barnläkare utan kunskap om frågan påstår att de drabbade skulle lida av villfarelse eller irrationell skräck och vill inte att elöverkänsliga ska kunna erbjudas tillgång till sjukvård. En ledarskribent drar paralleller till rädsla för flygande tefat. DN:s ledarskribent till tro på spöken.

Strålskyddsstiftelsen bygger sin information på såväl omfattande resultat från forskning och på en större grupp experters och läkares sammanställningar och bedömningar. Vi bygger också informationen på att dessa resultat och bedömningar stämmer med alla de vittnesmål från verkligheten som kommer från människorna som mår dåligt när de utsätts för strålning. Verkligheten bekräftar alltså det som ses i forskningen.

Nedan följer en lista i kronologisk ordning på publicerad forskning som vi byggt upp sedan 2009. Den visar med önskvärd tydlighet att det som påstås inte finns i själva verket finns i en förbluffande mängd och det är långt ifrån all forskning som finns i listan. Vi rekommenderar Dig även att ta del av Bioiniativgruppens slutsatser som finns att tillgå här.

Forskningslista

(uppdaterad 13 juli 2015)

Juli 2015: Av 100 undersökningar av oxidativ stress efter exponering för radiofrekvent strålning/mobilstrålning visar 93 att sttrålningen verkligen orsakar oxidativ stress. Ny forskningssgenomgång drar slutsatsen att oxidativ stress bör erkännas som en av de primära mekanismerna bakom strålningens skadliga effekter på hälsan, bland annat cancer. Yakymenko et al. 2015

juni 2015: Barn exponeras för högre strålning än vuxna när de använder mobiltelefon. Ghandi 2015

Juni 2015: Män som förvarar/håller mobilen inom 50 cm från könsorganen har 4 gånger fler onormala spermier jämfört med normalvärden. Zilberlicht et al. 2015

Juni 2015: Hjärnan känner igen/påverkas av 3G-signaler utan att människan nödvändigtvis känner av strålningen. Roggeveen et al. 2015

Juni 2015: Användning av mobilen tidigt under graviditeten kan öka risken för missfall. Shamsi Mahmoudabadi et al. 2015

Juni 2015: Wififrekvensen 2,45 GHz har skadlig inverkan på thymuskörteln. Misa-Agostino et al. 2015

Juni 2015: Väl etablerat att mobilstrålning påverkar sömnen, hjärtrytmen och blodtryck och ökad cancerrisk är väl belagt. Åtgärder för att skydda människor bättre behövs, exvis informationskampanjer, Paul e t al. 2015

Juni 2015: Exponering för 3G påverkar hjärnvågorna (EEG). Roggeveen et al. 2015

Juni 2015: Mobilanvändning ökar halten av nickel i saliv hos unga med tandställning. Saghiri et al. 2015

Juni 2015: Möss (honor) som exponerats för mobilstrålning GSM 900 15 minuter om dagen i 15 dagar får färre äggceller. Bakacak et al. 2015

Juni 2015: Långvarig exponering för mobilstrålning skadar hjärnan och hjärnans funktion. Experiment på möss visar färre nervceller i hippocampus, försämrad inlärning och kognitiv förmåga. Narayanan et al. 2015

Juni 2015: Personer som använder mobilen över 1 timma per dag har sänkta halter av antioxidanter (försvar mot oxidativ stress) i saliv. Arbabi-Kalati 2015

Maj 2015: Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ha skadlig inverkan på utvecklingen av olika organ visar djurförsök. Hanci et al. 2015

Maj 2015: Barn som använder mobiltelefon löper ökad risk för trötthet och huvudvärk. Kinesisk undersökning av barn.  Zheng et al. 2015

Maj 2015: Yrkesexponering för lågfrekventa magnetfält kopplat till ökad risk för demens. Holländsk kohortstudie. Koeman et al. 2015

Maj 2015: Hjärntumörer (meningion) ökar i USA. Dolecek et al. 2015

Maj 2015: Strålning från elektronisk utrustning, exempelvis skärmar och bilar, orsakar skadliga effekter på blodceller, bland annat oxidativ stress. Lewicka et al 2015

Maj 2015: Mobilstrålning försämrar spermiers rörlighet och orsakar DNA-fragmentering (skada). Adel-Zalata 2015

April 2015: Wifi-frekvenser (2,4 GHz) orsakar skadlig påverkan på brässen, bland annat påverkan på blodkärl och stressproteiner. Misa-Augustino et al. 2015

April 2015: 3G-frekvenser (2,1 GHz) försämrar det naturliga försvaret i näsan mot främmande och skadliga partiklar i luften. Aydogan et al. 2015

April 2015: Tusentals undersökningar falsifierar påståendet att det enbart skulle finnas de effekter som gällande gränsvärden skyddar mot. Bland annat visar hundratals undersökningar påverkan på cellernas kalciumbalans och -signalering. Pall M. 2015

April 2015: Elektromangetiska fält har skilda effekter beroende på vilken frekvens och modulation som används. Den aktuella undersökningen visar att vissa frekvenser kan motverka cancercellers uppkomst via påverkan på cancercellernas kalciumkanaler. Friska celler påverkades inte. Undersökningen visade också att möss som exponerades fick mindre tumörer än kontroller. Buckner et al. 2015

April 2015: Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar immunförsvaret genom att orsaka bildning av fria radikaler. Golbach et al. 2015

April 2015: Unga vuxna som använder mobilen mycket (drygt 1 timma per dag eller 8 timmar i veckan eller mer) har förändringar i saliv (enzymer, proteiner, antioxidanter) som tyder på oxidativ stress vilket kan leda till skadliga hälsoeffekter. Gruppen jämfördes med saliv från en kontrollgrupp unga vuxna som använde mobilen betydligt mindre. Shivashankara et al. 2015

Aprils 2015: Möss som exponerats för wifi-liknande strålning 2450 MHz får signifikant påverkan på stresproteiner och markörer för immunologisk respons i thymus. Misa-Agustiño et al. 2015

April 2015: Ökande förekomst av patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur”  i svenska slutenvårdsregistret sedan 2008. Parallellt ökar antalet patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur”. Fallen registreras inte i cancerregistret. Den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer är inte tillförlitlig. Hardell och Carlberg 2015

April 2015: Mobilstrålning kan skada hörseln. Djurförsök visar skador på nervceller. Özgul et al2015

April 2015: GSM och 3G-strålning orsakar skadliga effekter på testiklar i djurförsök och förändrade halter av testosteron (manligt könshormon) i djurförsök. Mugunthan et al. 2015

Mars 2015: Arbetare exponerade för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält hade sänkta halter av manligt könshormon testosteron i blod. Wang et al 2015

Mars 2015: Elektromagnetiska fält kan påverka dygnsrytmen. Manzella et al. 2015

Mars 2015: Mobilstrålning 900 MHz har negativ påverkan på testiklarna i djurförsök. Odaci et al. 2015

Mars 2015: Analys visar att undersökningar om risk för hjärntumör av mobilanvändning kan underskatta risken. Kiyohara et al. 2015

Mars 2015: Exponering för mikrovågor i GHz-området kan ge olika effekter beroende på vilken frekvens som används. Setayandeh et al. 2015

Mars 2015: Mars 2015: Långtidsexponering för wifi vid låga nivåer förändrar molekyler i hjärnan som kopplats till Alzheimers, cancer och diabetes mm. Dasdaq et al. 2015

Mars 2015: 3G-strålningn vid låga nivåer, 50 ggr under gällande gränsvärde (0,04 W/kg) ökar antalet tumörer bland möss som långtidsexponerats. Undersökningen är en upprepning av en tidigare undersökning och cancereffekterna bekräftas alltså. Lerchl et al. 2015

Februari 2015: Både lågfrekventa magnetfält (50 Hz) och mobilstrålning (GSM 1800) orsakar gentoxiska effekter (skadar DNA). Duan et al. 2015

Februari 2015: Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar bakteriers tillväxt. Lucas et al. 2015

Februari 2015: Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan orsaka skadliga effekter på njurarna. Benir et al. 2015

Februari 2015: Mobilstrålning fördröjer produktion av ämnen som reglerar dygnsrytmen (melatonin) och sänker nivåer av enzymer viktiga för kroppens försvar mot fria radikaler (superoxide dismutase, glutathion). Gao et al. 2015

Februari 2015: Kronisk exponering för mobilstrålning 1800 MHz leder till sänkta halter av signalsubstanser (serotonin, dopamin mfl) vilka är viktiga för minne, inlärning och psykisk hälsa. Megha et al. 2015

Februari 2015: Mobilstrålning påverkar produktionen av serotonin, vilket bland annat har betydelse för minne, inlärning och psykisk hälsa. Eris et al. 2015

Januari 2015: Forskning på effekter på cellnivå har exponerat celler för för låga nivåer jämfört med vad som kan vara fallet i verkligheten vid mobilanvändning gällande blodceller eller hudceller. Många resultat som inte visar några effekter är därför utan värde.  Schmid et al. 2015

Januari 2015: Möss som exponeras för mobilstrålning får negativ påverkan på testiklarna. Karaman et al. 2015

Januari 2015: Möss som exponeras för mobilstrålning 3 timmar om dagen i 28 dagar får försämrat minne och den skyddande blod-hjärnbarriär blir genomsläpplig. Bekräftar tidigare undersökningar som också visat påverkan på blodhjärnbariär och minne. Tang et al. 2015

Januari 2015: Lägfrekventa magnetfält påverkar produktionen av signalsubstanser som bland annat har betydelse för den psykiska hälsan (exempelvis sömn, stress, humörsvängningar, oro, depression).  Undersökning finansierad av Koreanska regeringen. Hee Chung et al. 2015 (fulltext)

Januari 2015: Arbetare som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält har sänkta halter av sömnhormonet melatonin och påverkan på markörer för oxidativ stress. Tiwari et al. 2013

Januari 2015: Mobilstrålning påverkar hjärnans produktion av signalsubstanser och nervcellers förmåga att reagera på signalsubstanser (synaptisk plasticitet).  Xiong et al. 2015

Januari 2015: Smycken kan öka strålningen mot huvudet. Whittow 2008

Januari 2015: Arbetare som utsätts för radar har signifikanta förändringar i serotoninnivåer (signalsubstans viktig för psykisk hälsa) och melatoninnivåer (sömnhormon) i blodprov. Singh et al. 2015

Januari 2015: Systematisk genomgång av tillgänglig forskning visar att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör. Gong et al. 2014

Januari 2015: Studenter som använder mobilen mer än 2 timmar om dagen har sämre sömn och är mer trötta om dagen vilket kan påverka bland annat minne och inlärningsförmåga. Signifikant samband mellan antalet timmar som mobilen används och försämrad sömn. Yogesh et a. 2015

December 2014: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar fri radikalbildning i celler från musfoster vid nivåer långt under (2 mikroT) gällande gränsvärde (100 mikroT) Chen et al. 2014

Decenber 2014: Undersökning visar att kvinnor har ökad förekomst av olika ohälsosymtom vid exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält. Bolte et al. 2013

December 2014: Barn i åldern 11-15 år som använder mobiltelefon har oftare huvudvärk och migrän visar stor Taiwanesisk undersökning av drygt 2000 barn. De har också fått sämre hälsa under det senaste året. Chang-Ta Chiu et al. 2014

December 2014: Studenter som använder mobiltelefon i mer än två timmar om dagen har störd produktion av sömnhormonet melatonin. Shrivastava et al. 2014

December 2014: Exponering för mobilstrålning leder till negativa effekter på proteinsyntesen och orsakar oxidativ stress i testiklar i djurförsök. Sepehrimanesh et al. 2014

December 2014: Exponering för mobilstrålning leder till störd produktion av manliga könshormoner. Sepehrimanesh et al. 2014

December 2014: Kvinnor som utsätts för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält har ökad förekomst av olika ohälsosymtom, även kallat elöverkänslighet. Forskarna rekommenderar enkla åtgärder för att minimera exponeringen. Bolte et al. 2014.

December 2014: Människors genomsnittliga exponering för mobilstrålning i Österrike fördubblades mellan åren 2006 och 2012 Tomitsch et al. 2014

December 2014: Långvarig exponering i yrket för mikrovågsstrålning ökar förekomsten av blodplättsaggregation. Gulzoda et al. 2014

November 2014: Personer som får trådlösa smarta elmätare i hemmen rapporterar ökad förekomst av ohälsosymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus,t rötthet, yrsel mm. Lamech F 2014

November 2014:  Personer som använder mobilen mycket i arbetet har förhöjda nivåer av stressproteinet HSP70 i blodet jämför med personer som använder mobilen mer sporadiskt. HSP70 är en potentiell markör för negativ påverkan av strålning. Balakrishnan et al. 2014

November 2014: Möss som exponeras för mikrovågor som foster får försämrat minne (gäller manliga foster). Zhang et al. 2014

November 2014: Forskningsöversikt visar att mobilstrålning 10 000 gånger under gällande gränsvärden orsakar negativa effekter i celler (oxidativ stress). Yakymenko et al. 2014

November 2014: Lågfrevkventa elektromagnetiska fält har stark påverkan på hypyfysceller. Balind et al. 2014

Oktober 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning får förändrade halter av olika spårämnen/mineraler i tänderna. Adiguzel et al. 2014

Oktober 2014. Yrkesarbetare som har hög exponering för elektromagnetisk strålning i arbetet har oftare sömnsvårigheter. Ju längre tid under dagen som exponeringen pågår, ju sämre sömnkvalitet. Liu et al. 2014

Oktober 2014: Radiofrekvent strålning orsakar ökad celldöd hos bananflugor. Sagioglou et al. 2014

Oktober 2014: Ungdomar som använder IT mycket har sämre sömn. Arora et al. 2014

Oktober 2014. Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som använt mobiltelefon. Hardell och Carlberg 2014

Oktober 2014: Mobiltelefonanvändning orsakar uppmärksamhetsproblem hos ungdomar. Stor undersökning omfattande 7100 barn i Kina. Zheng et al. 2014

September 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde får stressrelaterat beteende. Junior et al. 2014

September 2014: Exponering för mobilstrålning orsakar inflammatoriska effekter i hjärnan. Lu et al. 2014

September 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning 8 timmar om dagen i 20 dagar får svårt inflammerad urinblåsa. Koca et al. 2014

September 2014: Antioxidanter (N-Acetyl-Cystein och Epigallocatechin-3-gallate) reducerar oxidativa effekter i lever hos försöksdjur som exponerats för mobilstrålning. Ozgur et al. 2014

September 2014: Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014

September 2014: Möss som exponerats för 3G-strålning får sämre spermier. Kumar et al. 2014

September 2014: Personer som bor inom 300 meter från mobilbasstationer har ökad förekomst av ohälsosymtom som tidigare kopplats till exponering för mobilmaster och mikrovågsstrålning. Shahbazi-Gahrouei et al. 2014

Augusti 2014: Elektromagnetiska fälts påverkan på hormonsystem och dygnsrytm. Översikt. Lewczuk et al. 2014

Augusti 2014: Hjärnceller reagerar med oxidativ stress vid exponering för lågfrekventa magnetfält. Kan öka risken för neurodegenerativa sjukdomar. Marcella et al. 2014

Augusti 2014: Hjärntumörpatienter som använder mobiltelefon får kortare överlevnadstid. Mobilanvändning främjar en gen p53 som kopplats till den aggressiva hjärntumören gliom. Akhavan-Sigari et al 2014

Maj 2014: GSM 1800 skadar hjärnans utveckling. Resultat då hjärnceller från musfoster exponerades. för strålningen. Chen et al. 2014

Maj 2015: Mobilstrålning påverkar hörselfunktionen i örat. Maskey et al. 2014

Maj 2014: Omfattande neurodegeneration då möss exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 15 dagar. Försämrad inlärning och ökad oro bland mössen samt signifikanta förändringar i antioxidanter. Analys visade degenerativa celler i mössens hjärnor efter exponeringen. Saikhedar et al. 2014

Maj 2014: Wifiliknande strålning 2,4 GHZ ökar DNA-skador både i hjärnceller och i blodceller genom oxidativ stress. Vitlökstillskott reducerar skadeeffekterna. Gürler eet al. 2014

Maj 2014: Arbete i miljöer med höga nivåer av elektromagnetiska fält ökar risken för demenssjukdomar. Review. Davanipour et atl. 2014

Maj 2014:  Ökat antal döda foster och försämrad fertilitet bland möss som exponerats för mobilstrålning 4 timmar om dagen i 18 dagar. Ma et al. 2014

Maj 2014. Användning av mobilen 30 minuter om dagen ökar risken signifikant flera gånger för aggressiv hjärntumör. Epidemilogisk undersökning av hjärntumörfall med diagnos mellan 2004 och 2006 i Frankrike. Coureau et al. 2014

Maj 2014: Wifi-strålning ökar risken för epilepsi. Orsakar oxidativ stress och apoptos i hjärnceller. Ghazizadeh et al. 2014

Maj 2014: Exponering för mobilstrålning en timma om dagen under fostertiden orsakar cellförändringar i örat hos möss. Seckin et al. 2014

April 2014: Möss som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden får beteendestörningar. Samband med ökade halter av kväveoxid i hjärnan. Salunke et al. 2014; EMF-Portal

April 2014: Skilda effekter av olika frekvenser på växter. 10 Hz har positiv effekt medan 100 Hz har negativ effekt. Radhakrishnan et al 2014

April 2014: Skadliga effekter på hjärnceller då möss exponeras för mobilstrålning vid 7 tillfällen om  5 min. per dag i en månad. Yilmaz et al. 2014

April 2014: Mikrovågsstrålning skadar celler. Xue et al. 2014

April 2014: Möss som exponeras  för mikrovågsstrålning får försämrat minne. GABA en signalsubstans i hjärnan som har betydelse för bland annat minnet påverkas. Qiao et al. 2014

April 2014: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i hjärnceller. C-vitamin har skyddande effekt. Akbari et al. 2014

April 2014: Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar funktioner i hjärnans som bland annat berör minne och inlärning. Komaki et al. 2014

April 2014: 76 forskningsstudier av totalt 80 visar att mobilstrålning orsakar oxidativ stress i celler. Yakimenko et al 2014

April 2014: Mobilstrålning skadar spermier, forskningsöversikt. Liu et al 2014

April 2014: Mobilstrålning vid 4G liknande frekvenser (4,8 GHz) orsakar celldöd (apoptos) av hjärnceller (neuroner). Fullstudie. Zuo et al. 2014

Mars 2014: Mobilstrålning GSM 1800 orsakar ökad bildning av fria radikaler och celldöd (apoptos) i celler från musfoster. Störst effekt efter enbart 1 timmas exponering. Huo et al. 2014

Mars 2014: Elektromagnetiska fält vid 50 Hz i kombination med exponering för magnetiska nanopartiklar orskar större skada på celler  ökad celldöd. Jia et al. 2014

Mars 2014: Barncancer i Italien. AIRTUM

Mars 2014: Möss som exponeras under 3 dagar för mobilstrålning GSM 1800 blir stressade. Junior 2014

Mars 2014: Möss som exponeras för mobilstrålning under fostertiden får försämrad minne- och inlärningsförmåga. Razavinasab et al. 2014

Mars 2014: Mobilstrålning orsakar oxidativ skada i hjärna och lever hos exponerade möss. Cetin et al. 2014

Mars 2014: Samband mellan impotens och stor användning av mobiltelefon. Mohamad-Al-Ali et al. 2014

Februari 2014: Exponering för mobilstrålning GSM 1800 i upp till 120 minuter dagligen i 30 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde ledde till  försämrat minne och inlärningsförmåga hos möss. Tillskott av selen hade skyddande effekt. Quin et al. 2014

Februari 2014: Exponering för mobilstrålning GSM 1800 under gällande gränsvärden leder till färre antal spermier och sänkta halter av det manliga könshormonet testosteron och förhöjda halter av det kvinnliga könshormonet estradiol i blod hos mushannar. Chen et al.2014

Februari 2014: Skadlig effekt på örat efter exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde. Maskey et al. 2014

Februari 2014: Användning av mobiltelefon orsakar oxidativ stressreaktion i saliv hos mobilanvändare. Abu Khadra et al. 2014

Februari 2014: Wifi-expering 1 timma om dagen i 30 dagar  orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tillskott av antixodanter (melatonin) kan ha skyddande effekt. Tök et al. 2014

Februari 2014:  Gravida kvinnor som bor nära (inom 50 m) från kraftledningar löper ökad risk att föda barn med lägre födelsevikt. de Vocht et al. 2014

Februari 2014: Exponering för wifi-frekvensen 1 timma om dagen 2,45 GHz under fostertiden påverkar fördröjer tillväxt och pubertet samt orsakar oxidativ stress i djurförsök. Sangun et al. 2014

Februari 2014: Möss som exponeras för wifi-frekvenser 2 timmar om dagen i 30 dagar långt under gällande gränsvärden får färre spermier och spermier med sämre livskraft, fri radikalbildning och försämrad fertilitet. Shahin et al. 2014

Januari 2014: Arbetare som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält har mer DNA-skador och markörer för oxidativ stress i blodanalyser.  Trwari et al. 2014

Januari 2014: Kycklingembryon som exponeras under fostertiden för 1800 MHz mikrovågsstrålning 10 x 4 minuter om dagen får sänkta halter av  sköldkörtelhormon och förhöjda stresshormoner. Pawlak et al. 2014

Januari 2014: Möss som exponeras för wifistrålning (trådlöst nätverk) får missbildade spermier. Dasdaq et al. 2014

Januari 2014: De ungdomar som använder mobilen mest har också sämre psykisk hälsa exempelvis depressioner. Ikeda, Nakamura 2013

Januari 2014: Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för hörselnervstumör. De som använt mobilen mest, eller mer än 1640 timmar löper 51% ökad risk (OR 0,92-2,49) och användning av den trådlösa telefonen (DECT) mer än 900 timmar löper 67 % ökad risk (OR 1.13-2,49). (Dessa resultat redovisas inte av författarna i sammanfattningen som inte heller lagt ihop risk förenad med anvädning av både mobiler och trådlösa telefoner vilket leder till en undervärdering av risken). Pettersson et al. 2014

Januari 2014: Närboende till mobilmast i Spanien har statistiskt signifikant ökning av olika symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Ny analys av tidigare studie från Navarro 2003. Nu publicerad i British Medical Journal. Gomez-Perretta et al. 2014

Januari 2014: Exponering för lågfrekventa fält vid gällande gränsvärde (100 mikroTesla) orsakar oxidativ stress pcj mikrokärnebildning vilket kan leda till skada på DNA. Luukonen et al. 2014

Januari 2014: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar förändringar i hjärnan som kan förklara försämrad inlärning och minne. Xiong et al. 2014

December 2013: Mobilstrålning påverkar halter av manliga könshormoner (djurförsök). Seperimanesh et al 2013

December 2013: Meta-analys av tillgänglig forskning om risk för barnleukemi av förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält (från kraftledningar) visar förhöjda risker vid magnetfält över 0,2 mikroTesla. Gällande gränsvärde är 500 gånger högre, dvs 100 mikroTesla. Zhao et al. 2013

December 2013: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden orsakar oxidativ stress i alla undersökta delar av hjärnan (djurförsök). Observerad påverkan kan leda till försämrad hjärnfunktion. Manikonda et al. 2013

December 2013: Möss som exponeras för mobilstrålning och wifistrålning får ”svåra degenerativa skador” på hjärnan. Eser et al. 2013

December 2013: Exponering för mobilstrålning under fostertiden påverkar hjärnans utveckling hos kycklingembryon.  Umur et al. 2013

November 2013: Encelliga flimmerdjur, ciliater, som exponeras för mobilstrålning för mobilstrålning (1-10 GHz) 100 gånger under gällande gränsvärden får försämrad rörlighet. Effekterna kvarstår i 10-16 generationer innebärande att strålningen har en gentoxisk effekt som dröjer kvar i efterföljande generationer. Sarapultseva et al. 2013

November 2013 (1997 undersökning): Ökad förekomst av psykisk ohälsa(oro/depression)  och ohälsosymtom bland boende nära kraftledningar exponerade för magnetfält långt under gällande gränsvärden. Beale et al. 2013

November 2013: Exponering för mikrovågsstrålning 10 GHz 2 timmar om dagen i 30 dagar leder till signifikanta förändringar i blodmarkörer. Tillskott av antioxidanter i form av sötkörsbär minskade effekterna. Sisodia et al. 2013

November 2013: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet leder till ökad risk för cancer (leukemi och lymfom) visar holländsk kohortstudie. Koemann et al. 2013

November 2013: Mobilstrålning påverkar halter av för den mentala hälsan viktiga signalsubstanser i hjärnan. Kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och ökad stress. Abul Ezz et al. 2013

November 2013: Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne samt oxidativ stress i hjärnceller hos möss. Tillskott av örter använda i den traditionella kinesiska medicinen (ex astragalus) motverkade skadeeffekterna. Gong et al. 2013

Oktober 2013: Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Oktober 2013: Ungdomar som använder mobiltelefon eller trådlös telefon har ökad förekomst av huvudvärk. Handsfree ökar förekomst av tinniutus och bluetooth var förknippat med huvudvärk och nedstämdhet. Redmayne et al. 2013

Oktober 2013: Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Deng et al. 2013

Oktober 2013: Bananflugor som exponeras för elektromagnetiska fält får negativa effekter på generna som i sin tur styr en lång rad funktioner i cellerna bland annat åldrande. Li et al. 2013

Oktober 2013: Mobilstrålning cancerogen för människor. Uppfyller vedertagna kriterier. Hardell, Carlberg 2013

Oktober 2013: Unga kvinnor som stoppat mobilen i bh:n har fått  bröstcancer på samma ställe som mobilen förvarats. West et al. 2013 .

Oktober 2013: Lågfrekventa fält (50 Hz) orsakar ångestbeteende hos möss. Salunke et al. 2013

Oktober 2013: Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden skadar fertiliteten hos möss och stör den biologiska rytmen. Mössen fick sänkta testosteronnivåer, sämre produktion av spermier och spermier som rörde sig sämre. Oin et al. 2013

September 2013: Exponering för mobilstrålning (möss/djurförsök) leder till förändringar i hjärnan som försämrar inlärning och minne. Tong et al 2013

September 2013: Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken signifikant för elakartad hjärntumör gliom. 3G-telefoner ökar risken mer än GSM. Hardell mfl 2013

September 2013: Mobilstrålning orsakar DNA-skador på celler.  DNA-skadorna var signifikant högre vid exponering för den strålning som avges då en mobil ringer upp, jämfört med i lyssnarsignalen vilket också är i linje med skillnader i intensiteten i strålning mellan dessa lägen. Chuan-Liu

September 2013: Möss som exponerats för lågfrekventa elektromagnetiska fält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller. Resultaten bekräftar än en gång att strålningen orsakar oxidativ stress. Rageh et al. 2012

September 2013:  Gentoxiska effekter av mobilstrålning. Effekterna var störst på de yngsta försöksråttorna (2 veckor gamla). Exponering: 2 timmar om dagen i 45 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde. Sekeroglu et al. 2013

September 2013: Mobilstrålning orsakar inflammation och oxidativ stress i hjärnan samt försämrar den kognitiva förmågan. Megha et al. 2012 (full study)

September 2013: Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. Shuang et al. 2013 (full study)

September 2013: Exponering för lågfrekventa elektromgnetiska fält under fostertiden påverkar signifikant hjärnans funktion. Balassa et al. 2013

September 2013: Exponering för strålning från mobiltelefoner försämrar kroppens förmåga att läka benbrott. Aslan et al 2013

September 2013: Exponering för wifi-frekvensen 2,45 GHz i 21 dagar orsakar ett diabetesliknande tillstånd samt oxidativ stress i lever, njurar. Tillskott av olivbladsextrakt har skyddande effekt. Salah et al. 2013

September 2013: Exponering för mobilstråning i 30 minuter förändrar hjärnans elektriska aktivitet. Ly et al. 2013

September 2013: Vitamin E har skyddande effekt mot skadliga effekter på hjärnan hos råttfoster som utsatts för mobilstrålning 1 timma 3 ggr om dagen i 21 dagar under fostertiden. Gao et al. 2013

September 2013: Forskningsöversikt av gentoxiska effekter av elektromagnetisk strålning. Godhbane et al. 2013

Augusti 2013: Vaktelembryon som exponeras för intermittent mobilstrålning under knappt en vecka (totalt 158 timmar)  långt under gällande gränsvärde får signifikant ökad förekomst av DNA-skador. Tsybulin et al. 2013

Augusti 2013: Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ge skador på fostrets ögonlins. Arner et al. 2013

Augusti 2013: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält leder till att hjärntumörceller delar sig snabbare. Trillo et al. 2013

Augusti 2013: Mobilanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Ju mer mobilen använts ju större var tumören. Moon et al. 2013

Augusti 2013: Exponering för GSM- mobilstrålning (GSM 1800) 1,5 timmar om dagen kan leda till bestående minnesförsämringar visar undersökning på försöksdjur. Nzouni et al. 2013

Augusti 2013: Lågfrekventa elektromagnetiska fält har en direkt verkan på hjärtmuskeln samt förändrar nivåer av sköldkörtelhormon i blod, visar forskning på kycklingembryon. Pavlak et al. 2013

Augusti 2013: Yrkesarbetare som exponeras för höga elektromagnetiska fält har ökad förekomst av kromosomförändringar i blodet. Balamuralikrishnan et al 2012

Augusti 2013: Elektromagnetiska fält vid mycket låga nivåer (0.025-5 µT) påverkar cellernas energiproduktion. Li et al 2013

Augusti 2013: Lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden har en direkt effekt på hjärtmuskeln visar ny forskning på kycklingembryon. Pawlak et al. 2013

Augusti 2013: Musfoster som exponeras för mobilstrålning 6 timmar om dagen under hela fosterlivet får förändringar av hjärncellers egenskaper. Haghani et al. 2013

Augusti 2013: Ökad risk att barnet föds före v 37 när mamman pratar i mobil eller använder dator mycket. Col-Araz 2013

Juli 2013: Ökad risk för bröstcancer hos män som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält (radio/TV-master och lågfrekventa fält) som är under gällande gränsvärden enligt analys av alla undersökningar som gjorts på sambandet (totalt 18). Sun et al. 2013; hela studien

Juli 2013: Sämre överlevnad för hjärntumörpatienter som fortsätter att använda mobilen eller den trådlösa telefonen. Hardell et al. 2013

Juli 2013: Användning av mobiltelefon och/eller trådlös telefon ökar risken för tumör på örats hörselnerv. Hardell et al. 2013

Juli 2013: Moiblstrålning långt under gällande gränsvärden förändrar signalsubstanser i hjärnan. Kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och hjärnstress. Aboul et al. 2013

Juli 2013: Lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skada i hjärnceller på möss. Villarini et al. 2013

Juli 2013: Mobilstrålning och strålning från wifi/DECT  (900, 1800, 2450 MHz) under gällande gränsvärden orsakar DNA-skador i hjärnan på möss. På lång sikt kan skadorna leda till neurodegenerataiva sjukdomar (exempelvis Alzheiemers) samt cancer. Deshmukh et al. 2013

Juli 2013: Barn som exponeras i skolor för förhöjda  elektromagnetiska fält från kraftledningar har sämre genomsnittliga resultat i neurobeteendetest jämfört med barn i skolor med lägre fält. De förhöjda fälten var 500 gånger under gällande gränsvärden för tillåten strålning. Huang et al. 2013

Juli 2013: Mobilstrålning orsakar gentoxiska skador på levern i djurförsök. Furtado et al. 2013

Juni 2013: Allvarliga skador på njurar hos möss som exponerats för strålning för en mobiltelefon i talläge under 8 timmar per dag i endast 20 dagar. Skadorna som observerades var permanenta 20 dagar efter att exponeringen upphört. Koca et al. 2013

Juni 2013: Mikrovågsstrålning vid 2,45 GHz (liknande wifi/DECT-frekvenser) skadar hjärnceller från nyfödda möss. Zhang et al. 2013

Juni 2013: Ännu en studie bekräftar att möss som exponeras för mikrovågsstrålning får sämre minne. Denna gång ses effekterna efter endast 6 minuters exponering vid 2,8 GHz och vid nivåer som är inom den säkerhetsmarginal inom vilken SSM hävdar att inga effekter påvisats. Wang et al. 2013

Juni 2013: Ännu en studie bekräftar att boende nära mobilmaster har ökad förekomst av sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, trötthet, nedstämdhet samt aggressivitet. Shahbazi-Gahrouei et al 2013

Juni 2013: Mobil- och datoranvändare lider av huvudvärk, värk i leder, hörselnedsättning, hörselbortfall, yrsel samt ångestsymtom i förhållande till hur mycket mobilen/datorn används. Kucer et al 2013

Juni 2013: Ökad förekomst av utbrändhet på grund av exponering för strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält. Warnke et Hensinger 2013

Juni 2013: Antalet nya fall av aggressiva  hjärntumörer har ökat i Israel mellan åren 1980-2009 vid vänster sida (den vanligaste mobilsidan) i synnerhet i åldersgruppen 20-49 år. Ökningen sammanfaller med ökningen av mobilanvändningen Barchana et al. 2009

Juni 2013: Exponering av mänskliga blodceller för mobilstrålning leder till förändringar av järninnehåll som tyder på oxidativ stress. Fattahi-asl et al. 2013

Juni 2013: Exponering för mobilstrålning 2 timmar om dagen, 5 dagar i veckan 30 dagar orsakar försämrad kognitiv förmåga och förändrade halter av markörer i blod som tyder på oxidativ stress hos möss. Deshmukh et al. 2013

Maj 2013: Forskningsöversikt konstaterar ökad risk för neurologiska sjukdomar och cancer vid långvarig exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Kesari et al. 2013

Maj 2013: Stärkta belägg för att mobilstrålning kan orsaka cancer. Davis et al. 2013

Maj 2013: Malignt melanom ökar bland barn och ungdomar i USA. Största ökningen bland de som exponeras minst för solljus och tvärtom sker en minskning av sjukdomen bland de som exponeras mest. Wong et al. 2013

Maj 2013: Undersökning av bilarbetare visar att de som exponeras mest för elektromagnetiska fält har förändringar av olika hälsomarkörer, relaterade till hjärta, lever och blodvärden. Liu et al. 2013

April 2013: Kraftig ökning av cancer i Korea sedan 1999. Dramatisk ökning av sköldkörtelcancer vars incidens mångdubblats på tio år. Hjärntumörer bland män ökar signifikant. Jung et al. 2013

April 2013: Undersökning av möss som exponerats 1 timma om dagen för wifi-liknande strålning vid 2,45 GHz under 30 dagar vid niver långt under gällande gränsvärden (11,07 V/m) får ökad  friradikalbildning. Aynali et al 2013

April 2013: Underskning visar att mobilstrålning långt under gällande gränsvärde skadar DNA och orsakar oxidativ stress hos daggmaskar som exponeras vid nivåer långt under (0,3W/m2)  gällande gränsvärden (4,5-10W/m2) ). Tkalec et al. 2013

April 2013: Finsk undersökning bekräftar att KBT inte har någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet vilket däremot reducering av exponeringen överlägset har samt kostomläggning, motion samt vitamin- och mineraltillskott. Hagström et al. 2013

April 2013: Fransk undersökning bekräftar att barn som lever inom 50 meter från en kraftledning på 222-400 Kv löper ökad risk för leukemi. Semage-Faure et al. 2013

Mars 2013: Mobilstrålning förändrar  proteiner som är kopplade till cancer och förmågan att reparera DNA-skador. Zhijan et al. 2013
Mars 2013: Mobilanvändning ökar risken för ADHD tillsammans med blyhalt i blodet hos barn. Mobilspel ökar risken signifikant oaktat blyhalt i blodet. Byun et al. 2013

Mars 2013: Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadar DNA i hjärnceller och leder till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ stress och skadar DNA samt har skadlig inverkan på fertiliteten. Shahin et al. 2013

Mars 2013: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. Jelodar et al. 2013

Mars 2013: Mobilstrålning förändrar proteiner hos mänskliga embryon i det tidiga fosterstadiet. Luo et al. 2013

mars 2013: Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan. He et al. 2013

mars 2013: Lågfrekventa magnetfält skadar kycklingembryos hjärtan. Lahijani et al. 2012

Mars 2013: Magnetfält påverkar minnet hos möss. Maaroufi et al. 2013

Mars 2013: Mikrovågsstrålning från wifi (2450 MHz) orsakar cancerogen effekt i form av oxidativ stress på struphuvudet hos möss. Melatonin har skyddande effekt. Aynali et al. 2013

Februari 2013: Mobilanvändning orsakar oxidativ stress i saliv och förändrad salivproduktion. Hamzany et al. 2013 En tidigare undersökning från forskarlaget har konstaterat att muncancerpatienter har ökad oxidativ stress i saliv. Bahar et al. 2007

Februari 2013: Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. Alhusseiny et al. 2012

Februari 2013: Mobilstrålning kan skada tidig fosterutveckling. Luo et al. 2013

Januari 2013: Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar DNA-skada på celler. Xu et al. 2013

Januari 2013: Barn som exponeras som foster och under de första levnadsåren för mammans mobilstrålning löper ökad risk för migrän och huvudvärk. Ju mer mamman använde mobilen, ju högre var risken. Sudan et al. 2013

Januari 2013: Mobilstrålning orsakar förändringar i gener som är kopplade till virusrelaterad cancer (t ex. vissa lymfom, viss magcancer, cancer i övre luftvägarna och bröstcancer). Liu et al. 2013

Januari 2013: Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. Zhang et al. 2013

Januari 2013: Mobilstrålning långt under gällande gränsvärde orsakar oxidativ stress och gentoxiska effekter på daggmaskar. Effekterna ökade med ökad exponering och vid modulerad signal. Tkalec et al 2013

Januari 2013: Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar oxidativ stress och skada på DNA:s baspar, det vill säga gentoxiska effekter, vid icke-termiska nivåer. Liu et al. 2012

Januari 2013: Mikrovågor vid 2,45 GHz (Wifi trådlöst datanätverk) vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,002 W/kg) orskar försämrad fertilitet och skador på embryo hos möss som exponerats. Återigen konstateras att strålningen orsakar oxidativ stress som kan leda till DNA-skador. Shahin et al 2013

Januari 2013: Mobilstrålning (GSM 1800) försämrar minnet hos möss när de exponeras för mobilstrålning 90 minuter om dagen i upp till 148 dagar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,11 W/kg). Först en månad efter exponeringens slut återhämtade sig minnet. Nitzouni et al. 2013

Januari 2013: Wifi-liknande strålning (2,45 GHz) orsakar ökad celldöd och oxidativ stress i hjärnceller. Melatonin har skyddande effekt. Naziroglu et al. 2012

Januari 2013: Lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 10 mikroTesla (10 gånger under gällande gränsvärde på 100 mikroT) främjar tillväxt av hjärncancerceller. Tidigare fynd bekräftades. Oxalsyra hade skyddande inverkan. Trillo et al. 2012

Januari 2013: Elektromagnetiska fält vid nivåer hundratals gånger under gällande gränsvärde orsakar mer oxidativ stress i hjärnan på medelålders försöksdjur jämfört med yngre försöksdjur, vilket indikerar att  äldre individer har  sämre försvar mot skadliga effekter av strålningen. Selakovic et al. 2013

Januari 2013: Forskning visar ännu en gång att hjärnan påverkas av mobilstrålning och stt påverkan sker lång under gällande gränsvärde på 2W/kg. Suhhova et al. 2012

December 2012: Lågenergilampor kan skada hudceller på samma sätt som UV-strålning från solen. Miranova et al. 2012

December 2012: Två av tre undersökningar av mikrovågsstrålnings effekter på biologiska system redovisar negativ påverkan  Slutsats av forskningsgenomgång. Cucurachi et al 2012

December 2012: Ungdomar som exponeras för GSM och 3G får försämrad kognitiv förmåga. Leung et al. 2011

December 2012: Anställda inom radio/Tv-bolag som exponerats mest för mikrovågsstrålning (radiofrequency radiation) har mätbara förändringar i hjärtrytmen. Bortkiewicz et al. 2012

December 2012: Ännu en undersökning visar att mobilstrålning skadar DNA.  Hekmat et al. 2012

December 2012: Forskningen om samband mellan den allvarliga  sjukdomen ALS och exponering för elektromagnetisk strålning visar sammantaget förhöjda risker för ALS bland de som exponerats mest. Zhou et al. 2012

December 2012: WiFi och DECT-frekvens skadar ögats hornhinna. Akar et al. 2012

November 2012: Exponering för mobilstrålning leder till förändringar på hormonsystemet, ämnesomsättningen och skador på testiklarna hos möss. Zeng et al. 2012

November 2012: Exponering för wifi-liknande signaler (2450 MHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan som kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. Lu et al. 2012

November 2012: Råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) får påverkan på orienteringsförmågan och beteende samt förändringar som tyder på oxidativ stress. Khirazova et al 2012

Oktober 2012: Användnign av trådlös telefon eller mobiltelefon försämrar överlevnaden för hjärntumörfall. Hardell och Carlberg 2013; Lennart Hardell kommentar

Oktober 2012: Exponering för mobilstrålning långt under gällande gränsvärde (0,6W/kg) en timma om dagen leder till DNA-skador i lever och njurceller från möss. Trosic et al. 2011

Oktober 2012: Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk att känna självmordkänslor. Oshima et al. 2012

September 2012: Ännu ett forskarlag har konstaterat då de exponerat råttor att den skyddande blod-hjärnbarriären runt hjärnan blir genomsläpplig av pulserande elektromagnetisk strålning. Zhao et al. 2012 Samma effekter har redovisats av den svenska forskargruppen från Lunds Universitet alltsedan 1994 och av amerikanska forskare redan på 70-talet (The Scientist)

September 2012: Mobilstrålning under gällande gränsvärde orsakar skador på hjärnan hos möss som exponerats i maximalt 1 månad : ”There was evidence of neuronal degeneration and enlarged perivascular spaces in the hippocampus in the microwave exposure groups. Further, mitochondria became swollen and cristae were disordered. The rough endoplasmic reticulum exhibited sacculated distension and there was a decrease in the quantity of synaptic vesicles.”. Effekterna kan leda till bland annat försämrad kognitiv förmåga. Zao et al. 2012

September 2012: Mycket svaga magnetfält (från 0,025 mikroT) kan påverka cellers funktion via förändringar i ATP (cellernas kraftstation) samt AMPK (AMP aktiverat kinas, som har betydelse för cellernas energiomsättning). Dessa resultat kan vara mycket betydelsefulla i synnerhet som ATP och AMPK är kopplat till diabetes, cancer och åldrande, skriver forskarna  Li et Heroux 2012. Hela studien som pdf. Kommentar av Microwave News.

Augusti 2012: Försöksdjur (hannar) som exponerats för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 45 dagar får lägre halter av det manliga könshormonet testosteron och ökad fri radikalbildning samt ökat antal missbildade spermier jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Kesari et al. 2012

Augusti 2012: Exponering av unga möss för mikrovågor 16,5 GHz leder till påverkan på hjärncellers enzymer och gliaceller (nervceller). Kan orsaka inflammation och tumörtillväxt. Paulray et al. 2012

Augusti 2012: Mobilanvändare har mer oxidativ stress i saliv än icke-mobilanvändare. Hamzany et al. 2012

Augusti 2012: Mobilstrålning påverkar dygnsrytmen och melatoninnivåer i blod hos försöksdjur. Påverkan varierar med tid på dygnet då exponeringen ägde rum. Quin et al. 2012

Augusti 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklarna hos möss som exponerats 15, 30 eller 60 minuter om dagen. Vitamin C och vitamin E reducerar den oxidativa stressen orsakad av strålningen. Al-Damegh 2012

Augusti 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon på möss som exponerats. Vitamin C skyddar mot skadeeffekterna. Jelodar et al 2012

Augustis 2012: Strålning från mobilmaster innebär ökad risk för barncancer. Li et a. 2012

Augusti 2012: DNA-brott ökar signifikant  i celler från hårrötter tagna från personer som nyligen använt mobilen. Cam et Sehan 2012

Juli 2012: Musfoster som exponeras för mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning får bestående hjärnskador som yttrar sig i beteendeförändringar. Fournier et al. 2012

Juli 2012: Elöverkänsliga kan bättre än kontroller känna av EMF. Köteles et a. 2012

Juli 2012: Barn som bor på landet har lägre risk för hjärntumör. Christensen et al. 2012/CEFALO Kommentar: Lägre exponering för EMF (elektromagnetiska fält) skulle kunna förklara den minskade risken.

Juli 2012: Celler som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 1 mikroTesla (100 gånger under gällande gränsvärde) får ökad förekomst av friradikalbildning och skador på DNA. Detta är således en förklarande mekanism bakom cancerrisker med elektromagnetiska fält. Buldak et al. 2012

juli 2012: Barn som exponerats för höga nivåer (över 0,15 mikroTesla) i fosterlivet löper högre risk att vara kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. Li et al. 2012

juli 2012: Lågfrekventa fält 50 Hz stimulerar cancercellers delning vid gällande gränsvärde för allmänheten (100 mikroT) och under gällande gränsvärde för yrkesexponerade (500 mikroT). Effekterna ses liksom i REFLEX-projektet då fälten slås omväxlande på och av. Martinez et al. 2012 (hela undersökningen)

juli 2012: Återigen en undersökning visar att mobilstrålning långt under gällande gränsvärde (0,4W/kg mot 2 W/kg) orsakar fria radikaler och oxidativ stress. Samtidigt visar undersökningen att vitlök kan ha en viss skyddande effekt mot de skadliga mobilstrålningseffekterna. Avci et al. 2012

juli 2012: Ännu en studie visar och förklarar mekanismen bakom cancerogen effekt av mobilstrålning. Celler exponeras långt under gällande gränsvärde (0,4W/kg mot 2W/kg) men samtidigt betydligt längre tid (2-6 timmar) än gällande gränsvärdes skydd (6 min.). En exponering i över 2 timmar leder till bildning av fria radikaler och celldöd (apoptos). Yao-Sheng et al. 2012

juli 2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka et al. 2012 Kommentar: Många studier visar samma sak: elektromagnetisk strålning har en kraftig stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet och sämre minne. 1992 visade sydafrikanska forskare att samma ämne påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk stresspåverkan. deBruyn 1992

juni 2012: Även myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. Cammaerts et al. 2012

juni 2012: Genomgång av forskning som än en gång visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet och överlevnadsförmåga. La Vignera et al. 2012. Environmental Working Group i USA har också gjort en forskningssammanställning av studier av hur mobilstrålning påverkar spermier och reproduktion. EWG

juni 2012: Möss som exponeras 6 minuter om dagen, 5 dagar i veckan under en månad för mobilstrålning vid gällande gränsvärden (referensvärden från ICNIRP) får förändringar av olika markörer i urin kopplade till energiomsättning. Dessa markörer kan användas för diagnos av skada av exponering för mikrovågor från trådlös teknik. Wang et al. 2012

juni 2012: Mobilanvändande män har sämre spermier. Gutschi et al. 2011

maj 2012: Exponering för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 10 månader orsakade förhöjda nivåer av ett protein (carbonyl) som är en markör för oxidativ stress och som är kopplat till neurodegenerativa skador. Dasdaq et al. 2012

maj 2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält främjar hjärncancercellers tillväxt. Martinez et al. 2012

maj 2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält (50 Hz) långt under gällande gränsvärde (10 mikroT, gränsvärdet är 100) leder till ökad förekomst av markörer för DNA-skada (mikrokärntest). Undersökningen bekräftade också ännu en gång att elektromagnetiska fält orsakar oxidativ stress. Miyakoshi et al. 2012

maj 2012: Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). Sokolovic et al. 2012

maj 2012: Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. Chu et al.

maj 2012; Låga nivåer av elektromagnetiska fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde på 100 mikrotesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan på exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet ses hos personer drabbade av MS. Cho et al. 2012

april 2012: Strålning från Wifi skadar DNA och påverkan på enzymer viktiga för cellernas försvar mot skada. Atasoy et al. 2012

april 2012: Lågfrekventa EMF försämrar minnet hos möss. Foroozandeh et al. 2012

april 2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar oxidativ stress. Emre et al. 2012

april 2012: Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga under 40 år i Frankrike. Fayard et al. 2012

mars 2012: Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. Schmid et al. 2012; Loughran et al. 2012

mars 2012: Hämning av produktionen av sömnhormonet melatonin hos för tidigt födda barn som exponeras för relativt höga nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöserna. Bellieni et al. 2012 Tidigare har samma forskargrupp sett att små bebisars hjärtrytm påverkas via en påverkan på det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni et al. 2008

mars 2012: Hur storföretagen korrumperar forskningen. Rapport från Union of Concerned Scientists

mars 2012: Långtidsexponering för lågfrekventa magnetfält vid 1 mikrotesla, 100 gånger under gällande referensvärde från SSM/ICNIRP, ökar insulinproduktionen och leder till förstorad bukspottkörtel hos möss. Gholampour et al. 2012

mars 2012: Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Tamir et al. 2012

mars 2012: Cancereffekter större av mobilstrålning under gällande gränsvärde på unga möss än vuxna. Indikerar större risker för barn och unga. Sekerougly et al 2012

mars 2012: Mobilstrålningsexponering 1 timma om dagen i två veckor under gällande gränsvärde kan orsaka DNA-skada på råttors njur och leverceller. Trosic et al. 2012

mars 2012; Lågfrekventa fält 50 Hz vid 8 mikrotesla udner enbart 4 timmar (gränsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. Forozaandeh et al. 2012

mars 2012 (2008): Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor i provrör. Zu et. al. 2008

mars 2012: Mobilstrålning kan orsaka cancer. Yang et al. 2012

mars 2012: Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa bland ungdomar, stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

februari, 2012: Laptops orsakar höga och skadliga elektromagnetiska och elektriska fält. Forskarna anser att ”laptops” måste döpas om eftersom det är högst olämligt att sätta den i knät. Belleinin et al. 2012

januari 2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan då kycklingfoster exponerades vid nivåer långt under gällande gräsnvärde (upp till 7 mikrotestla). Lahijani et al. 2012

januari 2012: Moiblstrålning försvårar för myror att orientera sig. Cammaerts et al. 2012

januari 2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosters hjärnor, då deras mödrar exponerats för mobilstrålning. Jing et al. 2012

januari  2012; Mobilstrålning och strålning från en trådlös telefons basenhet förändrar många viktiga proteiner i hjärnan. Kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. Fragoupoulou et al. 2012

januari 2012: Nästan var 5:e mobilanvändare bland unga studenter får återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP) enligt undersökning i Korea. Kuyung Chu et al. 2012

november 2011: Omfattande belägg för att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång från hjärnkirurger och experter från hela världen. Mobile Wise report 2011

september 2011: Belägg för elöverkänslighet i provokationsstudie. McCarthy et al 2011

uli 2011: Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer konstaterar brasiliansk undersökning. Dode el al. 2011

juli 2011: Mobilstrålning långt under gränsvärdet skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer.Studien visar alltså det som våra experter Anders Ahlbom och Maria Feychting påstår inte har visats: ”Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka cancer”. Karaca et al. 2011

April 2011: Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde blir sämre på att kunna befrukta. Ännu en i raden av studier (det finns dussintals från forskarlag över hela världen) som enbart de senaste åren visat att spermier skadas av mobilstrålning. Falzone et al. 2011

April 2011: Bin som exponeras för mobilstrålning får förändrat beteende och förändringar i glukos- och kolhydrater, vilket sannolikt beror på den stress som strålningsexponeringen innebär. Neelima et al 2011

Mars 2011: Möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, men inom den ”säkerhetsmarginal” till påvisade effekter som påstås gälla, får försämrade spermier. Saygi et al. 2011

Mars 2011: Analys av mobilstråliningens hälosopåverkan. Forskningsöversikt och redovisning av egen forskning om effekter av mobilstrålning på bananflugor. Panagopoulos 2011

Februari 2011: 50 minuters exponering för mobilstrålning under hälften av gällande gränsvärde ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Mätning av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten, men en ökad glukosmetabolism ses också vid tumörer. Forskning pågår för att studera långtidseffekter. Studien har fått stor uppmärksamhet. Volkow et al. 2011

Februari 2011: Mikrovågor (42,2 GHz) påverkar sammansättningen av fettsyror i thymus-celler och blodceller. Gapeyev et al. 2011

Februari, 2011: Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar halten av ett protein som är en markör för stress och som motverkar kroppens naturliga försvar mot cancer (naturlig celldöd), i maligna melanomceller. Basile et al. 2011

Februari 2011: Lågfrekventa fält påverkar celltillväxt och cellmetabolism vid nivåer under gällande gränsvärde (20 mT). Yan et al. 2011

Januari 2011: Projektledaren för Interphone skriver i en kommentar till Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) att de ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt de högst exponerade grupperna är vad man kan förvänta sig se om det fanns en förhöjd risk för hjänrtumör. Professorerna Cardis och Sadetzki menar också att Interphone lider av stora problem som kan undervärdera risken, exempelvis att medianvändaren i studien använde mobilen mycket lite i förhållande till dagens användning. Cardis et Sadetzki 2011

Januari 2011: Exponering för DECT-telefon orsakar hjärtarrytmi och förhöjd puls hos individer som betecknas som elöverkänsliga. Detta är således en studie som bekräftar elöverkänsligas många vittnesmål om hjärtpåverkan vid exponering för mobilstrålning. Havas et al. 2010

Januari 2011: Långvarig exponering för höga nivåer av elektromagnetiska fält kan minska nivåerna av magnesium, zink och kalcium.Ulku et al. 2010

Januari 2011: Långvarig exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält minskar naturliga mördarcellers aktivitet, dvs försämrar det naturliga försvaret mot cancer. Effekten sågs tydligast i personer exponerade i yrkeslivet för nivåer över 1 mikroTesla, men redan vid nivåer över 0,2 mikroTesla sågs icke-signifikanta effketer. 1 mikroTesla är 100 gånger lägre än ICNIRP:s gränsvärde. Vid nivåer över 0,2-0,4 mikroTesla har upprepade studier konstaterat att barnleukemirisken ökar. Cancerrisken kan alltså förklaras med att det naturliga försvaret mot cancer försvagas. Gobba et al. 2009

Januari 2011:  Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler. Kesari et al. 2011

December 2010: Rapport om risker med mobilbasstationer till indiska telekommunikationsdepartementet. Kumar 2010

December 2010: Mobilstrålning skadar sköldkörteln, orsakar sköldkörtelinflammation och celldöd i sköldkörteln. Esmekaya et al. 

December 2010: Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Nieto-Hernandez et al. 2010

December 2010: Kraftig ökning av spottkörtelcancer i Israel. Rakefet et al. 2011

December 2010: Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. Hardell et al. 2010

December 2010: Epidemiologiska studier på yrkesarbetare som exponerats för mikrovågor. Chronic Exposure.org

December 2010: Barn som exponerats för mobilstrålning dels i mammans mage och dels under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan et al. 2010. Studien bekräftar därmed resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan et al 2008

November 2010: Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömen genom prostaglandin D-systemet. Proteinet finns i cerebrospinalvätskan. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. Hardell et al 2010

November 2010: Råttor som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Sonnez et al. 2010

November 2010: Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde. Eger et al. 2010

November 2010: International Commission for Electromagnetic Safety har publicerat en omfattande forskningsgenomgång som tydligt visar att de gränsvärden som rekommenderats av ICNIRP och som gäller i Sverige är otillräckliga. ICEMS Monograph 2010

November 2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi vid nivåer 3000 gånger under ICNIRP:s gränsvärde. Trots det anser författarna som deltar i fastställandet av gränsvärdet att gränsvärdet är bra och skyddar oss med god marginal. Men så är också flera av författarna finansierade av elindustrin, bland dem huvudförfattaren Kheifets. Kheifets et al. 2010.

November 2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar DNA vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärde. Kim et al. 2010

November 2010: Mobilen ökar risken inte bara för hjärntumör utan även för leukemi. Efter 15 års användning ses en nästan statistiskt signifikant ökad risk på 87%. Cooke et al. 2010

Oktober 2010: Japansk studie bekräftar Hardellgruppens resultat såväl som Interphone-resultaten: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Den förhöjda risken ses för de som använder mobilen mer än 20 minuter om dagen. Sato et al. 2010

Oktober 2010: EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas. Observera även att studien sannolikt underskattar risken eftersom den är baserad på beräkningar av fälten, inte faktiska mätningar. Kroll et al. 2010

Oktober 2010: Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. Maskey et al. 2010

September 2010: Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. Oxidativ stress är den sannolika mekanismen för uppkomsten av de konstaterade cytogenetiska förändringarna (DNA-skador) i blodcellerna. Garaj – Vrhovac et al 2010

September 2010: Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. Behrens et al. 2010

September 2010: Personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får försämrad sömn. Detta är mobilindustrifinansierad studie (MMF) som också tidigare visat att mobilen orsakar huvudvärk. Observera definitionen av känsliga/icke känsliga. Känsliga är de som fått symtom av mobilanvändning. Dessa använde mobilen betydligt mer än de ”icke-känsliga”. Det är troligen anledningen till att de icke-känsliga plötsligt fick lika mycket symtom som de ”känsliga” när de exponerades lika mycket som de ”känsliga” i försöken, dvs 3 timmar. Lowden et al. 2010; Arnetz et al 2008

Augusti 2010: Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. Meo et al. 2010

Augusti 2010: Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga efter exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. Kumar et al. 2010

Juli 2010: Samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. Lehrer et al 2010

Juli 2010: Kraftigt ökad dödlighet bland grodor som exponeras för strålning från en mobilbasstation jämfört med kontrollgrupp.  (90% dödlighet mot 4%). Balmori 2010

Juli 2010: Låängtidsexponering för låga nivåer av EMF försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. de Bruyn 2010

Juli 2010: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Tillskott av L-karnitin kan ge en skyddande effekt. Gumral et al 2009

Juli 2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer 100 gånger under ICNIRP:s och SSM:s gränsvärde. Bernabo et al. 2007

Juli 2010: Elektromagnetiska fält vid låga nivåer stressar oss och påverkar hjärtrytmen. Modulation of cardiac rhythm in the humans exposed to extremely weak alternating magnetic fields. Lednev et al 2008.

Juni 2010: 3,4 gånger ökad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning under mer än sammanlagt 2000 timmar. Det motsvarar drygt en halvtimma om dagen i tio år. Hardell et al 2010

Juni 2010: Fördubblad risk att få tinnitus efter mobiltelefonanvändning under år och mer. Hutter et al 2010

Juni 2010: Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Flera månaders exponering 15 minuter två gånger om dagen två gånger i veckan ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. Sharma et al 2010.

April 2010: Mobilstrålning har en kumulativ negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga. Ju längre tid som insekterna exponerades för en mobiltelefons strålning, desto sämre blev reproduktionsförmågan. Panagolpoulos 2010.. Samma forskargrupp har också studerat vilken strålningsintensitet som ger störst reproduktionsskador.

April 2010: Ännu en studie som bekräftar att pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan. Möss som exponerades för GSM 915 MHz fick en signifikant ökning av Beta-aktiviteten i hjärnan (de frekvenser som kännetecknar vaket tillstånd). Denna väl kända effekt, tillsammans med melatoninpåverkan, är orsaken till att exponering för mobilstrålning i många fall leder till sömnlöshet och sömnstörningar.Vorobyov et al. 2010

April 2010: Och så ännu en studie som visar samma sak: råtthjärnor mår inte bra av mobilstrålning. Efter exponering under 2 timmar per dag i 35 dagar för effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna var åldermässigt motsvarande barn. Paulray & Behari 2010.

April 2010: Mungbönor gror mycket sämre när de exponeras för mobilstrålning. Exponering under mer än 4 timmar minskade tillväxten med 50%. Detta är ännu en i en mycket mycket lång rad av tydligt visade  icke-termiska effekter som gränsvärdet inte tar hänsyn till och som SSM påstår inte har visats. Forskarna konstaterar att strålningen har en tydlig stresseffekt på växter. Sharma et al. 2010

Mars 2010: Eelektromagnetiska fält är en risk för hjärntumör och att barn löper ökade risker. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var 11 gånger (OR 10,9) förhöjd om fälten var över 0,4 mikroTesla. Kommentar: Strålningen mättes i denna studie och beräknades inte. Gränsvärdet som gäller i Sverige och som rekommenderas av ICNIRP är 250 gånger högre, 100 mikroTesla.. Saito et al. 2010

Mars 2010: Ännu en studie som visar att mänskliga spermier inte mår bra av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. Falzone et al. 2010

Februari 2010: Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen  till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (60 mikroW/m2, gränsvärdet är 4 500 000 mikro/Wm2) får beteendestörningar som är stressrelaterade. Daniels et al 2010.

Februari 2010: Användare av mobiltelefon löper ökad risk för skador i innerörat. Panda et al. 2010

Februari 2010: Möss som exponeras för mobilstrålning får skador på vävnad runt ansiktsnerven. Forskarna drar slutsatsen att långvarig användning av mobiltelefon sannolikt orsakar permanent skada och att risken för tumörer, cancer och funktionsnedsättningar ökar. Yan et al 2010.

Februari 2010: Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande gränsvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt ”pyramidceller” i cornu armonis, en del av hippocampus i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minne och orienteringsförmåga. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. Maskey et al. 2010 Turiska forskare visade samma sak 2009, också förlust av pyramidceller i cornus armoris när möss exponerades under gällande gränsvärden.

Januari 2010: Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. Narayanan et al 2010.

November 2009: Mobiltelefon i stand-by-läge orsakar förändrat sexuellt beteende hos kaniner samt sänkt antal spermier som rör sig. Detta är ytterligare ett par studier som läggs till en lång lista över forskning som visat påverkan på reproduktionen. Salama et al. 2009 (beteende);  Salama et al 2009 (rörlighet).

November 2009: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler. Detta är en upprepning av REFLEX-resultaten Ivancsits et al. 2002;  Winker et al. 2005; Focke et al. 2009.

November 2009: Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blod. Sammantaget visar studien att långvarig exponering för elektromagnetiska fält är en stressfaktor och kan ha en depressiv påverkan. Szmerszky et al. 2009.

November 2009: Oxidativ skada på kaniner som exponerats för mobilstrålning (GSM 1800) under fostertiden. Tomruk et al. 2009.

November 2009:  Elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF och mobiltelefonstrålning, som visat gång på gång såväl oxidativ-stress som DNA-skada. Mobilstrålning skadar hjärnceller: Xu et al 2009. Här lågfrekventa fält: Yokus et al.: 2009

November 2009: Män som exponeras för elektromagnetiska fält i hemmen har sämre spermier (utseende och rörlighet). Skillnaden ses tydligt för de män som exponeras för nivåer över 0,16 mikrotesla. Gällande gränsvärde för elektromagnetiska fält är 100 mikrotesla. Studien visar än en gång att elektromagnetiska fält, från lågfrekventa fält (kraftledningar, elledningar, apparater mm) till högfrekventa fält (mobiltelefoni mm) har i stort sett samma biologiska effekter, något som påpekats sedan länge av flera kritiker, Neil Cherry exempelvis. De-Kun Li et al 2009.

Oktober 2009: Metaanalys mobiltelefoner hjärntumörer. Lennart Hardellgruppen har gjort 7 av 8 studier som bedöms ha högst kvalitet. Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. Journal of Clinical Oncology 2009.

Oktober 2009:  DNA-skada på celler efter att de exponerats för mobilstrålning (GSM 1800). Studien visar också att signalens karaktär har betydelse för effekten: en kontinuerlig icke-modulerad signal orsakade inga effekter, i motsats till den amplitud-modulerade signalen. Dessa resultat bekräftar Reflex-resultaten från Universitetet i Wien. Franzellitti S, 2009 Kommentar: SSM hävdar trots många liknande resultat om att olika signaler ger olika effekt att det enbart är uppvärmingseffekter som visats och därför behöver hänsyn till dessa aspekter tas vid bedömning av hälsorisker och vid fastställandet av SSMs gränsvärden.

Oktober 2009: Sstrålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. Daniels et al. 2009

Oktober 2009: Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. Otitoloju et al. 2009

Oktober 2009: Mobilmaster och DECT-telefoner exponerar människor för mest strålning. Österrikisk studie. Tomitsch et al. 2009

Oktober 2009: Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. Hässig et al 2009

Augusti 2009, Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. Gajski et al 2009.

Augusti 2009, Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. Sharma et al. 2009.

Augusti 2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson et al 2009.

Augusti 2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. Iuliis et al, 2009.

Juli 2009; Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. Mailankot et al. 2009.

Juni 2009; Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell et Carlberg, 2009

Maj 2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. Garaj-Vhrovac et al, 2009

Maj 2009: Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. Frei et al 2009.

Maj 2009: Powerwatch har uppdaterat sin lista på forskning med den senaste forskningen.

Maj 2009: Dödligheten i cancer ökar signifikant för de som exponerats mest för fält från en kraftledning. Fazzo et al 2009.

Maj 2009: Elektromagnetiska fält stimulerar spridning av bröstcancer. Girgert et al 2009.

April 2009: Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tyska läkar- och vetenskaps-organisationen Kompetenzinititative.:  ”How susceptible are genes to Mobile Phone Radiation?”

April 2009: Khurana et al.: Ny meta-analys av alla studier om hjärntumör av mobilen.  Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års latens. Hela artikeln här.

April 2009: Narayanan et al: Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone. Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly (~2 times) less time in the target quadrant than age- and sex-matched controls.

April 2009:  Orendacova et al: Immunohistochemical Study of Postnatal Neurogenesis After Whole-body Exposure to Electromagnetic Fields: Evaluation of Age- and Dose-Related Changes in Rats. Exponering av nyfödda råttor för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. We found that the EMF induces significant age- and dose-dependent changes in proliferating cell numbers within the RMS. Our results indicate that the concerns about the possible risk of EMF generated in connection with production, transmission, distribution, and the use of electrical equipment and communication sets are justified at least with regard to early postnatal neurogenesis

Mars 2009: Rudiger, H.: Sammantaget finns det omfattande belägg för att RF är genotoxisk..101 studier som har studerat genotoxiska effekter av radiofrekvent strålning (RF), in vivo (djurförsök) och in vitro (celler). Av dessa visar 49 en genotoxisk effekt och 42 gör det inte. Dessutom visade 8 studier att RF ökar den genotoxiska effekten av andra kemikalier.

Mars 2009.: Luria et al.: Mobilstrålning förlänger reaktionstiden. Ny studie bekräftar att exponeringslängden har betydelse.

Mars 2009: Pathophysiology: Specialnummer om mobilstrålning

Mars 2009: Zaareen et al.: Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning.

Mars 2009: Professor M. Kundi Wiens Universitet: Interphone undervärderar risken för hjärntumör. Trots det börjar forskningen visa att hjärntumörrisken ökar efter 10 års latens.

Februari 2009: Bas et al.: Mobilstrålning leder till minskat antal celler i den del av hjärnan som är viktig för minnet (hippocampus).

Februari 2009: Ny studie visar ökad cancerförekomst i närhet av mobilmast. Sammanfattning på ty och eng.

Februari 2009: Bas et al.: Råttor som exponeras för GSM 1 timma per dag i 28 dagar har färre hjärnceller

februari 2009: Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumörer.

januari 2009: sammanställning av maststudier. 10 av 14 studier fann effekter.

november 2008: Ytterligare belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss et al.2008: Residence Near Power Lines and Mortality From Neurodegenerative Diseases: Longitudinal Study of the Swiss Population. Persons living at least 5 years within 50 m had an adjusted hazard ratio of 1.51 (95% CI: 0.91, 2.51), increasing to 1.78 (95% CI: 1.07, 2.96) with at least 10 years and to 2.00 (95% CI: 1.21, 3.33) with at least 15 years. The pattern was similar for senile dementia. Se även The Bioinitiative Report  samt Garcia et al. 2008 som i en meta-analys slagit fast att tillgänglig forskning visar ett samband mellan EMF-exponering i arbetet och Alzheimers. Även Hug et al 2006, slog fast att beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar ökat de senaste åren. Yan et al 2008 visade i studier av råttor på effekter av mobilstrålning som kan leda till långsiktiga neurologiska skador.

oktober 2008: Eberhardt et al.: Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Albumin extravazation and also its uptake into neurons was seen to be enhanced after 14 d (Kruskal Wallis test: p = 0.02 and 0.002, respectively), but not after a 28 d recovery period. The occurrence of dark neurons in the rat brains, on the other hand, was enhanced later, after 28 d (p = 0.02). Furthermore, in the 28-d brain samples, neuronal albumin uptake was significantly correlated to occurrence of damaged neurons (Spearman r = 0.41; p < 0.01).

oktober 2008: Belyaev, I et al: Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. ”Here, we report for the first time that UMTS MWs affect chromatin and inhibit formation of DNA double-strand breaks co-localizing 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes from hypersensitive and healthy persons and confirm that effects of GSM MWs depend on carrier frequency. Remarkably, the effects of MWs on 53BP1/gamma-H2AX foci persisted up to 72 h following exposure of cells, even longer than the stress response following heat shock. The data are in line with the hypothesis that the type of signal, UMTS MWs, may have higher biological efficiency and possibly larger health risk effects compared to GSM radiation emissions.”

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend