PTS har sålt frekvenser för 5G och ignorerar allvarliga risker

Den 19 januari 2021 meddelade Post- och Telestyrelsen att auktionerna för 5G-frekvenser avslutats. Telia, Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Hi3G Access (3) och Teracom är de företag som köpte tillstånd för frekvenserna 3,4-3,7 GHz och 2,3 GHz.

De fyra operatörerna Telia, Tele2, Telenor och 3 har köpt frekvenserna 3,4-3,7 GHz medan Teracom har köpt utrymme i 2,3-GHz bandet. Läs mer i PTS pressmedddelande.

Detta innebär att utbyggnaden av 5G, som redan påbörjats för flera år sedan, nu går in i ett intensivare skede.

Det innebär samtidigt att strålningen kommer att fortsätta att öka massivt och att svenska folket utsätts för ett farligt påtvingat experiment som på goda grunder kan befaras leda till allvarliga hälsokonsekvenser och även få allvarliga konsekvenser för fågel-, insekts- och djurliv samt växter.

Utbyggnad utan miljö- och hälsoutredning

5G byggs ut utan att någon objektiv grundlig miljö- eller hälsokonsekvensutredning gjorts, vilket är en oförlåtlig nonchalans mot svenska folket. Strålskyddsstiftelsen frågade år 2018 regeringen vilken utredning om hälso- och miljökonsekvenser som gjorts mot bakgrund av att regeringen aktivt verkade för en utbyggnad av 5G. Svaret blev att någon utredning inte fanns på regeringskansliet. Det innebär med andra ord att någon utredning sannolikt aldrig gjorts eller gjorts över en kafferast.

Näringsdepartementets tjänstemän hade tidigare uppgett att regeringen skulle ha gjort en riskbedömning inför införandet av 5G i Sverige, vilket hävdats såväl i kommunikation med Strålskyddsstiftelsen samt i skriftväxling dnr N2017/7702/BREV gällande 5G:

 ”Vad gäller riskbedömningar så gör regeringen oavbrutet sådana i alla frågor som hanteras….. Baserat på den kunskap och de regelverk som finns idag så är bedömningen att 5G-utbyggnaden både kan och bör stimuleras.”

I ett samtal under 2018 med Strålskyddsstiftelsen medgav en tjänsteman vid näringsdepartementet att det helt saknas forskning på effekter för människors hälsa och för miljön av 5G. Efter formell begäran om utlämnande av riskbedömningen fick Strålskyddsstiftelsen beskedet:

”Någon handling, som omfattas av din begäran och som är en allmän handling, förvaras inte hos Regeringskansliet. Din begäran att få ut allmän handling kan därför inte bifallas.”

Efter våra upprepade påpekanden att det helt saknades utredning om konsekvenser för människors hälsa och miljön hävdade Strålsäkerhetsmyndigheten i maj 2018 att en utredning om riskerna med 5G-utbyggnaden skulle göras. Vi påpekade att en sådan utredning måste göras i enlighet med kraven i svensk grundlag om saklighet och opartiskhet. De svenska forskare som är verksamma på området och som redan uttryckt farhågor om allvarliga  konsekvenser för människor hälsa måste få delta.

”5G är en fråga som berör svenska folket. Hela Sveriges befolkning kommer att utsättas för5G-strålningen dygnet runt och man har ingen möjlighet att välja bort eller undvika det. Detta är alltså inte en fråga som enbart får avhandlas mellan industrin och myndigheterna i slutna rum. Det är hela svenska folkets hälsa som står på spel.”

Fortfarande ett halvår senare hade Strålsäkerhetsmyndigheten inte ens påbörjat någon riskbedömning. Först i december genomfördes några möten med industrin, en forskare och en organisation. Vi bjöds in att delta men under helt oacceptabla villkor varför vi och föreningen Vågbrytaren och forskaren Lennart Hardell tackade nej till deltagande. Vi krävde full transparens vilket myndigheten nekade:

“Full transparens behövs. Vi begär att hela mötet spelas in och att videoinspelning i sin helhet, inklusive presentationer görs offentliga på myndighetens webbsida. Vi kan konstatera att organisationer verksamma inom området och allmänhet hittills vägrats insyn i de möten SSM har planerat eller genomfört med industri samt forskare, vilket vi anser vara oacceptabelt”

Strålskyddsstiftelsen sände i stället en skriftlig riskbedömning till Strålsäkerhetsmyndigheten som Strålsäkerhetsmyndigheten vägrade lägga ut på sin webbsida där man lade upp föredrag från de företag och den enda forskare (Maria Feyching från KI) som man hade möte med i december 2018.

Slutresultatet av denna hemliga myndighetsutredning publicerades den 1 juli 2020: Det blev en text på en sida utan uppgift om vilka som ligger bakom bedömningen att det skulle saknas ”säkerställda” hälsorisker med 5G. Riskbedömningen, som tagit två år i anspråk, blev en tummetott och en upprepning av samma påståenden som gjorts i drygt tio år oavsett vad som framkommit i forskningen. Detta har skett utan transparens och insyn samt utan objektivitet och saklighet. Det är under all kritik och är ett hån mot svenska folket. Texten på myndighetens webbsida har tagits ”fram i ett nära samarbete mellan kommunikationsenheten och berörd sakenhet.”

Det kan tilläggas att under 2020 har en ganska intensiv utbyggnad av 5G gjorts i de större städerna. Strålsäkerhetsmyndigheten har samtidigt inte gjort en enda mätning. Myndigheten skyllde på corona. Alla mätningar som gjorts har gjorts av svenska privatpersoner och framförallt av Anders Sydborg. Han har mätt upp mycket farliga nivåer på flera platser och en dramatisk ökning av strålning från basstationer. Nivåerna är nu så höga att vältränade män får omedelbara typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning som huvudvärk, tinnitus, tryck över bröstet, hjärtarytmi.

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning

5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet pga den massiva ökningen av mikrovågsstrålning. Det är Strålskyddsstiftelsens slutsats i den riskbedömning som sändes till Strålsäkerhetsmyndigheten i februari 2019. 5G innebär även avsevärda risker för fåglar, insekter och djur. 5G-utbyggnaden strider därmed mot miljöbalkens sk stoppregel som säger att en verksamhet inte får bedrivas om den kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Omfattande forskning har visat att redan befintlig strålning från trådlös teknik före 5G är farlig för hälsan och för miljön. Majoriteten av den forskning som gjorts visar skadliga effekter på nervsystemet, att strålningen orsakar DNA-skador och oxidativ stress. Upprepad forskning visar att strålningen orsakar cancer och experter menar att strålningen borde klassas som Grupp 1 cancerogen för människa.   Forskning visar att 5G genom sina starka intensiva pulser kan orsaka omedelbara vävnadsskador och att millimetervågor (frekvenser runt 30 GHz och däröver) påverkar alla kroppsliga funktioner, inklusive det centrala och autonoma nervsystemet, samt skadar nerver i huden.

Mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker och kan ha väsentligen bidragit till den nu konstaterade kraftigt ökande psykiska ohälsan samt ökad cancerförekomst i den svenska befolkningen samt även andra kroniska sjukdomar.

Andra länders riskbedömningar

I andra länder har däremot låtit göra riskbedömningar där det framgår vilka som deltagit och ansvarar för utredningen:

I Schweiz lämnade regeringens experter en utredning i november 2019. De namngivna experterna inom utredningen var oense. Mot bakgrund av utredningen beslutade Schweiz regering under våren 2020 behålla sina betydligt striktare gränsvärden i stället för att höjda dem vilket telekombolagen lobbat för (för att kunna bygga ut 5G fullt ut). Schweiz har drygt hundra gånger lägre gränsvärden än Sverige.

I Frankrike lämnade myndigheten ANSES i januari 2020 en preliminär expertutredning där över 20 namngivna experter deltagit.  att det helt saknas forskning på effekter av frekvenser i området 3-4 GHz, dvs de frekvenser som PTS nu släppt för 5G. Vidare konstaterades att det fanns mycket lite forskning på effekter av frekvenser i området runt 26 GHz vilka också kommer att användas för 5G. Slutrapport väntas sommaren 2021.

I Holland lämnades i september en expertutredning där också alla ingående experter namnges. Slutsatsen blev att det inte går att ge svar på om 5G medför hälsorisker. 26 GHz bör inte användas alls eftersom hälsoriskerna är helt outforskade och strålningen bör hållas så låg som möjligt, ansåg utredningen. Det konstaterades att det inte finns någon forskning alls för de specifika frekvenser som 5G kommer att sända på (dvs inklusive i 3,5 GHz-bandet som PTS nu beviljat).

“There are virtually no studies of possible relations between diseases, conditions or biological processes for the exact frequencies that 5G is going to use.”

5G Appeal – över 400 experter och läkare begär moratorium

5G Appeal som publicerades hösten 2017 har nu undertecknats av över 400 vetenskapsmän och läkare. De begär att 5G stoppas eftersom det saknas forskning på effekter av 5G-strålningen samtidigt som redan befintlig forskning som gäller redan befintlig teknik (2G, 3G, WiFi) visar att mikrovågsstrålning är skadlig för människors hälsa och för miljön. Eftersom 5G leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålningen befarar experterna och läkarna att 5G kan leda till allvarliga konsekvenser för folkhälsan.

Förutom 5G Appeal har 253 vetenskapsmän som alla har publicerat vetenskapliga rapporter på området elektromagnetisk strålning och biologiska effekter i en gemensam skrivelse, EMF Scientist Appeal, konstaterat att beläggen för skadliga effekter är växande och att människor måste informeras om riskerna och skyddas bättre genom skärpta gränsvärden. 5G innebär motsatsen.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och regeringen ignorerar alla dessa vetenskapsmäns bedömningar och ställningstaganden utan lutar sig i stället mot en begränsad grupp experter inom den sk ICNIRP-kartellen med bindningar till telekombolagen som dominerar utredningar hos SSM, EU och WHO.

Regioner och städer har stoppat 5G

Flera regioner och städer har stoppat 5G under de senaste åren pga osäkerheten om hälsoriskerna, exempelvis:

 • Lille, Frankrike: Kommunfullmäktige har beslutat att införa moratorium för utbyggnad av 5G. De folkvalda anser att hälso- och miljöriskerna är outredda och man vill invänta den utredning som pågår inom den franska myndigheten ANSES som ska vara klar först år 2021.
 • Korsika, Frankrike:  I augusti 2020 beslutade det regionala parlamentet på Korsika om ett moratorium för 5G.
 • Genève, Schweiz: I mars 2020 beslutade det regionala parlamentet i Genève att införa ett moratorium för fortsatt utbyggnad av 5G och 4G+. Beslutet i Genève ska ses i ljuset av det växande motståndet i Schweiz mot 5G där över hälften av befolkningen enligt en undersökning år 2019 är motståndare till att 5G byggs ut och en majoritet är oroliga för hälsokonsekvenserna. År 2019 införde även kantonerna Vaud och Jura moratorium för 5G-utbyggnaden i avvaktan på en utredning om hälsoriskerna. Det är idag oktober 2020 oklart hur besluten ser ut gällande 5G i dessa två kantoner eftersom utredningen inte gav klara besked.
 • Bryssel, Belgien: Våren 2019 stoppades utbyggnaden av 5G tillfälligt i Bryssel p g a osäkerheter kring hur den ökande strålningen skulle kontrolleras mot gällande referensvärden.

Dessutom:

  • Italien: Cirka 600 kommuner ska ha tagit ställning mot 5G-utbyggnaden.
  • Frankrike: Över 60 borgmästare och folkvalda begär moratorium för 5G. De efterlyser demokratisk debatt (som saknas i Frankrike precis som i Sverige) samt utredning om riskerna för hälsa och miljö.

5G har redan lett till massiv strålningsökning i Sverige

Enligt de mätningar som gjorts under det senaste året av strålningen från basstationer och mobilmaster för 4G+ och 5G ökar strålningen massivt i samband med den nu pågående utbyggnaden av 5G. Det handlar om en tio gånger ökning på kort tid och strålningen på många platser är nu direkt hälsofarlig. Friska män som vistas korta perioder på de platser där de högsta nivåerna uppmäts får omedelbara symptom i form av bland annat huvudvärk, tryck över bröstet och hjärtklappning.

Ett ökande antal människor vittnar om svåra hälsoproblem i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, tinnitus, näsblod, andningsproblem, hjärtbesvär mm sedan nya basstationer installerats i närhet av deras bostäder. Dessa rapporter bekräftar därmed forskarnas och läkarnas varningar för allvarliga hälsokonsekvenser som en följd av 5G-utbyggnaden uttryckt i 5G Appeal. Utöver 5G Appeal har många andra läkare, forskare och experter i andra appeller begärt att 5G stoppas.

National Academies of Sciences – pulserad mikrovågsstrålning skadade diplomater

Enligt en rapport från The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine publicerad i december 2020 och beställd av USA:s regering dras slutsatsen att ett antal ambassadanställdas rapporterade symptom som tryck över huvudet, sömnproblem, yrsel, tinnitus orsakats av exponering för riktade pulserade mikrovågor. Symptomen överensstämmer med kända effekter av mikrovågsstrålning, redovisade i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år tillbaka. Mycket starkt riktade och pulserade mikrovågor kommer att sändas ut från 5G.

De här skadliga effekterna på hjärnan och det centrala nervsystemet, är upprepat beskrivna sedan 50 år tillbaka i den vetenskapliga litteraturen. Det är en enorm skandal att utbyggnaden av 5G, som tillför en massiv mängd pulserad mikrovågsstrålning, tillåts av svenska myndigheter och regeringen och att kännedom om skadliga effekter förnekas, trots att kunskapen om teknikens skadliga effekter finns sedan ett halvt sekel.

EU-finansierad rapport: Allvarlig miljöpåverkan kan inte uteslutas

En EU-finansierad granskning av tillgänglig forskning drog 2018 slutsatsen att strålning från kraftledningar, mobilmaster och WiFi kan skada fåglar, insekter och växter. 5G-utbyggnaden kan genom ökningen av mikrovågsstrålning förvärra situationen. Allvarlig miljöpåverkan kan därför inte uteslutas konstaterade experterna..

Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:

 • insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
 • fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
 • växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad tillväxt

Detta ska läggas till de allvarliga hälsoriskerna som människor utsätts för genom 5G.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend