23 vetenskapsmän kritiserar 5G-rapport för jäv

I en skrivelse till den schweiziska presidenten uttrycker 23 vetenskapsmän kritik mot en expertrapport om 5G som lämnades i Schweiz i slutet av november 2019. Rapporten  tonar ner riskerna med mikrovågsstrålning från 5G, 4G mm men har letts av en person, Martin Röösli, som vetenskapsmännen utpekar som jävig.  Martin Röösli har även varit en av Strålsäkerhetsmyndighetens åtta experter under flera år.

De 23 vetenskapsmännen skriver att utredningar om hälsorisker med mikrovågsstrålning (RF-EMF) behöver utföras av experter utan intressekonflikter.

Martin Röösli som alltså ledde arbetsgruppen om risker med mikrovågsstrålning i den nya 5G-rapporten har sagt till media den nya rapporten visar att inga hälsoeffekter skulle visats i forskningen.

Den aktuella 5G-rapporten har stor betydelse i Schweiz där motståndet mot 5G är växande och över hälften av befolkningen inte vill att 5G byggs ut och 58% befarar att 5G kan skada hälsan. De lokala parlamenten i kantonerna Vaud, Jura och Genève har även infört moratorium för 5G under våren 2019 bland annat i avvaktan på den nya rapporten.

Trots slutsatserna från arbetsgruppen under Martin Rööslis ledning gällande hälsorisker, kunde experterna som deltog i rapporten inte enas om att ge beslutsfattare klara besked om hälsorisker med utbyggnaden av 5G. Experterna var djupt oense vilket utmynnade i tre alternativ som handlar om den känsliga frågan om Schweiz betydligt lägre gränsvärden än de 100 gånger högre som gäller i många andra länder och som rekommenderats av den hårt kritiserade organisationen ICNIRP (där Martin Röösli är medlem).  Det lägre värdena i Schweiz vill telekombolagen höja eftersom 5G annars inte kan byggas ut. De tre alternativ som 5G-utredningen gav var:

  1. Att höja Schweiz gränsvärde, vilket telekomoperatörerna lobbar för.
  2. Att behålla gränsvärdet som det är idag
  3. Att sänka ytterligare det redan lägre gränsvärdet i Schweiz, vilket bland annat förordas av representanter för Läkare för miljön i Schweiz.

De 23 vetenskapsmännens kritik

De 23 vetenskapsmännen skriver att Rööslis ståndpunkt om att hälsorisker inte skulle visats är i motsats till 252 experters bedömning. De senare (EMF Scientists) konstaterar att det tvärtom finns växande belägg för skadliga effekter inklusive cancer:

“Numerous recent scientific publications have shown that RF-EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines. Effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in humans. Damage goes well beyond the human race, as there is growing evidence of harmful effects to both plant and animal life.” (www.emfscientist.org)

De 23 vetenskapsmännen konstaterar även att Martin Rööslis ståndpunkt kan vara ett resultat av en jävssituation. Martin Röösli är finansierad av en schweizisk stiftelse som i sin tur är finansierad av och grundad av telekombolag (fyra av fem grundare var telekombolagen Swisscom, Salt, Sunrise och 3G Mobile). Dessutom har Martin Röösli under många år suttit i den schweiziska stiftelsens styrelse och även varit medlem i ICNIRP. Att vara medlem i ICNIRP har av Karolinska Institutets etiska råd år 2008 bedömts vara en intressekonflikt som bör redovisas i alla sammanhang där experter medlemmar i ICNIRP uttalar sig, påpekar de 23 vetenskapsmännen.

Martin Röösli är även sedan flera år tillbaka en av åtta experter i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd som alltid dominerats av experter som är medlemmar i ICNIRP och där flertalet också fått finansiering från telekombolagen, varför Strålsäkerhetsmyndighetens utredningar också är kritiserade för att vara jäviga.

Skrivelsen från de 23 vetenskapsmännen ger också flera exempel där Martin Röösli gjort sig skyldig till förvrängning av vetenskaplig forskning och resultat.

Ett exempel är den studie om risk för hjärntumör bland mobilanvändande barn och ungdomar där Martin Röösli deltog tillsammans med Maria Feychting från Karolinska Institutet. Maria Feychting är också sedan 2008 medlem i ICNIRP och finansierad av telekombolag för forskning. Forskarna frågade deltagarna i studien om endast de tre första årens användning av trådlösa telefoner vilket tveklöst leder till en underskattning av exponeringen och därmed ett felaktigt resultat.  Ändå gav forskarna sken av att all användning hade undersökts. Studien finansierades av samma telekomfinansierade stiftelse som Martin Röösli fått finansiering från och i vars styrelse han också varit medlem.

De 23 vetenskapsmännen avslutar sin skrivelse med att ge den schweiziska presidenten flera rekommendationer:

  • Överväg att exkludera Martin Röösli från en position som objektiv expert på hälsorisker till följd av RF_EMF;
  • Schweiz bör införa moratorium för 5G tills dess att oberoende forskning utförd av forskare utan bindningar till industrin, kan visa att 5G är säkert. (5gappeal.eu);
  • Argumentet att 5G nu byggs ut vid liknande frekvenser som 4G och därför är säkert är inte vetenskapligt korrekt. 3G, 4G och WiFi är inte heller säkert;
  • Starta informationskampanjer för att informera allmänheten om riskerna med RF-EMF och hur teknik kan användas på ett säkert sätt (exempelvis kabeluppkoppling i skolan) som tidigare rekommenderats av Europarådets resolution 1815 år 2011 och av EMF Scientist Appeal.  (www.emfscientist.org);
  • Vidta åtgärder för att signifikant minska allmänhetens exponering för RF-EMF, oavsett om det är 5G, 4G, WiFi, Bluetooth, smarta elmätare osv

Mer info:

Bryssel stoppar 5G. Läs mer

Geneve stoppar 5G. Läs mer

Jura stoppar 5G. Läs mer

Vaud stoppar 5G. Läs mer

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning 5G. Läs mer

5G orsakar tinnitus, huvudvärk, hjärtproblem mm enligt vittnesmål. Läs mer

Tema 5G. Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend