Strålsäkerhetsmyndigheten vägrar transparent riskbedömning av 5G

Den 28 november 2018 meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att man avsåg bjuda in forskare och intresseorganisationer för att få in underlag för riskbedömning om 5G och vi fick därpå en inbjudan. Vi har valt att avstå från deltagande eftersom SSM vägrar låta riskbedömningen vara transparent. Allmänheten och beslutsfattare måste få insyn när myndigheterna  bedömer riskerna med 5G. 5G är en fråga som påverkar alla medborgare i samhället. Senfärdigheten, den bristande planeringen och mörkläggningsförsöken är inte acceptabla.

Först sex månader efter att SSM meddelat, den 23 maj 2018, att man avsåg ”undersöka möjligheterna att hämta in underlag till riskbedömning” av 5G-utbyggnadens konsekvenser för människors hälsa bjöd myndigheten in till samrådsmöten för riskbedömning om 5G. Detta först när snart två år gått sedan PTS meddelat att man avsåg att underlätta och förenkla för industrin att genomföra storskaliga 5G-tester i Sverige (se tidsförlopp längre ner).

Vi organisationer verksamma på området hälso- och miljörisker med strålning: (Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund) samt forskaren Lennart Hardell bjöds in till två separata informationsmöten om riskbedömning av 5G. De tre organisationerna till ett möte den 19e december, Lennart Hardell till ett annat, den 14 december. Vid ett tredje separat möte träffade SSM och andra myndigheter mobilindustrirepresentanter. Vi nekades insyn och tillträde till mötet med Lennart Hardell och mobilindustrin. Mötet med organisationerna begränsades till två representanter från vardera organisation.

Endast två forskare, Lennart Hardell och Maria Feychting skulle presentera forskningen om risker med 5G. Maria Feychting som representant för den sida av forskarvärlden, och med intressekonflikter i form av bindningar till industrin och ICNIRP, som hävdar att det saknas belägg för hälso- och miljörisker. Lennart Hardell skulle ensam representera den motsatta sidan, bland annat de 213 vetenskapsmän och läkare som undertecknat 5G Appeal.

”Inga inspelningar tillåts”

Förutom att agendan för mötena, trots de sex månader som SSM haft på sig att förbereda detta, saknade väsentliga inslag i form av grundläggande information om själva 5G-utbyggnaden i form av tidsplan, plan för placering av antenner mm, var det myndighetens ovilja till transparens som i första hand lett till att vi beslutat att inte delta i dessa slutna möten om risker med 5G-utbygganden.

SSM:s mörkläggningsförsök yttrade sig i följande ”mötesregler”

  • Inga inspelningar tillåts.
  • Mötesanteckningar som förs av personer från SSM kommer diarieföras och publiceras på SSM:s webbplats. Presentationsunderlag kommer diarieföras.

Det innebär i klartext att man förvägrar allmänheten insyn i vad som framkommer via videoinspelningar som offentliggörs. Dessutom skulle det vara SSM:s version av vad vi presenterar som offentliggörs på webbsidan. Utifrån våra tidigare och mångåriga erfarenheter av SSM:s verksamhet innebär det en tvättad version som inte är objektiv och saklig. (SSM brukar kalla cancerklassningen ”möjligen cancerframkallande” för motsatsen ”inte troligt att det orsakar cancer”). Endast de mest nyfikna kan få del av presentationsunderlag i form av power-point-presentationer genom att vända sig till myndighetens registrator.

Vi ställde därför tillsammans med Föreningen Vågbrytaren ett antal krav som tillsändes SSM den 13 december. Det första var krav på full transparens.

”Full transparens behövs. Vi begär att hela mötet spelas in och att videoinspelning i sin helhet, inklusive presentationer görs offentliga på myndighetens webbsida. Vi kan konstatera att organisationer verksamma inom området och allmänhet hittills vägrats insyn i de möten SSM har planerat eller genomfört med industri samt forskare, vilket vi anser vara oacceptabelt” Länk

Redan den 7 juni 2018 begärde vi från Strålskyddsstiftelsen och Vågbrytaren samt Elöverkänsligas riksförbund full insyn i riskbedömningsprocessen:

”Enligt regeringsformens första paragraf utgår all makt från folket varför riskbedömningen även måste kännetecknas av insyn, vara transparent och att verksamma organisationer på området, som tillvaratar svenska folkets intressen gällande hälsorisker med strålning, får full insyn och möjlighet att delta i samverkan och riskbedömning”…5G är en fråga som berör svenska folket. Hela Sveriges befolkning kommer att utsättas för 5G-strålningen dygnet runt och man har ingen möjlighet att välja bort eller undvika det. Detta är alltså inte en fråga som enbart får avhandlas mellan industrin och myndigheterna i slutna rum. Det är hela svenska folkets hälsa som står på spel.”

Transparens som värdegrund?

Detta är fullt rimliga krav i en demokrati och gällande en fråga som berör alla medborgare i Sverige. SSM påstår på sin webbsida att transparens, integritet och vederhäftighet är ledorden eller värdegrunden för verksamheten:

”Öppenhet innebär att myndighetens verksamhet är transparent för omvärlden, att vi tydligt och aktivt informerar om verksamheten, om våra ställningstaganden, råd, rekommendationer och beslut. Öppenhet innebär också att vi lyssnar på vår omvärld.”

Men SSM visar med denna ”Agenda” för riskbedömningen av 5G att det är enbart tomma ord.

Varför är SSM så rädda för transparens och insyn?

Varför är de rädda för att offentliggöra vad som framkommer på möten med oss, forskarna och industrin?

Varför får vi inte tillträde till de övriga seminarierna som åhörare?

Kontraproduktivt och farligt?

Kan det vara tidigare erfarenheter av att vi är ”farliga” för den möjligen redan utstakade agendan eftersom den information vi presenterar ”uppenbarligen tas på allvar” och är ”kontraproduktiv”, dvs några av de slutsatser som drogs av Strålsäkerhetsmyndighetens representanter och PR-byrå på en konferens tillsammans med företrädare för ICNIRP och telekomindustrin år 2007 ? Detta efter att man år 2005 arrangerat en transparent seminarieserie med företrädare för Vågbrytarna och Elöverkänsligas Riksförbund, Lennart Hardell och andra svenska forskare som deltagare.

Vi hoppas att det inte är så illa utan att SSM och de övriga inblandade myndigheterna Folkhälsomyndigheten och PTS faktiskt lever upp till sin egen värdegrund samt iakttager saklighet och opartiskhet enligt förvaltningslagen. De måste sluta med dessa mörkläggningsförsök.

Svenska folket har rätt att kräva att 5G-utbyggnadens hälso-och miljörisker utvärderas med iakttagande av transparens, saklig och opartisk riskbedömning av 5G-utbyggnaden som bygger på ett så komplett beslutsunderlag som möjligt och där man lägger bevisbördan på verksamhetsutövaren: Bevisa att 5G inte medför de hälso-och miljörisker som hundratals forskare och läkare nu varnar för. (5G Appeal).

 

Tidsförlopp riskbedömning 5G-utbyggnad:

2017

2 Februari 2017: Post och Telestyrelsen, PTS, meddelar att PTS kommer att ”skapa goda förutsättningar för intresserade parter att göra 5G- tester i hela Sverige. Det ska vara enkelt och smidigt att sätta i gång och genomföra 5G-tester i 3,4-3,6 GHz och i 26 GHz-bandet från år 2017”. Länk

10 mars 2017: Strålskyddsstiftelsen skriver yttrande till PTS  och till regeringen:”Vi kan konstatera att testerna/experimenten erbjuds till marknadsaktörer utan att riksdag, regering, PTS eller någon annan myndighet beaktat det faktum att testet /experimentet med 5G ofrånkomligen innebär att medborgare i Sverige utsätts för ett storskaligt experiment, utan att någon utredning om de miljömässiga eller hälsomässiga konsekvenserna gjorts och utan att man erhållit medborgarnas godkännande för att delta i experimentet” Länk.

27 mars 2017: Peter Eriksson, näringmininister, svarar Strålskyddsstiftelsen med ett svar som inte svarar på någon av våra frågor. Länk

Oktober 2017: 5G Appeal sänds till EU-kommissionen och den svenska regeringen. 5G Appeal uppmanar till moratorium för 5G-utbyggnaden pga allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa. Den var hösten 2017 undertecknad av 180 vetenskapsmän och läkare, i december 2018 har 213 undertecknat. Länk

2018

12 april 2018: Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund begär att regeringen lämnar ut den riskbedömning av miljö- och hälsorisker som tjänstemän i regeringskansliet påstått att regeringen gjort inför beslutet att från regeringens sida promota och stödja 5G-utbyggnaden. Länk

3 maj 2018: Regeringen meddelar att det inte finns någon riskbedömning som kan lämnas ut. Länk

23 maj 2018: Statsministrar från de nordiska länderna meddelar att man avser främja 5G-utbyggnaden. Länk

23 maj 2018: Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar att man avser  ”undersöka möjligheterna att hämta in underlag till riskbedömning” av 5G-utbyggnaden. Länk

7 juni 2018: Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund begär att allmänhet och våra organisationer ska få full insyn i riskbedömningsprocessen samt att vi får delta. Länk

27 juni 2018: Statsministrar informeras av forskare i skrivelse att 5G innebär allvarliga potentiella hälsorisker. Länk

24 augusti 2018: Umeå ska bli första 5G-teststaden. ”Projektet ligger i startgroparna och ska vara helt redo att dra igång vid årsskiftet (2018/2019). Tester i sjukhusmiljö och på universitet ska förhoppningsvis vara igång under första kvartalet 2019. Planen är att projektet ska pågår i tre år, men Post- och telestyrelsen tillstånd sträcker sig bara till 31 december nästa år. ” Länk ; se även här Länk

6 november 2018: Strålskyddsstiftelsen påminner Strålsäkerhetsmyndigheten SSM om den planerade riskbedömningen och undrar hur arbetet fortskrider? Det har nu gått 5 månader sedan man meddelade att man avsåg ”undersöka möjligheten” att göra en riskbedömning.  Vi betonade vikten av att den görs före och inte efter 5G-utbyggnaden. Länk

22 november 2018: SSM sänder inbjudan till informations- och samrådsmöte och och till forskaren Lennart Hardell. Länk

28 november 2018: Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar att man bjuder in forskare, mobilindustrin och intresseorganisationer till samråd om riskbedömning om 5G. länk

3 december 2018: Vi meddelar att vi avser deltaga.

5 december 2018: KTH, Telia mfl meddelar att man startat det första 5G-nätet i Sverige på KTH. Länk

6 december 2018: Vi får SSM:s ”Agenda” för information- och samrådsmötet som meddelar att inspelningar inte är tillåtna och att enbart SSM:s minnesanteckningar ska läggas ut på SSM:s webbsida. Agendan medger inte heller tid för dialog och diskussion och saknar information om grundläggande fakta om 5G-utbyggnaden i form av utplacering av antenner. Länk

10 december 2018: Sex svenska/finska forskare och läkare begär att 5G Umeå stoppas pga allvarliga potentiella hälsorisker. Länk

11 december 2018: Lennart Hardell meddelar SSM att han inte kan gå med på att delta på informationsmötet med honom och Maria Feychting den 14 december eftersom SSM vägrar att gå med på hans krav på full transparens genom att tillåta videoinspelning.  Länk

13 december 2018: Strålskyddsstiftelsen och Föreningen Vågbrytaren sänder synpunkter på agendan till SSM och förklarar att vi inte ser det som meningsfullt att delta om inte dessa synpunkter beaktas, där den första är krav på full transparens om vad som framkommer. Våra krav har fram till seminariedagen inte tillmötesgåtts varför vi inte deltar. Länk

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend