Cancerfallen ökar enligt ny statistik

Enligt Cancerregistrets senaste statistik registrerades över 75 000 cancerfall år 2021, ett sorglig rekord. Vissa cancerformer som hudtumörer, malignt melanom och sköldkörtelcancer ökar särskilt kraftigt. Under de senaste 20 åren har människors exponering för mikrovågsstrålning som sänds ut av trådlös teknik ökat mycket kraftigt. Allt fler forskare inom området anser att sådan strålning bör klassas som cancerframkallande eller troligen cancerframkallande.

Den 20 december publicerade Socialstyrelsen cancerstatistiken för år 2021. 38 295 tumörer hos män och 37 018 bland kvinnor rapporterades in till cancerregistret år 2021  vilket sammanlagt ger 75 313 cancerfall. Det är det högsta antalet någonsin. Nedan diagram visar antalet fall per år mellan år 1970 och 2021.  Det finns en eftersläpning i inrapporteringen till cancerregistret, vilket medför att det totala antalet för år 2021, 75 313, i själva verket är ännu högre. Källa samtliga diagram: Socialstyrelsen.

Nedan diagram visar antalet fall per år mellan 1970 och 2021 per 100 000 invånare.

Strålning från trådlös teknik cancerframkallande

Under senare år har allt fler forskare ansett att bevisen är så starka för att radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning (som sänds ut av trådlös teknik) orsakar cancer att denna strålningsform bör klassas som cancerframkallande Grupp 1 eller troligen cancerframkallande Grupp 2A, enligt IARC:s cancerklassningssystem. Sedan 2011 gäller Grupp 2B, möjligen cancerframkallande. Exempelvis:

Michael Carlberg, Lennart Hardell 2017

Miller et al. 2018

Peleg et al. 2022

Fiorella Belpoggi 2021 (rapport till EU-parlamentet/STOA)

Hudcancer

Hudtumörer och malignt melanom hör till de cancerformer som haft snabbast ökningstakt de senaste 20 åren. Hudcancer har i flera undersökningar kopplats till exponering för radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning. Ericssons tidigare miljöchef Örjan Hallberg försökte i början av 2000-talet varna Ericssons ledning för det som han redan då observerade: en koppling mellan ökningen av hudcancer och ökningen av människors exponering för denna form av strålning. Ericssons ledning var ointresserade och gav Örjan Hallberg valet mellan att sluta att skriva om kopplingen eller att sluta på Ericsson. Han valde det senare och fortsatte att skriva om hudcancerriskerna, bland annat på sidan hudcancer.nu som han drev fram till sin död för några år sedan. År 2007 publicerade han en artikel som beskrev sambandet malignt melanom och radiofrekvent strålning.

Djurförsök visar att mikrovågsstrålning som sänds från trådlös teknik kan öka förekomsten av hudcancer. En undersökning publicerad i februari 2018 från National Toxicology Program som kostat över 200 miljoner kronor indikerade något ökad förekomst av hudcancer bland de långtidsexponerade djuren (2 år) (1,9 GHz).

1992 publicerades en tidigare stor studie, också djurförsök, som även den visade något ökad förekomst av hudcancer samt benigna hudtumörer efter långtidsexponering (25 månader) för WiFi-liknande frekvens: 2,45 GHz. Sammantaget för alla tumörformer, fick de exponerade djuren 3,6 gånger fler primära maligna tumörer jämfört med de oexponerade.

Nedan ses antalet fall av malignt melanom varje år mellan 1970 och 2021. Det ses ett tydligt trendbrott cirka 2003 och 2004. Då skedde bland annat en intensiv utbyggnad av 3G. Priserna på mobilsamtal sänktes kraftigt vilket ledde till ökad samtalstid och därmed ökad exponering från mobiltelefoner.  För statistik per 100 000 invånare och åldersstandardiserade data hänvisar vi till Socialstyrelsens cancerregister.

 

 

Nedan ses statistik för hudtumörer som liksom malignt melanom ökar  särskilt kraftigt de senaste 15 åren med ett tydligt trendbrott runt åren 2006/2007. För åldersstandardiserad statistik hänvisar vi till Socialstyrelsens cancerregister.

Sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer ökar också mycket kraftigt sedan åren 2008-2010 från att tidigare haft en relativt stabil trend. Ökningen har sammanfallit med introduktionen av och den ökade användningen av smartmobiler. De exponerar halsområdet för betydligt mer strålning jämfört med äldre modeller av mobiltelefoner. Sköldkörteln är ett känt strålningskänsligt organ och  hör till de organ som blir mest utsatta för denna form av strålning. Nedan visas antalet fall av sköldkörtelcancer per år under åren 1970-2021. År 2008 introducerades smartmobiler och statistiken visar att sköldkörtelcancer börjar öka kraftigt strax därefter. År 2018/2019 visade forskare från Yale University i USA att smartmobilanvändning ökade risken för sköldkörtelcancer. Denna är den hittills enda epidemiologiska studie som studerat sambandet. Cancerläkaren Lennart Hardell och hans kollegor pekade år 2016 på sambandet mellan smartmobilanvändning och ökningen av sköldkörtelcancer.

Leukemier, lymfom

Leukemier och lymfom ökar också mycket. Dessa cancerformer har sedan flera decennier kopplats till exponering för samma typ av strålning (mikrovågsstrålning, radiofrekvent strålning) som sänds ut från modern trådlös teknik. År 1996 publicerades en polsk undersökning som visade ökad dödlighet i dessa cancerformer bland militär personal som utsatts för strålningen i yrket: ”Among malignancies of the haemopoietic/lymphatic systems, the largest differences in morbidity rates between exposed and non-exposed personnel were found for chronic myelocytic leukaemia (OER = 13.9), acute myeloblastic leukaemia (OER = 8.62) and non-Hodgkin lymphomas (OER = 5.82))”

Hösten 2022 publicerades en israelisk studie som också visade ökad risk för leukemier och lymfom bland militär personal som utsatts för höga nivåer av strålning i yrket.

Studier av boende nära radio/TV-master har upprepat visat förhöjd risk för leukemier i närheten av radio/TV-master. År 2016 redovisade Martin Röösli, medlem i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, att alla resultat utom ett fram till år 2004 hade visat förhöjd risk för barnleukemi i närheten av radio/TV-master (se nedan)

roosli_transmitters_ssm_0516green

Trots detta har Strålsäkerhetsmyndigheten sedan 20 år påstått att man inte skulle sett några skadliga hälsoeffekter: ”vi har haft samma typ av radiovågor från radio- och tv-sändare i vår närmiljö i mer än 50 år utan att några skadliga effekter har kunnat iakttas, varken på människor, djur eller växtlighet”.

Socialstyrelsens cancerregister visar att såväl leukemier och lymfom ökar mycket.

Nedan visas antalet nya fall per år av lymfatisk leukemi, myeloisk leukemi, monocytleukemi och annan leukemi/ospecificerad leukemi  mellan 1970 och 2021. Socialstyrelsen ber oss observera att det finns en eftersläpning i inrapporteringen till cancerregistret vilket har särskild betydelse för läge 204 Lymfatisk leukemi, 205 Myeloisk leukemi, läge 207 Annan leukemi och ospecificerad. Antalet tumörer för det sista redovisningsåret 2021 är därför underskattat.

 

 

Nedan visas antalet nya fall av malignt lymfom av non-hodgkintyp per år mellan 1970 och 2021. Detta är den form av lymfom som ofta kopplats till exponering för radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning.

Hjärntumörer

Enligt Cancerregistrets senaste statistik ökar däremot inte antalet fall av hjärntumörer. Strålskyddsstiftelsen har  under flera år noterat att det finns stora skillnader mellan cancerregistrets statistik och patientregistret. Det senare redovisar en tydlig ökning av antalet patienter som vårdats för hjärntumörer under de senaste två decennierna. I en intervju med Åsa Klint från Cancerregistret framkom att det cancerregistrets statistik över antalet hjärntumörer är underrapporterat beroende på att många hjärntumörer inte undersöks av patolog och därmed inte får den nödvändiga diagnoskod som behövs för inrapporteringen. Forskaren och cancerläkaren Lennart Hardell har också pekat på att antalet hjärntumörer i det svenska cancerregistret verkar vara underrapporterat.

Redan 2015 publicerade Lennart Hardell och medarbetare en artikel som visade en ökning av antalet personer med hjärntumör baserad på det svensk patientregistret,

Resultatet bekräftades i en ny studie som publicerades 2017. Forskargruppen drog slutsatsen att cancerregistret inte är tillförlitligt för statistik över hjärntumörer beroende på bristande inrapportering. Detta faktum diskuteras utförligt i artiklarna.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend