Cancerrisker inom militären av strålning

Israeliska forskare redovisar att unga militärer som utsätts för radiofrekvent/mikrovågsstrålning löper förhöjd risk för cancer. Forskarna anser att beläggen nu är tillräckliga för att denna form av strålning, som även används inom telekommunikationer, klassas som cancerogen för människa, högsta cancerklassen enligt IARC:s klassificeringssystem.

De israeliska forskarna har studerat inrapporterade fall av cancer bland 46 unga israeliska militärer som i sitt yrke utsatts för radiofrekvent/mikrovågsstrålning. Medianåldern vid diagnos var endast 23 år och de drabbade hade fått en cancerdiagnos mellan åren 2002 och 2021.

De unga militärerna hade arbetat som radio- eller radaroperatörer och då helkroppsexponerats för mycket höga nivåer av strålning, som dock varit lägre än de som medges av de referensvärden som tillämpas i Sverige. Dessa referensvärden har rekommenderats av den hårt kritiserade organisationen ICNIRP och skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter (inom 30 minuter) och saknar skydd mot skadliga effekter som exempelvis cancer, som uppstår på grund av längre tids exponering vid nivåer som inte ger upphov till uppvärmning. De unga militärerna hade endast exponerats under 1-3 år. Latenstiden från exponeringen till diagnos var 4,6 år (medianvärde).

Lymfom och leukemi

De mest vanligt förekommande cancerformerna bland militärerna var lymfom eller leukemi (hematolymfoid cancer). 19 av de 46 cancerfallen tillhörde denna grupp.

Resultatet av forskarnas analys visar att frekvensen av lymfom eller leukemi bland militärerna var nästan fördubblad jämfört med den förväntade. Man observerade även kraftigt förhöjd risk för sarkom.

De nya resultaten är i linje med tidigare resultat som samma forskargrupp publicerade år 2018. Liksom nu undersöktes då cancerrisken bland militärer som i yrket utsatts för radiofrekvent strålning och forskarna fann att förekomsten av lymfom och leukemi var högre än den förväntade.

Bör klassas som cancerogen för människa

Forskarnas slutsats är att de nya resultaten är i linje med tidigare studier. Epidemiologiska studier som visat förhöjd risk för leukemi, lymfom till följd av helkroppsexponering samt hjärntumörer bland mobilanvändare. Dessutom har experimentella studier på denna strålningsform visat starkt på ett samband mellan exponeringen och cancer. Baserat på dessa resultat och tidigare resultat anser forskarna att radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa och klassificeras i grupp 1, den högsta cancerklassen enligt IARC:s klassningssystem (Internationella Cancerforskningsinstitutet vid WHO).

De konstaterar vidare att resultaten läggs till den växande mängd belägg som visar att gällande referensvärden från ICNIRP som endast skyddar mot omedelbara termiska effekter är gravt otillräckliga som skydd.

Det borde vara obligatoriskt att minska anställdas exponering för radiofrekvent strålning, inklusive de högsta topparna av radarpulser, anser forskarna.

Forskarna rekommenderar vidare att strålskyddsåtgärder, säkerhetsinstruktioner, cancervarningar och mätningar av exponering samt regelbundna medicinska kontroller måste införas för all personal som utsätts för dessa risker.

Tidigare forskning

Tidigare forskning som visat samband mikrovågsexponering inom militären och ökad cancerförekomst:

Peleg et al. (2018)

Peleg (2009)

Richter et al. (2000)

Szmigielski (1996)

Degrave et al. (2009)

Forskning som visat ökad cancerförekomst i närhet av radar- TV/radiomaster

Ha M et al. (2007)

Ha M et al. (2003)

Hocking B et al. (2003)

Michelozzi P et al. (2002)

Dolk H et al. (1997)

Dolk H et al. (1997) 

Maskarinec G et al. (1994):

Forskning som visat ökad cancerförekomst i närhet av mobilmaster

Eger et al. (2004)

Wolf et al. (2004)

Eger, Neppe (2009)

Dode et al. (2011)

Chung-Yi et al. (2012)

Pinheiro-Rodrigues et al. (2021)

Forskning mobiltelefonanvändning och cancerrisker

Se referenser i faktablad

Statistik

Mot bakgrund av att forskningen visar att den strålning som sänds ut från trådlös teknik orsakar cancer kan en ökning av cancerförekomsten i befolkningen förväntas med tanke på den ständigt ökande exponeringen som pågår under lång tid. Statistik från Socialstyrelsens cancerregister visar att antalet fall av samtliga former av cancer ökar (diagrammet visar antalet fall per år mellan 1070 och 2020). År 2021 registrerades över 75 000 cancerfall. Det undre diagrammet visar antal fall per 100 000 invånare (åldersstandardiserat).

Uppdaterad 20 december 2022Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend