Första studien hittills: 5G orsakar mikrovågssyndromet

Den första studien någonsin av hälsoeffekter av strålning från 5G på människa visar att 5G orsakar typiska symptom på mikrovågssyndromet samt en massiv ökning av mikrovågsstrålning. Fallstudien bekräftar även ännu en gång att strålning långt under nivåer som tillåts av myndigheterna orsakar ohälsa.

Studien publicerades i tidskriften Medicinsk Access nr 1/ 2022 och senare även på engelska i Annals of Case Reports och är genomförd av cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen. Studien gäller hälsokonsekvenser för en man och en kvinna som fick en basstation för 5G rakt ovanför lägenheten, endast 5 meter ovanför sovrummet.

Mätningar före och efter installationen av 5G på taket visade att 5G orsakade en massiv ökning av strålningen i lägenheten. Före 5G fanns redan basstationer för 3G eller 4G på samma plats rakt ovanför lägenheten men byte till 5G-teknik ledde till att strålningen ökade från 9 000 mikroW/m2 till som mest över 2 500 000 mikroW/m2.

Symptomen som uppstod hos mannen och kvinnan efter starten av 5G är typiska för mikrovågssyndromet: trötthet, sömnsvårighet. känslomässig påverkan, näsblödningar, ökande tinnitus och hudbesvär hos mannen. Kvinnan fick fler symptom än mannen med svåra sömnstörningar och yrsel, följt av hudbesvär (brännande känsla, stickningar i huden på händer och armar), koncentrationsproblem, irritabilitet, tinnitus, balansproblem, nedsatt närminne, förvirring, trötthet, tendens till depression, hjärt- och lungsymptom (hjärtklappning, tyngdkänsla över bröstet) samt värmekänsla i kroppen. Samtliga symptom minskade eller försvann helt redan efter ett dygn efter flytt till annan bostad med betydligt lägre strålning.

Mikrovågssyndromet

Det som visas i denna första studie någonsin över hälsoeffekter av mikrovågsstrålning från 5G överensstämmer med de symtom som sedan över 50 år sedan beskrivits som en effekt av helkroppsexponering för mikrovågsstrålning och som kallades mikrovågssyndromet. Mikrovågssyndromet är även ett erkänt begrepp internationellt idag tillsammans med namnet ”electromagnetic hypersensitivity” (EHS), i Sverige även kallat ”elöverkänslighet” gällande de som reagerar redan vid mycket låga nivåer och utvecklat särskilt hög känslighet. Det har upprepat beskrivits  att mikrovågssyndromets typiska symptom klingade av när exponeringen upphörde eller minskade kraftigt, liksom i denna nya studie.

”Forskare som gjort vetenskapliga undersökningar av yrkesexponerade för mikrovågor beskrev symptom som trötthet, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, koncentrations- och minnesproblem. Dessa symptom sattes i samband med exponering för radiovågor eller mikrovågor. Det konstaterades att symptomen generellt avklingade när exponeringen upphörde.”

Känsligheten för mikrovågsstrålning är individuell. Redan mycket låga nivåer av strålningen kan orsaka medicinska symptom hos särskilt känsliga personer (elöverkänsliga/EHS).

5G ökar strålningen enormt

Förutom att visa att 5G orsakar mikrovågssyndromet ganska omgående visar fallstudien även att 5G leder till en massiv ökning av strålningen i vår miljö. Redan tidigare fanns en basstation för 3G eller 4G på samma plats ovanför parets sovrum, men utbyte av utrustningen och driftsättning av 5G ledde till en explosionsartad ökning av den uppmätta strålningen.

De uppmätta extremt höga värden i bostaden, max 1 690 000 mikroW/m2, är ändå   betydligt lägre än gällande referensvärden som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM: 10 000 000 mikroW/m2 som medelvärde över 6 minuter, vilket innebär att maxvärdet kan tillåtas vara betydligt högre än 10 000 000 mikroW/m2. SSM:s referensvärde skyddar inte mot de symptom som kännetecknar mikrovågssyndromet, inte heller mot cancer och andra kroniska sjukdomar. Det är därför som ohälsa kan uppstå trots att strålningen är långt under referensvärdet:

”SSM:s referensvärden skyddar inte mot skadliga effekter, exempelvis mikrovågssyndromet eller cancer, vid längre tids exponering från basstationer, som är fallet vid exponering i bostäder, kontor eller skolor. Det gäller endast skydd mot omedelbara effekter till följd av så intensiv strålning att vävnader värms upp inom 30 minuter. Det innebär att allmänheten är helt oskyddad mot andra effekter än akuta termiska trots att dessa visats i stor omfattning, exempelvis skadlig påverkan på nervsystemet, oxidativ stress och DNA-skador.

Redan 2018 konstaterade Strålskyddsstiftelsen att 5G skulle leda till en enorm ökning av mikrovågsstrålningen. Denna nya studie och mätningar under senare år bekräftar detta.

Ingen forskning visar att 5G är säkert för hälsa och miljö

Lennart Hardell och Mona Nilsson skriver i denna första fallstudie om effekter av 5G att det är anmärkningsvärt att det ”saknas vetenskapliga undersökningar som visar att det inte föreligger risk för skadlig hälsopåverkan vid kronisk exponering för strålning från basstationer vid nivåer motsvarande SSMs referensvärde, eller vid de nivåer som uppmätts i denna fallstudie. Det gäller såväl 5G, som 4G, 3G och GSM. Det saknas fortfarande studier av risker med strålning från både 4G och/eller 5G under dygnets 24 timmar. Denna fallstudie är den första i sitt slag som gjorts av effekter av exponering av människor för 5G. Att hävda att exponering för strålning inte medför risker eftersom exponeringen är lägre än SSMs referensvärde saknar således helt vetenskaplig grund.”

I en tidigare artikel 2021 konstaterade Mona Nilsson:

”Det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att kroniskt helkroppsexponeras för nivåer av mikrovågsstrålning som nu blivit vanliga från basstationer för 3G, 4G eller 5G. Det är den chockerande sanningen som döljs för allmänheten…. det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att helkroppsexponera människor för 2G, 3G, 4G, 5G under längre tid, inte ens under enbart ett år, utan att det medför skadlig hälsopåverkan. Varken vid referensvärdets nivåer och inte ens vid nivåer som är 1000 gånger lägre.”

Antalet drabbade är okänt

Antalet människor i Sverige som drabbats av mikrovågssyndromet/EHS/elöverkänslighet är idag okänd. Det har inte undersökts. Det kan emellertid förväntas att antalet drabbade ökar med den kroniska och ökande exponeringen för mikrovågor till följd av utbyggnad av 4G, 5G och ökad användning av trådlös teknik som sänder ut mikrovågor för kommunikation. Detta gäller särskilt som det rör sig om modulerade och pulsade mikrovågor som visats vara särskilt skadliga.

År 2016 rekommenderade en grupp forskare och läkare att maximal exponering dagtid borde vara 100, nattetid 10 och max 1 mikroW/m2 för särskilt känsliga personer.

Men varken den rekommendationen, IARC:s cancerklassning av strålningen år 2011 eller det faktum att hälsorisker upprepat observerats vid exponering som är betydligt lägre än gällande referensvärden som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, har haft någon effekt på myndigheternas och regeringens slappa regelverk. Trots omfattande belägg för hälsorisker ökar mikrovågsstrålningen i miljön kraftigt och det uppenbart felaktiga referensvärdet tillämpas fortsatt trots att det bevisligen saknar skydd mot mikrovågssyndromet och många andra hälsorisker.

Läkarkåren måste utbildas

Lennart Hardell och Mona Nilsson avslutar med att konstatera att mikrovågssyndromet och EHS måste tas på allvar av hälsovården.

”Detta är ingen psykisk sjukdom. Ett flertal olika somatiska symptom ingår i mikrovågssyndromet och kroniska sjukdomar inklusive cancer är en risk vid kronisk exponering. Symptomen måste utredas för att utesluta andra orsaker, mikrovågsstrålningen kan vara en. Noggrann anamnes måste tas för att utreda olika källor till mikrovågsstrålning. Dessutom bör utredningen kompletteras med mätning av strålningen både i bostaden och på arbetsplatsen varvid hänsyn bör tas till att det föreligger stor skillnad i känslighet mellan olika individer.

Patienterna måste mötas med respekt, utredas, få medicinsk diagnos och behandling varvid eliminering eller minskning av den sjukdomsorsakande faktorn, det vill säga exponeringen, är viktigast. Det bör göras tidigt i sjukdomsförloppet för att minska risken för irreversibla skador och kronisk sjukdom. Eftersom det finns stor okunskap om mikrovågssyndromet, såväl inom sjukvården som bland allmänheten, och därmed ett förmodat stort mörkertal, måste läkarkåren utbildas och syndromet få en enhetlig ICD-kod för att kunna följa den framtida utvecklingen. De uppmätta värdena i lägenheten efter installationen av 5G på taket gör att bostaden ur medicinsk synvinkel med hänsyn till kända hälsoeffekter är obeboelig, trots att strålningen är betydligt under gällande referensvärden.”

Länk till hela den nya fallstudien om 5G: Mikrovågsstrålning från basstationer på hustak gav
medicinska symptom som överensstämmer med mikrovågssyndromet

Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation

 

Uppdaterad den 11 januari 2023Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend