Läkare ger riktlinjer för att förebygga och behandla sjukdomar orsakade av strålning

En grupp läkare från Europeiska Akademin för Miljömedicin har gett ut nya riktlinjer för att förebygga, ställa diagnos och behandla sjukdomar orsakade av elektromagnetisk strålning. Första behandlingsåtgärden bör vara reducering eller eliminering av strålningen. Om reduceringen är tillräcklig minskar ohälsosymtomen eller försvinner helt enligt omfattande erfarenhet. Läkarna ger också nya rekommendationer för högsta exponering som är långt under de som i dag gäller i Sverige.

De nya riktlinjerna EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses är nu publicerade i den vetenskapliga tidskriften Reviews on Environmental Health. Du kan utan kostnad ladda ner artikeln här.

Enligt läkarna visar forskning, empiriska observationer och patientrapporter tydligt att elektromagnetiska fält (EMF) kan orsaka negativa hälsoeffekter. Strålning och kemikalier, var för sig eller i kombination, medför att kroppen utsätts för stress. Dessa faktorers påverkan på hälsan behöver uppmärksammas mer av läkarkåren och andra som arbetar med människors hälsa. Det finns starka belägg för att viss exponering för EMF innebär förhöjd risk för cancer, Alzheimers och infertilitet konstaterar läkarna liksom att elöverkänslighet är ett växande problem.

Vanligaste symtomen sömnsvårigheter, huvudvärk, stress

Läkarna rekommenderar kollegor att utreda noggrant huruvida ohälsosymtom sammanfallit historiskt med exponering för olika källor av EMF. Läkare bör även utreda om EMF kan vara en orsak eller bidragande orsak vid sjukdomar som Alzheimers, ALS, cancer, samt vid tillstånd av hyperaktivitet och inlärningsproblem i skolan.

De vanligaste symtomen på exponering för EMF exempelvis från trådlös teknik är sömnsvårigheter, huvudvärk, tryck över huvudet, trötthet, utmattning, ökad stress, hjärtklappning, blodtrycksproblem, värk i muskler och leder, depression, minnes- och koncentrationsproblem, yrsel och tinnitus samt ökad infektionsbenägenhet.

Övertygande bevis för oxidativ stress

Det finns allt mer bevis för att oxidativ stress spelar en viktig roll för uppkomsten av olika ohälsoeffekter av strålning. Strålskyddsstiftelsen har under året rapporterat att 93 av 100 forskningsresultat visar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress och att det därmed är ”övertygande bevisat”.

Vid utredning av patienter med misstänkt ohälsa orsakad av EMF bör läkare söka efter tecken på oxidativ stress, inflammatoriska tillstånd samt förändrade hormonnivåer. Andra vanliga tecken på påverkan av EMF är förändrad eller oregelbunden hjärtrytm.

Första åtgärd: minska strålningen

Den primära behandlingsåtgärden bör vara reducering eller eliminering av olika källor till EMF. Om reduceringen är tillräcklig får kroppen en chans att återhämta sig och ohälsosymtomen minskar eller försvinner helt. Läkarnas egna erfarenheter vid behandling av patienter visar att reducering är en effektiv åtgärd.

Parallellt med exponeringsreduceringen och för att öka behandlingens effekt behöver läkare även ta hänsyn till andra faktorer som bidrar till patientens sammanlagda miljöbelastning, exempelvis buller, mögel och kemikalier/tungmetaller.

Nya riktlinjer som skyddar mot långtidsexponering

Läkargruppens nya riktlinjer innehåller detaljerade rekommendationer för högsta exponering, som inte bör överstigas där människor vistas längre tider. Riktlinjerna baseras på epidemiologiska undersökningar, empiriska observationer och mätningar som läkarna genomfört i sin verksamhet. Exempelvis har Dr Horst Eger och Dr Markus Kern gjort epidemiologiska undersökningar av hälsotillstånd av människor som bor i närheten av mobilmaster. Undersökningarna har visat skadliga hälsoeffekter inklusive förhöjd cancerförekomst och förändrade hormonnivåer.

De nya riktlinjerna skiljer sig mellan exponering under dagen eller natten (under sömn) eftersom människan är särskilt känslig för störningar från EMF under sömn. Riktlinjerna är även anpassade efter särskilt känsliga individer. Hänsyn tas även till att vissa signaler kan vara särskilt störande.

Myndigheters riktlinjer otillräckliga

Gällande riktlinjer i Sverige från SSM och Arbetsmiljöverket är miljoner gånger högre och saknar helt skydd mot skadliga hälsoeffekter av längre tids exponering, exempelvis cancer. De skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter (inom 30 minuter) då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad. De tar inte heller hänsyn till att vissa signaler är särskilt skadliga (exempelvis wifi, 3G) och inte heller till samverkanseffekter mellan olika frekvenser från skilda källor och annan miljöbelastning, exempelvis kemikalier.

Bakom riktlinjerna står en grupp läkare från främst Österrike och Tyskland och projektledare har Dr Gerd Oberfeld från delstaten Salzburgs hälsomyndighet i Österrike (Department of Public Health, Salzburg) varit. Dr Oberfeld har under drygt 15 år arbetat i frontlinjen för bättre skydd och skärpta riktlinjer som skyddar människor mot hälsorisker med strålningen. Bland annat har Salzburg Health Department redan år 2002 rekommenderat att människors exponering inomhus bör hålla sig under 1 mikroW/m2 och 2005 rekommenderades att trådlösa nätverk inte används i skolor och på daghem på grund av hälsoriskerna.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar dig att sprida dessa riktlinjer och att i synnerhet förmedla dem som arbetar inom sjukvården.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend