Mobilstrålning orsakar cancer

surfplatta_cancer_mamma_barnMobilstrålning bör anses som ”cancerogen för människor”. Nya undersökningar bekräftar att strålningen kan orsaka cancer och skada cellers DNA. Användning av mobiltelefon eller trådlös telefon  ökar risken för aggressiv hjärntumör enligt upprepade studier. Allmänheten måste informeras omgående och brett om riskerna.

Uppdaterad maj 2017

Den svenska forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell publicerade hösten 2013  nya resultat som visar ett tydligt dos-responssamband mellan mobilanvändning och risk för elakartad hjärntumör i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology.

Användning av mobiltelefon eller trådlös telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför tydligt förhöjda risker för aggressiv hjärntumör (3 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar.

I analysen visar Hardellgruppen att forskningen i dag uppfyller de kriterier som ska vara uppfyllda för att en faktor ska anses orsaka cancer eller andra sjukdomar, Bradford Hill-kriterierna. I en ny artikel publicerad i januari 2017 konstaterar Hardellgruppen att radiofrekvent strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik uppfyller alla de strikt vetenskapliga kriterier som krävs för att en faktor kan anses vara cancerogen för människan och att strålningen därför bör klassas som ”cancerogen för människa”. I ännu en analys utifrån Bradford Hill-kriterierna år 2017 konstateras att beläggen för att strålningen orsakar cancer stärkts ännu mer under de senaste åren.

I en internationell meta-analys publicerad i februari 2017 konstateras att Hardellgruppens forskning håller högst kvalitet på området jämfört med övrig forskning samt att man i högkvalitativa undersökningar ser förhöjda risker:

”We found evidence linking mobile phone use and risk of brain tumours especially in long-term users (≥10 years). Studies with higher quality showed a trend towards high risk of brain tumour, while lower quality showed a trend towards lower risk/protection.”

Forskningen om risk för hjärntumör av mobiltelefoner visar genomgående att risken ökar ju mer mobilen använts.

Forskningen som studerat hur mycket mobilen använts i tid varje dag ser också genomgående att användning 20-30 minuter om dagen under längre tid innebär förhöjd risk för hjärntumör.

De studier som inte visar risker har allvarliga brister, exempelvis har uteslutit de tyngsta användarna (se denna länk) Eller har de studerat mindre användning varje dag eller enbart hur många år mobilen använts utan att separera de som använt mobilen mycket (30 minuter + om dagen) från de som använt mobilen betydligt mer försiktigt.

Beläggen för att strålningen främjar och orsakar cancer har stärkts enbart under de senaste åren:

  • År 2010 publicerades en internationell 13-ländersundersökning koordinerad av IARC (WHO:s cancerforskningsinstitut), Interphone. Den visade liksom Hardells undersökningar förhöjd risk för hjärntumör för de som använt mobilen mest.
  • År 2011 klassade IARC strålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B, till stor del på grund av Hardell- och Interphone-resultaten.
  • År 2013 publicerar Lennart Hardelll och Michael Carlberg en ny undersökning som bekräftar att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör.
  • År 2014 publicerades en fransk undersökning (Coureau et al.)  som också visade förhöjd risk för hjärntumör och alltså bekräftade Hardells resultat och resultaten från den internationella undersökningen Interphone.
  • År 2016 offentliggörs resultat från ansedda National Toxicology Program, USA och en undersökning på råttor som kostat över 200 miljoner svenska kronor. Resultaten visar att de exponerade djuren fick ökad förekomst av hjärntumör.

Strålskyddsstiftelsen har gett ut ett faktablad om forskning om risk för hjärntumör där du hittar fakta om och källhänvisningar till dessa och andra undersökningar.

Forskare har också upprepat resultat som visar ökad tumörförekomst i djurförsök

År 2015 publicerades en tysk undersökning (Lerchl et al.) som visade förhöjd tumörförekomst bland möss som långtidsexponerats för 3G vid låga nivåer, 50 ggr under gällande riktlinjer eller gränsvärden. Denna undersökning bekräftade tidigare liknande resultat och var finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten BFS. År 2016 publiceras NTP-undersökningen som bekräftar att mobilstrålning ökar förekomsten av hjärntumör och cancer i djurförsök Redan 1992 visade en större amerikansk djurstudie att djur som långtidsexponerats för wifi-liknande strålning (2,45 GHz) fick kraftigt ökad förekomst av cancer. De exponerade mössen fick över tre gånger så många primära maligna tumörer och dubbelt så många metastaserade cancer som den oexponerade gruppen. Chou et al. 1992

Forskare har också visat på cellnivå hur strålningen kan orsaka tumörer. Laboratorieundersökningar visar att strålningen orsakar bildning av fria radikaler och DNA-skador.

Bioinitiativgruppen konstaterar att över hundra undersökningar visar gentoxiska effekter (skador på DNA) av elektromagnetiska fält:

”Genetiska effekter (skador på DNA) av radiofrekvent strålning har rapporterats i 65% (74 av 114 studier) och i 83 % (49 av 59 undersökningar av lågfrekventa magnetfält.

En internationell forskningsanalys 2015 konstaterar att 93 av 100 undersökningar visar att strålningen orsakar oxidativ stress på cellnivå. Oxidativ stress är en möjlig mekanism bakom cancer.

Undersökningarna visar också att risken för cancer är främst lokaliserad till det område av huvudet som är mest exponerat vilket är visat i såväl resultat från Hardellgruppen som i resultat från IARC-studien (Interphone).

Hardellgruppens egen undersökning visar även att de som använder mobilen i bilen med extern antenn som skyddar användaren mot strålningen, inte löper förhöjda risker för hjärntumör. Det stärker ytterligare bilden av att strålningen orsakar hjärntumörer bland de användare som saknar skydd.

Hjärntumörer ökar också i vissa länder, exempelvis i Danmark och Storbritannien. En undersökning som studerat samband mellan olika miljöfaktorer och förekomsten av hjärntumörer i 165 länder drog nyligen slutsatsen att den enda miljöfaktor som kunde förklara den observerade ökningen av förekomsten av hjärntumörer var introduktionen av mobiltelefoner.

I april 2015 publicerade Lennart Hardell och Michael Carlberg en analys av den svenska statistik som konstaterar att antalet patienter som vårdas för hjärntumör ”av okänd natur”  ökar i svenska slutenvårdsregistret sedan 2008. Parallellt ökar antalet patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur”. Fallen registreras inte i cancerregistret. Den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer är inte tillförlitlig. Hardell och Carlberg 2015

Gällande gränsvärden för tillåten strålning måste sänkas omgående och radikalt för att skydda allmänheten mot strålningens skaderisker. Gällande gränsvärden skyddar endast mot effekter av kort tids exponering (kontrolleras som medelvärde under 6 minuter) och saknar skydd mot effekter av längre tids exponering exempelvis cancer. Politiker och beslutsfattare bör omgående genomföra rekommendationerna i Europarådets resolution 1815 som uppmanar medlemsländerna att sänka gränsvärdet samt att:

…vidta alla rimliga åtgärder för att reducera allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning, särskilt exponering för strålning från mobiltelefoner och i synnerhet barns och ungdomars exponering eftersom de verkar vara särskilt utsatta för huvudtumörrisker.

Dessutom bör följande åtgärder snarast införas:

  1. Förbud för all teknik som avger mobilstrålning (mikrovågsstrålning) exempelvis mobiler, wifi och trådlöst uppkopplade datorer i skolor, förskolor, inom sjukvårdsinrättningar och på äldreboende.
  2. Varningstexter på mobiltelefoner och all teknik som avger mobilstrålning samt förbud för reklam för mobiltelefoner riktade till barn och ungdomar under 16 år.
  3. Omfattande informationskampanjer som informerar allmänheten om hälsoriskerna med trådlös teknik.

Referenser

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013; aop

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953;
spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

Europarådet resolution 1815
stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/viktiga-dokument/coe-pa-resolution-1815.pdf

Interphone 2010 hjärntumör
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

Interphone 2011, risk för hjärntumör i mest exponerade området: Cardis et al.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

IARC cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekventa fält) 2011

IARC pressmeddelande
thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext

de Vocht et al.: Environmental risk factors for the brain and nervous system: The use of ecological data to generate hypothesis
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343858

Italiens högsta domstol beslut oktober 2012
reuters.com/article/2012/10/19/italy-phones-idUSL5E8LJFFW20121019

Dansk cancerstatistik 2011
ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Cancerregisteret/Cancerregisteret%202011.ashxLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend