30 maj, 2016

Mobilstrålning orsakar cancer

brainMobilstrålning bör anses som ”cancerogen för människor”. Nya undersökningar bekräftar att strålningen kan orsaka cancer och skada cellers DNA. Användning av mobiltelefon eller trådlös telefon  ökar risken för aggressiv hjärntumör enligt upprepade studier. Allmänheten måste informeras omgående och brett om riskerna.

Uppdaterad maj 2015

Den svenska forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell publicerade hösten 2013   nya resultat som visar ett tydligt dos-responssamband mellan mobilanvändning och risk för elakartad hjärntumör i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology.

Användning av mobiltelefon eller trådlös telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför tydligt förhöjda risker för aggressiv hjärntumör (3 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar.

I analysen visar Hardellgruppen att forskningen i dag uppfyller de kriterier som ska vara uppfyllda för att en faktor ska anses orsaka cancer eller andra sjukdomar, Bradford Hill-kriterierna.

Forskningen om risk för hjärntumör av mobiltelefoner visar genomgående att risken ökar ju mer mobilen använts.  Beläggen för att strålningen främjar och orsakar cancer har stärkts enbart under de senaste åren:

  • År 2010 publicerades en internationell 13-ländersundersökning koordinerad av IARC (WHO:s cancerforskningsinstitut), Interphone. Den visade liksom Hardells undersökningar förhöjd risk för hjärntumör för de som använt mobilen mest.
  • År 2011 klassade IARC strålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B, till stor del på grund av Hardell- och Interphone-resultaten.
  • År 2013 publicerar Lennart Hardelll och Michael Carlberg en ny undersökning som bekräftar att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör.
  • År 2014 publicerades en fransk undersökning (Coureau et al.)  som också visade förhöjd risk för hjärntumör och alltså bekräftade Hardells resultat och resultaten från den internationella undersökningen Interphone.

Strålskyddsstiftelsen har gett ut ett faktablad om forskning om risk för hjärntumör där du hittar fakta om och källhänvisningar till dessa och andra undersökningar.

Forskare har också upprepat resultat som visar ökad tumörförekomst i djurförsök

År 2015 publicerades en tysk undersökning (Lerchl et al.) som visade förhöjd tumörförekomst bland möss som långtidsexponerats för 3G vid låga nivåer, 50 ggr under gällande riktlinjer eller gränsvärden. Denna undersökning bekräftade tidigare liknande resultat och var finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten BFS.

Forskare har också visat på cellnivå hur strålningen kan orsaka tumörer. Laboratorieundersökningar visar att strålningen orsakar bildning av fria radikaler och DNA-skador.

Bioinitiativgruppen konstaterar att över hundra undersökningar visar gentoxiska effekter (skador på DNA) av elektromagnetiska fält:

”Genetiska effekter (skador på DNA) av radiofrekvent strålning har rapporterats i 65% (74 av 114 studier) och i 83 % (49 av 59 undersökningar av lågfrekventa magnetfält.

En internationell forskningsanalys 2015 konstaterar att 93 av 100 undersökningar visar att strålningen orsakar oxidativ stress på cellnivå. Oxidativ stress är en möjlig mekanism bakom cancer.

Undersökningarna visar också att risken för cancer är främst lokaliserad till det område av huvudet som är mest exponerat vilket är visat i såväl resultat från Hardellgruppen som i resultat från IARC-studien (Interphone).

Hardellgruppens egen undersökning visar även att de som använder mobilen i bilen med extern antenn som skyddar användaren mot strålningen, inte löper förhöjda risker för hjärntumör. Det stärker ytterligare bilden av att strålningen orsakar hjärntumörer bland de användare som saknar skydd.

Hjärntumörer ökar också i vissa länder, exempelvis i Danmark och Storbritannien. En undersökning som studerat samband mellan olika miljöfaktorer och förekomsten av hjärntumörer i 165 länder drog nyligen slutsatsen att den enda miljöfaktor som kunde förklara den observerade ökningen av förekomsten av hjärntumörer var introduktionen av mobiltelefoner.

I april 2015 publicerade Lennart Hardell och Michael Carlberg en analys av den svenska statistik som konstaterar att antalet patienter som vårdas för hjärntumör ”av okänd natur”  ökar i svenska slutenvårdsregistret sedan 2008. Parallellt ökar antalet patienter som dör av hjärntumör ”av okänd natur”. Fallen registreras inte i cancerregistret. Den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer är inte tillförlitlig. Hardell och Carlberg 2015

Gällande gränsvärden för tillåten strålning måste sänkas omgående och radikalt för att skydda allmänheten mot strålningens skaderisker. Gällande gränsvärden skyddar endast mot effekter av kort tids exponering (kontrolleras som medelvärde under 6 minuter) och saknar skydd mot effekter av längre tids exponering exempelvis cancer. Politiker och beslutsfattare bör omgående genomföra rekommendationerna i Europarådets resolution 1815 som uppmanar medlemsländerna att sänka gränsvärdet samt att:

…vidta alla rimliga åtgärder för att reducera allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning, särskilt exponering för strålning från mobiltelefoner och i synnerhet barns och ungdomars exponering eftersom de verkar vara särskilt utsatta för huvudtumörrisker.

Dessutom bör följande åtgärder snarast införas:

  1. Förbud för all teknik som avger mobilstrålning (mikrovågsstrålning) exempelvis mobiler, wifi och trådlöst uppkopplade datorer i skolor, förskolor, inom sjukvårdsinrättningar och på äldreboende.
  2. Varningstexter på mobiltelefoner och all teknik som avger mobilstrålning samt förbud för reklam för mobiltelefoner riktade till barn och ungdomar under 16 år.
  3. Omfattande informationskampanjer som informerar allmänheten om hälsoriskerna med trådlös teknik.

Referenser

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013; aop

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953;
spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

Europarådet resolution 1815
stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/viktiga-dokument/coe-pa-resolution-1815.pdf

Interphone 2010 hjärntumör
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

Interphone 2011, risk för hjärntumör i mest exponerade området: Cardis et al.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

IARC cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekventa fält) 2011

IARC pressmeddelande
thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext

de Vocht et al.: Environmental risk factors for the brain and nervous system: The use of ecological data to generate hypothesis
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343858

Italiens högsta domstol beslut oktober 2012
reuters.com/article/2012/10/19/italy-phones-idUSL5E8LJFFW20121019

Dansk cancerstatistik 2011
ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Cancerregisteret/Cancerregisteret%202011.ashx