Professor: Skadligheten bevisad sedan 50 år

I mars lanserades det europeiska medborgarinitiativet för bättre skydd för människor och miljö mot risker med strålning från trådlös teknik, (((Stop5G))). Karl Hecht, professor i neurofysiologi och patologi, stödjer i en offentlig skrivelse initiativet. Mot bakgrund av sin omfattande granskning av den vetenskapliga litteraturen på området konstaterar han att de skadliga effekterna av denna form av strålning bevisats sedan 50 år tillbaka men att erkännande av dem fortsatt motarbetas av telekom- och militärindustrin.

Professor Karl Hecht från Tyskland, skriver att hans stöd baseras på vetenskapliga fynd samt 25 års erfarenhet av att hjälpa människor som drabbats av sjukdom till följd av exponering för denna form av strålning. Han har i egenskap av läkare behandlat över 1000 patienter som drabbats av sjukdom (electrohypersenstitivity/elöverkänslighet) samt över 100 militärer som skadats av radar.

“Mina vetenskapliga fynd och praktiska erfarenhet har lett till min övertygelse att all människoskapad strålning oavsett frekvens och intensitet,  men beroende av exponeringstidens längd, är skadlig för hälsan.”

Hecht  gjorde år 1997 en sammanställning av ryskspråkig vetenskaplig forskning på området som publicerats under åren 1960-1997 på uppdrag av den tyska motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen (Federal Office of Telecommunications). Totalt ingick 878 vetenskapliga artiklar i den omfattande sammanställningen. Men den obekväma rapporten som redovisade att omfattande forskning sedan många år visat skadliga effekter, begravdes strax efter att den levererats till myndigheten och vidarebefordrades aldrig till Miljödepartementet som planerat.

Senare publicerade Hecht en rapport baserad på sammanställningen om den tidiga östeuropeiska på området som du kan läsa här.

Referensvärdet saknar vetenskaplig grund

Professor Hecht konstaterar att gällande referensvärde, som rekommenderas av EU, och som tillämpas i de flesta EU-länder inklusive i Sverige, helt saknar vetenskaplig grund. Det skyddar endast uppvärmningseffekter (termiska) trots att strålningen bevisats ha många skadliga effekter som inte beror på uppvärmning (icke-termiska).

De icke-termiska effekterna av strålningen, som gällande regelverk fortsatt idag inte skyddar mot, redovisades först 1932 av den tyske läkaren Erwin Schließhake. Han beskrev redan då symptom som drabbade människor som arbetade i närheten av radiosändare:

Svår utmattning under dagen. Men sömnsvårigheter under dagen. Sedan huvudvärk som ökar mer och mer tills den blir outhärdlig. Dessutom tendens till nedstämdhet och nervositet. Dessa effekter kan inte förklaras med enbart uppvärmning.

Bevis i USA redan för 50 år sedan

Redan vid en vetenskaplig konferens i USA 1969 redovisades hundratals studier som påvisade icke-termiska effekter. På den konferensen presenterade exempelvis dåvarande direktören vid Tjeckoslovakiens arbetsmiljöinstitut, Karel Marha, följande slutsats från studier av anställda vid sammanlagt över 200 arbetsplatser under 1960-talet där arbetare exponerats för radiofrekvent strålning och mikrovågor:

”Elektromagnetiska fält kan orsaka huvudsakligen neurologiska effekter. Typiska symptom är värk i ögon och huvud, trötthet och allmän svaghet, yrsel, sömnproblem, trötthet under dagen, humörsvängningar, hypokondri, ångest, nervösa spänningar, depression, minskad intellektuell förmåga i form av främst försämrat minne. Påverkade personer klagar över stram hud, håravfall, muskelvärk, värk i hjärttrakten samt oregelbunden hjärtrytm och andnöd.”

Den amerikanske forskaren Allan Frey presenterade tidigt resultat som senare bekräftats internationellt. Frey visade att det inte fanns ett enkelt linjärt dos-responssamband  som för andra miljögifter. Han redovisade bland annat att skyddsbarriären runt hjärnan, blod-hjärnbarriären, blir genomsläpplig vid mycket låga nivåer, något som många år senare bekräftades av den svenska gruppen av professorer runt Leif Salford och Bertil Persson i Lund. År 2003 redovisade Salfords grupp att lägre nivåer av strålning skadade nervceller i hjärnan mer och gav upphov till öppning av blod-hjärnbarriären, jämfört med högre nivåer i artikeln ” Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones”. Effekterna observerades vid nivåer som var långt under gällande gränsvärden för tillåten strålning och forskarna drog slutsatsen att effekterna på sikt kunde tänkas orsaka eller tidigarelägga sjukdomen Alzheimers.

Karl Hecht skriver: ” Blod-hjärnbarriären ska skydda mot att gifter som finns i luften, i vattnet och i maten tränger in i hjärnan. När blod-hjärnbarriären skadas får gifter fritt tillträde till hjärnan. Detta är ytterligare en skadlig icke-termisk effekt av mikrovågsstrålning.”

Han framhåller även att trots att riskerna med strålningen beskrivits sedan lång tid tillbaka har erkännandet av dem motarbetats av industrin och militären.

5G sänder 100 gånger starkare strålning

5G kommer att få mycket allvarliga konsekvenser till följd av den kraftigt ökande mikrovågsstrålningen, som kan vara 100 gånger starkare. Det kommer att innebära en tortyr för de människor som är särskilt känsliga för strålningen och reagerar med svåra symptom vid redan mycket låga nivåer, konstaterar professor Karl Hecht.

Han hänvisar också till en redovisning från Ericsson, som illustrerar hur basstationerna för 5G flyttas ner närmare människor vilket bidrar till den kraftigt ökade strålningsexponeringen.

”5G har redan installerats i många städer utan att man undersöker den skada som 5G medför för människors hälsa. Politiker och telekombolagen hävdar utan vetenskapliga belägg att 5G inte är skadligt för människors hälsa.”

Redan 2017 lämnades tydliga rekommendationer till EU:s ledare från flera hundra vetenskapsmän och läkare i form av 5G Appeal om bland annat moratorium för utbyggnaden av 5G pga allvarliga potentiella hälsorisker. Idag har över 400 vetenskapsmän och läkare undertecknat denna begäran om moratorium för 5G. Men även 5G Appeal har ignorerats av ansvariga beslutsfattare.

Avslutningsvis skriver Karl Hecht:

“Vi måste alltid upprepa sanningen så att mänskligheten inte tror på lögnerna eftersom de får höra dem varje dag. Exempelvis lögnen att elektromagnetisk strålning från alla tekniska system inte skadar hälsan och är ofarlig för alla människor, inklusive barnen.”

Skriv under (((Stop5G)))

Här kan du skriva under medborgarinitiativet Stop5G: Signstop5G.eu

Källor och länktips:

Professor Karl Hecht 2022: Scientific Support Document for European Citizens’ Initiative ”Stop (((5G))) Stay Connected but Protected” (pdf)

Professor Karl Hecht 2012: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog. Effects of Wireless Communication Technologies, Kompetenzinitiative, Tyskland (pdf)

5G Appeal

Strålskyddsstiftelsen 2018: 5G kommer att öka mikrovågsstrålningen enormt.

Strålskyddsstiftelsen 2022: Första studien hittills – 5G orsakar mikrovågssyndromet.

Medical College of Virginia 1969: Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation, Symposium Proceedings. pdf


Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend