Forskare pekar på att 5G kan ha förvärrat pandemin

Det finns ett samband mellan biologiska effekter av strålning från trådlös teknik och Covid-19. Forskare menar att 5G och 4G kan ha förvärrat Covid-19 pandemin genom att försämra immunförsvaret. Två vetenskapliga artiklar har publicerats i ämnet under 2021.

I artikeln Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G” drar Beverly Rubik och Robert R. Brown, verksamma vid Saybrook University samt University of Pittsburgh Medical Center, slutsatsen att utbyggnaden av 5G och 4G kan ha bidragit till att fler insjuknade i Covid-19 och att pandemin förvärrades. Artikeln publicerades i Journal of Clinical and Translational Research den 29 september 2021.

Rubik och Brown lägger fram belägg för att strålning från trådlös teknik, särskilt den från 5G och 4G, har bidragit till att förvärra pandemin genom att främst orsaka försämrat immunförsvar samtidigt som strålningen dessutom kan öka virusets skadlighet. Strålningen från 5G-systemet, som även innebär en förtätning av antalet basstationer för 4G, är en miljöförorening som orsakar en rad skadliga stresseffekter på levande organismer.

Författarna tar bland annat fasta på att viruset först uppträdde i Wuhan i Kina och att det sammanföll med att 5G startades i samma område kort dessförinnan. Dessutom konstaterar de att skadlig påverkan av denna form av strålning dokumenterats i den vetenskapliga litteraturen sedan 1960- och 1970-talet, även vid nivåer som är långt under nuvarande referensvärden. Skadlig påverkan sker på många sätt, på alla nivåer, och manifesteras i fysiska och psykiska symptom och sjukdomar.  Rubik och Brown radar upp exempel på skadliga effekter som forskare sedan lång tid redovisat, bland annat nämns att  forskning visat ökad bakterietillväxt (Escherichia coli) till följd av exponering för millimetervågor.

Fem samstämmiga effekter

Efter en omfattande granskning av den vetenskapliga litteraturen gällande visade effekter av strålning från trådlös teknik finner författarna att det finns en god samstämmighet när det gäller visade effekter av strålningen och effekter i samband med sjukdomen Covid-19. Rubik och Brown redovisar fem samstämmiga effekter i tabell 1 nedan.

Rubik och Brown betonar att de fem kategorierna inte är oberoende av varandra och att det finns en överlappning mellan dem och dess mekanismer.

De fem kategorierna av effekter som ses både till följd av exponering för strålning från trådlös teknik och vid Covid-19 är:

  • Blodförändringar, exempelvis sk rouleaux formation
  • Oxidativ stress
  • Immunsystemförändringar
  • Ökat inflöde av kalcium i cellerna
  • Hjärtpåverkan, hjärtarytmi

Utöver att utbyggnaden av 5G möjligen har bidragit till att förvärra Covid-19 pandemins förlopp konstaterar författarna att omfattande forskning visat att strålning från trådlös teknik kan vara en potentiellt bidragande orsak till en rad olika andra kroniska sjukdomar, bland annat autoimmuna sjukdomar och diabetes. Författarna uppmanar politiker att omedelbart införa världsomfattande moratorium för 5G till dess att dess risker utretts. Hela artikeln och de skadliga effekter som redovisats av tidigare forskning som författarna menar har betydelse för Covid-19 finns att tillgå på denna länk.

Covid-19 och utbyggnad av 5G

I april i år publicerades även artikeln

COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and Counties with 5th Generation Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States. Artikeln är författad av Angela Tsiang och Magda Havas.

Tsiang och Havas har analyserat antal rapporterade Covid-19 smittfall och antalet rapporterade döda med Covid-19 per 100 000 invånare för USA:s 50 stater och större kommuner. De har vidare studerat om det finns ett samband mellan smittade fall och dödsfall med utbyggnad av 5G vid högre frekvenser så kallade millimetervågor (det vill säga frekvenser över 30 GHz).

De redovisar ett statistiskt signifikant samband mellan ökat antal fall och dödsfall och utbyggnad av 5G millimetervågsteknik. Slutsatsen är att det finns ett klart statistiskt signifikant samband mellan exponering för 5G millimetervågsteknik och fler rapporterade fall och dödsfall med Covid-19. Den medicinska förklaringen till sambandet är att strålningen orsakar förändringar i blod, oxidativ stress, försämrat immunförsvar och påverkan på hjärta och nervsystem, det vill säga i stort sett samma skadliga påverkansmekanismer som  Rubik och Brown pekade på. Tsiang och Havas trycker särskilt på att strålning från trådlös teknik kan försämra immunförsvaret genom att orsaka försämrat upptag av vitamin-D vilket i sin tur har betydelse för insjuknande i Covid-19.

De konstaterar att det inte är svårt att förstå att strålning från trådlös teknik kan påverka antalet fall och dödsfall eftersom strålningen försämrar immunförsvaret, minskar syretillförseln via blodet, orsakar oxidativ stress, inflammation samt minskar nivåer av vitamin-D och glutation. I analysen har områden med 5G millimetervågsteknik jämförts med områden utan millimetervågsteknik. Detta innebär att jämförelsegruppen också kan ha varit högt utsatt för strålning från trådlös teknik (3G, 4G, 5G) – men vid lägre frekvenser än de som kallas millimetervågor. Det medför i sin tur att påverkan från 5G skulle kunna vara större i verkligheten än den som analysen visat. I Sverige används exempelvis ännu inte 5G millimetervågsteknik – åtminstone inte i större utsträckning.

Tsiang och Havas konstaterar att utbyggnaden av 5G millimetervågor har bedrivits utan att några säkerhetstester gjorts, varken för sig eller i kombination med frekvenser som redan finns, exempelvis 4G och WiFi. Faktum är att inga långtidssäkerhetsstudier någonsin gjorts för någon trådlös teknik före det att tekniken byggts ut i stor skala och produkter lanserats på konsumentmarknaden.

Hela artikeln finns att tillgå på denna länk.

Strålskyddsstiftelsens kommentar

Strålningen från trådlös teknik i vår inne- och utemiljö har ökat explosionsartat under de senaste två åren. Detta har mätningar klart visat. Strålningen har på vissa platser ökat tiofalt beroende på dels att uteffekten verkar ha höjts från befintliga basstationer dels på att ett stort antal nya basstationer för 4G+ och 5G satts upp i städerna där mätningarna gjorts. 5G-utbygganden innebär en massiv ökning av vår exponering för mikrovågsstrålning vilket redan redovisats av Christer Törnevik anställd inom Ericsson i en presentation i december 2018. Strålningen från 5G beräknades redan då bli så intensiv att 5G inte kunde byggas ut i de länder och regioner med 100 gånger lägre värden för tillåten strålning än de föråldrade otillräckliga som gäller i Sverige, exmpelvis Schweiz, Italien, Bryssel.
På vissa platser, exempelvis på Sergels Torg i Stockholm, har maxnivåer på över en miljon mikroW/m2 uppmätts. Det är så höga nivåer att friska vältränade män får omedelbara symptom i form av tryck över bröstet och hjärtklappning. Det är 10 000 gånger över de nivåer från och med vilka negativ hälsopåverkan redovisats i studier över människor som långtidsexponerats.
Under de senaste 2 åren har vi nåtts av flera vittnesmål från människor som mår dåligt till följd av denna massivt ökande strålning. De vittnar vanligen om symptom som också ses vid  virusinfektioner: exempelvis svårt att andas, feberkänsla och hosta. Vår bedömning är att andningsbesvär har blivit ett mycket vanligare  symptom till följd av förhöjd strålning de senaste åren. Det är ingen tvekan om att strålning från trådlös teknik har en negativ påverkan på flera kroppsliga funktioner som i sin tur har betydelse för immunförsvaret. Det är redovisat i forskningen sedan 50 år tillbaka.
Diskussionen om strålning från trådlös teknik, 5G-utbyggnad och påverkan på förloppet av Covid-19 eller andra virusinfektioner har stoppats genom att tongivande medier förvandlat ett sådant samband till en ”konspirationsteori”. Sådana påståenden bottnar i stor okunskap om visade och potentiella effekter av strålningen och möjligen också en avsiktlig påverkan från de stora aktörer som har intresse av att utbyggnaden får bedrivas utan kritik.
Det är fortsatt outforskat vilka effekter verklig samexponering för 4G, 5G, WiFi med flera tekniker i verkligheten har på människors hälsa och miljön. Det har överhuvudtaget inte gjorts någon forskning gällande effekter på människors hälsa vid de förhöjda nivåer som blivit allt vanligare, vilket vi pekat på i tidigare artiklar. Över 400 vetenskapsmän och läkare har undertecknat 5G Appeal som begärt moratorium av utbyggnaden eftersom riskerna för människors hälsa och miljön är helt outforskade men kan vara betydande.
Källor:
Rubik et Brown: Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G. Pdf
Tsiang et Havas: COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and Counties with 5th Generation Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States. Pdf


Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend