32 forskare begär att elöverkänslighet erkänns som en strålningsorsakad neurologisk sjukdom

32 forskare begär i en konsensusrapport att så kallad elöverkänslighet erkänns som en neurologisk sjukdom orsakad av exponering för elektromagnetisk strålning och att denna sjukdom inkluderas i WHO:s klassificeringssystem ICD. I dag förnekar fortfarande såväl Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten som Socialstyrelsen att sjukdomar och olika ohälsosymptom kan orsakas av elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

I artikeln ”The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity, A Scientific Consensus International Report” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Molecular Sciences den 7 juli 2021 konstaterar de 32 forskarna, samtliga verksamma inom det aktuella forskningsområdet att elöverkänslighet är en distinkt neurologisk åkomma som objektivt kan bestämmas med biologiska markörer, EEG och medicinsk bildteknik. Som exempel på markörer anges glukosnivå i blodet och påverkan på hjärtrytm, låggradig inflammation samt oxidativ stress.  Dessa markörer även ses vid andra sjukdomar exempelvis cancer och andra miljörelaterade sjukdomar men de olika markörerna stärker patientens bild av verklig fysisk – och inte psykisk – sjukdom orsakad av EMF.

De uppmanar till mer klinisk forskning för att ännu bättre kunna objektivt med hjälp av olika markörer definiera och Forskarna uppmanar till mer klinisk forskning för att, objektivt, med hjälp av olika markörer ännu bättre kunna definiera och beskriva sjukdomar som “elöverkänslighet”, orsakade av elektromagnetisk strålning

De konstaterar även att det saknas bevis för att elöverkänslighet skulle vara en psykologiskt betingad åkomma samt bevis för att det skulle kunna förklaras av det som kallas ”noceboeffekt”.

Du kan läsa hela artikeln här

Europeiska läkarriktlinjer 2016

År 2016 begärde en grupp forskare och läkare från Europeiska Akademin för Miljömedicin i den vetenskapliga artikeln EuropaEM EMF Guidelines att läkare utbildas i strålningsrelaterade symptom och sjukdomar och i behandling av patienter som relaterar sina symptom till elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning.

Första behandlingsåtgärden bör vara reducering eller eliminering av strålningen. Om reduceringen är tillräcklig minskar ohälsosymtomen eller försvinner helt enligt omfattande erfarenhet. Läkarna gav också nya rekommendationer för högsta exponering som är långt under de som i dag gäller i Sverige. Tyvärr tillämpas inte denna kunskap och läkarnas rekommendationer i Sverige idag utan de personer som utvecklar typiska sjukdomssymptom på exponering för mikrovågsstrålning får andra diagnoser, ofta depression, utbrändhet eller liknande och en felaktig behandling/medicinering samt ingen hjälp med den viktigaste åtgärden att reducera exponeringen.

Artikeln och riktlinjerna EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses kan utan kostnad laddas ner här.

Enligt läkarna visar forskning, empiriska observationer och patientrapporter tydligt att elektromagnetiska fält (EMF) kan orsaka negativa hälsoeffekter. Strålning, kemikalier, kvicksilver och andra gifter, var för sig eller i kombination, medför att kroppen utsätts för stress. Dessa faktorers påverkan på hälsan behöver uppmärksammas mer av läkarkåren och andra som arbetar med människors hälsa. Det finns starka belägg för att viss exponering för EMF innebär förhöjd risk för cancer, Alzheimers och infertilitet liksom att elöverkänslighet är ett växande problem.

Metodfel i negativa studier

Svenska myndigheter och en del experter som har bindningar till telekom- och/eller elindustrin har gjort gällande att elöverkänslighet skulle vara just en ”noceboeffekt” det vill säga en effekt orsakad av ”tron” att strålningen är skadlig samt att så kallade provokationsstudier inte har kunnat visa att elöverkänsliga skulle få olika symptom vid exponering för elektromagnetiska fält. Vissa läkare utan specialistkunskap på området har till och med uttalat att de drabbade lider av ”vanföreställningar”. Detta är djupt kränkande för de drabbade och strider även mot  läkaretiska riktlinjer att vilseleda och kränka människor (som ofta lider svårt av sina symptom).

Enligt forskning som bedrivits sedan 50 år kring effekter av exponering för bland annat mikrovågsstrålning liknande den som sänds ut från dagens mobiltelefonteknik orsakar exponering en symptombild som stämmer överens med det som kallas elöverkänslighet. Forskningen visade även redan för 50 år sedan att om exponeringen upphörde avklingade symptomen och efter en tid återfick de drabbade fullgod hälsa, så länge inte kroniska skador uppstått.

De provokationsstudier som myndigheter och vissa experter knutna till telekomindustrin hänvisar till lider  ofta av svåra metodbrister, bland annat vad gäller exponering och vad gäller urval av försökspersoner. De har inte använt några objektiva metoder för att skilja verkligt elöverkänsliga eller personer med verkliga symptom på grund av strålning från icke elöverkänsliga eller symptomfria. Det har lett till risk för att studier inkluderat påstått elöverkänsliga som i själva verket inte varit det. Ett flagrant exempel på ett sådant misstag är studien från Karolinska Institutet som finansierades av mobiltelefontillverkarnas samarbetsorganisation MMF. Här finns en genomgång av ett antal provokationsstudier och beskrivning av metodfel. Belpomme och de övriga 31 forskarna beskriver också i sin nya artikel ett antal metodfel som kännetecknar provokationsstudierna.

Erkänd medicinsk diagnos viktigt

Elöverkänsligas Riskförbund har som första mål i verksamhetsplanen att få erkänd medicinsk diagnos för elöverkänslighet. Ingrid Berggren, vice ordförande i Jönköpings länsförening och fd narkossjuksköterska samt vård- och säkerhetsutvecklare poängterar att det är viktigt att man är medveten om att symptombilden kan förändras över tid som en följd av att nya frekvenser tillkommer till den samlade och ökande alltmer komplexa exponeringen.

Strålskyddsstiftelsen anser att ”elöverkänslighet” inte är en bra beteckning för denna sjukdom och symptombild. Vi skulle gärna se att sjukdomsbilden, som beskrivits sedan 1960-talet som ”mikrovågssyndromet”, får ett nytt namn som bättre speglar dagens exponeringssituation med en mycket komplex kombination av högfrekventa pulserade mikrovågor och lågfrekventa el- och magnetfält. Förslagsvis strålningsorsakad sjukdom, mikrovågs- och EMF-syndrom/sjukdom eller liknande.

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend