Strålskyddsstiftelsen om SVT:s gravt vinklade och felaktiga artikel om 5G

SVT publicerade på sin webbsida söndagen den 13 oktober en artikel som är gravt vinklad, utelämnar väsentliga fakta och är till större delen felaktig om 5G och hälsorisker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Strålskyddsstiftelsen pekas ut som en ”kampanjorganisation” i artikeln med en rubrik som gör gällande att forskares kritik mot 5G är en del i en ”rysk anti-5G-kampanj”. SVT:s artikel bryter mot SVT:s sändningsregler och egna påståenden om att SVT skulle bedriva saklig opartisk journalistik.

Söndagen den 13 oktober kl 07.00 publicerade SVT en artikel där Strålskyddsstiftelsen påstås vara en ”kampanjorganisation” som ingår i ”rysk anti-5G-kampanj”

Artikeln innehåller så gravt felaktiga påståenden och är så gravt vinklad och utelämnar väsentliga fakta att den inte kan sägas respektera de sändningsregler som SVT har att förhålla sig till när det gäller saklighet och opartiskhet, särskilt i frågor där det råder delade uppfattningar.

Frågan om hälsorisker med 5G och tidigare kommunikationssystem (2G, 3G, 4G, WiFi mm) är tveklöst en fråga som kännetecknas av att forskare och experter och organisationer är djupt oense om riskerna och vad forskningen visar:

 1. Å ena sidan är MAJORITETEN av forskarvärlden aktiva på området av uppfattningen att det finns växande belägg från den vetenskapliga forskningen om hälsorisker. (www.emfscientist.org). Över 250 vetenskapsmän och läkare  har gemensamt uttryckt i 5G Appeal (www.5gapeal.eu) att 5G massivt ökar allmänhetens exponering för mikrovågsstrålning som redan bevisats vara skadlig vid nuvarande nivåer varför de varnar för ” allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa” med 5G. En av företrädarna för denna kategori är Lennart Hardell men i SVT:s artikel får han endast försvara sig mot kritiken att alla undertecknare inte är verksamma forskare vid universitet (något som aldrig hävdats) i en kort mening och inte ge sin syn på riskerna. Kriteriet för undertecknande är att man har endera doktorsavhandling (PHd) eller läkarexamen.
 2. Å den andra sidan finns det en MINORITET av forskarvärlden, oftast med bindningar till industrin, som är av motsatt uppfattning att det skulle saknas belägg. Denna minoritetsgrupp dominerar svenska utredningar om riskerna liksom utredningar från EU och WHO. Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, EU och WHO har under många år kritiserats av vi aktiva organisationer i frågan för bristande saklighet, balans och opartiskhet i expertutredningar av frågan om hälsorisker, WHO har kritiserats för industriinfiltration och för att man tagit emot finansiering direkt från telekombolagen. En av företrädarna för den senare gruppen, Maria Feychting från Karolinska Institutet får, till skillnad från Lennart Hardell, och utan kritik i flera meningar meddela sin uppfattning i den aktuella SVT-artikeln: Det finns ingenting som tyder på att 5G skulle vara farligare än 4G och 3G. Det viktiga är bara att exponeringsnivåerna håller sig under gränsvärdena. Samma sak gäller ju även 3G och 4G. Referensvärdena är dessutom satta med väldigt stor säkerhetsmarginal, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet.”
 3. Maria Feychting har en klar intressekonflikt när hon uttalar sig om riskerna genom att hon är finansierad av 5G-intressenter som Ericsson och Telia vilket inte redovisas i SVT:s artikel. Dessutom har hon intressekonflikten av att vara medlem i ICNIRP som fastställt de hårt kritiserade gränsvärden som hon hänvisade till. Detta borde SVT redovisa så att tittarna kan värdera hennes påstående i ljuset av hennes bindning till Ericsson, Telia och ICNIRP (KI:s etiska råd konstaterade 2008 i en utredning att experter kopplade till ICNIRP bör tillkännage sin koppling närhelst de uttalar sig om frågan). Till skillnad från MF har Lennart Hardell ingen bindning till industrin eller ICNIRP.
 4. Eftersom detta är en fråga där det råder delade uppfattningar har SVT att förhålla sig opartiska till de båda lägren. Men det gör man inte. Lennart Hardell får endast försvara sig mot reporterns kritik mot 5G Appeal medan Maria Feychting okritiserat får påstå att det skulle saknas risker under gränsvärdena ( vilket bevisligen är falskt eftersom omfattande forskning motbevisar påståendet). Lennart Hardell, cancerläkare och internationellt erkänd forskare som upprepat visad förhöjd cancerrisk pga mobilanvändning, intervjuades i sammanlagt tre timmar inför denna artikel och program i SVT. Hans uttalanden om riskerna under intervjun redovisas inte i artikeln vilket innebär att reportern Linus Brohult avsiktligt utelämnat väsentliga fakta. Artikeln brister därmed på ett flagrant sätt i den opartiskhet som ska känneteckna SVT:s verksamhet.
 5. Rubriken är gravt vinklad. Detta är en appell som framför allt är undertecknad av vetenskapsmän och läkare från väst. De allra flesta undertecknare är från Italien och USA – vilket SVT undviker att nämna eftersom det inte passar i den negativa vinklingen om Rysk propaganda. Detta bör omedelebart åtgärdas! Här är 5G Appeal (5gappeal.eu) och här är hittillsvarande undertecknare. http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/.  SVT pekar i stället ut en undertecknare och gör gällande att denne forskare, tidigare verksam vid Sundsvalls högskola och Tammerfors Universitet, på något konstigt sätt skulle ha koppling till Ryssland genom en organisation i UK som informerar om hur man kan minskar riskerna med mikrovågsstrålning genom att den brittiska organisationens Vd skulle ha intervjuats av en journalist från Russia Today! I stället för att redovisa att Maria Feychting har tydliga intressekonflikter konstruerar Linus Brohult något som helt saknar värde. 5G Appeal har allra flest undertecknare från ITALIEN OCH USA. Menar SVT att dessa amerikanska och italienska undertecknare också skulle vara del på något sätt i en rysk påverkanskampanj? I Belgien och i Schweiz har politiker beslutat att tillfälligt stoppa 5G eftersom man vill utreda risker för människors hälsa och för miljön med 5G – är dessa politiker också en del i en rysk påverkanskampanj mot väst? SVT:s insinuationer är löjliga och bryter påtagligt mot den saklighet och opartiskhet som man gör gällande att man står för.
 6. Artikeln gör ett gravt felaktigt påstående: ”det påstås att 5G är skadligt för hälsan och att mobilstrålning kan orsaka cancer. Det är dock påståenden som saknar stöd i forskningen.” Fakta är i stället det motsatta: Det finns bevisligen växande och omfattande stöd i forskningen för att mikrovågsstrålning från mobiler orsakar cancer, vilket 247 vetenskapsmän verksamma på området konstaterat i en gemensam appell: ” Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines. Effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in humans. Damage goes well beyond the human race, as there is growing evidence of harmful effects to both plant and animal life.” https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal  Bevisligen finns denna forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter och Strålskyddsstiftelsen har sammanställt och presenterat denna forskning och forskarnas slutsatser. Eftersom reportern Linus Brohult tagit del av omfattande information och vetenskapliga resultat som motbevisar påståendet, dels i korrespondens med Lennart Hardell och dels i intervjun med Lennart Hardell, har han avsiktligt valt att bortse från detta och medvetet valt att göra ett felaktigt osant påstående.
 7. SVT påstår att Strålskyddsstiftelsen är en ”kampanjorganisation”. Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar med att informera om risker med elektromagnetisk strålning och i synnerhet mikrovågsstrålning från trådlös teknik utifrån Europarådets resolution 1815, vetenskaplig forskning och forskares bedömningar och rekommendationer. Vi är inte mer en ”kampanjorganisation” än SVT och SR. Vi bedriver kritisk granskning av myndigheter och regering i denna fråga,  (som SVT och SR borde göra men som de inte gör). Ordförande Mona Nilsson är tidigare frilansjournalist och författare till två böcker i frågan. Om SVT ska vara sakliga och opartiska bör man presentera Strålskyddsstiftelsen objektivt och sakligt och inte sätta en benämning som blir negativ i ett sammanhang där det påstås att Ryssland bedriver en ”anti-5G-kampanj”. Strålskyddsstiftelsen har betydligt mer kontakter med forskare och vetenskapsmän samt andra verksamma organisationer på området från USA och andra västländer än vad vi har med forskare från Ryssland. SVT misstänkliggör även att Strålskyddsstiftelsen skulle delat nyheter om 5G som kommer från Russia Today. Vi delar de flesta internationella nyheter om 5G och de frågor vi arbetar med och de allra flesta är från västmedier.
 8. SVT borde redovisa att reportern Linus Brohult har en intressekonflikt då han under flera år före anställningen arbetade som redaktör för TIDNINGEN MOBIL. Hans nu vinklade och felaktiga artikel som gynnar den industri han tidigare arbetade för tyder på att han verkligen har en intressekonflikt och inte förmår hantera frågan objektivt och sakligt.
 9. Som belägg för föregående punkt publicerar vi nedan en avslöjande korrespondens mellan Anna (administratör i facebookgruppen WiFi strålning…) och Linus Brohult inför programmet. Linus Brohult har svårt att förstå mycket precisa frågor från Anna och den information som framkommer i Annas mail har han också medvetet valt att bortse från i den publicerade artikeln. Dessutom verkar Linus Brohult tycka att det snarast är en merit om påstått oberoende experter som Maria Feychting i själva verket är finansierade av de stora intressenterna i 5G som Ericsson och Telia.: Den 4 september 2019 skrev Anna: ” Hej, Jag har hört att ni förbereder ett program om 5G som inkluderar den massiva kritiken om hälso- och miljörisker med 5G:s starka mikrovågsstrålning. Jag förmodar att ni som vetenskapsjournalister noga granskat forskningen på området inför programmet. Mitt förslag är att ni passar på att komma till det seminarium i Järna som vi i föreningen Vågbrytaren arrangerar den 12:e oktober. Ni kan då lyssna till och intervjua tre ledande svensk/rysk/finska forskare på området som är allvarligt oroade över konsekvenserna av 5G: Lennart Hardell, Igor Belyaev och Mikko Ahonen. De har alla undertecknat 5G Appeal som ni säkert känner till vid det här laget. Tid 10.30-16.00 Järna Kulturhus, 12 oktober. Jag vill även passa på att ställa några frågor:
    1. Avser ni i det kommande programmet att  redovisa vissa svenska forskares tydliga intressekonflikter i form av finansiering från Ericsson, Telia mfl samt medlemskap i ICNIRP den organisation som fastställt de gränsvärden som majoriteten av verksamma forskare på området underkänner (www.emfscientist.org)? De forskare som jag tänker på är Maria Feychting, Anders Ahlbom, Lena Hillert mfl. Majoriteten av experterna i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har ju också sådana intressekonflikter, liksom i Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport 2017, liksom i EU:s och WHO:s expertgrupper.
    2. Kommer ni att redovisa att alla expertutredningar hittills i Sverige på området helt dominerats av denna sk ICNIRP-kartell och därmed varit djupt partisk och obalanserad till förmån för de stora telekombolagen eftersom experterna inte bara varit medlemmar i ICNIRP i de flesta fall utan även finansierats av telekom- eller kratftindustrin. Kommer ni att redovisa att inga svenska forskare som är av motsatt uppfattning aldrig fått delta och myndigheterna därmed inte följt kraven i regeringsformen om opartiskhet ?
    3. Kommer ni att redovisa att samma dominans av expertutredningarna kännetecknat utredningar för EU och WHO i frågan och att inga av de många forskare på området som är djupt oroade över de växande beläggen för hälsorisker fått delta (www.emfscientist.org)?
    4. Vilken forskning har ni funnit som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa och miljön, jag tänker särskilt på de allra känsligaste exempelvis de små barnen och de äldre. DVS vilken forskning har visat att 5G INTE innebär hälsorisker och de faror som kritiska forskare pekar på?
    5. Strålskyddsstiftelsen har redovisat att mätningar visar upp till 466 000 mikroW/m2 på Järntorget i Stockholm. Enligt den belgiska Post- och Telestyrelsen behöver gränsvärdet i Belgien höjas för att kunna bygga ut 5G så att man periodvis tillåter cirka 4 500 000 mikroW/m2. Gällande gränsvärden i Sverige är 10 000 000 mikroW/m2 och täcker endast omedelbara akuta värmeeffekter. Vilken forskning på människor har ni i er granskning funnit som visar att människor och i synnerhet barn kan exponeras långvarigt för 466 000 mikroW/m2, 4 500 000 mikroW/m2 resp. 10 000 000 mikroW/m2 utan att skadas (dvs en mix av 3G, 4G, 5G, mm)? Undertecknarna av 5G Appeal menar att någon sådan forskning inte finns och att utbyggnaden därmed strider mot internationella konventioner.

  Den 24 september svarar Linus Brohult Anna. Han sätter Anna Schytt, Sharon Jama och Ulrica Larshamre i kopia;  ”Hej Anna! Helt kort ang. dina frågor: Du nämner några forskare, bland annat Maria Feuchting på Karolinska institutet. Du frågar om vi kommer redovisa dessa personers ”tydliga intressekonflikter” i vårt program om 5G. Du får gärna berätta i så fall vilka intressekonflikter det är. Du skriver att forskarna är finansierade av mobilföretag som Ericsson, Teliasonera. Jag antar att du syftar på ett forskningsprojekt med namnet Cosmos, som drivs av WHO tillsammans med bland annat Karolinska och flera andra universitet och forskningscentra. Den svenska delen av projektet finansieras av Vetenskapsrådet, AFA Försäkring, Vinnova – och bakom Vinnovas bidrag till projektet finns också anslag från telekomföretag som Ericsson. Dessa företag har dock inget inflytande är det tänkt utan Vinnova ska fungera som en ”brandvägg” för att garantera oberoende forskning. Cosmos-studien är ju intressant och ett bidrag till kunskapsläget om mobiler/hälsa och jag undrar verkligen om det är den studiens existens som gör att du drar den drastiska slutsatsen att Maria Feuchting av SVT ska pekas ut som att hon har en ”tydlig intressekonflikt”? Är det inte snarare meriterande att hon är med i en av de större studierna som pågår på området? Jag tackar också för synpunkter i övrigt om att du anser att forskningen på området varit partisk. Från SVT har vi ingen åsikt och ska inte ha detta men vi kommer i enlighet med vår opartiskhet att redovisa en del av kritiken mot 5G i vårt program. När du och kritikerna kritiserar 5G för att vara farligt så är jag ändå fortfarande lite osäker vad ni menar (eftersom 5G kan implementeras på så olika sätt) – om det är elektromagnetiska fält i allmänhet, eller 5G på 700 MHz-frekvensen (landsbygds-5G så att säga) eller 3,5 GHz (som ju är en radiofrekvens mer i stil med 4G), eller den 27 MHz-frekvens som inte är aktuell i nuläget men som kan bli aktuell för lokala tillstånd t.ex i gruvor och industrier, eller i ett tv-hus. Det är svårt att svara på dina frågor då de känns ganska så luddiga men jag har gjort mitt bästa. Vänligen Linus Brohult, SVT Vetenskap. Linus Brohult, Sveriges Television”

Gällande Linus Brohults påståenden om Cosmos är de felaktiga. Cosmos är ett projekt initierat av de stora telekomföretagen i samarbete med Anders Ahlbom och Maria Feychting forskarkollegor vid Karolinska Institutet. En artikel Ny Teknik för några år sedan avslöjade i artikeln ”Strålforskare kringgår avtal om oberoende” att Ericsson först tog kontakt med Anders Ahlbom medlem i ICNIRP, för att finansiera studien och att de därefter vände sig till Vinnova för att etablera ett brandväggskontrakt:

”Ny Tekniks granskning visar att industrin och forskarna först diskuterar sig samman kring finansieringen och sedan vänder sig till Vinnova och ber myndigheten agera mellanhand.

Vinnovas handläggare Pontus von Bahr uppger att parterna kom till förre generaldirektören Per Eriksson med upplägget.

I det sammanhanget upprättades ett så kallat brandväggsavtal 2007, som ska skydda forskarna från ”otillbörlig påverkan” från mobilintressenterna.

Enligt Christer Törnevik, forskningsområdeschef på Ericsson, började Ericsson och forskarna att träffas 2005.

– Innan avtalet skrevs med Vinnova ställde vi dock en del kvalitetsrelaterade frågor, och föreslog att vissa kvalitetskriterier skulle inkluderas i avtalet. Det är normalt att vi får möjlighet att ge vår input och synpunkter angående designen på studier, uppger han.”

Slutsats: en tydligt vinklad och falsk artikel som bryter mot SVT:s egna publiceringsregler

Den 14:e oktober svarar Charlotta Friborg, ansvarig utgivare SVT Nyheter, på kritik i huvudsak med samma innehåll som i ovanstående text, som Strålskyddsstiftelsen framförde i ett mail den 13:e oktober gällande den aktuella artikelns gravt vinklade och felaktiga innehåll. Charlotta Friborg svarar följande på kritiken:

”Tack för Dina synpunkter som jag tagit del av.

SVT har inför artiklarna om 5G varit i kontakt med många forskare, forskningsorganisationer, myndigheter och även internationella organisationer såsom WHO. Vi lutar oss mot fakta i det vi publicerat. Vi ser inga sakfel, även om vi förstår att Du har en annan tolkning och uppfattning i en del frågor.

Att SVT:s reporter för många år sedan arbetade för ett tekniktidningsförlag gör honom kunnig och väl skickad att bevaka dessa frågor för oss.

Med vänlig hälsning,

Charlotta Friborg”

 

 



Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend