Kraftig ökning av tumörer i sköldkörtel och binjurar i Stockholm

Antalet fall av tumörer i sköldkörteln och bisköldkörteln ökar kraftigt i Stockholm enligt en ny artikel i Läkartidningen. Även fall av tumörer i binjurar ökar. Sammanlagt har antalet patienter ökat 3,6 gånger sedan slutet av 1990-talet.

Artikeln i Läkartidningen,  författad av tre läkare verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, har rubriken ”Kraftig ökning av diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure i Stockholm mellan 1992 och 2017″.

Läkarna har studerat hur många patienter som under perioden 1992–2017 genomgått sköldkörtel-, bisköldkörtel- och binjurekirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Totalt har drygt 13 000 patienter under denna period fått bortopererade sköldkörtlar, bisköldkörtlar och binjurar vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna:

”I material från Karolinska universitetssjukhuset ses mellan 1992 och 2017 en närmast femfaldig ökning i antalet histopatologiskt diagnostiserade sköldkörtelfall samt ett kraftigt ökat antal diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure”

Enligt tabell 1, som redovisas i artikeln, som visar antalet fall av bortopererade och histopatologiskt undersökta tumörer, upptäcktes 1223 fall av tumörer i sköldkörtlar och binjurar vid Karolinska Universitetssjukhuset under femårsperioden 1997-2001. Antalet fall ökade sedan kraftigt till 4445 under perioden 2012-2016. Det är en ökning med 3,6 gånger.

Med hänsyn tagen till befolkningsökningen i Stockholm har antalet fall per 100 000 invånare också ökat, vilket illustreras av nedanstående diagram, hämtat från artikeln i Läkartidningen:

Källa: Läkartidningen. 2019;116:FHM3

 

Mikrovågsstrålning skadlig för sköldkörteln

Strålskyddsstiftelsen har redan tidigare beskrivit den kraftiga ökningen av sköldkörtelcancer och att den tidsmässigt sammanfallit med den ökande användningen av sk smartmobiler.

År 2016 publicerades även en vetenskaplig artikel av forskargruppen runt cancerläkaren Lennart Hardell som visade att det sker en kraftig ökning av sköldkörtelcancer i Sverige. Ökningen har sammanfallit med ökad användning av ”smartmobiler” som exponerar den strålningskänsliga sköldkörteln för hög strålning pga antenner i nedre delen av telefonen.

År 2017 publicerades en undersökning som studerat samband mellan mobilanvändning och påverkan på sköldkörtelhormon bland 83 läkarstudenter. Forskarna fann ett signifikant samband mellan förhöjda nivåer av sköldkörtelhormonet TSH och total exponering för strålning från mobiler. TSH är förhöjt vid underfunktion av sköldkörteln, sk hypotyreos.

År 2018 publicerades dessutom den hittills första studien som undersökt om mobilanvändare har förhöjd risk för sköldkörtelcancer.  Resultatet visade en förhöjd risk bland de allra tyngsta användarna.

Redan så tidigt som under 1960-talet och framåt beskrevs påverkan på sköldkörteln i form av överfunktion och förstorad sköldkörtel i östeuropeisk forskning som studerat effekter på människor som exponerats för mikrovågsstrålning i arbetet.

Djurförsök bekräftar cancereffekter

En stor djurstudie, finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten, bekräftade även 2015 att mobilstrålning (3G) främjar tumörtillväxt. De största cancerfrämjande effekterna sågs redan vid 0,04 W/kg att jämföra med gränsvärdet som är 2 W/kg, som alltså är 50 gånger högre.  Tidigare forskning från Wiens Universitet har observerat DNA-skador på celler vid 0,05W/kg från 3G. År 2018 presenterades slutresultaten av den stora NTP-studien, en mycket stor djurstudie som kostat över 200 miljoner kronor.  Enligt NTP:s externa expertpanel visade studien ”klara belägg” för att mobilstrålning orsakar tumör i vissa celler (schwannom). Bland de organ där man observerade en viss ökning av tumörer fanns sköldkörtel, hypofys och binjurar. Den svenske cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell konstaterade nyligen att forskningen visar att det finns vissa belägg för ökad risk för sköldkörtelcancer och klara belägg för att strålningen kan orsaka många olika former av tumörer:

” We conclude that there is clear evidence that RF radiation is a human carcinogen, causing glioma and vestibular schwannoma (acoustic neuroma). There is some evidence of an increased risk of developing thyroid cancer, and clear evidence that RF radiation is a multi‑site carcinogen.”

År 1992 publicerades resultaten av en stor djurstudie som exponerat råttor under 2,5 år för 2,45 GHz mikrovågsstrålning liknande de frekvenser som sedan många år används för WiFi. Primära maligna tumörer var 3,5 gånger fler till antalet i de exponerade djuren jämfört med de oexponerade kontrollerna. Enligt Dr Robert O. Becker som beskrev studien och resultaten i boken Cross Currents, var det i hög utsträckning hypofys, sköldkörtel och binjurar som drabbats av tumörer. Studien hade genomförts i början av 1980-talet och resultaten var presenterade redan under andra halvan av 1980-talet. Robert O. Becker drog slutsatsen att exponeringen för mikrovågsstrålning sannolikt orsakade en ”extrem hög nivå av stress” i djuren eftersom stresspåverkan i stor grad regleras av dessa tre körtlar vilka därför blev mer påverkade av exponeringen.

Mikrovågsstrålning cancerogen Grupp 1

Forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner orsakar oxidativ stress och skadar cellers DNA. En vetenskaplig artikel visade år 2015 att 93 av 100 undersökningar visar att mikrovågsstrålningen orsakar oxidativ stress, vilket är en etablerad mekanism bakom cancer- och andra sjukdomar. Detta är nu ”övertygande bevisat” enligt forskarna bör erkännas som en av de viktigaste mekanismerna bakom strålningens skadeverkningar. År 2018 redovisade Strålskyddsstiftelsen att forskningen hittills visat att

  • 90% (180 av totalt 200) av all forskning som undersökt oxidativ stress visar signifikanta effekter
  • 64% (49 av totalt 76) av all forskning som studerat DNA-skador visar signifikanta effekter
  • Av dessa är 30 st djurförsök och 24 av dessa visar signifikanta effekter.

Mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B, av IARC vid WHO mot bakgrund av upprepad forskning som visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Ledande svenska och internationella forskare på området anser att cancerklassningen bör skärpas till klass 1, cancerogen för människa. Citat Lennart Hardell (2019):

”Based on the Preamble to the IARC Monographs, RF radiation should be classified as carcinogenic to humans, Group 1.”

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend