Mobilbasstationer sänder ut mikrovågsstrålning

Mobilbasstationer och mobilmaster utgör en hälsorisk för de närboende. I vetenskapliga studier av hälsotillstånd bland grannar till mobilmaster ses ökad förekomst av huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, yrsel, koncentrationsproblem och depression/psykisk ohälsa. Forskning visade redan 1970 att mikrovågsstrålning orsakade sådana symtom, kallat mikrovågssyndromet. Forskning visar  även förhöjd förekomst av cancer. Det saknas helt undersökningar som stödjer påståendet från Strålsäkerhetsmyndigheten att det inte medför hälsorisker att bo nära mobilbasstationer, exempelvis på 20-30 meters avstånd. Inga undersökningar av hälsotillstånd i närhet av mobilbasstationer har gjorts i Sverige eller övriga nordiska länder trots omfattande vittnesmål om svåra hälsoproblem.

Strålskyddsstiftelsens nya flyer: Utsikt från ditt fönster? som du kan sprida i ditt område för att informera människor. Du kan också beställa upptryckta flyers av oss, läs mer.

År 2015-2016 publicerades flera internationella vetenskapliga studier av hälsorisker för grannar till mobilmaster som redovisats som bekräftade tidigare observationer och undersökningar om att närboende till mobilmaster löper förhöjd risk för främst:

sömnsvårigheter, huvudvärk, depression/nedstämdhet, yrsel, försämrat minne, trötthet, tryck över bröstet och koncentrationssvårigheter.

Människor från olika delar av landet och från hela världen vittnar om sådana symtom som en effekt av strålning från mobilmaster. Upprepade undersökningar av mobilanvändare visar också samband mellan hög användning/exponering och dessa symtom.

En undersökning från Indien redovisas även påverkan på salivproduktionen. Tidigare forskning, har också upprepat pekat på att mobilstrålning påverkar spottkörtlarnas produktion av saliv och en oxidativ stress-reaktion.

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt den forskning som visar hälsorisker, inklusive ökad risk för cancer, bland närboende till mobilmaster i ett Faktablad.

Stresshormoner och signalsubstanser i hjärnan

De tyska läkarna Klaus Buchner och Horst Eger har sedan början av 2000-talet intresserat sig för effekterna av mobilmasters strålning. Horst Eger presenterade redan 2004 resultat från en undersökning av cancerförekomsten runt en mobilmast i  staden Naila i södra Tyskland. Resultatet visade tre gånger ökad förekomst av cancer inom 400 meter från masten fem år efter mastens igångsättande. Sedan dess har han låtit göra ytterligare tre undersökningar av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster. En studie på en annan ort har bekräftat Naila-undersökningen, dvs förhöjd cancerförekomst fem år efter etablerandet av en mobilmast. En annan undersökning som Eger lät publicera 2010 bekräftade resultat från andra länder som visar att olika symtom som sömnstörningar och huvudvärk är vanligare ju mer mobilstrålning som finns i bostaden.

Enligt samma princip som tidigare, det vill säga att studera hälsotillståndet på en liten och begränsad ort där endast en mobilmast etablerats, lät de båda läkarna Horst Eger och Klaus Buchner genomföra en studie där de studerade hur en mobilmast påverkade halter av stresshormoner och signalsubstanser bland de närboende. Undersökningen sträckte sig under ett och ett halvt år 2004-2005. Vid fyra tillfällen var sjätte månad analyserades hur ämnena i urin förändrades, från att ha varit utan mobilmast, till ett och ett halvt år efter att mobilmasten börjat sända.

Stress och psykisk ohälsa

60 personer i olika åldrar, varav drygt hälften var barn (28 barn i åldern 5-9 år), deltog i undersökningen. Läkarna mätte hur mycket strålning som fanns i hemmet, såväl från trådlösa hemmatelefoner som från mobilmasten. Resultaten av urinanalyserna visade att stresshormonerna adrelanin och noradrelanin steg under det första halvåret, vilket tydde på ökad stress, för att sedan sjunka tillbaka. Samtidigt rasade halterna av signalsubstansen dopamin. Dopaminnivåerna återhämtade sig något, men var fortfarande kraftigt minskade, mest i gruppen med mest strålning där nivån var reducerad med 40 % efter 18 månader. Sänkta dopaminnivåer relateras till koncentrationssvårigheter, sömnproblem, nedstämdhet, depression och spelar en roll vid beteendestörningar som ADHD.

Efter ett år med masten som granne förändrades halten av signalsubstansen Fenyletylamin (FEA) dramatiskt. FEA-nivåerna var mer än mer halverade i den högst exponerade gruppen med över 100 mikroW/m2 i bostäderna vid den sista undersökningen 18 månader efter mastens igångsättning.

Fenyletylamin är också kopplat till beteende: höga halter till lust, kärlek och välbefinnande medan låga nivåer, liksom dopamin, är kopplade till beteendestörningar som ADHD.

Läkarna undersökte också hur olika symtom förändrades bland mastgrannarna som deltog i undersökningen. Antalet personer som led av sömnstörningar ökade med 72 % (från 11 till 19 personer) och antalet personer som led av huvudvärk femdubblades (från 2 till 10). Allergierna ökade med 50% (från  11 personer till 16).

Dr Horst Eger konstaterar att resultaten bekräftar såväl att strålningen innebär en konstant stresspåverkan på människan :

– Ökningen av stresshormonerna leder inledningsvis till en sänkning av dopamin. I förlängningen kompenserar kroppen för detta genom att minska produktionen FEA.

Eger berättar att förskrivningen av mediciner som innehåller FEA ökar:

– När vi läkare tittar på barn med beteendestörningar ser vi att de har låga nivåer av FEA. Därför ger man dem läkemedel som innehåller FEA. Andra tyska forskare har också sett att beteendestörningar är vanligare bland barn som exponeras mycket för mobilstrålning.

Psykologen Harald Blomberg med mottagning i Stockholm är specialiserad på att behandla barn med ADHD och autism:

– Många barn med ADHD som jag träffar är oerhört belastade av strålning och väldigt stressade. De blir påtagligt förbättrade när man sanerar miljön från strålning.

Foto: Shutterstock

Mer info: Mobilmaster orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa. Länk

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend