Domstolar: Mobilanvändning orsakade hjärntumörer

En anställd  hos teleoperatören Telecom Italia fick hjärntumör efter att ha använt mobiltelefonen 3 timmar eller mer varje dag i arbetet under 15 år. En domstol slog nyligen fast att mannens användande av mobiltelefon orsakat tumören. Detta är andra gången en italiensk domstol fastställt samband mellan hjärntumör och mobiltelefonanvändning och utdömt ersättning för arbetsskada. Mannens användning 3 timmar eller mer varje dag är i paritet med svenska 16-åriga flickors användning. De flesta mobilanvändare i Sverige har inte fått kännedom om att forskningen genomgående ser förhöjda hjärntumörrisker med mobilanvändning redan vid 30 minuter eller mer varje dag.

Den anställde mannen, Roberto Romeo, 57, säger till The Guardian att han inte hade något annat väl än att använda mobilen för att sköta kommunikationen i sitt arbete. Under 15 år använde han mobilen mycket, dvs 3 timmar om dagen. I Italien anses mobilanvändning 1 timma eller mer varje dag vara ”intensiv användning”.

– Jag använde mobilen långt över gränsen, sade Roberto Romeo i en intervju med ABC News.

År 2010 fick han diagnosen hörselnervstumör, en tumör i örat. Hörselnervstumören, som inte är malign, kunde opereras bort. Men på grund av operationen förlorade han hörseln på det tumördrabbade örat, vilket är mycket vanligt vid hörselnervstumör.

Roberto Romeo får enligt domen 500 Euro i månaden resten av livet i ersättning för arbetsskada.

En konsumentorganisation i Italien meddelar att de nu överväger en grupptalan för att  få tillstånd obligatorisk varningsmärkning av mobiltelefoner samt att få hälsoeffekter pga mobiltelefoner erkända av det italienska socialförsäkringssystemet.

Forskningen visar förhöjd risk för hjärntumör

Forskningen har upprepat visat att mobilanvändning kan öka risken för hörselnervstumör och hjärntumör.

Domstolen baserade sitt ställningstagande till stor del på den svenska cancerläkaren Lennart Hardells forskargrupps resultat, som sedan många år i upprepade vetenskapliga epidemiologiska undersökningar visat förhöjd risk för hörselnervstumör. Domstolen noterade att det finns ingen medicinsk vetenskaplig undersökning som å andra visar att motsvarande användning (3 timmar om dagen under längre tid) inte medför hälsorisker.

Enligt vittnesmål från Professor Angelo Levis från Universitetet i Padua är det ingen tvekan om att det finns ett kausalt samband mellan långtidsexponering för mobiltelefoner och olika former av hjärntumörer: malign hjärntumör (gliom), meningiom och hörselnervstumör.

Professor Levis var också expertvittne under en tidigare domstolsavgörande i Italien 2009-2012 som också gällde en man som fått hjärntumör efter intensivt användande av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet. Högsta domstolen drog också slutsatsen år 2012 att tumören även i det fallet berodde på den intensiva användningen av mobiltelefonen och den trådlösa telefonen.

År 2016 fick också en ingenjör anställd vid Ericsson i Spanien ersättning för arbetsoförmåga pga svåra symtom av WiFi och annan strålning från trådlös teknik på arbetsplatsen, vilket beslutades av en domstol i Madrid.

30 minuter om dagen ökar risken

Forskningen som studerat hur mycket mobilen använts i tid varje dag ser också genomgående att användning 20-30 minuter om dagen under längre tid innebär förhöjd risk för hjärntumör.

De studier som inte visar risker har allvarliga brister, exempelvis har uteslutit de tyngsta användarna (se denna länk) Eller har de studerat mindre användning varje dag eller enbart hur många år mobilen använts utan att separera de som använt mobilen mycket (30 minuter + om dagen) från de som använt mobilen betydligt mer försiktigt.

Beläggen för att strålningen främjar och orsakar cancer har stärkts enbart under de senaste åren:

Malign hjärntumör (gliom)

  • —Den internationella WHO-studien Interphone 2010 (13 länders samlade resultat). 40%-380%  ökad risk för användning 30 min – 1 timma om dagen eller mer under längre tid.
  • Sverige, Örebro Universitetssjukhus/Hardell, 2013: genomgående förhöjda risker för hjärntumörer från 20 min. + om dagen under längre tid. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning).
  • Frankrike 2014: Ökad risk (upp till 300%) för användning 30 min + per dag
  • Undersökning  barn från fyra länder däribland Sverige 2011: Ökad risk för hjärntumör (+ 100%) för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid.

Hörselnervstumör

  • Interphone 2011 Ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning.
  • Sverige, Örebro Universitetssjukhs/Hardell 2013: Ökad risk vid samma sida som den trådlösa telefonen eller mobilen använts.
  • Japan Tokyo Women’s Medical University: ökad risk för + 20 min/dag
  • Sverige, Karolinska Institutet, 2014: ökad risk 46% för de som använt mobilen totalt mer än 680 timmar

Djurförsök:

  • USA, NTP 2016 offentliggörs resultat från ansedda National Toxicology Program,USA och en undersökning på råttor som kostat över 200 miljoner svenska kronor. Resultaten visar att de exponerade djuren fick ökad förekomst av hjärntumör. Forskarna har också konstaterat DNA-skador.
  • Tyskland, 2015: Djurförsök/forskning finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten bekräftar resultat från annat tyskt laboratorium att 3G-strålning främjar tumörtillväxt. Cancereffekten sågs redan vid 0,04W/kg vilket är långt under gällande gränsvärden för mobiltelefoner (2W/kg)

Cellforskning

Forskare har också visat på cellnivå hur strålningen kan orsaka tumörer. Laboratorieundersökningar visar att strålningen orsakar bildning av fria radikaler och DNA-skador.

Bioinitiativgruppen konstaterar att över hundra undersökningar visar gentoxiska effekter (skador på DNA) av elektromagnetiska fält:

”Genetiska effekter (skador på DNA) av radiofrekvent strålning har rapporterats i 65% (74 av 114 studier) och i 83 % (49 av 59 undersökningar av lågfrekventa magnetfält.

En internationell forskningsanalys 2015 konstaterar att 93 av 100 undersökningar visar att strålningen orsakar oxidativ stress på cellnivå. Oxidativ stress är en möjlig mekanism bakom cancer.

EU-forskning visade DNA-skador  redan 2004

Ett stort EU-finansierat forskningsprojekt REFLEX påvisade redan år 2004 att flera europeiska laboratorier oberoende av varandra observerat DNA-skada av mobilstrålning.

”REFLEX-projektet var ett forskningsprogram som kostat mer än 3 miljoner euro och omfattat en mängd studier av 12 forskarlag. Två av dessa forskarlag visade att lågfrekventa elektromagnetiska fält har en genotoxisk effekt på mänskliga celler. Dessa effekter bekräftades av ytterligare två laboratorier utanför projektet, innebärande att totalt 4 laboratorier visade gifteffekter på arvsmassan av lågfrekventa elektromagnetiska fält. Effekten på cellnivå ökade med ökande ålder hos givaren. Celler som saknade normala reparationsmekanismer reagerade också starkare. Fynden visar att effekterna både skadar arvsmassan direkt och påverkar kroppsliga funktioner….I en kommentar till sina resultat skriver professor Hugo Rüdiger från Wien att eftersom man ser tydliga effekter på cellnivå redan vid 0,3 W/kg, visar detta tydligt att nuvarande gränsvärden är otillräckliga. – RF-exponering ledde till en 100-faldig ökning av genotoxiska effekter.” Källa: Nilsson, M.; Miljömagasinet 2004

Mobilstrålning bör klassas som ”cancerogen för människa”

Cancerläkaren Lennart Hardell som bedrivit den forskning som de italienska domstolarna bedömt som mest trovärdig, anser att forskningen i dag talar så starkt för att mobilstrålning/radiofrekvent- eller mikrovågsstrålning orsakar cancer att den bör bedömas som ”cancerogen för människa” dvs klassas i högsta cancerklassen enligt IARC.

Det innebär att mobiltelefoner och all annan trådlös konsumentteknik bör förses med varningstexter liknande de på cigarettpaketen.

Det innebär också att gällande gränsvärden måste omarbetas och skärpas eftersom de i dag utesluter cancerrisker. De gäller endast omedelbara uppvärmningseffekter som uppstår då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad en grad vilket sker inom 30 minuter vid sk termiska effektnivåer. 225 vetenskapsmän har konstaterat i en gemensam appell att gränsvärdena är otillräckliga, liksom Europarådet och Bioiniativegruppen.

Ytterligare slutsats är att allmänheten omgående måste informeras brett om riskerna, i synnerhet riskerna för barn, ungdomar och gravida. I dag använder 75% av svenska 16-åriga tjejer mobilen 3 timmar eller mer varje dag, vilket är samma nivå som den tumördrabbade mannens användning.

Sstatistik från svenska cancerregistret över inrapporterade hjärntumörer används i dag som främsta argument för att mobilanvändning inte orsakar hjärntumör, trots att motsvarande statistik från grannlandet Danmark visare en tydlig ökning av antalet hjärntumörfall de senaste 12 åren. Det svenska registret över hjärntumörer har kända brister och är underrapporterat.

Referenser:

http://abcnews.go.com/Health/wireStory/italian-court-finds-link-cell-phone-tumor-46913126

https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/21/italian-court-rules-mobile-phone-use-caused-brain-tumour

http://www.startlr.com/historical-judgment-of-the-tribunal-of-ivrea-using-the-cellular-cause-of-tumors/

Carlberg, Hardell et al. 2017 Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend