Begäran om att stoppa 5G

Skrivelse om att 5G bör stoppas sändes den 1 februari till PTS, Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, regeringen och till ledamöter i Sveriges riksdag:

BEGÄRAN OM ATT STOPPA UTBYGGNADEN AV 5G

Vi undertecknade begär härmed att utbyggnad av 5G stoppas.

Följande fem omständigheter ligger till grund för vår begäran:

  1. 5G-tekniken leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i miljön. Detta massiva tillskott av mikrovågsstrålning utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot allt levande i miljön. Omfattande vetenskaplig forskning visar att redan befintliga tekniksystem (2G, 3G, 4G, WiFi mm) som också sänder ut mikrovågsstrålning, men vid andra frekvenser och signalegenskaper, medför många hälso- och miljörisker.[i]
  2. Den nya 5G-teknikens effekter på människors hälsa och miljön är helt outredda och det saknas forskning på effekter av verklig exponering för 5G-strålning.[ii] Det innebär att svenska folket utsätts för ett påtvingat farligt experiment. [iii]
  3. 5G-utbyggnaden har inte förankrats demokratiskt utan påtvingas svenska folket utan demokratisk debatt och utan möjlighet till medbestämmande.
  4. 5G-utbyggnaden har redan inletts och 5G har startats i flera storstäder under 2020. Det har bekräftats via många mätningar att 5G-utbyggnaden redan lett till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i den allmänna miljön och i människors bostäder. Ett stort antal människor vittnar samstämmigt om svåra hälsoproblem i form av främst huvudvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, tinnitus, näsblod bland barn, utmattning, yrsel och andningsbesvär.[iv] Dessa symptom har sedan 50 år[v],[vi] beskrivits i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Mörkertalet av drabbade kan vara mycket stort.
  5. Över 400 vetenskapsmän och/eller läkare kräver i en gemensam skrivelse att utbyggnaden av 5G stoppas tills skador på människa och miljö har utretts (5gappeal.eu). Denna 5G Appeal är publicerad i en vetenskapligt granskad artikel (sk peer-review).[vii]

5G-utbyggnaden bryter mot bland annat följande regelverk och konventioner:

  1. EU-direktivet 2001/42[viii] gällande föregående bedömning av miljöpåverkan av planer som kan befaras medföra betydande miljöpåverkan. Någon föregående utredning av miljöpåverkan av 5G har inte gjorts. Forskning om effekter på hälsan och miljön av 5G-strålningen i sig samt i kombination med redan befintliga system (3G, 4G, WiFi mm), saknas helt.
  2. Den svenska miljöbalkens 2:a kapitel[ix]. Anger att om en verksamhet kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska den inte tillåtas. Detta gäller 5G som medför kraftigt ökad mikrovågsstrålning. Befintlig forskning om effekter av strålning från tidigare telekomsystem har visat att mikrovågsstrålning kan skada människors hälsa och miljön på många sätt. (se www.5Gappeal.eu samt www.emfscientist.org)
  3. Århuskonventionen[x]. Har inte respekterats. Allmänheten har inte getts någon möjlighet till medbestämmande om beslutet att bygga ut 5G och inte heller getts tillgång till någon information om vetenskaplig forskning på effekter av 5G:s nya frekvenser och utsändning av intensiv pulsad mikrovågsstrålning.
  4. Nürnbergkonventionen[xi]: Eftersom ingen forskning har studerat effekter för människors hälsa och miljön av 5G-strålning, utgör 5G-utbyggnaden ett stort påtvingat experiment med människors hälsa. Därmed bryter utbyggnaden mot denna konvention, som bland annat innebär att inga experiment får genomföras utan människors samtycke. Noggranna förberedelser ska även göras för att även mindre sannolika risker ska undvikas, vilket inte heller har gjorts. Ingen uppföljning av det påtvingade experimentets konsekvenser för människors hälsa och för miljön görs. Ansvariga myndigheter d.v.s. Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, åser endast passivt det oetiska storskaliga påtvingade 5G-experimentet.

Det gäller nu att välja mellan att agera för att skydda Sveriges befolkning eller att passivt åse att svenska folket utsätts för en påtvingad kraftig ökning av mikrovågsstrålning med potentiellt katastrofala följder.

Den 1 februari 2021

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, tidigare överläkare och professor vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

 

Denna skrivelse stöds av följande organisationer och personer:

Föreningen Vågbrytaren

Elöverkänsligas Riksförbund

Föreningen 2000-talets Vetenskap

Strålsäkerhetsföreningen

National Health Federation, Sweden

Magnus Dahl, Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (medicinsk teknik), fd forskare Karolinska

Anita Ejrup, Läkare, Stockholm

Merit Enckell, Civilingenjör, PhD, oberoende forskare

Jerry Eriksson, Fil. dr Molekylär Biologi, fd Umeå Universitet

Jan-Erik Gustafsson, Docent, Kungl Tekniska Högskolan

Lena Hedendahl, Distriktsläkare, Luleå samt Forskningsstiftelsen Miljö och cancer

Lena Lidström, Fil dr Pedagogiskt arbete, Sundsvall

Rainer Nyberg, Professor em., Vasa, Finland

Johan Wilhelmson, Narkosläkare, Gällivare sjukhus

Svaren

Post- och Telestyrelsen svarade den 8 februari. Läs svaret här

Folkhälsomyndigheten svarade den 16 februari. Läs svaret här

Strålsäkerhetsmyndigheten svarade först den 6 maj, med dröjsmål och med två korta meningar:

From: EMFsvar [mailto:EMFsvar@ssm.se]
Sent: den 6 maj 2021 14:22
To: info@stralskyddsstiftelsen.se
Subject: SSM2021-1078-1 – Begäran om att stoppa utbyggnaden av 5G

Hej Mona, Strålsäkerhetsmyndigheten delar inte din bild om att 5G skulle leda till skadliga exponeringsnivåer i samhället. Därför ser inte myndigheten några strålskyddsmässiga skäl att stoppa 5G.

Med vänlig hälsning

Enheten för miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten

Det går inte att skicka kompletterande frågor på denna e-postadress, för kompletterande frågor hänvisar vi till e-postadressen registrator@ssm.se

Om din fråga anknyter till ett svar som du fått på din frågeställning är det viktigt att du anger tidigare diarienummer i ditt meddelande

Strålskyddsstiftelsen kommenterar svaren från SSM och FHM:

Svaret från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är under all kritik. Det är anonymt, det framgår inte vem som skrivit svaret, om Gd ens tagit del av skrivelsen, vilka vetenskapliga grunder den anynome skribenten på myndigheten har för sin bedömning. Inga svar ges på de punkter som lades fram i skrivelsen. Dessutom är brevet undertecknat av inte endast Mona Nilsson, utan även Lennart Hardell, 5 organisationer samt 9 läkare, civilingenjörer och docenter.

Svaret från Folkhälsomyndigheten, FHM, är också beklämmande dåligt och anonymt. Det innehåller felaktiga uppgifter. Skrivelsen till FMH och SSM pekade bland annat på att forskare och läkare varnar för allvarliga konsekvenser pga utbyggnaden samt att skadliga effekter av mikrovågsstrålning blivit allt mer belagda och beskrivits sedan 50 år. Men FHM verkar inte ha läst skrivelsen och ignorerar fakta eftersom den anonyme brevskrivaren från FHM påstår: ”Det har under lång tid studerats om och i så fall hur elektromagnetiska fält, såväl kraftfrekventa som radiofrekventa, kan påverka människors hälsa negativt. Utifrån dagens kunskap om radiofrekventa elektromagnetiska fält ser inte forskarna att 5G och de specifika frekvenser som används innebär en risk för hälsan.”

[i] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31457001/

[ii] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/18/expertrapport-holland-vet-ej-om-5g-medfor-halsorisker-avrader-fran-anvandning-av-26-ghz/

[iii] www.5gappeal.eu

[iv] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

[v] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2020/11/report_1969.pdf    sid 188 osv.

[vi] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/

[vii] https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mco.2020.1984#

[viii] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042

[ix] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

[x] https://ec.europa.eu/environment/aarhus/

[xi] https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend