5G startas i Stockholm

I dag firar Telia, Ericsson och regeringen att 5G startas i Stockholm trots omfattande kritik från forskare, läkare, organisationer och många medborgare som bedömer att 5G leder till allvarliga hälso- och miljökonsekvenser. Det saknas helt forskning som visar att 5G inte leder till allvarliga skador för människors hälsa och för miljön varför en del välrenommerade experter anser att 5G därför bryter mot konventioner om mänskliga rättigheter. Advokaten och miljökämpen Robert F. Kenndy Jr har kallat 5G ”en stor mardröm”. Från områden där 5G tidigare startats kommer rapporter om svåra hälsoproblem och vittnesmål finns om fågel- och insektsdöd.

Enligt Telia är 5G igång sedan flera veckor: ”Redan nu står 15 basstationer klara och under juni byggs ytterligare ett 60-tal. Lagom till midsommar kommer 5G-nätet täcka större delen av centrala Stockholm. Parallellt byggs det i ytterligare 12 städer inklusive Göteborg och Malmö med lansering senare i år.”, meddelar bolaget som ligger 4:a på en mindre smickrande lista över världens mest korrupta företag. Trea på listan är den allra största intressenten bakom 5G: Ericsson.

I går meddelade även Tele2 att man startade 5G i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här är deras täckningskarta.

Både Telia och Tele2 har redan tillstånd för 5G-frekvenser enligt vad PTS meddelat tidigare. (Tele2 via Net4Mobility). Auktioner för tilldelning av 5G-frekvenser ska hållas i början av november 2020 men nu startar man alltså 5G långt dessförinnan.

Över 370 vetenskapsmän och läkare har nu undertecknat 5G Appeal som uppmanar till moratorium av 5G då det helt saknas forskning som visar att 5G inte är skadligt samt då redan befintlig forskning visar att den strålning som 5G sänder ut är skadlig.  5G leder till en massiv ökning av strålningsexponeringen.

5G leder till massiv ökning av mikrovågsstrålning

5G kommer att orsaka betydligt högre exponering för mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). 5G bygger på en ny teknik, först utvecklad för militära ändamål, sk fasstyrda gruppantenner som koncentrerar strålningen i smala stråk. Den ökade överföringshastigheten som saluförs som 5G:s fördel leder till baksidan med ökad strålning och mycket intensiva strålningspulser vars konsekvenser för människors hälsa och för miljön är helt outforskade. Enligt Ericssons bedömning kan 5G inte byggas ut i länder med 100 gånger lägre gränsvärden eftersom gränsvärdet överskrids inom 115 meter från en basstation på en fastighet i städer.

Därför har bolagen lobbat på länder som Belgien, Italien och Schweiz för att dessa ska höja sina gränsvärden, vilket man lyckats med i Bryssel där gränsvärdet höjts 5,5 gånger jämfört med det som gällde vid 4G-utbyggnaden och 20 gånger jämfört med det som gällde vid 3G-utbyggnaden. I Schweiz har regeringen däremot inte böjt sig för bolagens påtryckningar utan står fast vid sitt betydligt lägre gränsvärde jämfört med det som gäller i Sverige.

Forskare drar slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsovådliga nivåer:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut

Förväntad ökning av ohälsa och cancer

Omfattande forskning visar att mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, DNA-skador och ökad cancerförekomst både bland människor och i djurförsök.

Sedan 50 år har forskningen beskrivit att mikrovågsstrålning orsakar en symptombild (mikrovågssyndromet) som innefattar:

 • huvudvärk, migrän, tryck över huvudet
 • sömnsvårigheter, onormal trötthet
 • koncentrations- och minnesproblem, yrsel
 • nedstämdhet, depression
 • stresskänsla, ångest, förändrat beteende, ökad irritation
 • tryck över bröstet, oregelbunden eller förhöjd hjärtrytm
 • brännande hud och utslag, allergi
 • tinnitus (microwave hearing)
 • inflammationer och försämrat immunförsvar
 • synrubbningar, ljuskänslighet
 • sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

Från Merriam Webster medicinskt lexikon:

“Medical Definition of microwave sickness: a condition of impaired health reported especially in the Russian medical literature that is characterized by headaches, anxiety, sleep disturbances, fatigue, and difficulty in concentrating and by changes in the cardiovascular and central nervous systems and that is held to be caused by prolonged exposure to low-intensity microwave radiation”

Ur artikelnThe microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background.” av professor David Carpenter:

“Soviet bloc countries reported that individuals exposed to microwaves frequently developed headaches, fatigue, loss of appetite, sleepiness, difficulty in concentration, poor memory, emotional instability, and labile cardiovascular function, and established stringent exposure standards. For a variety of reasons these reports were discounted in Western countries, where the prevailing belief was that there could be no adverse health effects of electromagnetic fields (EMFs) that were not mediated by tissue heating. The reported Soviet effects were at lower intensities than those that cause heating. ….There is increasing evidence that the “microwave syndrome” or “electro-hypersensitivity” (EHS) is a real disease that is caused by exposure to EMFs, especially those in the microwave range. The reported incidence of the syndrome is increasing along with increasing exposure to EMFs from electricity, WiFi, mobile phones and towers, smart meters and many other wireless devices.”

Det är i första hand ovanstående symptom som kommer att öka i och med att 5G startas i Stockholm. De senaste månaderna har även andningsproblem och näsblod bland barn blivit vanligt i symptombilden. På sikt kommer 5G att leda till ökad cancerförekomst och sannolikt även ökad förekomst av neurologiska sjukdomar, skador på ögat (grå starr), med mera.

Upprepad forskning har övertygande visat att strålningen är skadlig för hjärnan och skadar eller dödar nervceller.

Kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet

När Telenor startade 5G i Oslo kom vittnesmål om svår huvudvärk. När 5G startades i Sundsvall fick vi på Strålskyddsstiftelsen in rapporter om svåra hälsoproblem bland de som bor i närheten av 5G-basstationen. När Swisscom startade 5G i Schweiz kom rapporter om svår huvudvärk, tinnitus och hjärtproblem. Swisscom startade 5G trots att den lokala regeringen i Genève några veckor tidigare, våren 2019, beslutat om moratorium för 5G-utbyggnaden pga hälsoriskerna.

Rapporter om fågel- och insektsdöd som kan ha orsakats av 5G:s intensiva strålning. Strålskyddsstiftelsen beskrev fallet med hundratals döda fåglar i Holland för ett och ett halvt år sedan som sammanföll med att 5G testades i området. Det framkom vid granskningen att det helt saknas skydd för fåglar och insekter i gällande ”referensvärde” och forskning har även visat att insekter absorberar betydligt mer strålning vid de högre frekvenser som 5G avser att använda. I en rapport från USA:s Department of the Army konstaterades att:

 • Mycket snabba pulser vid vissa frekvenser kan orsaka epilepsiliknande anfall och individen förlorar kontrollen över sina muskler.
 • Storleken på den levande varelsen  och den använda våglängden eller frekvensen är av avgörande betydelse för effekten.
 • Vissa organ är känsligare än andra pga storlek och form och att de resonerar mer med en viss frekvens än andra.

Inget av detta ovanstående är utrett av forskning när det gäller 5G-frekvensers påverkan på olika organ och de snabba 5G-pulsernas effekter varken på fåglar, insekter eller människor. Inte heller kombinationen av 5G och samtidig exponering för 4G, 3G, WiFi, magnetfält eller kemikalier och miljögifter

En EU-finaniserad utredning publicerad 2018 konstaterade att allvarlig miljöpåverkan inte kan uteslutas pga mikrovågsstrålningen och 5G kan förvärra situationen.

Riskbedömningar

Förutom riskbedömningen som gjorts inom 5G Appeal av drygt 370 vetenskapsmän och läkare har Strålskyddsstiftelsen för ett år sedan lämnat en riskbedömning Strålsäkerhetsmyndigheten med anledning av deras riskbedömning (se nedan). 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet och innebär även avsevärda risker för fåglar, insekter och djur varför den strider mot miljöbalkens sk stoppregel som säger att en verksamhet inte får bedrivas om den kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. 5G skulle enligt en objektiv bedömning inte kunna lanseras eftersom tekniken bryter mot svensk lag (miljöbalkens 2:a kapitel 10§). Det saknas forskning som visar att det inte medför hälsorisker med att exponera människor för 5G eller för de skyhöga nivåer av strålning som redan före 5G-utbyggnaden uppmätts i bostäder och som uppenbart orsakar svåra hälsoproblem för många. Ändå hänvisar myndigheter, regeringen och telekombolagen till ett sk ”referensvärde” framtaget av organisationen ICNIRP som garanti för att strålning från 5G är ofarligt eftersom strålningen kommer att vara lägre än det skyhöga referensvärdet. ICNIRP:s värde saknar skydd mot effekter som är en följd av längre tids exponering och de hälsoeffekter, inklusive cancer, som visats uppkomma vid betydligt lägre nivåer efter längre tids exponering, det vill säga den form av exponering som är aktuell från basstationer och master för 5G – istället skyddar det enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter inom 30 minuter. Det är därför hårt kritiserat för att vara otillräckligt. 252 vetenskapsmän, majoriteten av forskarna verksamma på området, anser att beläggen är växande för skadliga effekter långt under detta föråldrade värde.

EU-parlamentets forskningsservice lämnade i mars 2020 en rapport som kortfattat sammanfattar forskningsläget om 5G:

”Various studies suggest that 5G would affect the health of humans, plants, animals, insects, and microbes – and as 5G is an untested technology, a cautious approach would be prudent. The UN Universal Declaration of Human Rights, the Helsinki Accords and other international treaties recognise that informed consent prior to interventions that might affect human health is an essential, fundamental human right, which becomes even more controversial when considering children’s and young people’s exposure”

Den franska myndigheten ANSES lämnade i januari 2020 en preliminär rapport om 5G på cirka 70 sidor där man konstaterar att det helt saknas forskning på de frekvenser 5G i första skedet kommer att använda dvs runt 3,5 GHz och 26 GHz.

Regering och myndigheter har inte gjort riskbedömning

Ingen objektiv utredning om riskerna med 5G har gjorts av den svenska regeringen och av myndigheterna. Ändå har regeringen sedan flera år främjat och agerat reklampelare för utbyggnad av 5G.

Inte heller har Strålsäkerhetsmyndigheten avslutat den riskbedömning som man senfärdigt inledde våren 2018 och som bedrivits synnerligen ineffektivt och på ett icke-transparent och anonymiserat sätt.

Genève moratorium 5G och 4G+ i tre år

Det regionala parlamentet i den schweiziska kantonen Genève beslutade i slutet av februari 2020 om ett moratorium för nya antenner för 4G+ och 5G som ska gälla under tre år. Alla nya installationer för 4G+ och 5G i kantonen Genève måste tillståndsprövas. Det innebär i praktiken att man kommer att vägra all omvandling av basstationer från 4G till 5G under en period av tre år. Dessutom införs ett moratorium för 5G vid mycket höga frekvenser, sk millimetervågor.

Vidare har man i Bryssel och i Wallonien tillfälligt stoppat 5G pga osäkerhet kring 5G:s hälso- och miljöpåverkan. Walloniens regionala regering vill att riskerna utreds först.

I Italien pågår en intensiv debatt om hälsoriskerna med 5G. 253 italienska borgmästare har utfärdat förbud för 5G och 415 kommuner har beslutat om åtgärder för att tillämpa försiktighetsprincipen gällande 5G.

Mer om 5G:

Tema 5G

Föredrag med forskaren Lennart Hardell om 5G.

5G Appeal

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend