24 oktober, 2020

Mikrovågsstrålning från trådlös teknik och 5G ett hot mot insekter, fåglar och växter

En ny EU-finansierad granskning av tillgänglig forskning visar att strålning från kraftledningar, mobilmaster och WiFi kan skada fåglar, insekter och växter. 5G-utbyggnaden kan genom ökningen av mikrovågsstrålning förvärra situationen. Allvarlig miljöpåverkan kan inte uteslutas.

Den nya utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter.  Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:

  • insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
  • fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
  • växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad tillväxt

Rapporten är författad av expertgrupp bestående av fyra biologer/ekologer och två fysiker. Författarna menar att det finns ett brådskande behov av mer forskning för att öka kunskapen om den onaturliga tekniskt producerade strålningens påverkan på djur- och växtliv.

EKLIPSE (Establishing a European Knowledge and Learning Mechanism to Improve the Policy-Science-Society Interface on Biodiversity and Ecosystem Services)  har till syfte att vara en länk mellan forskningen och politiker och förse beslutsfattare med vetenskapligt underlag för att kunna fatta beslut som rör miljön utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Det var på initiativ från den brittiska miljöorganisationen Buglife som den nya granskningen kom till stånd.

Den brittiska miljöorganisationen Buglife konstaterar att den nya rapporten tydliggör samhällets begränsade förståelse om hur ny teknik kan skada växter och levande varelser. Vår miljö har i snabb takt förorenats med elektromagnetisk strålning under de senaste två decennierna. Nuvarande planer på täckning av hela jordens yta med Wi-Fi och 5G kommer att accelerera denna miljöförorening. Det finns i dag vetenskapliga belägg för att sådan mikrovågsstrålning kan skada växter, insekter, fåglar och andra arter. Ändå skärps inte regelverket för att begränsa skadeverkningarna och mycket lite forskning pågår för att få bättre förståelse för riskerna för miljön.

I en gemensam skrivelse till FN och dess medlemsländer har 237 vetenskapsmän redan tidigare (2015-2018) pekat på att den ökande onaturliga elektromagnetiska strålningen kan skada växter och djur (EMF Scientist appeal): ” Det finns växande vetenskapliga belägg för skadliga effekter på såväl växt- som djurliv.”

För mer info om forskning se Strålskyddsstiftelsens forskningslista.

Källor:

Electromagnetic Fields threaten wildlife: https://www.saferemr.com/2018/05/EMF-wildlife.html

Malkemper EP, Tscheulin T, VanBergen AJ, Vian A, Balian E, Goudeseune L (2018). The impacts of artificial Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Current knowledge overview: a background document to the web conference. A report of the EKLIPSE project. http://bit.ly/Eklipseoverview

Goudeseune L, Balian E, Ventocilla J (2018). The impacts of artificial Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Report of the web conference. A report of the EKLIPSE project. http://bit.ly/EKLIPSEconfreport

Newsweek: http://www.newsweek.com/migratory-birds-bee-navigation-5g-technology-electromagnetic-radiation-934830

The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/science/2018/05/17/electromagnetic-radiation-power-lines-phone-masts-poses-credible/

Buglife: https://www.buglife.org.uk/news-and-events/news/could-our-obsession-with-mobile-technology-destroy-wildlife