Fransk myndighet varnar för faror för barn med trådlös teknik

Barn absorberar betydligt mer strålning än en vuxen då de utsätts för strålning från trådlös teknik. 9 av 10 mobiler som hålls intill kroppen vid användning kan dessutom överskrida gränsvärdet redan vid vuxenanvändning.Tekniken kan ge negativa effekter på minne, koncentration och psykisk hälsa, enligt den franska myndigheten Anses som i en ny expertrapport därför rekommenderar att barns användning av trådlös teknik bör reduceras och att nya gränsvärden utarbetas som skyddar människors hälsa med tillräckliga marginaler.

Minne, koncentration och psykisk hälsa

Under sommaren 2016 lämnade den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn år. Anses pekar särskilt ut de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barns kognitiva förmåga (minne, koncentration, språk, mm) där man anser de studier som visat sådana negativa effekter har gjorts med välkontrollerade metoder. De pekar även på möjliga effekter på den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet) av hög användning av trådlös teknik.

Barn absorberar mer strålning och är känsligare

Rapporten noterar att barns exponering för olika produkter som avger radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning) har ökat kraftigt, särskilt gällande mycket små barn. Även foster exponeras i betydligt större omfattning än tidigare. Barn är särskilt känsliga för strålningen bland annat genom att

 • Barns organ och nervsystem är under ständig utveckling och de har snabbare cellomvandlingshastighet.
 • Barn utsätts för mer strålning på grund av att deras kroppar är annorlunda än en vuxens och bland annat innehåller mer vatten. De har också tunnare skallben.

Benmärgen tio gånger mer strålning

Den franska myndigheten Anses redovisar i sin utredning att gränsvärdet kan överskridas då barn exponeras för nivåer som är i närhet av gränsvärdet:

 • Barn kan utsättas för 40 % mer strålning (gäller SAR helkroppsexponering), särskilt vid exponering för frekvenserna 100 MHz, samt i området mellan 1 och 4 GHz. Frekvenser mellan 1 och 4 GHz används av i dag vanliga trådlösa tekniker och produkter riktade mot konsumentmarknaden (GSM 1800, 3G, Wifi, 4G, DECT, Bluetooth).
 • Benmärgen hos barn kan absorbera tio gånger mer strålning jämfört med en vuxen.
 • Vissa delar av ett barns huvud, exempelvis hypothalamus och hippocampus, kan exponeras för mellan 1,6- 3,2 gånger mer strålning än en vuxen.
 • Barnens ögon blir också mer exponerade jämfört med en vuxen mans.

Gränsvärdet inte anpassat för alla under 130 cm

 Gränsvärdet har överhuvudtaget inte tagit hänsyn till att barns kroppar är annorlunda än en vuxens.

Gränsvärdet för trådlösa produkter, som tagits fram långt innan trådlös teknik (mobiltelefoner, surplattor mm) började marknadsföras mot barn och trådlös teknik började installeras i barnfamiljer och i skolor och på förskolor, har utgått från att alla användare har en vuxen manskropp.

Rapporten drar slutsatsen att ”för alla som är under 130 cm är gränsvärdet mindre anpassat”. Man ifrågasätter också nuvarande test av mobiltelefoner (en vätskefylld plastdocka) som inte är anpassat efter dagens teknik och de nyare mobiltelefonmodellerna.

”Barn är inte små vuxna. På grund av deras mindre storlek, deras anatomiska och morfologiska egenskaper och deras vävnadsegenskaper, är de mer utsatta. Särskilt perifera områden i deras hjärnor är mer sårbara.  Studier har också visat en större exponering av benmärgen hos barn”, sade Olivier Merkel, som samordnat den nya rapporten från Anses, till fransk press.

9 av 10 mobiltelefoner överskrider gränsvärdet

Anses redovisar också en undersökning av strålning från 95 olika mobiltelefonmodeller som den franska myndigheten ANFR (Agence nationale de fréquences, motsvarande PTS i Sverige) genomförde år 2015. Resultatet är:

 • Om mobilen hålls direkt intill kroppen vid uppkoppling mot internet/vid samtal överskred nio av tio (89%) testade mobiler det redan höga gränsvärdet (2 W/kg) i värsta fall.
 • En av fyra mobiler (25%) överskred dubbla gränsvärdet (4 W/kg).
 • Då mobilerna sände vid 3G och 4G överskreds gränsvärdet oftare än på GSM:3G/UMTS (2100 MHz) i 30% av fallenGSM (1800 MHz) i 21% av fallenGSM (900 MHz) i 13% av fallen4G/LTE (2600 MHz) i 30 % av fallen
 • Mobiltelefonerna är testade så att de uppfyller regelverket (max 2 W/kg) då mobilen hålls 1,5 cm från kroppen och ANFR:s undersökning bekräftar att så är fallet. Men 1,5 cm närmare kroppen gör avsevärd skillnad och gränsvärdet kan överskridas av de flesta mobiltelefonmodeller.
 • Anledningen till att man testar 1,5 cm från en kropp (på en vätskefylld plastdocka) är efter tillverkarnas uppgift om mest troliga användningssätt. Enligt en artikel i Wall Street Journal testas mobiler 2,5 cm från kroppen vid kroppstestet.

DNA-skador och främjad cancer 50 gånger under gränsvärdet

– Det här innebär således att alla som bär mobilen direkt intill kroppen (exempelvis i fickan eller mot huvudet) vid uppkoppling kan utsättas för strålning som överskrider ett gränsvärde som redan i sig är skyhögt.  220 vetenskapsmän har konstaterat att det måste sänkas då det saknar skydd mot visade hälsorisker (EMFScientists appeal). Undersökningar har visat DNA-skada och främjande av tumörtillväxt redan vid nivåer som är 0,04 – 0,05 W/kg, det vill säga 50 gånger lägre än gränsvärdet, konstaterar Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Nya gränsvärden anpassade för barn och större säkerhetsmarginal

Anses rekommenderar att

 • Nya gränsvärden för tillåten strålning från trådlös teknik, både avlägsna källor som mobilmaster som från mobiltelefoner och surfplattor utarbetas ”för att säkerställa att det finns marginaler som med tillräckligt stor säkerhet skyddar människors säkerhet och hälsa och i synnerhet barnens hälsa”. Redan tidigare har det franska näringsdepartementet begärt att, med hänsyn till vad som framkom i ANFR:s mätningar2015, nuvarande gränsvärden revideras då de inte anpassats efter användning direkt mot kroppen.
 • Mätningar genomförs av strålningen från nya produkter innan de släpps ut på marknaden. Den uppmätta strålning som produkten avger ska redovisas till konsumenterna i tillhörande informationen om produkten.
 • All utrustning som sänder radiofrekvent strålning, särskilt för ungdomar, ska ha ”samma lagstadgade skyldigheter att reglera exponeringsnivåer och information till allmänheten som gäller mobiltelefoner”, vilket för närvarande inte är fallet.

Barns exponering bör minska

Anses rekommenderar att barns exponering bör minska genom att

 • Gränsvärdet för trådlös teknik revideras (se ovan).
 • Föräldrar begränsar barns användning av produkter som sänder ut radiofrekvent strålning (mobiltelefoner, surfplattor mm), exempelvis genom att samtalslängden samt antalet samtal begränsas.
 • Barn uppmanas att inte ha mobilen eller surfplattan direkt kontakt med kroppen vid uppkoppling mot internet eller samtal.

Tidigare åtgärder i Frankrike för bättre skydd

Redan tidigare har Frankrike lagstiftat för att skydda barnen bättre mot strålning från trådlös teknik. År 2015 antogs en lag som förbjuder trådlösa nätverk på förskolor för barn under 3 år och dessutom ska nätverken vara avstängda i skolor då de inte aktivt används i undervisningen. Den franska skollagen rekommenderar också att skolor prioriterar fast internetuppkoppling vid datoranvändning framför trådlös teknik.

Sverige/Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Barn är inte känsligare”

Den franska myndighetsrapporten från Anses visar att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fel. SSM:s Jimmy Estenberg hävdade så sent som i januari 2015 att ”det finns inget vetenskapligt stöd för att de (barnen) skulle vara extra känsliga för radiovågor”.

Likaså påstår Estenberg i samma artikel att ADHD och sömnproblem ”inte har något med strålning att göra”, Det är också i skarp kontrast till Anses slutsats att tekniken kan orsaka kognitiva problem (koncentration, minnesproblem, samt orsaka huvudvärk, sömnsvårigheter, försämrad psykisk hälsa.

Däremot upprepar SSM att barn är känsligare för i stort sett all annan strålning, undantaget elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning (solen, strålning i vården, mm) (37 träffar på ”barn känsligare” på SSM:s webbplats).

Mer info:

 1. Anses pekar på att Nederländerna redan har beslutat att gränsvärdet för tillåten strålning runt frekvensen 2 GHz (nära 3G och Wifi) behöver justeras. Även Kanadas hälsomyndighet beslutade år 2015 att sänka gränsvärdet något. År 2014 sänkte Indien gällande gränsvärde för tillåten strålning från mobilmaster mm. Det är i dag 10 ggr lägre än det som gäller i Sverige. Flera länder har sedan många år lägre gränsvärden för helkroppsexponering från mobilmaster mm, exempelvis Ryssland, Belgien, Italien, Schweiz, Luxemburg. Ryssland har sedan 50 år ett gränsvärde som är 100 gånger lägre än det som gäller i Sverige.
 2. Wall Street Journal redovisade i en artikel den 6 juli 2016 hur mobiltelefoner testas i USA. För att mäta den absorberade strålningen (SAR) hålls mobilen mot en docka fylld med en vätska som hävdas ha samma egenskaper som en människas kropp. Storleken på dockans huvud har utgått från amerikanska militärers huvudomfång. Mobilerna har testats så de uppfyller gränsvärdet på mellan 0,6 cm (Apple exvis) till 1,5 cm från huvudet, men 2,5 cm avstånd från kroppen vid kroppstest. Den använda testmetoden är utformad av industrin själv och motiverades med att äldre mobiltelefoner levererades med en hållare som höll mobilen på 2,5 cm avstånd. Professor Om Gandhi som motsatt sig nuvarande testmetod sedan många år, menar att mobiltelefoner borde testas med betydligt mindre avstånd till kroppen eftersom varje millimeter har betydelse. Barn har dessutom tunnare skallben och mindre öron.
 3. Tidigare har Frankrike antagit följande lagstiftning i ämnet:
 • 2015: Lag som syftar till att reducera barns exponering för strålning, bland annat förbjuds wifi i förskolor för barn under 3 år. Källa se även Frankrike förbjuder trådlösa nätverk i förskolan.
 • Skollag som uppmanar skolor att ”… prioritera användning av trådbunden uppkoppling. Försiktighetsprincipen måste föranleda staten och de regionala instanserna att skydda barnen, och särskilt de allra minsta, mot påverkan av strålning”. Källa.
 • 2010 lag gällande exponering för elektromagnetisk strålning:
  1. Förbjuder reklam för mobiltelefoner riktad till barn under 14 år.
  2. Förbjuder att barn använder mobiltelefoner i skolan.
  3. Möjlighet för hälsomyndigheten att förbjuda försäljning av alla produkter som avger radiofrekvent strålning riktad till barn under 6 år.
  4. Förbud mot försäljning av mobiltelefoner utan en medföljande utrustning som reducerar strålningen mot huvudet
  5. SAR-värdet ska anges tydligt vid försäljning av mobiltelefoner
  6. Mätningar av strålning genomförs och information om de plaster som har kraftigt förhöjda nivåer av strålning (jämfört med vad som är normalt). Källa:
 • SSM har aldrig gjort någon undersökning av hur mycket strålning mobiltelefon- eller surfplatteanvändare utsätts för då utrustningen hålls direkt mot kroppen, liksom i Frankrike. Inte heller har man gjort någon utredning som kännetecknas av samma objektiva och opartiska förhållningssätt som den som Anses gjort.Så sent som den 19 maj gick SSM ut med budskapet att För varje år (under de senaste 13 åren) har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare.” Strålskyddsstiftelsen har i flera granskande artiklar pekat på SSM:s påtagliga brist på objektivitet och opartiskhet (se under ”mer info” nedan). Likaså har Anses tillämpat ett yttrandeförfarande på så sätt att berörda organisationer under 2015 fick yttra sig över en preliminär version. Synpunkterna har Anses tagit hänsyn till i den slutliga rapporten. Strålskyddsstiftelsen ställde i juni krav på att SSM även ska låta organisationer och andra experter yttra sig över SSM:s expertrapporter men Torsten Augustsson vid SSM svarade den 8 augusti 2016 att ”det tidsmässigt inte är rimligt att ha någon remissrunda”.

Strålskyddsstiftelsen granskar Strålsäkerhetsmyndigheten:

2016:Vad framkom egentligen på SSM:s expertseminarium maj 2016? Ökad risk för Alzheimers och ALS. Länk

2016: Varning för Strålsäkerhetsmyndigheten. Länk

2015: Så motarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten bättre skydd mot risker med strålning. Länk

2015: Strålsäkerhetsmyndigheten vantolkar cancerklassning av mobilstrålning. Länk

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend