Mobilstrålning orsakar hjärntumör – sambandet klart

flicka-smartphone-varningstext2En ny stor amerikansk regeringsfinansierad djurförsöksstudie, vars delresultat presenterades i förra veckan, visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör. De nya resultaten från ansedda National Toxicology Program (NTP) bekräftar därmed tidigare undersökningars resultat om förhöjd risk för hjärntumör bland mobilanvändare.  Enligt den tidigare chefen för NTP, Chris Portier, är detta det hittills bäst utförda och största studien på djur som någonsin genomförts.

”Kan få stora konsekvenser för folkhälsan”

Delresultaten från den mycket omfattande och noggranna NTP-undersökningen visar att mobilstrålning orsakade ökad förekomst av malign hjärntumör (gliom) och hjärtcancer som utgår från samma celler (schwannom) som även orsakar hörselnervstumör i huvudet. Dessa cancerformer gliom i hjärnan och hörselnervstumör (schwannom) har upprepat tidigare observerats i undersökningar av människor som använt mobiltelefoner. På grund av de potentiellt allvarliga konsekvenserna för folkhälsan, då i stort sett alla är exponerade inklusive små barn, valde man att i förväg presentera delresultaten om gliom och schwannom, innan alla resultat sammanställts. Den nu offentliggjorda rapporten om undersökningen konstaterar att med tanke på dagens omfattande användning av mobiltelefoner i alla åldersgrupper kan även en liten ökning av risken få stora konsekvenser för folkhälsan.

Klart samband cancer mobilstrålning

Chris Portier, fd direktör för NTP, säger till Scientific American att resultaten visar klart samband mellan cancer och exponering för mobilstrålning.

Ron Melnick som ledde NTP-forskningsprojektet fram till sin pensionering 2009 säger till Wall Street Journal att studiens resultat nu ”omöjliggör fortsatta påståenden om att det inte skulle finnas några risker”. Efter omfattande granskningar av resultaten inom NTP är man eniga om att det finns en cancerrisk.

Så sent som för en och en halv vecka sedan gick Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ut och påstod just det: att det inte skulle finnas några cancer- eller hälsorisker. SSM påstod också att beläggen för hälso- och cancerrisker skulle minskat under senare år trots att beläggen tvärtom ökat. 205 vetenskapsmän enades om att beläggen ökat i en gemensam appell år 2015 som uppmanade till stärkt skydd mot hälsoriskerna: Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, konstaterade de.

Bekräftar tidigare svenska och internationella undersökningar av mobilanvändare

Den svenske cancerläkaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus var en av de 30 internationella experter som för IARC:s räkning utvärderade cancerriskerna med mobilstrålning eller radiofrekvent strålning år 2011, då den klassades som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B. Hardells resultat tillhörde tillsammans med en stor 13-ländersundersökning, Interphone, det som vägde tungt i bedömningen. Båda hade visat just ökad risk för gliom och hörselnervstumör (schwannom). Hans resultat var också avgörande då Italiens högsta domstol år 2012 i en prejudicerande dom konstaterade att en mans hjärntumör orsakats av intensiv mobilanvändning.

Lennart Hardell:
– Vi har upprepade gånger under mer än ett decennium visat att radiofrekvent (RF) strålning från trådlösa telefoner ökar risken för hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven (vestibular schwannoma). År 2013 konstaterade vi mot bakgrund av redan då tillgänglig forskning att RF-strålning är cancerframkallande och bör uppgraderas till Grupp 1, cancerframkallande för människa, av det internationella cancerorganet IARC vid WHO. Trots allt detta har inget gjorts för att varna och informera allmänheten om riskerna.

”Tillräckliga bevis för att strålningen orsakar cancer”

Ass. Professor Igor Belyaev som tidigare forskade vid Stockholms Universitet och nu är verksam vid Cancer Research Institute i Slovakien, var också en av de 30 internationella experter som utvärderade cancerriskerna med mobilstrålning för IARC 2011 då strålningen klassades som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B. Han säger att NTP-resultaten kan underskatta cancerriskerna med den exponering människor utsätts för i verkligheten. Han har i egen forskning visat att effekterna är frekvens- och modulationsberoende. 915 MHz hämmade cellernas förmåga att reparera DNA-skada och påverkade blod-hjärnbarriären.  905 MHz orsakade däremot mindre effekter:

– NTP-resultaten tillsammans med en djurstudie från Tyskland (2015) ger tillräckliga bevis för att mobilstrålning orsakar cancer hos djur. Forskningen har även redovisat mer bevis för möjliga mekanismer för icke-termiska effekter (under gällande gränsvärde)  bland annat via produktion av reaktiva syreradikaler. Med hänsyn till de växande bevisen från epidemiologiska studier, bör exponering för RF-strålning från mobiltelefoner klassificeras som cancerframkallande Grupp 1 eller åtminstone 2A.

Extremt högt risktagande med människors hälsa

Strålskyddsstiftelsen säger att det vilar ett mycket tungt ansvar på de myndighets- och industriföreträdare som fortsätter att förneka de omfattande och ökande beläggen för allvarliga hälsorisker som nu finns till hands.

– Risktagandet med folkhälsan är extremt högt. Alla inklusive små barn är exponerade i ökad utsträckning. Det behövs bred och objektiv information om riskerna. Vi har sedan länge tillräckliga belägg för skadlighet som visar att människor måste skyddas bättre, särskilt barnen. Det behövs kraftigt sänkta gränsvärden och varningstexter särskilt på mobiltelefoner och surfplattor. Den trådlösa tekniken måste bort från skolor och förskolor i första hand, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen

Fakta om NTP-undersökningen

De nu presenterade delresultaten gäller endast de observerade tumörformerna gliom i hjärnan och schwannom i hjärtat och enbart exponering för 900 MHz GSM eller CDMA (använd i USA).  Övriga tumörformer som kan ha uppstått av exponeringen är ännu oredovisade.

Råttorna helkroppsexponerades under 2 år från fostertiden och framåt i tiominutersintervaller under sammanlagt 9 timmar per dag.

Det var främst bland de exponerade hanråttorna som en ökning av de redovisade tumörformerna uppstod. Bland honråttorna observerades en lägre förekomst.

46 av 540 helkroppsexponerade hanråttor utvecklade cancer eller förstadium till de redovisade cancerformerna (gliom eller schwannom). Det innebär en av tolv exponerade hannar fick gliom (i hjärnan) eller schwannom (i hjärtat) eller dess förstadium. Bland de oexponerade kontrollråttorna (hannar) sågs ingen förekomst. Se även fakta från Professor Joel Moscowitz.

Ökad förekomst av cancer sågs vid helkroppsexponering vid 1,5 W/kg det vill säga klart under gällande gränsvärde som är 2 W/kg. Gällande gränsvärde på 2W/kg utesluter cancereffekter och andra långtidseffekter. Det täcker endast omedelbara uppvärmningseffekter (termiska) som uppstår då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad, vilket då sker inom 30 minuter.

Hösten 2017 planeras resten av resultaten offentliggöras, dvs förekomsten av andra tumörformer och undersökningen av de djur som exponerats för 1900 MHz.

Länkar: NTP-undersökningen

Tidigare forskning

Forskningen om risk för hjärntumör bland mobiltelefonanvändare (fall-kontrollstudier)  visar genomgående förhöjd risk för gliom och schwannom. Beläggen för att strålningen främjar och/eller orsakar cancer har stärkts enbart under de senaste åren:

Undersökningar av mobilanvändare och ökad risk för hjärntumör de senaste åren:

  • År 2010 publicerades en internationell 13-ländersundersökning om risk för malign hjärntumör (gliom) koordinerad av IARC (WHO:s cancerforskningsinstitut), Interphone. Den visade förhöjd risk för malign hjärntumör (gliom) för de som använt mobilen mest. (Interphone 2010)
  • År 2011 publiceras Interphone (13 länder) resultat om risk för hörselnervstumör som visar att mobilanvändning är kopplad till ökad risk. (Interphone 2011)
  • År 2011 publiceras en undersökning som indikerar att barn mellan 7-19 år som haft mobilabonnemang längst tid löper ökad risk för hjärntumör. Undersökningen och författarnas slutsatser har kritiserats pga att observerade förhöjda risker undervärderats och tonats ner. Aydin et al. 2011
  • 2011: en undersökning från Japan visar samband mellan ökad risk för hörselnervstumör av mobilanvändning. (Sato et al. 2011)
  • 2013  svensk undersökning om risk för hjärntumör bland mobilanvändare visar ett dos-responssamband mellan mobilanvändning och risk för malign hjärntumör (gliom). Ju mer mobilen använts ju högre var risken för gliom. Risken började öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. (Hardell et al. 2013)
  • 2013: en svensk undersökning visar ökad risk för hörselnervstumör av mobilanvändning och användning av trådlös telefon. (Hardell et al. 2013)
  • 2014 :en fransk undersökning som också visade förhöjd risk för malign hjärntumör (gliom). (Coureau et al.)
  • 2014: En svensk undersökning ser ökad risk för hörselnervstumör för de som använt mobilen eller den trådlösa telefonen mest. (Pettersson et al. 2014)

Forskning djurförsök och forskning på celler

År 2015 publicerades en tysk undersökning (Lerchl et al.) finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten som visade förhöjd tumörförekomst bland försöksdjur som långtidsexponerats för 3G vid låga nivåer, 50 ggr under gällande riktlinjer eller gränsvärden och exponerats för en kemikalie jämfört med kontroller som endast exponerats för kemikalien. Ökad tumörförekomst uppträdde redan vid 0,04 W/kg att jämföra med gränsvärdet på 2 W/kg.  Denna undersökning var en upprepning av en tidigare undersökning som också visade en tumörfrämjande effekt i kombination med kemikalie.

Men redan 1992 visade en undersökning som långtidsexponerade möss för frekvensen 2,45 GHz, dvs  nära den mycket använda WiFi-frekvensen. De exponerade mössen fick över tre gånger så många primära maligna tumörer och dubbelt så många metastaserade cancer som den oexponerade gruppen. Chou et al. 1992

Laboratorieundersökningar visar att strålningen orsakar bildning av fria radikaler och DNA-skador. Bioinitiativgruppen konstaterade 2014 att över hundra undersökningar visar gentoxiska effekter (skador på DNA) av elektromagnetiska fält: Genetiska effekter (skador DNA) av radiofrekvent strålning har rapporterats i 65% (74 av 114 studier)

En internationell forskningsanalys 2015 konstaterar att 93 av 100 undersökningar visar att strålningen orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress är en möjlig mekanism bakom cancer.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend