Amerikansk forskning bekräftar att mobilstrålning orsakar hjärntumör

mobilenhjarntumorNational Toxicology Program (NTP) inom den amerikanska regeringen väntas inom kort  informera allmänheten om att mobilstrålning kan orsaka cancer. Bakgrunden är att en mycket stor statligt finansierad djurstudie, som kostat 25 miljoner dollar, visat att mobilstrålning orsakat ökad förekomst av aggressiv hjärntumör (gliom) bland de exponerade djuren. Det avslöjar Microwave News.

Uppdatering 27 maj 2016: Delar av resultaten (förekomst av gliom och schwannom) från undersökningen nu offentliggjorda. Se pressklipp amerikansk press längst ner. Enligt Professor Joel Moscowitz, vid University of California, visade undersökningen att en av tolv exponerade hanråttor utvecklade de redovisade cancerformerna eller förstadie till dem. Observera att de nu presenterade resultaten endast gäller två observerade cancerformer, gliom och schwannom. Resten av resultaten beräknas bli offentliggjorda först hösten 2017. Förekomsten av cancertumörer kan alltså ha varit högre i de exponerade grupperna i synnerhet som mössen helkroppsexponerades. Tidigare undersökningar har visat ökad förekomst av tumörer i endokrina körtlar, lymfkörtlar och lever samt lunga.

Microwave News har fått uppgifter från personer inom NTP om att diskussioner pågår om hur man ska informera allmänheten om resultaten, som fortfarande inte offentliggjorts. Chefer inom NTP menar att resultaten måste släppas så fort som möjligt eftersom i stort sett hela befolkningen är exponerad och därmed kan vara utsatta för förhöjda risker.

Förhöjd förekomst av aggressiv hjärntumör

Enligt källor till Microwave News observerades en förhöjd förekomst av aggressiv hjärntumör (gliom) och malign hjärtcancer (schwannom) bland råttorna som långtidsexponerades för mobilstrålning under två år. Inga sådana tumörer sågs i den oexponerade kontrollgruppen. Tidigare upprepade undersökningar har visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för gliom samt också tumör på hörselnerven av samma typ (schwannom) som framkom i den nya amerikanska undersökningen.

År 2011 klassade IARC mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B år 2011, främst mot bakgrund av mobilanvändarundersökningarna. Sedan dess har ny forskning bekräftat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör och tumör på hörselnerven. Dessutom har ny forskning på celler och djurförsök bekräftat att strålningen kan orsaka cancer.

Ron Melnick som var med och planerade NTP-undersökningen säger till Microwave News att man efter omfattande granskningar har nått konsensus om att undersökningen visar en cancereffekt. Det finns en stor oro för folkhälsan eftersom resultaten överensstämmer med de cancerformer tidigare observerats i undersökningar av människor som använt mobiltelefoner, gliom och schwannom.

Bekräftar tidigare svenska undersökningar av mobilanvändare

Den svenske cancerläkaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus var en av de 30 internationella experter som för IARC:s räkning utvärderade cancerriskerna med mobilstrålning år 2011, då den klassades som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B. Hardells resultat tillhörde de som vägde tungt i bedömningen. Hans resultat var också avgörande då Italiens högsta domstol år 2012 i en prejudicerande dom konstaterade att en mans hjärntumör orsakats av intensiv mobilanvändning.

Lennart Hardell säger att de amerikanska resultaten bekräftar det hans grupp återkommande visat:
– Vi har upprepade gånger under mer än ett decennium visat att radiofrekvent (RF) strålning från trådlösa telefoner ökar risken för hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven (vestibular schwannoma). År 2013 konstaterade vi mot bakgrund av redan då  tillgänglig forskning att RF-strålning är cancerframkallande och bör uppgraderas till Grupp 1, cancerframkallande för människa, av det internationella cancerorganet IARC vid WHO. Trots allt detta har inget gjorts för att varna och informera allmänheten om riskerna.

Tillräckligt för högsta cancerklassning Grupp 1, cancerogen för människan

Mobilen_kan_hjarntumorProfessor Joel Moscowitz vid University of California, håller med Lennart Hardell. Han säger att IARC nu har tillräckliga belägg för att skärpa cancerklassningen av mobilstrålning till ”cancerogen för människa”, Grupp 1 som är högsta cancerklassen. Så sent som den 22 maj intervjuades han i Wall Street Journal om forskningsläget. Han konstaterar att vi nu år 2016 har belägg från över ett dussin epidemiologiska undersökningar som visar att mobilanvändare löper förhöjd risk för malign och benign hjärntumör.

Professor David Carpenter som är chef för Institute for Health and the Environment, vid University of Albany i USA säger till Microwave News att de nya resultaten är avgörande:

– De bekräftar vad vi har sett under många år. NTP är en del av regeringen och det kommer att bli väldigt svårt för nej-sägarna att fortsätta att förneka sambanden

Stor tysk djurstudie bekräftade redan 2015 cancereffekter

surplatta_cancerFör ett år sedan rapporterade Strålskyddsstiftelsen redan att en stor djurstudie finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten visat att 3G-strålning främjar tumörtillväxt. Resultaten bekräftade tidigare forskning vid ett annat tyskt laboratorium som också visat cancereffekter. De cancerfrämjande effekterna sågs vid nivåer som var 50 gånger lägre än det värde som industrin och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdar skulle skydda mot hälsorisker med strålningen. Det innebär exempelvis att surfplattor utsätter användande barn för liknande tumörfrämjande strålning. Under 2015 rapporterade vi även om en forskningsgenomgång som redovisade att 93 av 100 undersökningar visar att strålningen orsakar oxidativ stress, en i dag allt mer etablerad mekanism bakom cancerutveckling. Enligt forskarna är det nu ”övertygande bevisat” att strålningen orsakar oxidativ stress.

220 vetenskapsmän eniga om att beläggen för cancerrisker ökat

För ett år sedan sände 205 vetenskapsmän (bland dem Lennart Hardell, David Carpenter och Joel Moscowitz), en gemensam appell till FN och WHO om att allmänheten måste skyddas och informeras om hälsoriskerna. Appellen är i dag undertecknad av 220 vetenskapsmän. De konstaterar att allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador och att allmänheten måste informeras brett om riskerna och skyddas bättre.

En ny stor undersökning från Italien visar också förhöjd förekomst av hjärtcancer (schwannom) i djurförsök. Den italienska studien exponerade försöksdjuren för lågfrekventa magnetfält, vilket också avges i hög grad från mobiltelefoner.

Extremt högt risktagande med människors hälsa

Ny bild (1)Strålskyddsstiftelsen säger att det vilar ett mycket tungt ansvar på de myndighets- och industriföreträdare som fortsätter att förneka de omfattande och ökande beläggen för allvarliga hälsorisker som nu finns till hands. Så sent som för en vecka sedan påstod Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM att beläggen skulle minskat för cancerrisker och hälsorisker. Detta trots att 220 vetenskapsmän är ense om att beläggen för hälsorisker tvärtom ökat och att allmänheten därmed måste informeras brett och skyddas.

– Risktagandet med folkhälsan är extremt högt. Alla inklusive små barn är exponerade i ökad utsträckning. Det börjar bli dags att kräva att de som förnekar de ökande beläggen för riskerna i offentlig tjänst måste ta personligt ansvar för konsekvenserna av att inte objektivt redovisa forskningsläget och forskarnas bedömningar, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

 

Pressklipp fredagen den 27 maj:

Mother Jones: Game-Changing study links cellphone radiation to cancer.

Wall Street Journal: Cell phone cancer link found in Government study

Scientific American: Major Cell phone radiation study reignites cancer questionsLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend