Stoppa 5G – vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsorisker

Forskare, vetenskapsmän och läkare varnar i en gemensam skrivelse för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell. Flera andra appeller från forskare och läkare har också sänts till ansvariga beslutsfattare, bland annat Space 5G Appeal som undertecknats av över 300 000 personer, inklusive flera tusen vetenskapsmän, ingenjörer och läkare.

Uppdaterad oktober 2020: 407 vetenskapsmän och läkare har nu undertecknat 5G-appellen. Länk

Se även vår temasida om 5G med många fler artiklar om 5G länk  samt www.5gappeal.eu länk. Vetenskaplig artikel om 5G Appeal (2020) länk.

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning av 5G kan du läsa här. Vårt faktablad om 5G här.

”Den trådlösa industrin avser att använda teknik som kan ha några mycket allvarliga skadliga följder”, förklarar en av undertecknarna av skrivelsen, Lennart Hardell, cancerläkare och docent vid onkologiska institutionen, medicinska fakulteten, Örebro Universitetet, Örebro.

”Vetenskapliga undersökningar har sedan många år och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa när trådlösa produkter testas ordentligt med hjälp av förhållanden som speglar verkliga exponeringar. Eftersom hälsorisker observerats redan vid i dag vanliga exponeringar är vi mycket bekymrade över att den ökade exponeringen för 5G-strålning kan resultera i tragisk, irreversibel skada. ”

Rekommenderar moratorium

I sin skrivelse skriver läkarna och vetenskapsmännen:

”Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin. ”

Docenten och folkhälsoforskaren, Joel Moskowitz, verksam vid University of California, Berkeley, USA, förklarar:

”Vetenskaplig forskning har dokumenterat industrins inflytande på studier av hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik. Vi insisterar på ett moratorium på 5G tills icke-industriell forskning kan genomföras för att säkerställa allmänhetens säkerhet.”

Moskowitz är en av rådgivarna till en tidigare appell i frågan, den internationella EMF Scientist Appeal, som lämnades till FN och WHO 2015. Appellen har nu undertecknats av 230 forskare från 41 nationer – alla har publicerat vetenskapliga artiklar om effekter av elektromagnetiska fält (EMF).

Appellen och skrivelsen om 5G pekar på visade hälsofaror från exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik inklusive ”… ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur. ”

Eftersom 5G ökar strålningen så massivt, vilket beskrivs av Ericsson, kan man inte bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker med strålningen än i Sverige, exempelvis Schweiz, Belgien, Italien om inte dessa länder höjer gränsvärdet och försämrar skyddet. Därför har telekombolagen övertygat beslutsfattare i Bryssel att höja gränsvärdet 5,5 gånger jämfört med det som gällde vid 4G-utbyggnaden och drygt 20 gånger jämfört med det som gällde vid 3G-utbyggnaden.

Flera regioner i Belgien och i Schweiz har pga oklarheterna gällande riskerna med 5G och hur de intensiva pulserna ska kontrollmätas, infört moratorium för 5G.

Fler appeller

  • 5G Space Appeal, som begär att 5G på land och i rymden stoppas, undertecknad av över 300 000 personer, bland dem flera tusen vetenskapsmän, läkare och ingenjörer. Länk
  • Över 400 belgiska läkare begär att 5G stoppas. Länk
  • En skrivelse signerad av över 130 läkare begär att Chiles regering inför moratorium för 5G. Länk
  • Tyska miljorganisationen Bund vill att 5G stoppas i Hamburg. Länk
  • Internationell organisation läkare för miljön begär att 5G stoppas. Länk
  • Över 60 franska borgmästare och folkvalda begär moratorium för 5G. Länk

Övriga exempel på skrivelser om 5G: (källa Environmental Health Trust)

5G i Sverige har lett till massivt ökad strålning

Post- och telestyrelsen, PTS, meddelade tidigt under 2017 att man planerade tillåta storskaliga experiment med 5G. Under 2019-2020 har 5G-utbyggnaden påbörjats och 5G har startats i flera större städer, bland annat i Stockholm. I november 2020 avser PTS hålla auktioner för 5G-frekvenser för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G innebär enligt mätningar som utförts av bland annat Anders Sydborg i samarbete med Strålskyddsstiftelsen, ett mycket kraftigt tillskott av högfrekvent strålning vars konsekvenser för människors hälsa och för miljön är helt outredda och outforskade. Mätningar under 2020 visar att strålningen ökat tiofalt på flera platser.

Det saknas fortfarande i oktober en riskbedömning som objektivt tagit hänsyn till de allvarliga effekter som redan visats i forskningen som effekter av redan befintlig teknik. Strålsäkerhetsmyndigheten påstår nu att man gjort en riskbedömning av 5G baserat på sitt eget vetenskapliga råds bedömningar samt EU:s expertgrupp SCENIHR. Båda dessa utredningar är gjorda av experter som till en majoritet har kopplingar till telekombolagen dvs är jäviga och de kännetecknas av att vara gravt vinklade till telekombolagens fördel. Strålsäkerhetsmyndigheten har inte gjort en objektiv bedömning och inte lyssnat på de många forskare och experter som tvärtom varnar för allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för miljön. Dessutom har man helt ignorerat de många tidiga rapporter från människor som drabbats av ohälsa efter att 4G+- och 5G-basstationer satts upp i närheten av deras bostäder, vilka inkommit till myndigheten.

Den 24-25 maj 2020 meddelade Tele2 och Telia att de startar 5G i Stockholm. Så här skrev Telia på sin webbsida: ”Under våren 2020 har 15 basstationer i Stockholm byggts ut med 5G, och nätet är alltså redan igång. Ytterligare ett 60-tal stationer ska vara klara i juni, utbyggda i partnerskap med Ericsson. Därmed kommer en stor del av centrala Stockholm att ha 5G-täckning lagom till midsommar, inklusive Norrmalm, Östermalm och Vasastan. Parallellt med detta bygger vi ut nätet i ytterligare 12 städer runt om i Sverige för lansering senare under 2020 – bland annat Göteborg och Malmö.”

5G innebär även intensiva strålningspulser för att åstadkomma den hypersnappa informationsöverföringen. Dessa strålningspulsers konsekvenser för människors hälsa samt fågel- och insektslivet är helt outredda, men forskare oroas över konsekvenser i form av omedelbara vävnadsskador, skador på hud, ögon eller allvarlig hjärtpåverkan exempelvis i form av hjärtstopp eller hjärtinfarkt.

Den franska myndigheten Anses konstaterade i januari 2020 att det helt saknas forskning på effekter av de frekvenser PTS kommer att sälja för 5G: dvs mellan 3 och 4 samt 26 GHz.

Mot bakgrund av visade risker som den redan befintliga strålningen medför och de tecken på försämrad hälsa som sammanfallit med det senaste decenniets ökande exponering för mikrovågsstrålning, samt mätningar och inkomna rapporter under 2020 om svåra hälsoproblem i samband med 5G-utbyggnaden, kan  5G befaras försämra det allmänna tillståndet och utbyggnaden bör därför stoppas enligt miljöbalken, kap 2, § 10, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.

Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Detta från en strålningsnivå som redan före 5G-utbyggnaden orsakat skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst.

Under våren 2020 har alltså en mycket kraftig ökning av strålningen från basstationer uppmätts, vilket förorsakat att många människor insjuknat i typiska strålningssymptom: sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus, tryck över bröstet, hjärtklappning, brännande röd hud, yrsel och näsblod (särskilt bland barn). Ett nytt symptom som börjat bli vanligt är andningsproblem. 5G-experimentet sker också utan politisk debatt och utan kontroll av konsekvenserna för människors hälsa eller miljön. Hela Sverige blir experimentmiljö och människor är oinformerade samt desinformerade om kända hälsorisker, vilket är oacceptabelt enligt gällande internationella konventioner och svensk lagstiftning.

5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon. 5G innebär en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare, i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

EU har skrivit följande två svar till prof. em. Rainer Nyberg och cancerläkaren Lennart Hardell

Svar 1

Svar 2

Mer om 5G – se vår TEMASIDA 5G. Länk

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning om 5G. Länk

Strålskyddsstiftelsen: 5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa. Länk

Microsoftdirektör i 16 år vill stoppa 5G. Länk

Hjärntumördrabbade och 10-årig pojke protesterar mot 5G. Länk

Broschyr om 5G. Länk

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer. Länk

 

Uppdaterad: 20 oktober 2020

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend