Hög strålning från basstationer för mobiltelefoni i Stockholm visar mätningar

Mätvärden så höga som 173 000 µW/m2 har uppmätts på Järntorget i gamla stan i Stockholm. Även andra platser i Stockholm har mycket hög strålning från mobiltelefonsystemen GSM, 3G och 4G. Värdena är långt högre än de nivåer där forskare observerat förhöjda cancerrisker samt en lång rad andra hälsorisker. Vi saknar i dag gränsvärden som skyddar mot cancerrisker och andra ohälsoeffekter av kronisk exponering för mikrovågsstrålning från basstationer för mobiltelefoni. Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara akuta effekter.

Cancerläkaren Lennart Hardell och hans forskargrupp har mätt strålningen från de vanligaste telekommunikationssystemen inklusive radio/TV i Stockholm. Mätningarna har genomförts dels på centralstationen och dels i gamla stan och resultaten är publicerade i två vetenskapliga artiklar:[Stockholm gamla stan], [Stockholm centralstation].

Resultaten visar att:

  1. Strålningen på vissa platser är mycket hög och överstiger kraftigt de nivåer där forskare observerat ohälsorisker inklusive risk för cancer.
  2. Strålning från mobiltelefoni är mycket högre än strålning från Radio/TV. Tabell
  3. 3G respektive 4G ger lika mycket eller i flera fall mer strålning som GSM Tabell. När 3G introducerades påstods det att 3G skulle ge mindre strålning än GSM.[3]
  4. För varje nytt telekommunikationssystem som tas i bruk ökar strålningen markant eftersom varje generation ger ett kraftigt tillskott samtidigt som de äldre systemen fortsätter att användas. Det innebär att 5G kommer att öka strålningen ännu mer från dagens redan mycket höga nivå. När 3G introducerades påstods att strålningen skulle minska.[4]

Högst strålning rakt framför basstation

Resultaten visar även en stor variation av strålningsnivån mellan olika platser. Jämfört med de högsta toppvärdena på Stockholms Centralstation och på Järntorget var de högsta uppmätta nivåerna vid Högsta domstolen och Stockholms slott betydligt lägre. Mätningarna avser strålning som sänds ut från basstationerna. Strålning som avges från mobiltelefoner ingår inte. Det innebär att i verkligheten är människors exponering långt högre än det som mätningarna visar, pga den strålning som även sänds ut från många mobiler där det finns många människor, exempelvis på Centralstationen

Forskarna konstaterar att strålningen är betydligt högre vid platser där sändarantenner placerats på låg höjd, endast några meter från marken som i gamla stan. Detta skapar signifikant högre nivåer. Situationen förvärras av de smala gatorna samt de höga väggarna som reflekterar strålningen. Den högsta strålningen utsätts de för som bor elle r arbetar i byggnader med fönster mitt emot sändarantennen eller basstationen.

Forskningen visar att hälsorisker kan uppträda vid långtidsexponering från och med nivåer som är betydligt lägre, eller från 30-500 µW/m2 enligt Bioinitiative-rapporten, som sammanställde forskning publicerad mellan år 2007 och 2012.

Gällande gränsvärden saknar skydd mot risker med långtidsexponering

Gällande gränsvärden eller referensvärden är betydligt högre: 10 000 000 µW/m2 för 3G och 4G. Men de skyddar inte mot skadliga effekter av långtidsexponering som observerats vid betydligt lägre strålningsnivåer, utan endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad C, sk termiska effekter. Dessa termiska effekter sker normalt redan inom 30 minuter vid såpass höga strålningsnivåer.

Gränsvärdet, eller riktvärdet, är rekommenderat av ICNIRP 1998 och därefter av EU och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Det utesluter uttryckligen cancereffekter och andra effekter av längre tids kronisk exponering, som exponering från mobilbasstationer i bostaden, på arbetsplatsen eller i skolan. EU konstaterar att medlemsstaterna emellertid har ansvar för att skydda sina invånare och kan anta strängare riktlinjer.

SSM: ”Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz–300 GHz.”[5]

EU:Syftet med denna rekommendation är att tillhandahålla en gemensam ram för en hög nivå på skyddet mot omedelbara effekter av elektromagnetiska fält på 0 Hz–300 GHz. Medlemsstaterna har ansvar för att skydda sina befolkningar och kan anta strängare riktlinjer än de som ges i Rekommendationen.”[6]

17 studier bekräftar att boende nära mobilmaster löper hälsorisker

SSM hävdar att referensvärdet/gränsvärdet är satt med stor försiktighetsmarginal till påvisade effekter och att forskningen inte lyckats påvisa skadliga effekter under detta. Det är fel. Omfattande forskning visar att strålning långt under referensvärdet orsakar skadliga effekter. Minst 17 studier visar att de som bor inom 300-400 meter från mobilmaster eller som exponeras för nivåer långt under referensvärdet löper förhöjd risk för cancer eller en symtombild som sedan länge kallats för mikrovågssyndromet och som morsvarar det som i dag kallas ”psykisk ohälsa” och ”utmattningssyndrom”. Upprepade undersökningar visar förhöjd risk för cancer bland mobilanvändare och hundratals forskningsresultat visar skadliga effekter i djurförsök och i cellforskning vid nivåer som klart understiger referensvärdet/gränsvärdet.

Gränsvärdet måste skärpas så att det skyddar mot cancer och psykisk ohälsa

Gränsvärdet behöver skärpas radikalt enligt en växande grupp forskare mot bakgrund av att det blir allt mer klarlagt att skadliga effekter observerats vid mycket låga nivåer i förhållande till det föråldrade gränsvärdet från SSM. Bioiniativegruppren rekommenderar en skärpning till 3 mikroW/m2 och Salzburg Health Departments officiella rekommendation är att strålningen inte bör överskrida 1 mikroW/m2 i bostaden. Det ska jämföras med SSM:s referensvärde som är 10 miljoner gånger högre, eller 10 000 000 mikroW/m2.

Strålskyddsstiftelsen stödjer sig mot Salzburg Health Department och Bioiniative och anser, även mot bakgrund av omfattande vittnesmål från drabbade människor, att gränsvärdet borde ligga på 1-3 mikroW/m2  för att skydda alla i samhället.

Referenser:

Hardell et al.: Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. Länk

Hardell et al.: High radiofrequency radiation at Stockholm Old Town: An exposimeter study including the Royal Castle, Supreme Court, three major squares and the Swedish Parliament. Länk

Strålskyddsstiftelsen faktablad om mobilmaster och hälsa. Länk

[3] ”3G strålar mindre än GSM”, Tidningen Mobil, 2004 http://www.mobil.se/nyheter/3g-str-lar-mindre-n-gsm#.WS1VtrhGTrg

[4] Den totala strålningen ökar inte, jämfört med gsm . Snarare är det tvärtom, enligt Eduardo Figueroa-Karlström. Detta då det krävs mindre energi från varje 3G-basstation, något som håller nere strålningsnivån både från basstationerna i sig och från mobiltelefonerna. http://www.mobil.se/nyheter/3g-str-lar-mindre-n-gsm#.WS1VtrhGTrg

[5] Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, SSI FS 2002:3

[6] EU Council Recommendation 1999/519/ECLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend