Mobilmaster orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa. Ny forskning bekräftar effekterna.

Strålskyddsstiftelsen kan presentera nya forskningsresultat som stärker bevisen för att strålning från mobilmaster medför hälsorisker. Genomgående ses ökad förekomst av huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, yrsel, koncentrationsproblem och depression/psykisk ohälsa. Forskning visade redan 1970 att mikrovågsstrålning orskade symtomen. Forskning visar  även förhöjd förekomst av cancer. Vi saknar än i dag skyddande regelverk mot dessa hälsofaror.

Flera nya undersökningar har under åren 2015-2016 redovisats som bekräftar tidigare observationer och undersökningar om att närboende till mobilmaster löper förhöjd risk för främst:

sömnsvårigheter, huvudvärk, depression/nedstämdhet, yrsel, försämrat minne, trötthet, tryck över bröstet och koncentrationssvårigheter.

Det är också just dessa symtom som många människor från olika delar av landet och från hela världen samstämmigt vittnar om som en effekt av strålning från mobilmaster. Upprepade undersökningar av mobilanvändare visar också att de mest exponerade även har högre förekomst av dessa symtom.

I en ny undersökning från Indien har forskarna även undersökt salivproduktionen. Resultatet visar att människor som bor nära en mobilmast hade en ökad negativ påverkan på salivproduktionen. Tidigare forskning, har också upprepat pekat på att mobilstrålning påverkar spottkörtlarnas produktion av saliv och en oxidativ stress-reaktion.

Symtombilden med huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, minnesproblem, trötthet och depression med mera beskrevs redan under 1960- och 1970-talet som en effekt av längre tids förhöjd exponering för mikrovågsstrålning. Symtombilden kallades ”mikrovågssyndromet” eller ”radiofrekvenssjukan”.

På en forskarkonferens år 1970 noterades att det fanns ökande belägg för att kronisk exponering vid nivåer långt under gällande gränsvärden i dag orsakade negativa hälsoeffekter som kan vara subtila, försämra prestationsförmågan, kroniska och påverka den psykiska och fysiska hälsan och livslängden, men även genetiska och påverka kommande generationer.  De vanligaste effekterna var:

huvudvärk, trötthet, försämrad intellektuell förmåga och minne, minskad sexlust, irritabilitet, sömnlöshet och förändrat blodtryck och hjärtrytm, förstorad sköldkörtel och påverkan på endokrina körtlar.

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt den forskning som visar negativa hälsokonsekvenser, inklusive ökad risk för cancer, bland närboende till mobilmaster i ett Faktablad.

Gällande riktlinjer eller gränsvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är mycket höga och bygger på en föråldrad föreställning bestämd av den amerikanska militärindustrin och telekomindustrin (IEEE) som utesluter alla dessa sedan länge visade effekter vid betydligt lägre strålningsnivåer. Riktlinjerna skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter då strålningen är så intensiv att den därigenom orsakar skada inom 30 minuter. Alla effekter av längre tids exponering vid lägre effektnivåer är uteslutna, exempelvis cancer och de vanligaste observerade och rapporterade symtomen som sömnsvårigheter, huvudvärk och psykisk ohälsa exempelvis. IEEE:s värden har anammats av ICNIRP som i sin tur påverkat WHO:s, EU:s och Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

 

Referenser:

A Radiant Day, NRK, 2007. https://www.youtube.com/watch?v=AHhfjQ1_JVw; https://www.youtube.com/watch?v=4cdm70iPNjs

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27011934

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22894683

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26005658 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24499288

http://www.magdahavas.com/pick-of-the-week-22-a-very-important-symposium/Liknande artiklar

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Info om sätt att stödja


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

T-shirts och collegetröjor. Se dem och beställ här.

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend