20 organisationer kräver att vilseledande EU-rapport görs om

EU-kommissionens rapport om möjliga hälsorisker med elektromagnetiska fält och mobilstrålning kallad SCENIHR 2015 ger vilseledande och felaktig information om forskningsläget. Den är författad av en grupp experter med kopplingar till berörd industri och utestänger den del av forskarvärlden som menar att det finns omfattande belägg för allvarliga hälsorisker. Rapporten utgör ett hot mot EU-medborgarnas hälsa och måste därför annulleras och göras om på nytt, skriver 20 organisationer i en gemensam protest till kommissionen.

190 experter varnar för allvarliga hälsorisker – ignoreras

En växande och stor grupp experter bedömer till skillnad från SCENIHR:s experter,  att det finns omfattande belägg för allvarliga hälsorisker. Exempelvis sände  190  internationella experter på området  i maj 2015 en gemensam vädjan till FN, WHO och medlemsländerna som kräver bättre skydd för allmänheten från kända hälsorisker, skärpt  regelverk och gränsvärden samt bredare information till allmänheten.

Tydliga och ökande bevis  för allvarliga hälsorisker

I skrivelsen till EU-kommissionen pekar organisationerna vidare på att  SCENIHRrapporten har misslyckas med sin huvuduppgift: att identifiera ”potentiella hälsorisker”. Det finns bevis som tydligt, övertygande och i växande omfattning konstaterar att det finns många potentiella negativa hälsoeffekter och hälsorisker: hjärntumörer, cancer, neurodegenerativa sjukdomar, skador på foster och stressrelaterade sjukdomar, vilket också påpekades till kommissionen av Bioinitiativgruppen våren 2015

SCENIHR-rapporten är ett misslyckande och hot mot hälsan

SCENIHR-rapporten ignorerar de vetenskapliga bevisen för hälsorisker vid  nivåer som praktiskt taget alla i ökande grad är utsatta för, även små barn, i de flesta länder i Europa i dag och utestänger den del av forskarvärlden som menar att det finns allvarliga hälsorisker och är oberoende från industrin.

20 miljöorganisationer konstaterar i skrivelsen att SCENIHR-rapporten är ett misslyckande och ett hot mot EU-medborgarnas hälsa. De begär att rapporten annulleras och görs om med hjälp av en expertgrupp som är mer representativ för forskarvärlden och som inte har kopplingar till den berörda industrin.

Ordförande för SCENIHR konsult åt mobilindustrin

Ordförande för SCENIHR:s arbetsgrupp som skrivit rapporten, Theodoros Samaras, är exempelvis tidigare konsult åt Vodafone och fd anställd hos IT’IS, en industrifinansierad organisation i Schweiz . Han är  för närvarande konsult åt IT’IS. Kopplingen till IT’IS redovisade Samaras inte i jävsdeklarationen. Samaras är även sedan länge medlem av den industridominerade organisationen IEEE.

Svensk expert glömde redovisa industrikoppling

TeliaSoneras två rådgivare, Mats-Olov Mattsson och Kjell Hansson-Mild, har också deltagit i SCENIHR. Mats-Olov Mattsson, hävdar i sin jävsdeklaration  att han är rådgivare till TeliaSonera utan ersättning, ett påstående som de 20 miljöorganisationerna bedömer har låg trovärdighet. De pekar även på att Mats-Olov Mattsson, inte redovisat att det privata institut där han har sin anställning, är till 49,5% ägt av det österrikiska näringslivet (Austrian Institute of Technology, AIT). AIT och gör stora satsningar på trådlös teknik.

Medlemmar i ICNIRP och IEEE både part i målet och domare

I en bilaga till organisationernas skrivelse redovisas experternas kopplingar till industrin samt till de industrivänliga organisationer, ICNIRP och IEEE, som ligger bakom dagens föråldrade gränsvärden för tillåten strålning som är av stor ekonomisk betydelse för den berörda industrin. Gränsvärdena är däremot av mindre betydelse för allmänheten eftersom de inte skyddar  mot hälsorisker från den form av upprepad exponering alla i ökande grad utsätts för: under längre tid. IEEE är dominerad och finansierad av industrin. ICNIRP påstås vara ”oberoende”, men de flesta av de nuvarande och tidigare experterna har kopplingar till industrin. ICNIRP har dessutom nära band till IEEE och baserar sina rekommendationer på IEEEs. Att både sätta gränsvärden för en organisation och utvärdera gränsvärdet för en annan organisation (WHO, EU eller SSM)  är jäv. De är både part i målet och domare.

Manipulativ presentation av hjärntumörrisker

SCENIHR-rapportens författare presenterar också vetenskapliga undersökningar på ett manipulativt sätt vilket också redovisas i en kritisk analys av avsnittet om risken för hjärntumörer av mobiltelefonanvändning. Bland annat läggs stor tyngd på två undersökningar som är så bristfälligt genomförda att de inte säger något om risken med att använda mobiltelefoner. Den ena av dessa jämförde om danskar som tecknade ett privat mobilabonnemang under perioden 1987-1995 har fått mer hjärntumörer än den danska befolkningen i övrigt. Problemet är att de allra största användarna som använde mobilen allra mest betraktats som icke-användare och hamnat i jämförelsegruppen den övriga befolkningen. Inte nog med det: även alla storanvändare, företagsanvändare som privatanvändare, som började använda mobilen efter 1995 har också betraktats som oexponerade och också hamnat i jämförelsegruppen. Två år före undersökningens slutdatum 2007, hade i stort sett alla i den ”oexponerade” jämförelsegruppen (den övriga befolkningen) ett mobilabonnemang. Ingen analys av hur mycket mobilen använts har gjorts utan den enda studerade parametern är hur lång tid som förlöpt sedan abonnemanget först tecknades. Studien är därför helt värdelös för att bedöma hälsorisker med mobilanvändning.

Hjärntumörtrender ofullständigt redovisade

SCENIHR-rapporten har också lagt stor vikt vid hjärntumörincidensen i Sverige och de övriga nordiska länderna utan att redovisa att antalet hjärntumörer ökat kraftigt i Danmark under det senaste decenniet och att den svenska hjärntumörstatistiken inte är tillförlitlig utan har dokumenterade rapporteringsproblem. Organisationerna pekar på att SCENIHR-rapporten uppfyller British Medical Journals definition på forskningsfusk : ”falsification of data “ranges from fabrication to

deceptive selective reporting of findings and omission of conflicting data, or willful suppression and/or distortion of data. . .”
 
Strålskydddsstiftelsen och de övriga organisationerna efterlyser en ny balanserad bedömning som bättre uppfyller kommission egna principer. Det finns ett akut behov av en ny balanserad och objektiv rapport, utan påverkan från industrins partiska experter, om inte EU-kommissionen  vill fortsätta att basera sin politik på ett felaktigt och bristfälligt underlag som hotar folkhälsan.


Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend