Förslag i EU: Bättre skydd mot strålningsrisker

EU:s ekonomiska och sociala kommitté lade under januari 2015 fram ett förslag  om åtgärder för att bättre skydda människor mot hälsorisker av elektromagnetiska fält. Tanken var att inom EU förhindra att fler drabbas av sjukdom på grund av strålningen samt ta hand om de som drabbats av  sjukdomssymptom av strålningen. Man rekommenderade även att trådlösa nätverk inte används i skolorna. Tyvärr motarbetades förslaget framgångsrikt av representanter från industrin.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är en rådgivande EU-institution som yttrar sig om till nya EU-regler. Ledamöterna kommer från arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper. Kommittén ger även egna råd till EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Kommissionen, rådet och parlamentet ber om kommitténs åsikt innan de antar nya EU-regler som till exempel handlar om miljö- och konsumentfrågor. Kommittén yttrar sig också på eget initiativ.

Ett sådant eget initiativ arbetades fram under 2014 av den spanske medlemmen Bernardo Hernández Bataller. Förslaget till yttrande godkändes med 50 röster för och 36 mot i en förberedande omröstning i kommitténs sektion för energi och transporter den 7 januari 2015.

Fler och fler drabbas av överkänslighet av strålning

Förslaget till yttrande Elektromagnetisk överkänslighetinnehöll en rad mycket bra slutsatser och rekommendationer. Man konstaterade att

”Fler och fler människor drabbas av syndromet elektromagnetisk överkänslighet på grund av exponering för elektromagnetiska fält till följd av teknikens utbredning de senaste åren. Dessa personer, som ökar i antal, drabbas ofta inte bara av hälsorelaterade problem utan får också en begränsad tillgång till många offentliga och privata inrättningar”

Vidare konstaterade förslaget att de som drabbats av symptom som är typiska för exponering för strålning oftast möts av läkare som saknar förståelse för och kunskap om problemet och därför inte får korrekt diagnos eller behandling.

Inte glömma mörkertalet av drabbade

”Man får inte heller glömma alla de människor som är ovetande om de möjliga orsakerna till deras nuvarande hälsoproblem.” konstaterar man också och syftar på det förmodade stora mörkertalet av drabbade på grund av dålig kunskap om samband mellan strålning och ohälsorisker.

Bindande skyddsbestämmelser

Det föreslogs att bindande skyddsbestämmelser antas i EU som innebär att exponeringen för elektromagnetiska fält minskas och bättre lagstiftning när det gäller märkning, reklam, säkerhet på arbetsplatsen, produktregistrering, offentliggörande och information om risker mm.

”EU bör bistå de grupper som för närvarande berörs och minska exponeringen i enlighet med de förslag som läggs fram i detta yttrande, särskilt i syfte att exponeringen ska erkännas som en orsak till funktionsnedsättning och miljörelaterad sjukdom. Man måste också förhindra att antalet drabbade ökar i framtiden på grund av att denna teknik används i allt fler apparater.”

Begränsa exponeringen och antalet drabbade

Det rekommenderads också att försiktighetsprincipen bör införas skyndsamt och noterar att ”I vissa medlemsstater (t.ex. Spanien och Italien) finns det domslut som fastställt att överkänslighet för elektromagnetism utgör en grund till att förklara arbetsoförmågan varaktig och total. Vissa anser att det är en yrkessjukdom, andra att det är en funktionsnedsättning.”

Vidare bör EU-institutionerna hjälpa personer i de berörda grupperna att minska exponeringen för elektromagnetiska fält så att dessa grupper i framtiden inte successivt blir större som en följd av de allt fler apparater som använder denna teknik, samt inrätta ”vita områden” som en nödåtgärd för de personer som påverkas mest av syndromet.

Skydda barnen – använd inte trådlösa nätverk i skolor

Det  föreslogs att regler antas som skyddar potentiellt mer utsatta grupper. Bland annat  följande åtgärder :

  • Begränsning av reklaminslag och förbud mot reklam för mobiltelefoni där ungdomar och barn förekommer.
  • Förbud mot all marknadsföring, oberoende av medium, som direkt syftar till försäljning, tillhandahållande eller användning av mobiltelefon när det gäller barn under fjorton år.
  • Förbud mot leksaker eller föremål som delas ut gratis och vars form eller utseende liknar en mobiltelefon, avsedda för barn under fjorton år.
  • Obligatoriskt tillhandahållande, i samband med att en mobiltelefon saluförs, av ett tillbehör som skyddar användarens huvud mot exponering för radiostrålning under samtal.

 

  • Begränsning av användning av trådlös teknik i skolor (WiFi, mobiltelefon, DECT osv.) genom åtgärder såsom internetanslutning via kabel, och förbud mot användning av mobiltelefon under lektioner och på platser som varje skola kan fastställa.

 Särskild uppmärksamhet åt ”elallergi”

Särskilda åtgärder föreslogs för att skydda och erkänna de som utvecklat svåra symtom då de exponeras för strålningen.

  • Hälsovård: Man bör erkänna sjukdomen elektromagnetisk överkänslighet som ett syndrom som orsakas av intolerans mot elektromagnetiska fält.
  • Arbetsmarknad: Man bör erkänna överkänslighet som sjukdom och vidta anpassningsåtgärder.
  • Det sociala området: Erkännande av funktionsnedsättning.

Industrin motsätter sig bättre skydd för allmänhet och konsumenter

Tyvärr lade representanter från industrin genom Mr Richard Adams från Storbritannien och 17 andra medlemmar, dagen före omröstningen den 21 januari 2015, fram ett motförslag på ett närmast kuppliknande sätt. Förslaget som fanns tillgängligt för många ledamöter endast dagen före eller samma dag som omröstningen fick majoritet den 21 januari (136 för Adams motförslag och 110 mot) och eliminerade tyvärr  i stort sett alla förslag till åtgärder för bättre skydd för allmänheten och bättre omhändertagande av de som redan är sjuka som arbetats fram under månader inom sektionen för energi och transporter och som redan godkänts i facksektionen.

Händelsen tydliggör ännu en gång att industrins representanter aktivt motarbetar  bättre skydd för allmänhet och konsumenter, främst elindustrin och den trådlösa industrin. Mr Richard Adams är direktör för Sustainability First, en brittisk stiftelse som finansieras av flera stora elbolag och företag inom smarta elnät och relaterade produkter och tjänster. Adams är också medlem i en rådgivande kommitté till ett av de fem största elbolagen i Europa, RWE AG. RWE satsar även stort på smarta elnät.

Tekniken smarta elnät och smarta elmätare har fått hård kritik för att vara hälsofarlig. Många människor från hela världen vittnar om svåra hälsoproblem eller förstörd hälsa och omöjligheter att vistas i den egna bostaden sedan smarta elmätare, med tvång, installerats i bostaden. Smarta elmätare använder ofta trådlös teknik, liknande den i mobiltelefonin. Alternativt kan smarta elmätare föra över data på elledningarna vilket också orsakar hälsorisker genom ökade transienter. Läs mer om smarta elmätare här.

Förslaget Elektromagnetisk överkänslighet

Motförslaget från Richard Adams och andra industriföreträdare:Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend