Varning för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Fyra skäl till varför du inte kan lita på SSM.

Det är förenat med allvarliga hälsorisker att lita på  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM:s  påståenden om avsaknad av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Nedan ges fyra skäl till varför du inte bör lita på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. 220 vetenskapsmän håller inte med SSM och deras 8 experter. Forskningen visar i stor omfattning och allt tydligare att det finns hälsorisker med strålningen bland annat förhöjd risk för cancer.

Strålskyddsstiftelsen har i tidigare artiklar pekat på hur SSM vilseleder om cancerklassningen av strålningen och sitt påstådda förebyggande skyddsarbete.

Den 19 maj gick Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ut och påstod följande:

”För varje år (under de senaste 13 åren) har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare.”

Som grund för påståendet hänvisades till de årliga expertrapporterna från SSM:s vetenskapliga råd och en ny sådan rapport. Se även SR.

1. Åtta är färre och mer enstaka än 220

SSM:s vetenskapliga råd har 8 medlemmar. De hävdar att det saknas vetenskapliga belägg för att strålningen orsakar hälsorisker. I maj 2015 sände 205 vetenskapsmän, verksamma på området, en gemensam appell till FN, WHO och medlemsländerna. De 205 vetenskapsmännen (som i april växt till 220 från 41 olika länder) konstaterar att det finns omfattande nya vetenskapliga belägg som visar att strålningen påverkar levande celler vid nivåer som är långt under gällande tillåten strålning (gränsvärden). Effekter som observerats är ökad cancerrisk, oxidativ stress, DNA-skador, reproduktiva skador, negativ påverkan på inlärning och minne samt neurologiska effekter. Dessa belägg motiverar att allmänheten informeras om riskerna och ges ökat skydd.

Men SSM:s tjänsteman Jimmy Estenberg gör så sent som i mars 2016 i en SVT-intervju gällande att forskarvärlden skulle vara enig om att det inte finns hälsorisker med trådlös teknik  samt att det endast skulle röra sig om ”enstaka forskare” som hade en avvikande åsikt:

Jimmy Estenberg ”menar att det inte finns belägg på att strålning från wi-fi eller surfplattor skulle vara hälsofarlig – och att forskningsvärlden är enig. – Det är den forskningen som bland annat myndigheterna och världshälsoorganisationen (WHO) lutar sig mot. Sedan finns det alltid enstaka forskare som tycker något annat. Hade det varit farligt så hade man sett det i forskningen, säger Jimmy Estenberg.”

8 är som bekant betydligt färre än 220. 8 är därför också mer ”enstaka” än 220. En oenig forskarvärld är inte enig.

Mona  Nilsson, Strålskyddsstiftelsen ställde frågan till Eric van Rongen, en av personerna bakom rapporten, varför svenska folket skulle lita mer på honom än på de drygt 200 vetenskapsmännen som menar att beläggen ökat? van Rongen svarade att det är upp till svenska folket att bestämma vilka de ska lita på. (se och hör 30 minuter in i seminariet).

Problemet är att de allra flesta svenskar inte har fått kännedom om de 220 vetenskapsmännens uppfattning då media inte informerat om deras ställningstagande……

2. Belägg som har ökat kan inte ha minskat

Påståendet att beläggen skulle minskat är falskt eftersom något som ökat (beläggen har bevisligen ökat under perioden) inte samtidigt  kan ha minskat (se exempel här på det som ökat).

De 220 vetenskapsmännen bakom  i EMF Scientists appellen konstaterade:

Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande. Samtidigt fortsätter WHO (och SSM) att rekommendera riktlinjer som saknar skydd mot dessa hälsorisker.

Docent Igor Belyaev, tidigare vid Stockholms universitet, är nu verksam inom forskningsområdet vid Cancer Research Institute i Slovakien. Han var en av de 30 experter som utvärderade och klassificerade cancerriskerna med strålningen för IARC:s räkning år 2011, då strålningen klassades som ”möjligen cancerframkallande”. Han säger i en kommentar till SSM:s påstående:

”I själva verket är beläggen starkare än någonsin för att en genomsnittlig exponering varje dag vid nivåer över 0,3 – 0,4 μT ökar risken för barnleukemi. Ny publicerad forskning har lett till att orsakssambandet mellan exponering för radiofrekvent strålning från mobiltelefoni och cancerrisker blivit allt starkare än vid IARC:s senaste granskning 2011. Ny forskning visar också mer belägg för mekanismerna bakom lågfrekventa/radiofrekventa fält. En skärpt cancerklassificering av strålningen (från 2B möjligen cancerframkallande) är motiverad för lågfrekventa magnetfält och radiofrekventa fält, till klass 2A (troligen cancerframkallande) eller klass 1 (cancerogen för människan).”

Under förra året redovisades att 93 av 100 undersökningar visar att strålningen orsakar oxidativ stress i våra celler. ”Det är övertygande bevisat” och ”bör erkännas som en av de viktigaste mekanismerna bakom strålningens skadeverkningar”, konstaterade en grupp internationella forskare som gått igenom den tillgängliga forskningen. Oxidativ stress kan i sin tur orsaka cancer, neurologiska sjukdomar, grå starr för att bara nämna några exempel. En mycket stor djurstudie finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten visade också att strålning från surfplattor och smartmobiler främjar tumörtillväxt 50 gånger under gällande gränsvärden. Hundratals nya forskningsrapporter redovisade på Strålskyddsstiftelsens webbsida visar klart och tydligt att de vetenskapliga beläggen som visar skadliga hälsoeffekter har ökat sedan 2008. Bioinintiativrapportens uppdatering 2014 konstaterade att forskning publicerad mellan 2007 och 2014 visade:

  • 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält.
  • Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.
  • Majoriteten av alla tillgängliga publicerade resultat, mellan 65% och 90%, visade dessa skadliga effekter.

3. För hög strålning är inte låg strålning

SSM hävdar att gällande gränsvärden är satta med stor säkerhetsmarginal och skulle skydda mot alla påvisade effekter. De hävdar därför att all exponering under gränsvärdet är låg. Detta stämmer inte. Omfattande och ny forskning bekräftar att strålningen orsakar skadliga effekter under gällande gränsvärden, som rekommenderats av ICNIRP och IEEE. Bland annat har en mycket stor djurstudie bekräftat att strålning från 3G främjar tumörtillväxt 50 gånger under gällande gränsvärden (mätt i mW/kg, dvs vid 0,04 W/kg jämfört med 2 W/kg). Upprepade undersökningar har visat att exponering som är 100 000 gånger lägre än tillåten helkroppsexponering från mobilmaster och wifi ökar risken för en symtombild som innefattar sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, försämrat minne, trötthet, nedstämdhet och som sedan 1970-talet beskrivits som en effekt av längre tids exponering för mikrovågsstrålning.

EMF Scientists appeal:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande. Samtidigt fortsätter WHO, (EU och SSM) att rekommendera gränsvärden som saknar skydd mot dessa hälsorisker.”

”Biologiska fakta ignoreras och som ett resultat är gränsvärdena alldeles för höga och skyddar oss inte” konstaterade Dr Martin Blank från Columbia University, en av de drygt 200 vetenskapsmännen som undertecknade appellen 2015.

4. Varning för experter med  kopplingar till industrin

Av SSM:s 8 experter har de flesta kopplingar till den berörda industrin eller är jäviga då de är medlemmar i de organisationer (ICNIRP, IEEE) som rekommenderat gällande  gränsvärden eller riktlinjer. Dessa gränsvärden saknar skydd mot alla andra effekter (exempelvis cancer) än omedelbara uppvärmningseffekter och är av stor ekonomisk och strategisk betydelse för el- telekom- och militärindustrin. För telekomindustrin skulle ett erkännande av hälsorisker, exempelvis cancerrisker, enligt insatta bedömare vara ett så stort ekonomiskt bakslag att det blir svårt att räkna på konsekvenserna. Det stora återförsäkringsbolaget Swiss Re har exempelvis klassat erkännande av hälsorisker med strålningen i högsta riskklassen för hela försäkringsbranschen.

De åtta SSM-experterna har det gemensamt att de under många år, till skillnad från mer industrioberoende experter, ignorerat eller avfärdat de växande vetenskapliga beläggen för hälsorisker under gällande gränsvärden. En majoritet är dessutom jäviga då de är medlemmar i IEEE eller ICNIRP. En sådan slagsida i expertgruppens balans har kännetecknat alla SSM:s rapporter de senaste 13 åren. IEEE är en organisation sponsrad av industrin och dominerad av anställda från industrin, vilket tydliggörs i detta reportage från norsk TV, NRK. ICNIRP påstås vara oberoende till industrin, men de flesta medlemmarna har bindningar till industrin, exempelvis genom forskningsfinansiering. ICNIRP:s grundare och förste ordförande är i dag öppet konsult åt industrin. Här i intervju med GSM Association (industrilobby).

Eric van Rongen, Nederländerna är medlem i både ICNIRP och IEEE samt rådgivare till WHO. Han har under många år ignorerat eller avfärdat de växande beläggen för hälsorisker. icnirp.org/cv.htm

Martin Röösli, Schweiz, är medlem i ICNIRP och styrelsemedlem i mobilindustrins schweiziska forskningsinstitut.  Han får också forskningsmedel från industrin. Han har en klar direkt koppling till industrin genom att ha han sitter i styrelsen för den telekomfinansierade och av telekombolag grundade stiftelsen Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication.. År 2011 manipulerade han och den svenska kollegan Maria Feychting vid KI en studie av hjärntumörrisker för barn av mobilanvändning. Resultatet visade trots manipuleringen förhöjd risk för hjärntumör men presenterades av Maria Feychtin, också medlem i ICNIRP,  från KI som om resultaten var ”lugnande”. Maria Feychting var under 8 år sekreterare i SSM:s vetenskapliga råd 2003-2011.

Anke Huss är medlem vetenskaplig kommitté i samma industristiftlese, Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication, som Martin Röösli.

Emilie van Deventer, WHO är medlem i IEEE. Hon är en elingenjör och har doktorerat i det ämnet. (hon presenteras som doktor av SSM). Hon saknar emellertid medicinsk utbildning och kompetens. Hon är istället doktor/specialist på mikrovågsantenner. Hon var under många år finansierad av mobilindustrin även när hon rekryterades till WHO. Den avdelning hon ansvarar för, WHO EMF-project var under många år till hälften finansierad av mobilindustrins lobbyorganisationer (fram tills det avslöjades). van Deventer rekryterades till WHO av industrikonsulten Michael Repacholi. Michael Repacholi grundade och var samtidigt med arbetet på WHO ordförande för ICNIRP samt då ICNIRP lämnade sina rekommendationer om gränsvärden för strålning 1998. (se NRK:s reportage)

Maria Scarfi, Italen. Rådgivare till ICNIRP icnirp.de/documents/RFReview.pdf se sid 8.

Clemens Dasenbrock, Tyskland. Rådgivare ICNIRP.

Heidi Danker-Hopfe, finansierad av samma schweiziska telekomstiftelse som Anke Huss och Martin Röösli (ej redovisat i jävsdeklarationen till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enigt regeringsformen 1 kap. § 9 ska alla i offentlig tjänst förhålla sig sakliga och objektiva. SSM bryter gång på gång mot det grundläggande kravet genom att sprida felaktiga påståenden om vad som är känt från forskningen och sin bristande objektivitet och opartiskhet.

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend