Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att miljömål om säker strålmiljö är uppfyllt

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade i augusti 2022 en rapport till Naturvårdsverket gällande miljömålet Säker strålmiljö. I rapporten påstås att delmålet för elektromagnetiska fält och strålning från trådlös teknik är uppfyllt. Rapportens slutsats är gravt felaktig och ovetenskaplig. Aldrig tidigare har strålningen varit så hög som idag, tre år efter att 5G började byggas ut. Aldrig tidigare har bevisen för skadlig påverkan varit så starka och aldrig tidigare har så många forskare verksamma inom området varnat för riskerna.  Aldrig tidigare har strålmiljön varit så osäker som idag.

Granskningen som (pdf)

Sammanfattning

 • Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar att delmålet inom Säker strålmiljö gällande elektromagnetiska fält med följande lydelse ”Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt” skulle vara uppfyllt.
 • Bedömningen baseras endast på att strålningen i den allmänna miljön är lägre än referensvärdet samtidigt som myndigheten blundar för de omfattande belägg som visar att exponering för nivåer under referensvärdet är skadliga.
 • Majoriteten av forskarna inom området anser att referensvärdet är felaktigt och måste sänkas kraftigt mot bakgrund av den forskning som visar skadliga hälso- och miljöeffekter vid nivåer betydligt lägre än referensvärdet.
 • Utbyggnaden av 4G+ och 5G har lett till en extrem ökning till känt skadliga nivåer av mikrovågsstrålning i människors bostäder, arbetsplatser, i skolor och på allmänna platser.
 • Det saknas helt forskning som visar att människor och miljö inte skadas av att långvarigt exponeras för 5G och 4G vid referensvärdets nivåer eller vid de nivåer som blivit alltmer vanliga under utbyggnaden av 5G.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens slutsatser är därmed gravt felaktiga och saknar vetenskaplig grund.

Bakgrund

I augusti 2022 sände Strålsäkerhetsmyndigheten en så kallad ”fördjupad utvärdering” av miljömålet säker strålmiljö till Naturvårdsverket, som har ett samlat ansvar för samtliga miljömål.

Under senare år sedan utbyggnaden av 4G+ och 5G har det skett en mycket kraftig ökning av mikrovågsstrålning i människors hem och i den allmänna miljön. Ökningen beror främst på utbyggnaden av 5G, med allt fler basstationer som sänder ut betydligt starkare strålning, men är även en följd av den ökande användningen av teknik som sänder ut mikrovågor generellt. Just nu pågår utbyte av elmätare hos samtliga elabonnenter och, särskilt för de fall där trådlös överföring används, har dessa elmätare har redan visats skada människors hälsa.

Aldrig tidigare i historien har människor exponerats för så höga nivåer av tekniskt producerad elektromagnetisk strålning som idag. Strålmiljön gällande elektromagnetiska fält inklusive mikrovågsstrålning från trådlös teknik har därför aldrig tidigare varit så riskfylld och därmed osäker som idag.

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i sin rapport om Säker strålmiljö till Naturvårdsverket att miljömålet Säker strålmiljö är ”nära att uppnås” och att det för elektromagnetiska fält ”bedöms uppnås” till 2030.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill således göra gällande att delmålet ”Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt” skulle vara uppnått.

Vidare hävdas:
”De medelnivåer som hittills uppmätts för radiovågor indikerar en något uppåtgående trend
men på en nivå som med god marginal underskrider gällande referensvärdesnivåer.
1) Miljökvaliteten eller det tillstånd som preciseringen beskriver kommer att uppnås till år 2030
· till stor/övervägande del →JA
2) Förutsättningarna kommer finnas på plats till år 2030. Styrmedel är idag beslutade så att tillräckliga åtgärder kommer vara genomförda före 2030 – för att på sikt nå miljökvaliteten eller det tillstånd som preciseringen beskriver
· till stor/övervägande del →JA”

Motiveringen baseras således på att den strålning som myndigheten mätt upp är lägre än referensvärdet. Det saknas helt vetenskapliga studier som visar att det inte föreligger hälsorisker för människor att kroniskt helkroppsexponeras för de nivåer som medges av referensvärdet, varken för GSM, 3G, 4G, WiFi, elmätare eller 5G. Det saknas även vetenskapliga studier som visar att det inte föreligger hälsorisker vid de nivåer av strålning som blivit allt vanligare idag till följd av bland annat utbyggnaden av 5G. Tvärtom finns det idag gott om studier som visar att människors hälsa skadas vid betydligt lägre nivåer än de som människor idag vanligen utsätts för i den allmänna miljön i städer, i bostäder, i skolor och på arbetsplatser.

Strålsäkerhetsmyndighetens slutsats är därmed felaktig och saknar helt vetenskaplig grund.

Den osäkra strålmiljön en följd av ett felaktigt referensvärde

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning bygger alltså på  på ståndpunkten att eftersom strålningen i den allmänna miljön är lägre än referensvärdet så är strålningen ”låg” och det finns därför inte några hälsorisker. Den felaktiga slutsatsen om säker strålmiljö bygger också på att man samtidigt blundar för de omfattande vetenskapliga belägg som finns för att många olika skadliga hälso- och miljöeffekter sker vid nivåer långt under referensvärdet.

Referensvärdet, som tagits fram av organisationen ICNIRP och rekommenderats av EU, skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp en vuxen mans kropp med en grad inom 30 minuter. Det saknar därmed skydd mot en lång rad skadliga hälsoeffekter som visats uppstå vid nivåer som inte ger upphov till uppvärmning, som uppstår vid betydligt lägre nivåer än referensvärdet och ofta efter längre tids exponering. Detta gäller  exempelvis sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, tinnitus, hjärtpåverkan, DNA-skador, skador på hjärnan, cancer, oxidativ stress, beteendeförändringar och störningar av reproduktionen. Referensvärdet saknar helt skydd för skadliga effekter på miljön och djurlivet, även gällande omedelbara uppvärmningseffekter, exempelvis på fåglar och insekter.

Gällande referensvärde i Sverige för strålning från 3G, 4G, 5G och WiFi är 10 W/m2 eller 10 000 000 mikrowatt/m2 mätt som genomsnitt över 6 minuter. Eftersom det gäller ett medelvärde tillåts maxvärden i pulser som är 1000 gånger högre än 10 W/m2. Detta extremt höga värde hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten skulle skydda alla med god säkerhetsmarginal trots att:

 • Det saknas studier som visar att långvarig helkroppsexponering för strålning från basstationer och mobilmaster vid referensvärdets nivåer eller de nivåer som blivit vanliga från 5G inte skadar människors hälsa eller miljön.
 • Det finns idag endast tre studier som studerat hälsopåverkan av 5G. Två fallstudier visar att installation av 5G-basstationer på kort tid orsakade mikrovågssyndromet hos samtliga studerade personer.[1] En djurstudie visar skadliga effekter på hjärnan som i förlängningen kan orsaka demenssjukdomar.[2] Alla tre studierna gällde nivåer betydligt under referensvärdet.
 • Det saknas helt studier som visar att de nya elmätarna inte skadar människors hälsa.
 • Upprepade studier har visat hälsorisker vid nivåer långt under referensvärdet och de nivåer som idag blivit vanliga, från och med cirka 100 mikrowatt/m2 eller 0,000 1 W/m2.[3]
 • Många människor vittnar om svåra hälsoproblem vid nivåer långt under referensvärdena i linje med det som forskningen i punkten ovan visat.[4]
 • Omfattande forskning har visat skadlig påverkan på djurlivet, i synnerhet fåglar och insekter. I stort sett alla livsnödvändiga funktioner påverkas.[5]

Hälsorisker har således visats vid långvarig exponering från och med cirka 100 mikroW/m2 (eller 0,000 1 W/m2) eller på ett avstånd av 300-500 meter från en mobilmast i drift före år 2010. I dag sänder mobilmaster betydligt starkare signaler efter utbyggnad av 4G och 4G+ och 5G varför detta avstånd i dag kan vara annorlunda.[6]

Idag mäts inte sällan nivåer upp i bostäder eller på allmänna platser som är extremt mycket högre än de nivåer från och med vilka hälsorisker rapporterats i forskningen. De två första fallstudierna av hälsoeffekter av exponering för strålning från 5G-basstationer visar maxnivåer (peak) av strålning som är mellan 1 180 000 mikrowatt/m2 och 2 500 000 mikrowatt/m2. Dessa nivåer orsakade på kort tid hälsoproblem hos de studerade personerna (mikrovågssyndromet).[7] Dessa sjukdomsframkallande max/peak värden är betydligt lägre än referensvärdet i synnerhet eftersom referensvärdet är ett medelvärde.

Forskare rekommenderar betydligt lägre referensvärden (i mikroW/m2):

År MikroW/m2 Utgivare Kommentar
2001 1,000 Salzburg Resolution
2001 100 EU-parlamentet STOA
2002 1 Salzburg Hälsomyndighet Inomhus
2011 100 Europarådet resolution 1815
2012 3-6 Bioinitiative 2012 Recommendation
2016 0,1-100 EuropaEM EMF Guidelines För frekvenser från GSM 900 till WiFi 5,6 GHz beroende på känslighet, exponering under dag eller natt. Maxvärde.[8]
2008 10 000 000 Strålsäkerhetsmyndigheten Genomsnitt över 6 minuter[9]

Forskarvärldens kritik mot referensvärdet

Referensvärdet är hårt kritiserat av majoriteten av forskarna på området för att vara felaktigt och sakna skydd mot visade hälsorisker. Forskare, läkare och experter på området har i upprepade utvärderingar konstaterat att gränsvärdet bör sänkas kraftfullt (se föregående tabell).

Nedan följer tre exempel på forskarvärldens kritik mot Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde:

 1. Strålskyddskommissionen ICBE-EMF, oktober 2022:

Denna grupp av 16 världsledande forskare på området konstaterar att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde (ICNIRP) vilar på 14 felaktiga antaganden, bland annat dessa:

 • Strålningen skadar människors hälsa endast då den är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad inom 30 minuter och därvid orsakar beteendeförändringar i djurförsök. FEL! Forskningen har i stor omfattning visat skadliga effekter på djur och människor vid nivåer som understiger de nivåer som krävs för uppvärmning. Bland annat har forskning övertygande visat att strålningen kan orsaka cancer i djur som långtidsexponerats, liksom en rad andra skadliga effekter som exempelvis oxidativ stress, DNA-skador, neurologiska effekter och skador på spermier
 • Strålningen kan inte skada cellers DNA så länge ingen uppvärmning sker. FEL!
  Över 150 studier har visat att exponering som understiger de nivåer som krävs för uppvärmning orsakar DNA-skador. Dessutom är det väl etablerat att DNA-skador kan orsakas indirekt av oxidativ stress och över 120 studier har visat att strålning vid låga nivåer orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress är erkänd cancermekanism och gäller många erkända cancerframkallande ämnen exempelvis asbest. Oxidativ stress kan även orsaka cancer utan att skada cellers DNA.
 • Inga andra effekter uppstår av samtidig exponering för andra skadliga ämnen. FEL! Forskningen har visat att andra cancerogena ämnen samverkar med strålningen och kan förstärka effekterna. Gränsvärden som inte tar hänsyn till samverkanseffekter undervärderar riskerna.
 • Gränsvärden behöver inte ta hänsyn till strålningens egenskaper (modulering, använda frekvenser, polarisering eller pulsering). FEL!
  Det finns omfattande belägg för att strålningens egenskaper (modulering, frekvenser, polarisering och pulsering) samt övrig bakgrundsexponering har stor betydelse för de skadliga effekter som signalerna orsakar. Samverkanseffekter kan öka skadligheten.
 • Det finns ingen skillnad i känslighet mellan olika individer. FEL!
  Forskning har också visat att känsligheten för den här strålningen kan variera stort mellan individer och att en del av befolkningen är särskilt känsliga (electrohypersensitive (EHS)/elöverkänsliga). Det är även allmänt vedertaget att barn är särskilt känsliga för miljöfaktorer.
 • En säkerhetsfaktor på 50 för allmänheten och 10 för yrkesexponerade baserat på studier av djur som korttidsexponerats 60 minuter är tillräckligt för att skydda allmänheten och yrkesexponerade mot alla skadliga effekter av långtidsexponering. FEL!
  Om gränsvärden ska baseras på omedelbara effekter av korttidsexponering observerade i djurförsök bör en säkerhetsfaktor på upp till 10 000 gånger användas (gäller för andra miljöfaktorer). Det saknas studier som visar att dessa säkerhetsfaktorer skulle vara tillräckliga vid långtidsexponering.
 • Det finns ingen anledning att misstänka att djurlivet påverkas skadligt av den här strålningen. FEL!
  Omfattande forskning har visat en rad olika skadliga effekter på djurlivet, bland annat på fåglar och insekter. I stort sett alla livsnödvändiga funktioner påverkas.
 • Inga vetenskapliga studier behövs gällande 5G:s påverkan på människor och djur. FEL!
  Det finns många indikationer på möjliga skadliga effekter av 5G. Det finns inga studier av påverkan av 5G på människor och djur, varken kortsiktigt eller långsiktigt, som visar att 5G inte skadar människors hälsa eller miljön.[10]
 1. James C. Lin, mångårig medlem i ICNIRP (2004-2016) professor emeritus USA, januari 2023:

”Dessutom bygger gränsvärdena på föråldrad information, viktiga djurdata kringgås. Det gäller i synnerhet millimetervågsstrålning från 5G, där det finns få studier om hälsoeffekter på människor i den publicerade vetenskapliga litteraturen. Gränsvärdena är bristfälliga och kan inte tillämpas på långvarig exponering vid låga nivåer. I stället för att vara underbyggda av vetenskapliga framsteg bygger de på felaktiga antaganden och föråldrade exponeringsmått som inte skyddar barn på ett adekvat sätt, arbetstagare och allmänheten eller personer med känslighet för elektromagnetisk strålning från exponering för radiofrekvent strålning eller från trådlösa apparater och system. Därför är många av de rekommenderade gränsvärden diskutabla och saknar vetenskaplig grund för att vara säkra och skydda folkhälsan.”[11]

 1. EMF Scientists Appeal, 2015-2023

258 vetenskapsmän som alla publicerat vetenskapliga artiklar i ämnet har sedan flera år lämnat följande kritik:

”Baserat på tillgänglig förhandsgranskad och publicerad vetenskaplig forskning är vi allvarligt oroade över den ökande och utbredda exponeringen för elektromagnetiska fält som alstras av elektriska och trådlösa produkter. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, radiofrekvent strålning (RF-
EMF) som avges från till exempel mobiltelefoner, trådlösa telefoner och deras basenheter, WiFi, smarta trådlösa elmätare, babyvakter samt elektriska apparater och den infrastruktur som används vid distribution av el vilken genererar extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält (ELF EMF).

Vetenskaplig grund för vår gemensamma oro:
Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under internationella och nationella riktlinjer (dvs Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden). Effekter inkluderar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos
människor. Skador berör inte bara människor, eftersom det finns en växande mängdbelägg för skador på både växt- och djurliv.

Otillräckliga internationella riktlinjer för icke-joniserande EMF
De olika organisationer som rekommenderar säkerhetsstandarder har misslyckats med att införa tillräckliga riktlinjer (referensvärden) för att skydda allmänheten, i synnerhet barnen som är mer
känsliga för effekterna av elektromagnetiska fält…. Det är vår uppfattning att ICNIRP:s riktlinjer (Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden) är otillräckliga för att skydda folkhälsan, eftersom de inte täcker effekter av långvarig och lågintensiv exponering.”[12]

Omfattande forskning visar skador långt under referensvärdet

Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster eller basstationer har visat ökad risk för den symtombild som sedan decennier kallats mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan.[13] Upprepade undersökningar visar också att  risken ökar för cancer bland de närboende. En studie visar ökad förekomst av DNA-skador och ytterligare en visar förhöjd risk för ALS. Ingen undersökning har hittills undersökt om det föreligger ökad risk för Alzheimers, men djurförsök tyder på att det kan finnas risk för demenssjukdomar.[14] Över 30 studier visar idag att mobilmaster eller basstationer orsakar ohälsa.[15]

5G leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning från basstationer och mobilmaster. Det har bekräftats genom många mätningar under de senaste åren[16] och i de två första fallstudier av 5G som publicerades under början av 2023.[17]

Till de skadliga effekter som forskningen upprepat visat på grund av exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik hör bland annat skadliga effekter på hjärnan, nervsystemet, hormonsystemet, bildande av oxidativ stress, DNA-skador, ökad risk för cancer samt skadlig påverkan på beteende och fertilitet.[18]

En tydlig majoritet av forskarna verksamma inom området (258) konstaterar gemensamt i EMF Scientist Appeal:

”Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under internationella och nationella riktlinjer. Effekter inkluderar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos människor. Skador berör inte bara människor, eftersom det finns en växande mängd belägg för skador på både växt- och djurliv.[19]

Fyra ledande forskare inom området konstaterade i mars 2023:

”det finns omfattande vetenskapliga bevis för att RFR (radiofrekvent strålning inklusive mikrovågsstrålning – vår kommentar) orsakar cancer, endokrinologiska, neurologiska och andra negativa hälsoeffekter. Mot bakgrund av dessa bevis har det primära uppdraget för offentliga organ, (såsom Strålsäkerhetsmyndigheten – vår anmärkning) att skydda folkhälsan inte uppfyllts. Vi anser snarare att industrins bekvämlighet prioriteras och att allmänheten därmed utsätts för undvikbara risker.”[20]

Hösten 2022 drog 16 ledande forskare från hela världen följande slutsats:

”de senaste 25 årens omfattande forskning om RFR (radiofrekvent strålning) visar att de antaganden som ligger till grund för FCC:s och ICNIRP:s exponeringsvärden (= Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden är ogiltiga och fortsätter att skada folkhälsan. Negativa effekter som observerats vid exponering under dessa värden omfattar icke-termisk induktion av oxidativ stress, DNA-skador och kardiomyopati, cancer, skador på spermier och neurologiska effekter, inklusive elektromagnetisk överkänslighet. Dessutom har många studier på människor visat statistiskt signifikanta samband mellan exponering för RFR och ökad risk för hjärn- och sköldkörtelcancer. Ändå bekräftade FCC och ICNIRP år 2020, mot bakgrund av de bevis som granskas i denna artikel, samma gränsvärden som fastställdes på 1990-talet. Följaktligen skyddar dessa exponeringsgränser, som bygger på felaktiga antaganden, inte arbetstagare, barn, överkänsliga personer och befolkningen i allmänhet på ett adekvat sätt mot kortsiktig eller långvarig exponering för RFR. Det finns därför ett akut behov av hälsoskyddande exponeringsgränser för människor och miljön. Dessa gränsvärden måste baseras på vetenskapliga bevis snarare än på felaktiga antaganden, särskilt med tanke på den ökande globala exponeringen av människor och miljön för RFR, inklusive nya former av strålning, och från 5G-telekommunikationer för vilka det inte finns några adekvata studier av hälsoeffekter.”[21]

En sammanställning från professor Henry Lai av forskning publicerad mellan 1990 och 2022 visar att en tydligt majoritet av samtliga studier gällande elektromagnetisk strålning visar signifikanta skadliga effekter gällande neurologisk påverkan, oxidativ stress eller genetiska effekter. Beläggen för genetiska effekter har visats tydligast i studier av människor och djur.  [22],[23]

Radiofrekvent strålning genetiska effekter
423 studier:
Effekt= 291 (68%);  Ingen effekt= 132 (32%)

Lågfrekventa fält genetiska effekter
307 studier:
Effekt= 257 (84%); Ingen effekt= 50 (16%)

Radiofrekvent strålning neurologiska effekter
391 studier:
Effekt = 291 (74%); Ingen effekt = 100 (26%)

Lågfrekventa fält neurologiska effekter
311 studier:
Effekt = 283 (91%); Ingen effekt = 28s (9%)

Radiofrekvent strålning oxidativ stress effekter
288 studier:
Effekt = 263 (91%); Ingen effekt = 25(9%)

Lågfrekventa fält oxidativ stress effekter
298 studier:
Effekt = 270 (90%); Ingen effekt = 28 (10%)

I en forskningsöversikt av publicerad 2020[25] konstaterades följande:

”I BioInitiative-rapporterna har man granskat beläggen för en rad biologiska och hälsorelaterade effekter kopplade till exponering för RFR, inklusive minskad fertilitet, neurologiska och beteendemässiga effekter, genetiska effekter och effekter på immunsystemet. Den senaste versionen (uppdatering 2020) [21] har konstaterat att mellan 65 % och 91 % av 1 299 studier rapporterade biologiska effekter (beroende på vilka bioeffekter som studerades). Även Oceania Radiofrequency Science Advisory Association (ORSAA), som upprätthåller världens största kategoriserade databas om elektromagnetiska fält (ODEB), har konstaterat att ungefär 69 procent av 2 065 relevanta vetenskapliga granskade studier i ODEB visar statistiskt signifikanta biologiska effekter. Dessa inkluderar effekter på sömn, hjärt- och kärlsystem, sjukdomar, fria radikaler och oxidativ stress, cancer och DNA-skador, vilket kan äventyra framtida generationer. Sammantaget har de vetenskapliga bevisen från dessa två stora sammanställningar av publikationer inom detta område visar att biologiska effekter uppträder långt under de allmänt tillämpade gränsvärdena (= Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde – vår kommentar). Dessa effekter kan leda till negativa hälsoeffekter, t.ex. cancer, sömnstörningar, ångest och depression, kronisk trötthet, andningsproblem, autoimmuna sjukdomar och hjärtsjukdomar, neurodegeneration och problem med reproduktionen.”

Omedelbara åtgärder behövs

Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket måste  ompröva sina uppenbart felaktiga slutsatser om miljömålet Säker strålmiljö. Mot bakgrund av de växande beläggen för att denna form av strålning är skadlig vid nivåer långt under gällande referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och de senaste årens kraftigt ökande strålning i inne- och utemiljön, behöver följande åtgärder omgående vidtas:

 1. Nya gränsvärden måste tas fram som skyddar mot alla visade hälso- och miljörisker vid nivåer som är tusentals gånger under nuvarande referensvärden. Detta måste ske med hjälp av experter som är fria från bindningar till berörd industri, och med representanter från den del av forskarvärlden som visat att riskerna är avsevärda även vid nivåer långt under nu gällande referensvärden.
 2. 5G-utbyggnaden måste stoppas tills en oberoende kommission utrett riskerna. Riskbedömning av 5G måste även här göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin, och med representanter från den sida av forskarvärlden som konstaterat att riskerna är avsevärda.
 3. För att förebygga skador måste utbildning om risker ordnas på alla nivåer i samhället. Det gäller exempelvis inom sjukvård, skola, förskola och till allmänhet.
 4. Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden teknik som minimerar skadlig strålning måste prioriteras.

 

 

[1] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/15/en-andra-studie-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

[2] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/25/forsta-djurstudien-hittills-5g-skadar-nervceller-i-hjarnan/

[3] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/08/16/30-studier-bekraftar-att-basstationer-och-mobilmaster-ar-en-halsorisk/

[4] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/01/26/reportage-2019-till-2022-om-stralning-och-symptom/

[5] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/04/29/katastrofala-foljder-for-faglar-och-insekter-av-okande-stralning/

[6] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/08/16/30-studier-bekraftar-att-basstationer-och-mobilmaster-ar-en-halsorisk/

[7] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/15/en-andra-studie-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

[8] Se tabell 4 https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html

[9] https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf

[10] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/18/ny-stralskyddskommission-stoppa-5g-utbyggnaden-och-skydda-manniskor-och-miljo-battre-mot-stralningsrisker/

[11] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/03/tidigare-icnirp-medlem-sagar-icnirps-gransvarden/

[12] https://emfscientist.org/

[13] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556835/

[14] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891061822000989#!

[15] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/08/16/30-studier-bekraftar-att-basstationer-och-mobilmaster-ar-en-halsorisk/

[16] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/01/26/reportage-2019-till-2022-om-stralning-och-symptom/

[17] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/15/en-andra-studie-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

[18] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/

[19] https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

[20] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36863648/

[21] https://icbe-emf.org/wp-content/uploads/2022/10/ICBE-EMF-paper-12940_2022_900_OnlinePDF_Patched-1.pdf

[22] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/07/14/okande-bevis-stralning-orsakar-genetiska-oxidativa-och-neurologiska-effekter/

[23] https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html

[24] https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/2022/06/Neurologica1-Effects-Studies-Percent-Comparison-Graphic-2022-2.docx

[25] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36129168/Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend