Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan skada hjärtat

Ny forskning visar att exponering under fostertiden orsakade skadliga effekter på hjärtat i djurförsök. Forskarna befarar att skadliga effekter på hjärtat kan komma att öka i och med utbyggnaden av 5G.

I en nyligen publicerad studie studerade forskarna om exponering för mobilstrålning under fostertiden orsakar skadliga effekter på hjärtat. Olika grupper av råttor exponerades under hela fostertiden för tre olika frekvenser som används inom mobiltelefonin (900, 1800 och 2100 MHz).

Djuren exponerades under 24 timmar om dygnet i 20 dagar. Exponeringsnivån var betydligt under gällande gränsvärden, mellan 0.087 W/kg och 0,17 W/kg, att jämföra med gränsvärdet för tillåten strålning från mobiltelefoner på 2 W/kg.  De nivåer som råttfostren exponerades för är jämförbara med de nivåer som forskare beräknat att mänskliga foster kan komma att exponeras för då modern använder mobiltelefon.

Vissa råttfoster som exponerades för 1800 MHz exponerades under färre antal timmar per dag än 24 timmar (6 timmar respektive 12 timmar). Samtidigt exponerades en grupp råttor inte alls under fostertiden. Dessa utgjorde kontrollgrupp och föddes upp under i övrigt samma omständigheter som de exponerade.

60 dagar efter födseln  undersöktes hjärtat hos de råttor som exponerats under  fostertiden. Forskarna  observerade då att de exponerade råttorna hade skador på hjärtat.

Skadorna på hjärtat

I grupperna som exponerats för 900 MHz, 1800 MHz eller 2100 MHz sågs bland annat följande skadliga effekter på hjärtat:

  • förvrängda hjärtmuskelfibrer
  • pyknotisk cellkärna (förminskad cellkärna)
  • myokardiell vaskulär kongestion (blodöverfyllnad associerad med hjärtsvikt)
  • ökat utrymme mellan muskelfibrer

De råttor som exponerats under 24 timmar per dygn hade betydligt mer skador på hjärtat jämfört med den oexponerade kontrollgruppen. Det fanns även indikationer på att skadorna på hjärtat ökade med ökad exponeringstid,  när de djur som exponerats för 6, 12 eller  24 timmar jämfördes.

Resultaten av blodanalyser under exponeringsperioden visade också att bildningen av skadliga fria radikaler ökade gradvis ju längre tid som exponeringen pågått. Även andra forskare har tidigare sett att mobilstrålning ökar den oxidativa stressen i hjärtat  (Kerimoglu et al. 2016, Toossi et al., 2018, Sirav et al. 2021)

Forskarna drar slutsatsen att exponering för mobilstrålning under fostertiden ökar risken för skadlig påverkan på barnets hjärta.

Mänskliga fosterhjärtan påverkas av mammans mobil

År 2008 visade forskare från Egypten (Rezk et al. 2008) att mänskliga foster och nyfödda bebisar drabbades av hjärtarytmi eller tachycardi, när mamman använde en mobiltelefon.  Forskarna mätte fostrets och bebisarnas hjärtfunktion när modern hade en mobil i samtalsläge mot örat i 10 minuter. Hjärtfrekvensen hos fostren ökade efter exponeringen för mobilstrålningen, samtidigt som den mängd blod som hjärtat pumpar ut (sk cardiac output) minskade. Effekterna var störst bland de yngsta fostren och mindre hos de nyfödda. Forskarna ansåg att gravida kvinnor bör undvika att använda mobilen, särskilt under de första graviditetsveckorna.

Tachycardi är en normal respons hos hjärtat på stress. Men det kan vara skadligt och även livshotande i extrema fall. Om hjärtat pumpar för snabbt under en längre tidsperiod så förändras balansen mellan syre och koldioxid i blodets hemoglobin. Hjärtarytmin kan även leda till att blodet pumpas ut mindre effektivt.

DNA-skador

År 2020 visade forskare att mobilanvändning under graviditeten ökar förekomsten av oxidativ stress och DNA-skador i navelsträngsblod och moderkaka från kvinnor som nyss fött. Gravida kvinnor som använde mobiler och utsattes för WiFi hade signifikant högre förekomst av DNA-skador och tecken på oxidativ stress.

Skador på hjärnan och beteendestörningar

Fem danska undersökningar visar sammantaget att mobilanvändning under graviditeten är kopplat till ökad förekomst av hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem hos barnet. Omvänt visade undersökningarna även att de mammor som inte använde mobilen under graviditeten hade lägre risk att få barn med beteendestörning, hyperaktivitet, uppmärksamhets- eller känslomässiga problem. Studien som publicerades 2017 omfattade 83 800 danska kvinnor.

Upprepade djurförsök har också visat skadliga effekter på fostrets hjärna vid exponering under fostertiden.

Exempelvis visade forskare vid Yale University i USA att djur som exponerats under fostertiden fick bestående hjärnskador och förändrat beteende eller beteendestörningar samt försämrat minne. De amerikanska forskarna misstänker att exponeringen under fostertiden påverkar utvecklingen av hjärnceller i prefrontala cortex i hjärnan.

Prefrontala cortex i hjärnan har stor betydelse för vårt beteende och minne:

”Det är tack vare en normalt fungerande prefrontal cortex som vi klarar av att uppvisa ett väl sammanhållet, genomtänkt, medvetet planerat, rationellt och socialt acceptabelt beteende som genomförs dels på basen av tidigare upplevelser och regelverk och dels med hänsyn till den aktuella situationen och den uppmärksamhet med vilken vi förmår analysera den aktuella situationen. Prefrontala cortex är, med andra ord, av största betydelse för ett väl genomfört kognitivt beteende. I samverkan med parietalloben svarar prefrontala cortex för vårt s.k. arbetsminne (working memory)” Källa

Även andra organ påverkas

Tidigare forskning har visat att mobilstrålning även skadar andra organ hos djur som exponerats under fostertiden exempelvis lever, njurar och testiklar (Bedir et al.,2015; Sehitoglu et al., 2015; Tumkaya et al., 2019). I dessa studier har forskarna observerat tecken på ökad oxidativ stress i respektive organ.

Källa: Bozok et al. 2022: The effects of long-term prenatal exposure to 900, 1800, and 2100 MHz electromagnetic field radiation on myocardial tissue of rats. Länk till hela studien.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend