Holländsk domstol prövar 5G-utbyggnadens laglighet

Stop5GNL, som är en stiftelse grundad hösten 2019, har med hjälp av advokater startat en rättslig prövning av 5G-utbyggnaden i en domstol i Haag. Statens beslut att medge och främja utbyggnad av 5G, trots avsaknad av forskning som visar att tekniken är säker för människors hälsa samtidigt som många vetenskapliga studier indikerar allvarlig permanent skada, är olaglig enligt Stop5GNL. Regeringens agerande bryter mot bland annat mot internationell lag och EU-fördraget om mänskliga rättigheter.

Den 4 maj 2020 ägde förhandlingar mellan parterna, Stop5GNL och regeringen, rum i domstolen i Haag. De rättsliga grunder som Stop5GNL och deras advokater anför är följande:

Den planerade utbyggnaden av 5G kommer att orsaka en massiv ökning av strålningsbelastningen. Tusentals studier har visat att denna form av strålning kan orsaka hälsoeffekter. Många oberoende vetenskapliga studier visar övertygande indikationer på allvarlig och permanent skada för hälsan. Samtidigt har staten inte i tillräcklig grad uppmärksammat hälsofarorna och forskning har inte heller utforskat hälsokonsekvenserna.

Forskning visar allvarliga hälsorisker

I inlagan till domstolen redovisar Stop5GNL bland annat att en stor mängd forskning visar verkliga och allvarliga hälsorisker samt att många forskare och läkare i 5G Appeal befarar att 5G kan komma att orsaka allvarliga hälsokonsekvenser.

Man redovisar även andra länders ställningstagande gällande 5G (Bryssel, Schweiz, Italien) samt flera olika försäkringsbolags bedömningar (Swiss Re, AUVA och Lloyds).

Utbyggnaden 5G innebär hälsorisker som inte kan uteslutas och enligt vad som framkommit av den redovisade forskningen medför allvarliga hälsorisker exempelvis cancer. Medborgarna har inte möjlighet att undvika denna hälsorisk enligt Stop5GNL.

Samtidigt finns det ingen forskning som visar att 5G inte medför några hälsorisker och därmed är statens agerande för att främja och medge utbyggnaden av 5G oansvarigt, oacceptabelt och olagligt, anför Stop5GNL vidare.

Strider mot mänskliga rättigheter

Stop5GNL gör gällande att utbyggnaden av 5G strider mot den holländska statens skyldighet att skydda invånarnas hälsa i enlighet med bland annat följande rättsliga grunder:

enligt EU-fördraget (artikel 168):

”A high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all Union policies and activities. Union action, which shall complement national policies, shall be directed towards improving public health, preventing human illness and diseases, and obviating sources of danger to physical and mental health. Such action shall cover the fight against the major threats to human health and the prevention of serious diseases and disorders, and the elimination of sources of danger to physical and mental health health, by promoting research into its causes, its transmission and its prevention, as well as health information and education, and monitoring, early warning of and combating serious cross-border threats to health. (…)”

Enligt Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter artikel 2 och 8

”Everyone’s right to life is protected by law. No one may be intentionally deprived of life except for the purpose of execution of a judicial sentence for an offence for which the law provides for the death penalty.”

“Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.”

Vidare anförs att konventionen om mänskliga rättigheter även ställer krav på att åtgärder måste vidtas om det finns risk för att en verksamhet kan utgöra ett hot mot hälsan eller livet.

Stop5GNL menar att artikel 2 och 8 kräver att regeringar vidtar tillräckliga åtgärder för att begränsa skada och regeringar har en skyldighet att skydda dess medborgare. Efter att regeringen har informerats och medvetandegjorts om att forskningen visat att det föreligger hot mot rätten till livet så måste regeringen vidta nödvändiga åtgärder som undanröjer riskerna.

Stop5GNL hänvisar även till artikel 2 och artikel 6 i EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna:

”Everyone has the right to life.”

”Everyone has the right to liberty and security of person.”

Samt till barnkonventionen artikel 24:

”States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the fullest possible enjoyment of health and to treatment facilities of illness and the restoration of health. States Parties shall endeavour to ensure that no child is deprived of his or her right of access to these health care facilities.”

Försiktighetsprincipen i EU-fördraget

Vidare anför de klagande på att utbyggnaden av 5G strider mot paragrafer i den holländska regeringsformen som säger att statliga organ ska främja folkets hälsa och skydda miljön samt mot försiktighetsprincipen som är inskriven i EU-fördraget artikel 191 som ställer krav på ”starkt skydd av miljön”:

”Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Union. Its policy is based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should pay. In this context, harmonisation measures meeting environmental protection requirements include, in appropriate cases, a safeguard clause allowing Member States to take provisional measures for non-economic environmental reasons subject to a Union review procedure”

De hänvisar även till ett meddelande från Kommissionen år 2000:

”Whether or not to apply the precautionary principle is to be decided only if the scientific information is incomplete or inconclusive or contains uncertainties and there are indications that the potential effects on the environment or human, animal or plant health could be potentially dangerous and incompatible with the chosen level of protection…. the precautionary principle is applied in the event of a presumption of potential risk, even if the extent or consequences of such a presumption cannot be fully demonstrated due to insufficient or inconclusive scientific data, there is uncertainty as to whether the damage will occur. The precautionary principle can be applied in cases where it is not (yet) possible to identify or quantify a risk. Characteristically, such a threat cannot be properly resolved on the basis of a simple risk analysis, precisely because there is scientific uncertainty about the consequences,·despite this uncertainty about the occurrence of damage, some form of action must be taken, because of possible effects of an irreversible nature. This requirement emphasises the uncertainty inherent in future developments. Applying the precautionary principle shifts the focus from repairing damage to preventing damage.”

De övriga argument som förs fram av Stop5GNL kan läsas i detta dokument.

Yrkande

Stop5GNL anser att det är motiverat att förbjuda den holländska staten att bedriva verksamhet som främjar och medger utbyggnaden av 5G inklusive försäljning av licenser för 5G.

Först och främst vill Stop5GNL att 5G förbjuds tills dess det har rättsligt etablerats att 5G inte medför risker för folkhälsan på lång sikt enligt den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. För detta krävs vetenskapligt konsensus och en tillräcklig grad av säkerhet om att 5G är säkert vad gäller hälsoeffekter.

I andra hand yrkar Stop5GNL att man förbjuder 5G tills dess att fem välrenommerade och oberoende vetenskapliga institutioner har visat att 5G inte medför hälsofaror på lång sikt.

I tredje hand yrkar Stop5GNL att 5G förbjuds tills dess att Health Council of the Netherlands (Holländska hälsorådet) har fullgjort sin utredning om 5G, som begärdes av det holländska parlamentet i november 2019, och att man i utredningen dragit slutsatsen att 5G inte medför några hälsofaror på lång sikt.

Stop5GNL begär att staten åläggs böter om 10 000 Euro per dag om domstolens beslut i ärendet inte följs.

Det här har hänt hittills:

Hösten 2019: Stop5G NL Stiftelse startas med med syftet att åstadkomma en rättslig prövning av 5G- utbyggnaden och stoppa den på grund av hälsofarorna. Man anlitar under hösten två advokater för att driva ärendet mot den holländska regeringen.

December 2019: Den 19 december sände Stop 5G NL:s advokat ett brev till ekonomi-, jordbruks- och innovationsministern i den holländska regeringen med en begäran att regeringen stoppar utbyggnaden av 5G.

January 2020: Den 31 januari sände Stop5GNL ett brev till alla ledamöter av parlamentet som uppmanar dem att ta upp skrivelsen till ministern i  den kommande debatten om 5G den 6 februari.

Februari 2020: Den 17 februari träffade representanter för Stop5GNL representanter för ekonomidepartementet som en följd av brevet den 19 december. Dessa förhandlingar resulterade i att regeringen inte frivilligt ville gå med på kravet att stoppa 5G.

Februari 2020: Den 25 februari lämnade Stop5GNL in en stämningsansökan mot den holländska regeringen till domstolen i Haag. Stop5GNL anser att utbyggnaden av 5G är olaglig.

Mars 2020: Den 13 mars sände Stop5GNL ett brev till alla kommuner i vilket de informeras om processen.

April 2020: Den 20 april, uttalade organisationen Privacy First  sitt stöd för Stop5GNL:s process mot staten. Privacy First konstaterar att det råder stor osäkerhet gällande hälsoriskerna med 5G. Om 5G:s ofarlighet inte är ordentligt utredd och utforskad kan det bryta mot lagen.

April 2020: Den 21 april meddelade domstolen Stop5GNL att en muntlig förhandling i målet kommer att äga rum den 4 maj.

Maj 2020: Den 4 maj genomfördes muntliga förhandlingar mellan parterna i domstolen i Haag.

Den 25 maj kommer domstolen att lämna sitt beslut i ärendet.

Källor:

Stop5GNL webbsida

Stop5GNL:s advokaters bedömning.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend