Hjärntumör orsakades av mobiltelefonanvändning enligt italiensk domstol

Ännu en italiensk domstol har slagit fast ett samband mellan en mans hjärntumör och användning av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet. Detta är det fjärde fallet av mobiltelefonorsakad hjärntumör som fastställts i italienska domstolar. Mannen som arbetade på en flygplats använde mobiltelefon och trådlös telefon från Nokia, Siemens eller Samsung under mer än tio år och i snitt 4 timmar varje dag.

Den 30 januari 2019 slog domstolen i Monza fast att mannen drabbats av en tumör på hörselnerven, även kallad akustistikusneurinom, och att den orsakats av mannens intensiva användning av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet.

Mannen i det nu aktuella fallet arbetade på flygplats och var där exponerad för höga nivåer av radiofrekvent strålning. Han använde en Siemens DECT-telefon, och en Nokia eller en Samsung mobiltelefon. Telefonerna användes vid vänster sida av huvudet och det var också på vänster sida som läkare år 2010 upptäckte en tumör. Mannen vände sig till domstol år 2014 och begärde att sjukdomen skulle erkännas som arbetsskada vilket alltså fastslogs den 30 januari 2019.

Fyra fall avgjorda i italienska domstolar

Tre gånger tidigare har alltså italienska domstolar fastställt samband mellan mobiltelefonanvändning och hjärntumör:

  1. 2012, Italienska högsta domstolen. Finanschef vid ett italienskt industriföretag, Innocente Marcolini, använde mobiltelefon och trådlös telefon under 5-6 timmar om dagen under 12 år och utvecklade en tumör på ansiktsnerven vid samma sida som han använt mobilen eller den trådlösa telefonen. Domstolen lutade sig i hög utsträckning mot den svenske forskaren Lennart Hardells resultat som bedömdes vara mest tillförlitliga. Länk till tidningsartikel
  2. 2017, Domstolen i Ivrea. En man anställd vid telekomoperatören Telecom Italia som använde mobiltelefon under 3 timmar varje dag under 15 år i arbetet fick hörselnervstumör 2010 vid samma sida som mobiltelefonen användes. Länk till artikel.
  3. 2017, Domstolen i Florens.  En försäljare hade använt mobiltelefon i arbetet under 2-3 timmar under 10 år. Mannen fick hörselnervstumör år 2010. Domstolen fastslog sambandet 2017. Länk till artikel.
  4. 2019, Domstolen i Monza: En anställd vid flygplats använde mobiltelefon och trådlös telefon under 4 timmar varje dag i över tio år. Mannen fick 2010 en hörselnervstumör vid samma sida som mobilen användes. Länk till beslut

Forskningen bekräftar risken för hjärntumör

Genomgående visar fall-kontrollstudier, som studerat samband mellan användning av mobiltelefon och risk för att utveckla hjärntumör, att användning av mobiltelefon ökar risken för malign hjärntumör eller gliom, och tumör på hörselnerven. En studie, den enda som hittills gjorts, visar också ökad risk för sköldkörtelcancer på grund av intensiv mobilanvändning.

Två mycket stora djurstudier, från USA och Italien, visar också att djur som exponerats för mobilstrålning, i ökad utsträckning fick samma sorts tumörer som de som observerats bland mobiltelefonanvändare, dvs gliom och den tumörform som uppträder på örats hörselnerv vid hörselnervstumör.

Dessutom visar 180 studier signifikant ökad oxidativ stress (av totalt 200 studier på området år 2018) och 49 studier hade år 2018 visat signifikant ökad förekomst av DNA-skador. Båda är etablerade bakomliggande mekanismer till cancer och andra sjukdomar.

Här är en lista av bevis från forskningen för att mobilstrålning orsakar cancer:

2018: Bevisen tillräckliga för att klassa mobilstrålning som Grupp 1 cancerogen för människa. Miller et al. 2018

2018: Ökad risk för sköldkörtelcancer av intensiv mobilanvändning. Den första och enda studien hittills på risk för sköldkörtelcancer vid mobilanvändning visar ökad risk för de som använt mobilen allra mest i denna studie. Artikel.

2018: Ökad förekomst av tumörer i djurförsök. Samma form av tumör som vid hörselnervstumör ökade i förekomst bland djur som exponerats för mobilstrålning under längre tid vid nivåer som är tillåtna från mobilbasstationer. Det fanns även en ökad förekomst av gliom bland de exponerade djuren. Falconi et al. 2018

2018: Ökad risk för hjärntumör. Ny metaanalys visar att den samlade forskningen visar att användning av mobiltelefon under längre tid ökar risken för hjärntumör. Wang et al. 2018

2018: Cancermekanism. En klar majoritet av all forskning som gjorts visar att mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar DNA-skador och oxidativ stress. Henry Lai.

2017: Ökad risk för hjärntumör. Undersökning från Kanada visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning. För de som använt mobilen över sammanlagt 558 timmar var risken fördubblad. Mormoli et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

2016: Cancer i djurförsök. Största djurstudien någonsin om mobilstrålningens cancereffekter visar förhöjd förekomst av hjärntumör bland exponerade djur. Resultaten bekräftar därmed de resultat som visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. NTP 2016; NTP 2018

2015: Cancermekanism. Analys visar att 93 av 100 undersökningar visar att mobilstrålning/radiofrekvent strålning orsakar oxidativ stress i celler. De är enligt forskarna ”övertygande bevisat”. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar. Yakymenko et al. 2015

2015: Cancer i djurförsök. 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid nivåer långt under gällande gränsvärden/referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP. Bekräftar tidigare forskning. Lerchl et al. 2015

2014: Cancermekanism. Skador på cellers DNA efter exponering för radiofrekvent strålning har rapporterats i 74 av totalt 114 studier (65%). BioInitative Working Group

2014: Ökad risk för hjärntumör. Fyra gånger ökad risk för hjärntumör för de som använt mobilen i 30 minuter om dagen under längre tid. Ju mer mobilen använts ju högre var risken som började öka redan efter sammanlagt cirka 900 timmar. Coureau et al. 2014.

2013: Ökad risk för hjärntumör. Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus visar upprepat att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Örebroforskargruppen är den hittills enda som undersökt långtidsanvändning mer än 25 år. Resultaten visar att ju mer och ju längre tid som mobilen använts, ju mer ökar risken.  Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Hardell et al. 2013.

2010, 2011: Ökad risk hjärntumör. Internationell WHO-studie (Interphone) visar ökad risk för gliom. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på intervjuer med hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i sammanlagt 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år, ökade risken med 40%-380%. Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet (temporal lobe) och vid den sida som mobilen använts. Undersökningen har ändå underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för liknande strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att den gruppen innehåller många tidiga storanvändare. Interphone 2010; Cardis et al. 2011

2012: Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som fortsätter använda mobilen. Undersökning från Örebro Universitetssjukhus visar även att de som fått hjärntumör har försämrade överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon efter diagnosen. Hardell et al. 2012

2011: Ökad risk för hjärntumör, barn och ungdomar. Ökad risk (+115%) för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Undersökningen underskattar genomgående risken då endast de tre första årens användning av trådlös telefon har undersökts och denna exponering inte adderats till mobiltelefonanvändningen. Aydin et al. 2011

2011: Risk för hörselnervstumör. Internationell WHO-studie Interphone från 13 länder visar 180% ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Interphone 2011

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Risken är mer än fördubblad redan för den som använt en mobiltelefon i totalt mer än 512 timmar. Det motsvarar en användning av i genomsnitt knappt 10 minuter om dagen varje dag under tio år. För de som började använda mobilen eller den trådlösa telefonen för mer än 20 år sedan ökar risken för tumör på örats hörselnerv med över 300%. Hardell et al. 2013

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Ökad risk (+ 46%) för de som använt mobilen mest i denna undersökning som innebär användning i mer än 680 timmar, samt 67% ökad risk för de som använt trådlös telefon i mer än 900 timmar. Pettersson et al. 2014

2011: Risk för hörselnervstumör. Användning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Sato et al. 2011

2011: Risk för cancer på öronspottkörteln. Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använt mobilen mest. Duan et al. 2011

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend