Domstol: mobilen orsakade hjärntumör

Ännu en gång slår en domstol fast att mobiltelefonanvändning orsakat en arbetstagares hjärntumör. Fallet gäller en tekniker som arbetade för Telecom Italia och använde mobilen i snitt 4 timmar om dagen i arbetet under 15 år. Domstolen konstaterar även att forskning eller experter finansierade av telekombolagen samt ICNIRP-medlemmar är mindre tillförlitliga än forskare och experter som är oberoende från telekomindustrin. ICNIRP har rekommenderat de gränsvärden som gäller för mobiltelefoner, WiFi och basstationer och som utesluter skydd mot bland annat cancer. ICNIRP-medlemmar har dominerat utredningar om risker med mobilstrålning för svenska myndigheter och för WHO. EU:s utredning SCENIHR dominerades av experter med finansiella bindningar till telekombolag.

Den nya domen bekräftar därmed samma slutsats om samband mellan den telekomanställde teknikerns mobiltelefonanvändning och hörselnervstumör från 2017 i tidigare instans, domstolen i Ivrea, som Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat om. Eftersom den förlorade parten, INAIL, överklagade domen, togs fallet upp ännu en gång i högre instans och det nya beslutet är alltså resultatet av den andra prövningen. Telekomteknikern får ersättning för arbetsskada av den förlorande parten INAIL (Instituto Nationale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sur Lavoro). Det är ett statligt institut som ska ge arbetstagare ersättning vid arbetsskador.

Roberto Romeo arbetade som tekniker för ett telekombolag. Under 15 år mellan 1995 och 2010 använde han mobilen mycket varje arbetsdag, mellan 2 och 7 timmar per dag i genomsnitt 4 timmar om dagen. I Italien anses mobilanvändning 1 timma eller mer varje dag vara “intensiv användning”.

År 2010 fick han diagnosen hörselnervstumör, en tumör som sitter på hörselnerven. Tumören uppstod på samma sida som mobilen användes. Hörselnervstumören kunde opereras bort, men Roberto Romeo förlorade hörseln på den sida där tumören satt vilket är vanligt vid hörselnervstumör. Andra möjliga konsekvenser är förlamning av delar av ansiktet.

”Solida belägg” för samband

Domstolen i Turin konstaterar att det har framlagts ”solida belägg” som bekräftar ett kausalt samband mellan Roberto Romeos exponering för radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning) från mobiltelefon och sjukdomen som uppstod”.

Domstolen bygger sitt ställningstagande på epidemilogiska studier av mobilanvändare som visat förhöjd risk för hörselnervstumör, djurstudier som visat ökad förekomst av samma tumörform samt mannens intensiva användningen under många år, kombinerat med avsaknaden av andra faktorer som kan ha orsakat sjukdomen.  Det är studier från den svenske cancerläkaren Lennart Hardell och medarbetare som visar förhöjd risk för hjärntumör och hörselnervstumör pga mobilanvännding och Interphone-studien som också visade förhöjd risk för både hjärntumör (2010) och hörselnervstumör (2011) som bland annat legat till grund för ställningstagandet. Stora djurstudier från Ramazziniinstitutet i Italien och NTP i USA som båda under senare år visade ökad förekomst av samma tumörform (schwannom) som hörselnervstumör, har också haft betydelse för domstolens beslut.

NTP-studien som publicerades i sin helhet åren 2018-2019 fann ”klara belägg” för tumörer av typen malignt schwannom. (NTP: ”Clear evidence of tumors in the hearts of male rats. The tumors were malignant schwannoma” En expertpanel som NTP anlitade för att utvärdera resultaten slog fast att strålningen från mobiltelefoner är carcenogen (för hjärtat – schwannom och för hjärnan – gliom).

Domstolen konstaterar även att 76% av mobiltelefoner som undersökts kan avge högre nivåer av radiofrekvent strålning än gällande gränsvärden. Vidare finns det belägg för att antalet fall av hörselnervstumör ökat i olika delar av världen exempelvis över 3 gånger mellan 2001 och 2012 i Leyden, Holland och två gånger ökning i Minnesota, USA mellan 1995 och 2016. I hela USA har sjukdomen också ökat. Det framkommer även att antalet fall av hjärntumörer ökat betydligt i Danmark sedan början av 2000-talet.

Enligt domstolen finns det ”hög sannolikhet” för sambandet mellan mannens tumör och strålningen som mobilen sände ut.

Telekomfinansierade forskare och ICNIRP mindre tillförlitliga

Gällande kvaliteten på vetenskapliga studier och jäv konstaterar domstolen att:

”En stor del av den vetenskapliga litteraturen som utesluter cancereffekter eller som hävdar att sambanden inte är tillräckligt visade, har intressekonflikter som inte alltid deklarerats”.

Mindre vikt ska  enligt domstolen ges till studier som har intressekonflikter i form av finanisering från telekombolag eller där författare är medlem i ICNIRP.  Slutsatser från oberoende forskare och experter har högre trovärdighet än de som beställts, gjorts eller finansierats åtminstone delvis av parter med intresse av utfallet av dessa studier. Domstolen nämner i detta sammanhang som exempel på en utredning genomförd av personer med intressekonflikter EU:s utredning från 2015 SCENIHR.

Domstolen anser alltså att följande förhållanden gör att avsändarna är mindre tillförlitliga:

  1. I de fall där författaren till studien har haft konsultuppdrag för telekombolag eller erhållit forskningsfinansiering från telekombolag för att genomföra studierna
  2. I de fall där författaren själv är medlem i ICNIRP.

Vidare noteras att ICNIRP är en privat organisation vars rekommendationer i form av referensvärden (eller gränsvärden som gäller i Sverige och många andra länder, vår kommentar), ”har stor ekonomisk och strategisk betydelse för telekomindustrin”, skriver domstolen.

Flera ICNIRP-medlemmar har kopplingar till telekombolagen i form av bland annat forskningsfinansiering.

ICNIRP-medlemmar ska inte utreda hälsoeffekter

”Frånsett möjliga kopplingar till telekombolagen är det tydligt att ICNIRP-medlemmar ska avhålla sig från att utreda hälsoeffekter av strålningsnivåer som ICNIRP redan tidigare har deklarerat är säkra och därför inte skadliga för hälsan” skriver domstolen.

Domstolen tar upp ett exempel på forskning som motståndarsidan hänvisat till som påstås visa att inga tumörrisker skulle föreligga. Domstolen konstaterar att de använder uppgifter om incidenstrender av hjärntumörer på ett olämpligt sätt och tar inte heller hänsyn till de senaste årens resultat från djurförsök. Vidare noteras att författarna är osäkra gällande hälsokonsekvenser förenat med intensiv och långvarig användning av mobiltelefoner. Två av de forskare som författat den kritiserade rapporten är medlemmar i ICNIRP samt fd medlem och är därför jäviga. En av dessa, Maria Rosaria Scarfi, är även expert i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Telekomfinansiering ger mindre tillförlitlighet

Advokaten Stefano Bertoni, som är Roberto Romeos advokat, säger att det som är mest intressant med detta beslut är bekräftelsen att de studier som inte visar risker som finansierats av telekombolag inte har samma tillförlitlighet som oberoende studier, eftersom telekombolagen har ett ekonomiskt  intresse i utfallet eller resultatet av studierna. De forskares och experters ställningstaganden som finansieras av telekombolagen är också mindre tillförlitliga än de som bedriver forskning utan koppling till vinstintresse.

ICNIRP dominerar utredningar

Medlemmar i ICNIRP som domstolen konstaterat är mindre tillförlitliga, har dominerat alla utredningar om risker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik för svenska myndigheter sedan början av 2000-talet. Samtliga utredningar dominerade av ICNIRP avfärdar att hälsorisker under ICNIRP:s gränsvärden är visade. Det gäller Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om elektromagnetiska fält, Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport samt Forskningsrådets för Arbetsliv och Socialvetenskaps rapporter (FAS). Bland de ICNIRP-medlemmar som har haft mest inflytande finns de båda kollegorna vid Karolinska Institutet professor Anders Ahlbom och professor Maria Feychting, som under drygt tio år mellan år 2003 och 2011 ledde samtliga utredningar om hälsoriskerna för samtliga myndigheter. Båda är dessutom finansierade av telekombolagen. Anders Ahlbom satt dessutom i styrelsen för sin brors konsultbolag som riktade sina tjänster till telekombolag. Brodern har dessutom under många år sedan slutet av 1990-talet arbetat som lobbyist för telekombolaget Telia. Förhållandena redovisades aldrig i den påstått ”oberoende” experten Anders Ahlboms jävsdeklarationer.

WHO:s arbete med frågan om hälsorisker med strålning från trådlös teknik har sedan starten av WHO EMF-project 1996 kontrollerats av ICNIRP-medlemmar och även sedan starten fram till åtminstone 2005 finansierats till stor del av telekombolag. Michael Repacholi som blev ICNIRP:s ordförande vid organisationens bildande 1992 blev även projektledare för WHO:s arbete med frågan 1996. Repacholi satt alltså samtidigt på ledande positioner för WHO:s och ICNIRP:s arbete med frågan samtidigt som han såg till att pengar från telekombolagen kunde slussas till WHO för att finansiera verksamheten.

I dag leds arbetet med att bedöma risker med mikrovågsstrålning av elektroingenjören Emilie van Deventer, ”observatör” i ICNIRP och Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, och industriorganisationen IEEE. Hon var tidigare finansierad av telekombolag då hon var verksam vid Toronto University där hon arbetade med utveckling av mikrovågsantenner. Hon saknar akademisk kompetens inom medicin och biologi. Emilie van Deventer fortsätter att låta medlemmar i ICNIRP dominera utredningar av frågan inom WHO.

Källor:

Beslutet domstolen Turin

Länk till tidningsartikel (Italien)

Lista domstolsbeslut i Italien

Nedan följer en lista över de domstolsbeslut vi hittills har kännedom om gällande arbetstagare som drabbats av hjärntumör pga mobiltelefonanvändning i arbetet:

Italien 2012, högsta domstolen: I en prejudicerande dom från Italien den 12 oktober 2012 (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 – 12 ottobre 2012, n. 17438) konstaterar högsta instans att den klagande, finanschefen Innocente Marcolinis tumör på ansiktsnerven, orsakats av hans intensiva användning (5-6 timmar om dagen) av mobiltelefon och trådlös telefon. Läs beslutet i originaltext på italienska här. Beslutet bekräftar därmed ett tidigare beslut i första instans. Tidningsartikel om fallet här

Italien 2017, domstolen Ivrea:  Domstolen konstaterar att en mans hörselnervstumör orsakats av användning av mobiltelefon i arbetet i snitt 4 timmar om dagen under 15 år. Mannen fick diagnos 2010 och var anställd av Telecom Italia, en telekomoperatör. Han får därför ersättning för arbetsskada livet ut med 500 Euro i månaden. Beslutet.  Daily Mail

Italien 2017, domstolen Florens.  En försäljare hade använt mobiltelefon i arbetet under 2-3 timmar under 10 år. Mannen fick hörselnervstumör år 2010. Domstolen fastslog sambandet 2017. Länk till artikel.

Italien 2019, domstolen Ivrea: 30 januari 2019 slog domstolen fast att en man drabbats av en tumör på hörselnerven, även kallad akustistikusneurinom, och att den orsakats av mannens intensiva användning av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet. Sjukdomen erkändes därför som arbetsskada Mannen arbetade på flygplats och var där exponerad för höga nivåer av radiofrekvent strålning. Han använde en Siemens DECT-telefon, och en Nokia eller en Samsung mobiltelefon. Telefonerna användes vid vänster sida av huvudet och det var också på vänster sida som läkare år 2010 upptäckte en tumör. Länk till beslutet.

Italien 2020, domstolen Turin: Domstolen bekräftar i överprövning av domstolsbeslutet Ivrea 2017 (se ovan) att mannens hörselnervstumör orsakats av intensiv användning av mobiltelefon i arbetet för telekomoperatören Telecom Italia. Den telekomanställde använde mobilen i snitt 4 timmar om dagen under 15 år. Domstolen konstaterar att det finns ”solida belägg” för ett samband. Vidare konstaterar domstolen att forskning som finaniserats av telekombolag eller som författats av personer finansierade av telekombolag eller som är medlemmar i ICNIRP har lägre tillförlitlighet än oberoende studier och oberoende forskares ställningstaganden.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend