Magnetfält ökar risken för missfall, Alzheimers och ALS

Två nya analyser av den samlade epidemiologiska forskningen visar att exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält i arbetet ökar risken för ALS och Alzheimers. En ny stor amerikansk undersökning visar dessutom att förhöjda magnetfält ökar risken för missfall. Gällande gränsvärde i Sverige är 800 gånger högre än de nivåer vid vilka missfallsrisk observerats.

ALS

En ny analys (sk metastudie) av all epidemiologisk forskning (20 studier) om risk för ALS på grund av förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet publicerades i januari 2018. Studiens huvudförfattare är Anke Huss, som också är medlem i Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp, vars redovisning av risken för ALS, Alzheimers och cancer vi tidigare rapporterat om här.

Risken för ALS pga förhöjda magnetfält på arbetsplatsen är +14%. För de som är verksamma inom elektriska yrken är risken 41% förhöjd. Högsta risken sågs i de studier som tagit hänsyn till den sammanlagda totala exponeringen för lågfrekventa magnetfält (+89%).

Alzheimers

En ny analys (sk metastudie) av all epidemiologisk forskning (20 studier) om risk för Alzheimers på grund av exponering för magnetfält i arbetet publicerades i december 2017. Sammantaget visar de 20 studierna att exponering förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet ökar risken för Alzheimers med 63%. En av medförfattarna till studien är Martin Röösli, medlem i Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp.

Missfall

Amerikanska forskare publicerade i december 2017 resultatet av en studie om risk för missfall på grund av exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält.  913 gravida kvinnor ingick. Exponeringen kartlades för varje kvinna som fick bära personliga mätare. Resultatet visade att kvinnor med förhöjd exponering (mer än 0,25 mikroTesla) hade 2,7 ggr ökad risk att få missfall,  jämfört med de kvinnor som hade lägre exponering (mindre än 0,25 mikroTesla).

Sambandet sågs genomgående oavsett vilken källa som var orsaken till den förhöjda exponeringen för magnetfält.  Forskarna noterar att resultatet även stöds av fyra andra studier publicerade under de senaste 15 åren som också redovisar ökad risk för missfall pga förhöjd exponering för magnetfält.  De konstaterar också att styrkan med deras undersökning är faktiska mätningar. De studier som baserats på avstånd eller skattningar av exponering får generellt sett ett resultat som undervärderar risken.

Risk för missfall från 800 gånger under gränsvärdet

Att exponering över 0,25 mikroTesla leder till ökad missfallsrisk är ännu ett bevis i en lång rad för att gränsvärdet eller ”referensvärdet” rekommenderat av Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket är otillräckligt. Det utgår från en ”bedömning” av den tyska organisationen ICNIRP,. ”Referensvärdet” är  800 gånger högre, 200 mikroTesla. Gränsvärdet skyddar endast mot omedelbara effekter i form av nervretningar eller elektriska strömmar i kroppen. Det omfattar inte effekter av längre tids exponering, exempelvis cancerrisker eller risk för ALS, Alzheimers, missfall. ICNIRP hävdar att sådana effekter inte är ”säkerställda” eller har visats genomgående i alla studier som gjorts. Vilka beviskrav som ställs för att en effekt ska vara ”säkerställd” anges inte.

ICNIRP förnekar visade effekter

ICNIRP:s bedömning baseras på den felaktiga utgångspunkten att studier ”generellt sett inte observerat förhöjd risk” för ALS samt att förhöjd ”risk för Alzheimers inte visats genomgående”. Nya analyser av den samlade forskningen visar såväl förhöjd risk för Alzheimers som ALS. Vid Strålsäkerhetsmyndighetens senaste expertseminarium redovisade Anke Huss att forskningen i stort sett genomgående visat förhöjd risk för Alzheimers (12 av 13 studier) och ALS (11 av 13 studier). Alla resultat till höger om mittlinjen visar förhöjd risk.

 

ICNIRP påstår vidare att epidemiologiska studier generellt sett inte observerat någon koppling mellan negativa effekter på mänsklig reproduktion (dvs inkl. missfall) och exponering för lågfrekventa magnetfält”.

Det är uppenbart att ICNIRP:s (och Strålsäkerhetsmyndighetens) omtanke inte gäller människorna utan magnetfälten/de industrier som genererar magnetfält via sin verksamhet eller sina produkter.

Om omtanken gällde människorna

Om ICNIRP och Strålsäkerhetsmyndigheten verkligen ville skydda människorna och inte den emf-producerande industrin, skulle de i stället vända på den nu absurt högt ställda bevisbördan på hälsorisker och i stället kräva bevis på att magnetfält inte ökar observerade risker:

Forskning har visat i stort sett genomgående förhöjd risk för ALS, Alzheimers. Flera metaanalyser av den samlade forskningen visar sammantaget förhöjd risk. Majoriteten av forskningen har visat ökad förekomst av oxidativ stress och DNA-skador på cellnivå vilket kan vara bakomliggande mekanismer bakom sjukdom. Det har inte samstämmigt visats att exponering för förhöjda magnetfält i yrkeslivet inte medför risk för ALS och Alzheimers. Det är inte säkerställt att det inte föreligger förhöjd risk för dessa allvarliga sjukdomar vid nivåer över 0,25 mikroTesla. Studier av gravida kvinnor som exponerats för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält har visat ökad risk för missfall. Risker har observerats från 0,25 mikroTesla. i en större välgjord studie som samlat in människors faktiska exponering.

Vår rekommendation är därför att 0,25 mikroTesla inte bör överskridas för att undvika allvarliga hälsoeffekter.

Vanliga källor till förhöjda magnetfält

Det finns många orsaker till förhöjda magnetfält i vår dagliga miljö. Bland de vanligaste är:

  • kraftledningar
  • vagabonderande strömmar i fastighetens elnät och servicekablar (ström som tar ”smitvägar” t ex via vattenledningar, fjärrvärmeledningar eller annat ledande material)
  • transformatorer
  • transformatorstationer
  • elspisar, särskilt induktionshällar
  • järnvägsspår
  • bilar

Läs mer:

Redovisning från Strålsäkerhetsmyndighetens seminarium maj 2016 länk

Bioinitiativgruppen konstaterade år 2013 att det finns ”starka belägg för att elektromagnetiska fält innebär en risk för Alzheimers”. Gruppen pekar också på sambandet mellan de starka beläggen för att elektromagnetiska fält har en negativ påverkan på produktionen av sömnhormonet melatonin, vilket kan ha betydelse både för utvecklandet av cancer och av Alzheimers sjukdom. Även den europeiska läkar- och forskargrupp som gett ut riktlinjer för behandling och utredning av patienter med ohälsa relaterad till EMF konstaterar att det finns ”starka belägg” för att EMF orsakar Alzheimers.

Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5727515/

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/bem.22104/abstract

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29278690

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend