Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer i största studien

Den största djurstudien som någonsin gjorts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren. Undersökningen har genomförts av ansedda National Toxicology Program, NTP, och har kostat över 200 miljoner kronor. DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen sedan 1990-talet, ändå hävdar myndigheter fortfarande i dag att strålningen inte kan skada DNA.

NTP-studien är enligt den tidigare chefen vid NTP, Chris Portier, den hittills bäst utförda och största av mobilstrålningens effekter på djur som någonsin genomförts.

Redan 2016 presenterades delresultat som visade förhöjd förekomst av hjärntumör bland de exponerade djuren och som därmed bekräftade tidigare resultat som visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör. Chris Portier sade 2016 till amerikansk press att resultaten visar klart samband mellan cancer och exponering för mobilstrålning

Under september 2017 presenterade forskarna från NTP vid en konferens nya resultat från de omfattande djurförsöken: Mobilstrålning kan orsaka DNA-skador i hjärnceller och i blodceller.

NTP-forskarna har observerat signifikant ökade DNA-skador i främre delen av hjärnans pannlob (frontal cortex), i hjärnans hippocampus och i de vita blodkroppar som finns i blodet (leukocyter).

Alla resultat från denna den största djurstudien någonsin kommer att publiceras under inledningen av 2018.

Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör

År 2011 bedömde Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B baserat på upprepade undersökningar som visat förhöjd risk för hjärntumör bland mobiltelefonanvändare, bland annat WHO:s egen studie Interphone och den svenske cancerläkaren Lennart Hardells forskning. Sedan dess har ytterligare forskning visat samma sak: mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven.

Nu 2017 visar flera analyser av den samlade forskningen att mobilanvändning verkligen ökar risken för hjärntumör. Flera ledande experter anser därför att mobilstrålning nu bör betraktas som Grupp 1, cancerogen för människa, i samma kategori som asbest, tobak och dioxin.

DNA-skador rapporterade redan för 20 år sedan

Detta är dock inte första gången som forskare visat att mobilstrålning orsakar DNA-skador i djurförsök. Redan i mitten av 1990-talet rapporterade de amerikanska forskarna Henry Lai och NP Singh att de observerat DNA-skador i hjärnceller från möss som exponerats för mobilstrålning vid 2 450 MHz (liknande frekvens som WiFi, Blueteooth, mikrovågsugn och DECT-telefon). [i] Forskarna skrev 1996 att DNA-skador även tidigare observerats i både cellforskning och djurförsök.

År 2004 redovisades dessutom resultaten från det största Europeiska forskningssamarbetsprojektet någonsin, REFLEX, som skulle visa om mobilstrålning kunde orsaka DNA-skador eller inte. 13 forskarlag från hela Europa deltog och alla finansierades av EU. Resultaten bekräftade att mobilstrålning verkligen kunde orsaka DNA-skador vid nivåer långt under gällande gränsvärden (från 0,3W/kg) vilket observerats i flera av varandra oberoende laboratorier.  Slutsatserna var följande:

“RF-EMF produced genotoxic effects in fibroblasts, HL-60 cells, granulosa cells of rats and neural progenitor cells derived from mouse embryonic stem cells (Paticipants 2, 3 and 4). Cells responded to RF-EMF exposure between SAR levels of 0.3 and 2 W/kg with a significant increase in single and double strand DNA breaks and in micronuclei frequency (Participants 2 and 3). Chromosomal aberrations in fibroblasts were also observed after RF-EMF exposure (Participant 3). In HL-60 cells an increase in the intracellular generation of free radicals accompanying RF-EMF exposure could clearly be demonstrated (sid 226). Reflex slutrapport

År 2015 redovisades att 93 av 100 vetenskapliga studier visat att strålningen från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress är i dag etablerad mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar.

Myndigheterna: ”Mobilstrålning kan inte skada DNA”

Trots att DNA-skador och cancereffekter alltså visats sedan drygt 20 år hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, WHO och telekomindustrin att strålningen inte kan orsaka DNA-skador och cancer. I den senaste Folkhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten skriver professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting, Karolinska Institutet :

Det finns inte ”någon känd verkningsmekanism för hälsoeffekter”…..”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker.”

Både Anders Ahlbom och Maria Feychting har intressekonflikter. Båda får forskningsfinansiering av telekomindustrin (Ericsson, TeliaSonera mfl). Båda är eller har varit medlemmar i den organisation, ICNIRP, som beslutar om de gränsvärden som skulle visa sig ha varit otillräckliga om en cancerrisk erkänns. Dessa är också av mycket stor strategisk och ekonomisk betydelse för berörd industri. Anders Ahlboms bror, Gunnar Ahlbom, har under många år varit lobbyist för TeliaSonera i Bryssel. Trots detta ledde Anders Ahlbom och Maria Feychting alla svenska expertutredningar om hälsorisker med mobilstrålning mellan åren 2003 och 2012 i egenskap av påstått ”oberoende experter” som påstods sakna bindningar till industrin. De hade alltså monopol på expertisen.

Strålsäkerhetsmyndigheten: tillräckligt många har ännu inte fått aggressiv hjärntumör

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att misstanken om hälsoeffekter av mobilstrålning skulle ”försvagats” eftersom inte tillräckligt många mobilanvändare ännu fått aggressiv hjärntumör (gliom) enligt den svenska cancerstatistiken (SSM dnr 2016-3268-1):

”Eftersom incidenstrender inte gett stöd för en förhöjd risk totalt för gliom …… har misstanken försvagats ytterligare”. Huvudargumentet att inte tillräckligt många ännu fått hjärntumör enligt cancerstatistiken har upprepats under senare år och är i dag myndighetens huvudargument för att mobiler inte innebär hälsorisker.

Men enligt den danska cancerstatistiken har antalet fall av hjärntumörer ökat betydligt sedan år 2003. I Sverige ökar antalet patienter som vårdas för hjärntumör i sjukvården. Även antalet fall av cancer i sköldkörtel och munområdet ökar under senare år.[1],[2] Under samma period har människors användning av mobiltelefoner ökat exponentiellt.[3]

[1] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/kraftig-okning-av-patienter-som-vardas-for-hjarntumor-av-okand-natur/

[2] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/05/kraftig-okning-av-skoldkortelcancer-och-muncancer/

[3] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/01/hjarntumorer-okar-i-danmark-mer-an-fordubbling-sedan-1990/

[i] Lai, Singh: Single- and double-strand DNA breaks in rat brain cells after acute exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8627134

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend