stralningsfriskolawififorbbudVi begär att ansvariga ministrar, miljöminister Åsa Romson och skolminister Gustav Fridolin, agerar och verkar för att åtgärder vidtas för att skydda barnen mot onödiga och påtvingade hälsorisker från den strålning som avges från trådlösa nätverk och trådlösa datorer i skolan och förskolan.  Strålningen från trådlös teknik medför att barnen utsätts för oacceptabla och onödiga hälsorisker som lätt kan elimineras om man väljer kabelburna alternativ vid IT-användning.

Följande skäl är fullt tillräckliga för att förbjuda användande av trådlösa nätverk (WiFi) och annan trådlös teknik i skolan och förskolan och ersätta den med säkrare kabelburen teknik:

 1. År 2011 antog Europarådet för mänskliga rättigheter en resolution som säger att medlemsländerna inte ska använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom barn är särskilt känsliga för strålningen (resolution 1815). Sverige har genom sitt medlemskap i Europarådet åtagit sig att följa rådets resolutioner, men gör det inte i detta fall.
 2. Över 200 experter skickade i maj 2015 en appell till FN, WHO och medlemsländerna där man varnar för användning av trådlös teknik i skolan samt vädjar om att skydda människorna, i synnerhet barnen som är särskilt känsliga.
 3. År 2011 bedömde Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO att strålningen möjligen kan orsaka cancer (klass 2B). Sedan dess har beläggen för att strålningen från trådlös teknik kan orsaka cancer stärkts. Upprepad forskning visar att strålningen ökar risken för cancer hos människor, kan skada cellernas DNA och orsaka oxidativ stress. Djurförsök visar att tumörtillväxt främjas vid strålningsnivåer långt under de som ett barn exponeras för vid användning av en trådlös dator.
 4. År 2012 lämnade 29 experter en rapport (Bioinitiativrapporten) som bland annat rekommenderade att trådlös teknik inte används i skolan och förskolan på grund av hälsoriskerna. Rapporten täcker 1800 forskningsrapporter varav flertalet visar skadliga effekter. Bland annat är negativa effekter på nervsystemet  visat i långt över 100 enskilda forskningsresultat.
 5. Forskningen (Bioinitiativrapporten mm) visar även att exponering för strålning från trådlös teknik medför hälsorisker som sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrationsproblem, försämrat minne, tryck över bröstet, hudutslag, yrsel, nedstämdhet, ångest och hjärtpåverkan.
 6. Barns nervsystem utvecklas genom hela tonåren. Ett barn kan vara upp till 50 gånger känsligare för cancerogena faktorer.
 7. Det finns redan i dag många lärare och barn i skolan och förskolan som mår dåligt och inte längre kan gå till sin skola på grund av dessa symtom då de exponeras för strålningen från trådlösa nätverk.
 8. Enligt svensk miljölag ska bästa möjliga teknik användas ”om det finns skäl att anta olägenheter” (försiktighetsprincipen). Redan risken för skador och olägenheter innebär en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förhindra negativa effekter på hälsan och välbefinnandet
 9. Enligt skollagen 10 § ska barnets bästa vara utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet som rör barn.
 10. Strålsäkerhetsmyndighetens och Arbetsmiljöverkets riktvärden för tillåten strålning är föråldrade och saknar skydd mot de påvisade skadliga effekterna som redovisats ovan. Gällande riktlinjer skyddar enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp kroppen med 1 grad (inträffar inom 30 minuter). Riktvärdena saknar helt skydd mot effekterna av den exponering under längre tid som barnen utsätts för i skolan och förskolan. De tar inte heller hänsyn till kunskapen att olika signaler, exempelvis WiFi, är särskilt skadliga och de har inte heller anpassats efter barns särskilda känslighet. Våra barn som exponeras konstant i skolan och förskolan är helt oskyddade mot hälsoriskerna som redovisats ovan.

Mot bakgrund av ovanstående kräver vi gemensamt att:

 • Barnen måste skyddas mot hälsoriskerna med trådlös teknik i skolor och förskolor. Trådlös teknik förbjuds och ersätts med säkrare kabelburen.
 • Mobiltelefoner bör låsas in i sk ”mobilhotell” på skolan, fritids och förskolan. En modern mobil strålar ofta oavbrutet i standby läge p.g.a. alla appars uppdateringar vilket få känner till.
 • Nya förbättrade gränsvärden för tillåten strålning från trådlös teknik införs i den svenska lagstiftningen vilka även skyddar mot hälsoriskerna med längre tids exponering och som anpassats efter barns och andra gruppers särskilda känslighet.

—————————————————————-

Skriv under här nedan. För att vara säker på att ditt namn registrerats sänd även ett meddelande märkt namninsamling till oss info@stralskyddsstiftelsen.se, begär även läskvitto  – så att vi kan dubbelkontrollera att ditt namn registrerats. (Det finns alltid en  risk att namninsamlingen hackas).

Du kan också skriva ut en pdf av denna namninsamling på vilken du samlar underskrifter som du sedan postar senast den 31 maj 2016 till Strålskyddsstiftelsen, Gredby 14, 178 92 Adelsö.

Namninsamlingen pågår under hösten 2015 och sänds därefter till Gustav Fridolin och Åsa Romson. Skriv gärna även ut vår affisch i A4 för En strålningsfri skola och sätt upp på alla lämpliga platser.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83