EU-kommissionen prioriterar ekonomiska intressen framför människors hälsa

Trots att EU-kommissionen upprepat informerats om att strålning från trådlös teknik orsakar skadliga effekter långt under de gränsvärden som tillämpas inom EU, har hälsokonsekvenserna ignorerats. I stället har telekombolagens ekonomiska intressen prioriterats. Det konstaterar en ny översiktsartikel signerad Rainer Nyberg, Julie McCredden och Lennart Hardell.

EU har upprepat under de senaste åren informerats om att mikrovågsstrålning (radiofrekvent strålning) från trådlös teknik inte bara orsakar uppvärmning av vävnad utan även många andra skadliga hälsoeffekter, vilka bevisats bortom allt tvivel. Dessa uppstår långt under de gränsvärden som den industrivänliga organisationen ICNIRP tagit fram och som sedan 1999 rekommenderats av EU.

De skadliga effekterna som under de senaste åren redovisats för EU-kommissionen inkluderar  oxidativ stress, skador på DNA, på hjärta och blod, på spermier, på hjärnceller och ökad risk för cancer.

Felaktiga gränsvärden från ICNIRP

Att de gränsvärden från ICNIRP som rekommenderas av EU är felaktiga har även redovisats i en översiktsartikel från forskare inom den nybildade strålskyddskommissionen ICBE-EMF. ICBE-EMF konstaterade 2022 att ICNIRP:s gränsvärden bygger på en lång rad felaktiga föreställningar och saknar skydd mot visade skadliga effekter.

EU har även informerats om att nuvarande gränsvärden medför att allt levande i miljön, exempelvis fåglar, insekter och däggdjur utsätts för allvarliga risker genom att tillåta strålningsnivåer som redan visats vara skadliga.

Vidare konstaterar författarna av den nya artikeln att EU:s/ICNIRP:s gränsvärde (10 W/m2 eller 10 000 000 mikroW/m2) är en miljon gånger för högt för att skydda barn och andra särskilt känsliga grupper mot skadlig påverkan av denna form av strålning. Tre olika forskargrupper rekommenderar nämligen 0,1 – 10 mikroW/m2 för att skydda särskilt känsliga grupper i samhället.

EU:s rekommenderade gränsvärden (i Sverige referensvärden) har gett telekomoperatörerna rätten att påtvingat, dvs utan människors informerade medgivande, exponera dem för ständigt ökande nivåer av skadlig strålning. Dessa tillåtna påtvingade nivåer har aldrig visats vara säkra ur hälsosynpunkt. Nyberg, McCredden och Hardell menar att detta i praktiken innebär att EU rekommenderar att medborgarna får utsättas för ett massivt experiment utan medborgarnas informerade samtycke, vilket strider mot Nürnbergkonventionen.

Prioriterar ekonomiska intressen före hälsan

Trots den information som nått EU-kommissionen om skadlig hälso- och miljöpåverkan från såväl forskarsamhället och frivilligorganisationer verksamma inom området, har EU fortsatt att ignorera de allvarliga riskerna. I stället har telekombolagens behov och ekonomiska intressen prioriterats, i strid med bland annat EU-fördraget och rättspraxis. Dessa har slagit fast att skyddet av människors hälsa har företräde framför ekonomiska överväganden. För att motivera sin prioritering av ekonomiska intressen har EU-kommissionen förlitat sig på en handfull experter med bindningar till ICNIRP och/eller till industrin, exempelvis i den senaste SCHEER-rapporten. Den rekommenderar att EU ska anta ICNIRP:s nya gränsvärden (2020) vilka innebär ännu högre tillåten strålningsexponering, i rak motsats till rekommendationer om kraftigt sänkta gränsvärden från ledande forskare inom området. En kritisk granskning av SCHEER-rapporten  drog slutsatsen att SCHEER:s yttrande ”är partiskt och verkar vara utformat för att inte finna några risker och för att ge grönt ljus för antagandet av exponeringsgränser som gynnar industrin… och att … medlemmarna i SCHEER:s arbetsgrupp tillhör en liten självrefererande krets av förespråkare för ICNIRP med kopplingar till telekomindustrin. SCHEER uppfyller inte det grundläggande kravet på riskbedömningar: SCHEER:s utvärdering av vetenskapliga belägg är otillräcklig, kraftigt partisk och ovetenskaplig. En central en röd tråd genom SCHEER-rapporten är skapandet av tvivel om skadliga effekter i stället för en objektiv bedömning av forskningsresultaten”

Nyberg mfl skriver:

”EU:s nuvarande agerande står i direkt konflikt med de grundvalar som EU byggdes på (se tabell 1). Genom att fortsätta att stödja den industriledda utrullningen av 5G, 6G och smarta mätare bryter EU mot EU:s konvention mänskliga rättigheterna [4], EU:s stadga om de grundläggande rättigheter [5], EU-fördraget [64] och EU:s rättspraxis [104-106], som alla är överens om att: Skyddet av hälsa och miljö har företräde framför ekonomiska överväganden.”

I en tabell (Tabell 1) redovisar Nyberg mfl de lagrum som EU-kommissionen bedöms bryta mot genom att ignorera hälsoriskerna och hålla fast vid de gravt felaktiga och allt för höga gränsvärdena från ICNIRP.

Vidare skriver författarna:

Grundläggande rättigheter och EU:s primärrätt gör det obligatoriskt för EU att skydda befolkningen, särskilt barn, från alla typer av skadliga hälsoeffekter av trådlös teknik. Flera experter med anknytning till WHO och EU har dock intressekonflikter på grund av sina sina band till industrin. Den efterföljande prioriteringen av ekonomiska intressen leder till att människors hälsa och miljön äventyras. Experter måste göra en opartisk utvärdering utan intressekonflikter.”

Läs hela artikeln från Nyberg, McCredden och Hardell här

Mer info i ämnet:

EU-kommissionen valde experter med jäv. Länk

5G Appeal till EU-kommissionen. Länk

5G kommer att öka exponeringen enormt. Länk

Italien behåller lägre gränsvärden. Länk

Strålsäkerhetsmyndigheten har anlitat jäviga experter i 20 år. Länk

Ny strålskyddskommission konstaterar att nuvarande gränsvärden är felaktiga. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend