Tysk domstol förbjuder professor att förtala forskare som visat att mobilstrålning skadar cellers DNA

En tysk domstol förbjuder professor Alexander Lerchl, som lett den tyska strålskyddskommissionen, att smutskasta andra professorer och forskare från Wiens Universitet som visat att strålning som sänds ut från mobiltelefonteknik skadar cellers DNA.  78 studier har fram till idag visat att mikrovågsstrålning skadar cellers DNA. Professor Franz Adlkofer anser att Lerchl agerat i telekombolagens intresse.

Domstolen i Bremens beslut i december 2020 gäller ett ärende som pågått sedan 2014. Alexander Lerchl riskerar att få betala 2,5 miljoner (250 000 Euro) i böter eller 6 månader i fängelse om han fortsätter att förtala och anklaga forskarna bakom studien från Wiens Universitet som bedrev forskning på celler inom ramen för forskningsprojektet REFLEX, för att ha fuskat. Alexander Lerchl döms även att betala 200 000 kronor (20 000 Euro) i rättegångskostnader.

Enligt professor Franz Adlkofer som ledde REFLEX-projektet, har Alexander Lerchl agerat i telekombolagens intresse:

“Att ogiltigförklara REFLEX-studien och att visa att mobilstrålning är ofarlig ligger i hans uppdragsgivares intressen – den tyska strålsäkerhetsmyndigheten och telekomindustrin”, säger professor Franz Adlkofer till Microwave News.

Bedömningen stöds av att Alexander Lerchl nyligen deltagit i en PR-film för Forum Mobilkommunikation, FMK, som är telekombolagens samarbetsorganisation i Österrike. I videon hävdar Lerchl fortsatt att mikrovågsstrålning inte kan skada cellers DNA.

Det är professor Franz Adlkofer, som var projektledare för hela REFLEX-projektet, som drivit ärendet i domstolen. REFLEX var ett EU-finansierat forskningsprojekt som involverade 12 forskarlag från sju olika länder som hade till syfte att undersöka om mikrovågsstrålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält var för sig kunde orsaka DNA-skador eller andra skadliga effekter på celler. Projektet som pågick under de inledande åren av 2000-talet och slutredovisades år 2004, kostade över 30 miljoner svenska kronor (3,1 miljoner Euro).

REFLEX visade att såväl mikrovågsstrålning som sänds ut från trådlös teknik som lågfrekventa magnetfält kunde skada cellers DNA vid nivåer under gällande referensvärden. Först visade Wien-laboratoriet att GSM-strålning kunde skada mänskliga cellers DNA vid 0,3 W/kg, vilket är långt under gällande gränsvärden för tillåten strålning från mobiler på 2 W/kg. Dessa resultat publicerades i en vetenskaplig tidskrift Mutation Research år 2005. Därefter visade samma labb att 3G-strålning skadade mänskliga cellers DNA vid ännu lägre nivåer, 0,05 W/kg. Dessa resultat publicerades år 2008 i International Archives of Occupational and Environmental Medicine.

Idag år 2021 har totalt 78 studier visat att mikrovågsstrålning skadar cellers DNA.

Eftersom ökad bildning av fria radikaler observerades drogs slutsatsen att DNA-skadorna sannolikt orsakades till stor del av bildning av fria radikaler och oxidativ stress.

Sammanfattning REFLEX

Här följer en sammanfattning av REFLEX-resultaten från en av forskarna inom REFLEX (från REFLEX-rapporten 2004):

“It was found that pulsed RF fields (GSM 900 and GSM 1800) with SAR values ​​from 0.3 W/kg cause genetic damage, single and double fractures in DNA and MN induction, in human fibroblast cells. In addition, an increase in the number of free oxygen and hydroxyl (OH) radicals was observed. …Furthermore it was found that some effects, DNA fractures and MN induction, occurred both for un-pulsed and pulsed RF fields and that other effects, change of gene and protein expression, occurred only with pulsed RF fields. In some cells, an increase in expression of the stress proteins hsp27 and hsp70 was found, indicating a cellular stress response: hsp represents “heat shock protein”.

Conclusion: It has been found that non-thermal load of cell cultures by magnetic ELF fields from electrical installations and devices, or EM RF fields from mobile phones and wireless devices can lead to genetic damage…If there is damage, always an increase in the number of free oxygen radicals, and sometimes also hydroxyl radicals, is observed. These radicals can cause oxidative stress and damage to DNA, proteins and cell membranes, and are likely to be responsible to a large extent for the effects observed. Indeed, in some of the authors’ experiments, when radical scavengers were added to the cell cultures, DNA damage was prevented, a result confirmed by other studies.”

För lågfrekventa magnetfält visade REFLEX att DNA-skador uppstod vid 35 mikroTesla, vilket också är betydligt under gällande gränsvärden för magnetfält, 100 mikroTesla.

Det är den tyska organisationen ICNIRP som ligger bakom gällande gränsvärden för såväl mikrovågsstrålning som lågfrekventa magnetfält som underkändes av REFLEX-projektet. ICNIRP har väl dokumenterade kopplingar till bland annat telekomindustrin och får finansiering till övervägande delen från tyska strålsäkerhetsmyndigheten, BfS. ICNIRP har sitt kontor inom BfS lokaler. ICNIRP:s medlemmar har dominerat expertutredningar hos svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och WHO.

Flera utredningar – inget forskningsfusk

Lerchl har sedan 2007 försökt att få den ansvariga vetenskapliga tidskriften som publicerade resultaten från Wiens Universitet om DNA-skador att dra tillbaka artiklarna. Hans anklagelser ledde till sju olika oberoende granskningar av resultaten. Inga fel hittades. De ansvariga för de vetenskapliga tidskrifterna beställde också flera utredningar och inga fel upptäcktes. Wiens Universitets etiska råd gjorde också en egen utredning men inte heller de kunde hitta bevis för forskningsfusk.

År 2014 framförde Lerchl i en artikel i LaborJournal till och med att en av forskarna från Wiens Universitet, Elizabeth Kratochvil,  borde sättas i fängelse för att ha fuskat. Med hjälp av professor Franz Adlkofer stämde hon Lerchl för förtal och vann i en domstol i Hamburg år 2015. Domstolen beordrade Alexander Lerchl att sluta med att göra ogrundade anklagelser om falsifiering av data. Tidskriften LaborJournal tog i sin tur bort Lerchls artikel från sin webbsida.

Wiens Universitets rektor, Wolfgang Schütz, anslöt sig till Lerchls kritik under en period, och angrep den ansvariga professorn Hugo Rüdiger. Både tidskriften Science och British Medical Journal skrev om historien och framställde Lerchl som en visselblåsare som hade avslöjat forskningsfusk. Men efterhand som inga utredningar kunde hitta något som gav stöd för Lerchls anklagelser drog Universitetet i Wien tillbaka de publicerade pressmeddelandena från rektorn.

Lerchls mångåriga falska anklagelser har let till konsekvenser i form av förstörda rykten och karriärer för Wien-forskarna. Franz Adlkofer anser att Lerchl bidragit till att EU inte  fortsatte att finansiera ett nytt forskningsprojekt på området. Tvivel har under många år spridits över det faktum att mikrovågsstrålning skadar cellers DNA och klart visats redan sedan mitten av 1990-talet i USA (professor Henry Lais forskning). Wilhelm Mosgöller, professor vid Wiens Universitet, menar att Lerchls förtal lett till att många år av produktivt forskningsarbete förlorats.

Svensk expertrappport påstod felaktigt att REFLEX-resultaten dragits tillbaka

I FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) expertrapport om EMF år 2008 (som tillsatts med anledning  av ett regeringsuppdrag till FAS), påstås felaktigt att resultaten om DNA-skador skulle dragits tillbaka. Rapporten är författad av professor Anders Ahlbom och professor Maria Feychting, KI, Lena Hillert, docent KI och Yngve Hamnerius, Chalmers:

Tillbakadragen studie av DNA-skador vid in vitro-studier av radiofrekvent exponering. Rektorsämbetet vid Medical University of Vienna har begärt att forskare vid MUV ska dra tillbaka två publikationer där data befaras vara fabricerade. Rektorsämbetet har också tillskrivit tidskrifterna i fråga och informerat om situationen. Vissa, men inte alla medarbetare, har bekräftat anklagelserna och begärt att artiklarna dras tillbaka. Informationen ovan finns redovisad i ett pressmeddelande från MUV och även om ärendet sannolikt inte är avslutat kan man inte undgå att fästa viss vikt vid ett pressmeddelande av detta slag från rektorsämbetet vid ett väl etablerat universitet.

Även Lars Mjönes på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tillhörde de som spred tvivel över REFLEX-studien. Enligt tidningen Mobil ska Mjönes ha påstått att ”Adlkofers resultat anses som kontroversiella bland andra forskare. Han (Lars Mjönes) känner inte Adlkofer själv, men har fått uppfattningen att han är ”ganska frispråkig”.”

År 2011 fortsatte Lars Mjönes från SSM att sprida tvivel över de ökande beläggen för att mikrovågsstrålning som sänds ut från mobil teknik kan skada cellers DNA. I radioprogrammet Kropp och Själ i SR P1 påstod han att mobilstrålning inte har tillräckligt hög energi för att kunna skada DNA.

Dominerande expertpositioner

Maria Feychting, Anders Ahlbom och Lena Hillert är samtliga finansierade av telekombolagen (Ericsson, Telia mfl) för forskning. Ahlbom och Feychting är medlemmar i ICNIRP och Ahlboms bror Gunnar Ahlbom var under många år lobbyist för Telia i Bryssel. Alla tre förnekar sedan 20 år trots växande bevis för skadliga effekter att mobilstrålning och lågfrekventa magnetfält kan orsaka DNA-skador, cancer och andra skadliga hälsoeffekter. Detta trots att de själva i flera studier visat skadliga hälsoeffekter.

Alexander Lerchl har varit den forskare i Tyskland som fått mest pengar för forskning från tyska Strålsäkerhetsmyndigheten (Bundesamt for Strahlenschuz, BfS) under de senaste 20 åren enligt Microwave News. Mellan 2008 och 2012 ledde han den tyska strålskyddskommissionen (SSK) vilket innebar att han hade stort inflytande över bedömningen av risker med mikrovågsstrålning i Tyskland. SSK är expertinstans åt regeringen och BfS.

På samma sätt har Anders Ahlbom och Maria Feychting haft dominerande inflytande över svenska riskbedömningar i många år: mellan 2003 och 2011 för Strålsäkerhetsmyndigheten, mellan 2003 och 2012 för FAS och år 2017 för Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport.

Det är ingen tvekan om att denna svenska trio, på samma sätt som Alexander Lerchl, genom sina påståenden om att inga risker skulle finnas, tjänat telekombolagens intressen.

Koppling till mobilindustrin

År 2011 utvärderades cancerrisker med mobilstrålning av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC (International Agency for Research on Cancer). Alexander Lerchl ansökte om att få delta som expert i utvärderingen men hans ansökan avslogs på grund av att han tidigare verkat som expert åt en tysk mobilindustriorganisation (German Informationszentrum Mobilfunk, IZMF) vilket bedömdes som en uppenbar intressekonflikt.

Robert Baan vid IARC som var en av de ansvariga för cancerutvärderingen vid IARC, skrev efteråt:

“Dr. Lerchl has connections with the German mobile-phone industry and with network providers. This was a reason for us not to allow him to participate in the recent IARC meeting as a member of the Working Group.”

Inte heller Anders Ahlbom, som var tilltänkt att delta som expert vid utvärderingen, fick delta pga intressekonflikt som inte redovisats till IARC. Ahlbom hade inte redovisat att han satt i styrelsen för sin brors konsultbolag som riktade sina tjänster specifikt till telekomindustrin.

IARC kom senare i maj 2011, således utan partisk påverkan från Ahlbom och Lerchl, att klassa mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B, något som såväl Anders Ahlbom, Maria Feychting och Alexander Lerchl kritiserat (Lerchl i videon från Forum Mobilkommunikation).

Strategi för produkt- och verksamhetsförsvar

REFLEX-resultaten liksom tidigare resultat om DNA-skador, cancerrisker och andra hälsoeffekter betraktas som hotfulla från mobilindustrins sida. Därför använder denna industri, liksom andra resursstarka industrier, olika strategier för att tillbakavisa de för dem hotfulla resultaten. Ett sätt är smutskastning av de ansvariga forskarna. Ett annat är att sprida tvivel över de redovisade resultaten. Ett tredje sätt är att finansiera forskning som designats för att inte visa skadliga hälsoeffekter. Ett fjärde sätt är att kontrollera de expertutredningar, via lojala experter, för WHO, EU och olika nationer som sammanställer och bedömer forskning om  risker med verksamheten och korrumpera tjänstemän inom organisationerna . Exempelvis har de stora telekombolagen finansierat WHO:s arbete med strålningsfrågan sedan WHO mitten av 1990-talet fram till tio år senare då finansieringen avslöjades av granskande journalistik.

Strategierna beskrevs i en rapport om tobaksindustrin publicerad av WHO under Gro Harlem Brundtlands ledning år 2002.

År 1994 i samband med att Henry Lai visade att mikrovågsstrålning kunde skada cellers DNA förberedde Motorola (en av den tidens största tillverkare) via sin PR-byrå Burson-Marsteller en strategi för att tillbakavisa resultaten som läckt ut i media.

Alexander Lerchl har även smutskastat den svenske forskaren och cancerläkaren Lennart Hardell. Detta efter att en italiensk domstol slagit fast att en mans hjärntumör orsakats av intensiv användning av mobiltelefon i arbetet, ett domstolsbeslut som i hög grad baserades på Hardells resultat som bedömdes som mest tillförlitliga, bland annat eftersom de var oberoende från telekombolagen till skillnad från annan forskning som finansierats av telekombolag.

Fult spel som genererar sjukdom och förhindrar prevention

”Under decennier har storföretagen utvecklat och finslipat vetenskaps-, lagstiftnings- och PR-strategier för att bibehålla sina möjligheter att göra vinster trots de faror som deras produkter och verksamhet innebär”.

Detta konstaterade de amerikanska forskarna Susanna Rankin Bohme och David Egilman som granskat området i en vetenskaplig artikel publicerad 2005. Strategierna framgår av dokument som blivit offentliga under amerikanska domstolsingripanden.

I strategierna ingår att:

– Anlita vetenskapsmän som gör forskning som designats för att visa en viss produkts säkerhet, skapa tvivel om dess skadeeffekter och angripa forskare eller forskningsresultat som visar på faror med produkten

– Organisera grupper av industrivänliga ”oberoende” vetenskapsmän som stödjer industrins intressen

– Bilda olika organisationer som försvarar de egna intressena

– Utnyttja och bearbeta media för att påverka opinionen

De här strategierna orsakar sjukdom som hade kunnat förhindras enligt David Egilman:

“Det här systemet producerar sjukdom eftersom politiska, ekonomiska och lagstiftande normer värderar rikedom och vinster högre än människors hälsa och miljön. Vetenskapen är en nyckelfaktor i detta system; det finns en omfattande tradition av att manipulera belägg, data och analyser för att bibehålla fördelaktiga villkor för industrin.”

Strålskyddsstiftelsen kan bara hålla med. Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, EU, WHO och ICNIRP bidrar till ökad sjukdom och förtida död genom att förneka omfattande bevis för att strålningen är skadlig vid nivåer som människor dagligen och i ökad utsträckning utsätts för. De blundar vidare för omfattande och samstämmiga vittnesmål från människor som skadats av strålningen. De bidrar därmed även till att människor nekas skydd och hjälp och får felaktig vård.

Mer läsning:

Microwave News: German court moves to…

Microwave News: Rich rewards for bad behaviour

The inconvenient truth about cancer and mobile phones, The Guardian 2008.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend