6 forskare: Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport är felaktig, måste skrivas om

Sex svenska forskare verksamma inom forskningsområdet hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik och mobiltelefoner har i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten begärt att Miljöhälsorapportens avsnitt om elektromagnetiska fält skrivs om eftersom det är ”gravt missvisande”, innehåller ”uppenbara fel och brister” samt att de båda professorerna från Karolinska Institutet som skrivit avsnittet har ”uppenbara intressekonflikter”.

Strålskyddsstiftelsen har även tidigare i en granskning under 2017 påtalat felen i Miljöhälsorapporten som gavs ut av Folkhälsomyndigheten år 2017.

”Uppenbara intressekonflikter”

De sex svenska forskarna bakom den hårda kritiken som sändes till Folkhälsomyndigheten den 14 maj 2018 är Lennart Hardell, Michael Carlberg, Lena Hedendahl, Fredrik Söderqvist, Kjell Hansson-Mild och Igor Belyaev.  Lennart Hardell samt Igor Belyaev deltog som utvalda experter vid IARC:s cancerutvärdering av radiofrekvent strålning år 2011 då strålningen klassades som ”möjligen cancerframkallande”. Kjell-Hansson Mild deltog som en av experterna bakom EU-kommissionens utredning SCENIHR om hälsoriskerna med strålningen år 2015 samt vid cancerutvärderingen av lågfrekventa magnetfält hos IARC 2002 då lågfrekventa magnetfält bedömdes som ”möjligen cancerframkallande”. Lennart Hardells forskning anses av flera bedömare hålla högst kvalitet på området hjärntumörrisker med mobiltelefoner. Hans forskargrupps resultat har bland annat därför legat till grund för flera prejudicerande domar i Italienska domstolar angående män som fått mobiltelefonorsakad hjärntumör.

Liksom Strålskyddsstiftelsen pekar de sex svenska forskarna på att de två professorerna från Karolinska Institutet, Anders Ahlbom och Maria Feychting, som levererat kapitlet om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapporterna även har ”uppenbara intressekonflikter”.

Miljöhälsorapporten har ”uppenbara fel och brister”

De sex svenska forskarna konstaterar:

”Miljöhälsorapporten belyser inte kunskapsläget om radiofrekventa fält och hälsorisker. Den måste därför dras tillbaka och skrivas om av personer med aktuell kunskap inom området och utan intressekonflikter. Vi har här koncentrerat oss på delen om radiofrekventa fält. Vi har inte diskuterat stycket om kraftfrekventa fält i Miljöhälsorapporten. Även här finns uppenbara fel och brister. IARC genomförde 2002 en utvärdering med slutsatsen att de ’möjligen är cancerframkallande för människa’, Grupp 2B. Anmärkningsvärt är att ingen av oss tillfrågats om att delta i den svenska riskutvärderingen. Den har i stället gjorts av två personer (Ahlbom, Feychting) med uppenbara intressekonflikter.”

Som exempel på de uppenbara fel som finns i Miljöhälsorapporten anger de sex svenska forskarna detta påstående:

”Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker.” (Ahlbom, Feychting, Miljöhälsorapporten 2017, sid 14)

De sex forskarna uppger att läget i själva verket är det motsatta:

”Det finns växande vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker, inklusive ökad risk för cancer.”

Bortser helt från rapporter om ökande hjärntumörfall

De sex forskarna påpekade även att Miljöhälsorapporten 2017 ger vinklad föråldrad information om hur många som enligt tillgänglig statistik drabbats av hjärntumörer:

”Beträffande incidensen av hjärntumörer refererar rapporten till en enda studie från 2012. Man bortser helt från rapporter som visar ökande incidens i andra länder och att antalet personer med hjärntumörer ökar i Sverige. Vi diskuterar även i vår artikel ingående de många bristerna i det svenska cancerregistret för registrering av hjärntumörer. Dessa resultat bekräftas i vår uppdatering. Från England rapporteras nu kraftig ökning av incidensen av glioblastoma multiforme.”

Anders Ahlboms och Maria Feychtings intressekonflikter redovisas inte av Folkhälsomyndigheten i Miljöhälsorapporten. De sex forskarna menar att det borde Folkhälsomyndigheten gjort och hänvisar till en bedömning från Karolinska Institutet:s eget etiska råd år 2008:

Artikelförfattarna refererar till ICNIRP när det gäller de svenska gränsvärdena (eller ”referensvärden”) för radiofrekventa fält. Bägge författarna, Ahlbom och Feychting, har varit eller är medlemmar i denna organisation. De redovisar inte den intressekonflikt med möjlig jävssituation som detta medför, se bedömningen av etikrådet vid Karolinska institutet 2008-09-09 (Dnr 3753-2008-609):

”För att beslutsfattare och allmänhet skall kunna dra grundade slutsatser och tolkningar krävs att alla parter tydligt anger bindningar och andra förhållanden som kan påverka eventuella uttalanden. AA [Anders Ahlbom] bör således när han uttalar sig för myndigheters räkning och i andra sammanhang ange kopplingen till ICNIRP.””

Folkhälsomyndigheten: Vi har ingen anledning att tro att forskarna skulle undanhålla forskning

Folkhälsomyndigheten svarade i ett mail till Lennart Hardell redan tre dagar efter att de fått kritiken från de sex svenska forskarna. Svaret är i stort sett identiskt med det svar som Strålskyddsstiftelsen fick med anledning av stiftelsens kritik av Miljöhälsorapporten 2017. Frågan är om Folkhälsomyndigheten hunnit granska kritiken och även förstått att det var sex svenska forskare verksamma på området som stod bakom den?

” Tack för dina synpunkter om Miljöhälsorapport 2017…….

Sammanfattningsvis Folkhälsomyndigheten (har) ingen anledning att tro att nämnda forskare……skulle undanhålla forskning som påvisar negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.”

Fem av de svenska forskarna har nu i en gemensam artikel låtit publicera kritiken i den medicinska tidskriften Medicinsk Axxess. Du kan läsa artikeln här.

Strålskyddsstiftelsen begär att Miljöhälsorapporten rättas

I en förnyad skrivelse med anledning av de sex svenska forskarnas sågning av Miljöhälsorapporten 2017 har Strålskyddsstiftelsen tillsammans med föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund den 8 oktober 2018 begärt att Miljöhälsorapporten skrivs om:

Strålskyddsstiftelsen och svenska forskare inom området hälsoeffekter av elektromagnetiska fält (Hardell, Hedendahl, Carlberg, Söderqvist, Mild, Belyaev) har granskat kap. 10 i Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 om elektromagnetiska fält. Både stiftelsen och forskarna konstaterar att den ger en felaktig bild av forskningsläget. Den brister påtagligt i den objektivitet och saklighet som krävs av en myndighet. Strålskyddsstiftelsen har även konstaterat att de båda anlitade författarna av kapitlet har intressekonflikter som sannolikt påverkat den vinklade beskrivningen. Dessa jävsförhållanden har inte redovisats för läsarna av rapporten.

 Detta är synnerligen allvarligt eftersom rapporten ligger till grund för många beslut på alla nivåer i samhället gällande val av teknik samt nödvändiga åtgärder för att skydda människor mot hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Från kommunal nivå till regeringsnivå hänvisas det nu till rapportens slutsatser (som är felaktiga). Detta berör även beslut gällande barn i skolan och förskolan.

Vi begär nu ett överklagningsbart beslut med ert ställningstagande gällande vilka åtgärder ni avser vidta för att korrigera felen och den bristande objektiviteten i rapporten och därmed förebygga de skadeverkningar som blir följden av en så felaktig rapport som felinformerar om befintliga vetenskapliga belägg för mycket allvarliga hälsorisker”

Strålskyddsstiftelsen kommer fortsatt att skriva om huruvida Folkhälsomyndigheten kommer att rätta den felaktiga Miljöhälsorapporten.

Folkhälsomyndigheten som ger ut Miljöhälsorapporten som avfärdar/ignorerar omfattande forskning som i många avseenden genomgående visar hälsorisker med lågfrekventa magnetfält och mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning från trådlös teknik uppger själv att man arbetar för att ”förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot”:

”Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.”

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend